Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 129

DECYZJA NR 112/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 9 sierpnia 2022 r.

zmieniająca decyzję w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" oraz "Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 i art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

W "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" stanowiącej załącznik Nr 1 do decyzji Nr 210/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania "Instrukcji kancelaryjnej w Ministerstwie Obrony Narodowej" oraz "Jednolitego rzeczowego wykazu akt w Ministerstwie Obrony Narodowej" (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2020 r. poz. 1 oraz z 2021 r. poz. 13) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 37 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 38 w brzmieniu:

"38) eDoręczenia - usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczona przez co najmniej jednego dostawcę usług zaufania.";

2) w § 7 w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) odbiór przesyłek z Punktu Podawczego MON, Wojskowej Poczty Polowej, Poczty Polskiej oraz korespondencji wpływającej za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej MON i usługi eDoręczenia;";

3) w § 11 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) system (tele)informatyczny;";

4) w § 15 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

"10. Projekty dokumentów w formie elektronicznej, przeznaczone do wysłania usługą eDoręczenia, wytwarza się w module obiegu wewnętrznego w formie tekstu i załączników. Pisma tworzy się wykorzystując wzorce pism w formie plików MS Word lub dołącza się przygotowany plik PDF. Dopuszcza się załączanie innych plików w formatach akceptowalnych przez usługę eDoręczenia.";

5) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dokumenty przeznaczone do wysłania drogą elektroniczną tworzy się w module obiegu wewnętrznego lub korzystając z funkcji: "dekretacja przekazania" lub "utwórz odpowiedź.";

.6) w § 22:

a) w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) eDoręczenia.",

b) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

"12. Usługa eDoręczenia połączona jest z integratorem SI ARCUS, przy pomocy którego pracownicy kancelarii korzystając z funkcji "import" i "eksport" przenoszą korespondencję wchodzącą i wychodzącą pomiędzy systemami. Po przeniesieniu korespondencji wskazują odpowiedniego odbiorcę i przekazują do pierwszej dekretacji. Jeśli wykorzystywany system posiada taką możliwość czynności te realizowane są automatycznie.";

7) w § 23 po ust. 6 dodaje się ust. 7-11 w brzmieniu:

"7. Korespondencja wychodząca przekazywana usługą eDoręczenia wymaga uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym. Kierownik komórki (jednostki) organizacyjnej wyznacza osobę odpowiedzialną za kierowanie korespondencji do uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym w MILNET-I.

8. Korespondencja wychodząca w MILNET-I przeznaczona do uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym Ministra Obrony Narodowej, kierowana jest do kierownika komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za obsługę działalności Ministra Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnionej.

9. Osoba uprawniona do uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym ma możliwość:

1) podpisania projektu dokumentu;

2) edycji treści projektu dokumentu przed podpisaniem;

3) odrzucenia projektu dokumentu, z możliwością ponownej edycji przez wyznaczonego pracownika komórki (jednostki) organizacyjnej, o którym mowa w ust. 7.

10. W przypadku odrzucenia projektu dokumentu przez osobę uprawnioną do uwierzytelnienia podpisem kwalifikowanym, wyznaczony pracownik, o którym mowa w ust. 7, ma możliwość edycji plików i ponownego przesłania projektu dokumentu do uwierzytelniania podpisem kwalifikowanym przez osobę uprawnioną lub ostatecznego odrzucenia projektu dokumentu.

11. Podpisane pliki załączonych dokumentów w MILNET-I, potwierdzenia wysłania lub informacja o odrzuceniu projektu dokumentu przekazywane są do eksportu do bazy dokumentów komórki (jednostki) organizacyjnej w MILNET-Z, które są automatycznie dołączane do pisma wychodzącego.";

8) w § 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. O powołaniu komisji likwidacyjnej, kierownik komórki organizacyjnej, o którym mowa w ust. 1, informuje niezwłocznie Dyrektora Generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za obsługę kancelaryjną.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: wz. W. Skurkiewicz

Dzienniki Urzędowe