REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 184

DECYZJA Nr 158/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 listopada 2022 r.

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, w ośrodkach zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz w wojskowych centrach rekrutacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 21 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się "Procedurę postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, w ośrodkach zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz w wojskowych centrach rekrutacji", stanowiącą załącznik do decyzji.

§ 2.

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, szefowie ośrodków zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji i szefowie wojskowych centrów rekrutacji zapoznają podległych żołnierzy i pracowników z procedurą postępowania, o której mowa w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji oraz odpowiadają za jej egzekwowanie.

§ 3.

Traci moc decyzja Nr 70/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Wojskowych Komendach Uzupełnień (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 83).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KORUPCYJNEJ W CENTRALNYM WOJSKOWYM CENTRUM REKRUTACJI, W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI ORAZ W WOJSKOWYCH CENTRACH REKRUTACJI]

Załącznik do decyzji Nr 158/MON Ministra Obrony Narodowej
z dnia 8 listopada (poz. 184)

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA SYTUACJI KORUPCYJNEJ W CENTRALNYM WOJSKOWYM CENTRUM REKRUTACJI, W OŚRODKACH ZAMIEJSCOWYCH CENTRALNEGO WOJSKOWEGO CENTRUM REKRUTACJI ORAZ W WOJSKOWYCH CENTRACH REKRUTACJI

I.

Postanowienia ogólne

§ 1.

Celem "Procedury postępowania w przypadku zaistnienia sytuacji korupcyjnej w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, w ośrodkach zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji oraz w wojskowych centrach rekrutacji", zwanej dalej "Procedurą", jest ustalenie zasad postępowania w przypadku występowania sytuacji potencjalnie korupcyjnych lub korupcyjnych w:

1) Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji, zwanym dalej "CWCR" oraz w ośrodkach zamiejscowych Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zwanych dalej "OZ CWCR";

2) wojskowych centrach rekrutacji, zwanych dalej "WCR".

§ 2.

Procedura obowiązuje żołnierzy i pracowników CWCR/OZ CWCR/WCR.

§ 3.

Za zapoznanie podległych sobie osób z treścią Procedury odpowiadają:

1) szef CWCR;

2) szefowie OZ CWCR;

3) szefowie WCR.

§ 4.

Żołnierze i pracownicy CWCR/OZ CWCR/WCR są informowani, iż działania korupcyjne mogą mieć, zgodnie z art. 1 ust. 3a ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900), formę korupcji biernej i czynnej, przy czym:

1) korupcja bierna to czyn polegający na żądaniu lub przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio, lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji;

2) korupcja czynna polega na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu przez jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji.

§ 5.

Żołnierze i pracownicy CWCR/OZ CWCR/WCR są informowani, że działania korupcyjne są naganne etycznie i niosą za sobą określone w prawie konsekwencje karne, służbowe lub dyscyplinarne na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

II.

Zasady postępowania w sytuacji korupcyjnej

§ 6.

Zabronione jest przyjmowanie lub żądanie jakichkolwiek nienależnych korzyści (majątkowych lub osobistych) lub przyjmowanie propozycji lub obietnicy jej otrzymania, dla siebie lub dla jakiejkolwiek innej osoby, w trakcie lub w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych przez żołnierzy i pracowników CWCR/OZ CWCR/WCR.

§ 7.

1. Zgłaszanie przypadków podejrzenia korupcji stanowi obowiązek żołnierza i pracownika CWCR/OZ CWCR/WCR.

2. W przypadku, gdy ktokolwiek zasugeruje udzielenie nienależnej korzyści (majątkowej lub osobistej) żołnierzowi lub pracownikowi CWCR/OZ CWCR/WCR lub osobie trzeciej, należy niezwłocznie zgłosić taką sytuację odpowiednio:

1) dyrektorowi komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw procedur antykorupcyjnych, zwanego dalej "dyrektorem" - dotyczy szefa CWCR;

2) szefowi CWCR - dotyczy żołnierzy i pracowników CWCR, szefów OZ CWCR oraz szefów WCR;

3) szefowi OZ CWCR - dotyczy żołnierzy i pracowników OZ CWCR;

4) szefowi WCR - dotyczy żołnierzy i pracowników WCR.

3. Zgłoszenia dokonuje się w formie notatki służbowej podpisanej przez zgłaszającego, której wzór stanowi załącznik do Procedury. Dopuszcza się także zgłoszenie ustne, pod warunkiem późniejszego sporządzenia notatki służbowej.

4. W sytuacji gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że korupcji dopuszcza się:

1) szef WCR lub inna osoba z kierownictwa pełniąca funkcje szefa WCR - takie przypadki zgłasza się do szefa CWCR;

2) szef OZ CWCR lub inna osoba z kierownictwa pełniąca funkcje szefa OZ CWCR - takie przypadki zgłasza się do szefa CWCR;

3) szef CWCR lub inna osoba z kierownictwa pełniąca funkcje Szefa CWCR - takie przypadki zgłasza się do dyrektora.

III.

Procedura postępowania w sytuacji korupcyjnej

§ 8.

1. W przypadku zaistnienia sytuacji, w której interesant zasugeruje załatwienie sprawy w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i procedurami należy jednoznacznie i zdecydowanie odmówić. Odmowa nie może pozostawiać wątpliwości proponującemu co do intencji żołnierza lub pracownika CWCR/OZ CWCR/WCR.

2. Należy poinformować interesanta, że zachowanie określone w ust. 1 może stanowić przestępstwo.

3. W przypadku kontynuowania przez interesanta zachowania świadczącego o woli wręczenia jakiejkolwiek nienależnej korzyści (majątkowej lub osobistej) albo jej propozycji lub obietnicy, należy niezwłocznie wezwać osobę trzecią (żołnierza lub pracownika CWCR/OZ CWCR/WCR), która będzie świadkiem zaistniałej sytuacji. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje z użyciem środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, należy zakończyć taki kontakt i sporządzić notatkę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Procedury.

4. Nie można przyjąć żadnej nienależnej korzyści (majątkowej lub osobistej) ani obietnicy jej otrzymania.

5. Należy zgłosić, zgodnie z § 7 ust. 2, fakt złożenia propozycji lub żądania wręczenia nienależnej korzyści (majątkowej lub osobistej).

6. W szczególności złożenie propozycji lub żądania wręczenia nienależnej korzyści (majątkowej lub osobistej) należy traktować jako czyn, który może stanowić przestępstwo, w związku z czym można rozważyć zatrzymanie interesanta (np. przy pomocy służb ochrony) - zatrzymanie interesanta w formie ujęcia obywatelskiego, o którym mowa w art. 243 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1375 i 1855), które może być dokonane, jeżeli zachodzi obawa ukrycia się tej osoby lub nie można ustalić jej tożsamości.

7. W przypadku ujęcia interesanta nie należy pozostawiać go samego.

8. Należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia poprzez niedopuszczenie do niego osób postronnych, które mogłyby spowodować zatarcie śladów (np. linii papilarnych) lub ich zniszczenia (np. dokumentów).

9. Nie należy samemu zabezpieczać przedmiotu tzw. "łapówki", tylko w miarę możliwości pozostawić go w stanie nienaruszonym do czasu przybycia odpowiednich służb.

10. Należy niezwłocznie sporządzić notatkę służbową, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Procedury i przekazać ją przełożonemu zgodnie z § 7 ust. 2.

§ 9.

1. Dyrektor/szef CWCR/szef OZ CWCR/szef WCR podejmują działania w celu zachowania poufności danych osoby informującej o incydencie korupcyjnym.

2. Gdy zgłoszenie incydentu korupcyjnego będzie zawierało informacje intencjonalnie nieprawdziwe, mające wpływ na możliwość uznania podjętych działań za przestępstwo, możliwe jest wszczęcie wobec osoby zgłaszającej procedurę zmierzającą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych, dyscyplinarnych i karnych.

§ 10.

1. W przypadku otrzymania informacji o incydencie korupcyjnym dyrektor/szef CWCR/szef OZ CWCR/szef WCR podejmują działania mające na celu ustalenie stanu faktycznego.

2. Na podstawie ustalonego stanu faktycznego dyrektor/szef CWCR/szef OZ CWCR/szef WCR niezwłocznie podejmują decyzje w sprawie powiadomienia odpowiednich służb i organów oraz podjęcia czynności zaradczych polegających, w szczególności na:

1) objęciu sprawy, w której zaistniał incydent korupcyjny dodatkowym nadzorem służbowym;

2) zmianie referenta sprawy;

3) przeprowadzeniu kontroli wewnętrznej w takiej sprawie i innych sprawach podobnych.

3. O incydencie korupcyjnym oraz podjętych w związku z nią czynnościach:

1) szef CWCR melduje dyrektorowi;

2) szef OZ CWCR melduje szefowi CWCR;

3) szef WCR melduje szefowi CWCR.

Załącznik do Procedury

WZÓR - NOTATKI SŁUŻBOWEJ INFORMUJĄCEJ O INCYDENCIE KORUPCYJNYM

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-11-09
  • Data wejścia w życie: 2022-11-09
  • Data obowiązywania: 2022-11-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA