REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 180

DECYZJA NR 154/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 listopada 2022 r.

w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, zasad udzielania i rozmiaru obniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730) ustala się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Ministra Obrony Narodowej, zwanych dalej "szkołami", dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego;

2) zasady udzielania i rozmiar obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły, nauczycielom pełniącym inne stanowisko kierownicze w szkole, a także nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasady przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć;

3) tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

a) nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin,

b) pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych

- zatrudnionych w szkołach.

§ 3.

1. Nauczyciele, dla których plan zajęć w danym roku szkolnym, w poszczególnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć lub przekracza ten wymiar, są obowiązani do realizowania w innych okresach trwania roku szkolnego takiego wymiaru zajęć (zwiększonego lub zmniejszonego), aby średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nie był niższy od obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć, określonego w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730), zwanej dalej "Kartą Nauczyciela".

2. Średni roczny wymiar godzin zajęć w ciągu roku szkolnego nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, stanowi iloraz:

1) sumy liczby obowiązkowego wymiaru godzin zajęć zrealizowanego w poszczególnych tygodniach w roku szkolnym oraz

2) liczby tygodni zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w okresie roku szkolnego.

3. Średni roczny wymiar godzin zajęć dla każdego nauczyciela określa się w arkuszu organizacji szkoły na dany rok szkolny.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się również w stosunku do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:

1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;

2) różnej liczby godzin zajęć edukacyjnych w poszczególnych okresach w szkole, wynikającej z planu zajęć.

§ 4.

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, do wysokości określonej w tabeli stanowiącej załącznik do decyzji.

2. Wymiar godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1, dotyczy również nauczycieli, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono kierownicze stanowiska w szkole i obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zastępstwo zostało im powierzone.

§ 5.

1. Dyrektor szkoły, w przypadku gdy warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań, może być zwolniony z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, na wniosek dyrektora szkoły udziela Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba, określając jednocześnie okres, na który udzielono zwolnienia.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze określone w Lp. 2 i 3 załącznika do decyzji, może być zwolniony z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Zwolnienia udziela, na jego wniosek, dyrektor szkoły za wiedzą dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw szkolnictwa wojskowego, określając jednocześnie wymiar i czas trwania zwolnienia.

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 i 3, może być cofnięte w każdym czasie.

§ 6.

1. Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć jako iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części etatów realizowanych w ramach poszczególnych tygodniowych wymiarów godzin zajęć, przy czym wynikowy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć zaokrągla się tak, że wartości równe pół godziny lub więcej zaokrągla się do pełnej godziny.

2. Godziny ponad wymiar, wyliczone zgodnie z ust. 1, stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 Karty Nauczyciela.

§ 7.

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz przez pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych, zatrudnionych w szkole w pełnym wymiarze zajęć, wynosi 22 godziny.

§ 8.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [TABELA OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ]

Załącznik do decyzji nr 154/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 3 listopada 2022 r. (poz. 180)

TABELA OBNIŻEK TYGODNIOWEGO OBOWIĄZKOWEGO WYMIARU GODZIN ZAJĘĆ

Lp.

Stanowisko

Tygodniowy

obowiązkowy wymiar godzin zajęć

1.

Dyrektor szkoły

4

2.

Wicedyrektor szkoły

6

3.

Kierownik internatu

10

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-04
  • Data wejścia w życie: 2022-11-04
  • Data obowiązywania: 2022-11-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA