REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 68

DECYZJA NR 57/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 1 czerwca 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. j oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z art. 44 i art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2061) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 września 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa do zagospodarowania albo w użyczenie Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. poz. 1599), ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 175/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 października 2017 r. w sprawie przekazywania składników mienia w trybie ustawy o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 214 oraz z 2019 r. poz. 2 i 59) wprowadza się w następujące zmiany:

1) w § 1:

a) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

„8) instytucja ekspercka (IE) - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także ich komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za organizację procesów wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW;

9) organ logistyczny SpW (OL) - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, a także ich komórka wewnętrzna, odpowiedzialna za organizacje procesów eksploatacji oraz szkolenia specjalistów technicznych dla określonych rodzajów SpW;

10) środki bojowe - wyroby i ich elementy (moduły) wszelkiego typu, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650 oraz z 2023 r. poz. 261), których rodzaje i wykaz określono:

- w części II (Rodzaje materiałów wybuchowych - MW),

- w części III (Rodzaje broni i amunicji - BA) w ust. 8 i 13-30,

- w części IV (Rodzaje wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - WT) - w pozycjach: WT I, WT XIV ust. 3, 5, 6 i 10

załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji (Dz. U. poz. 1888). Wyrób lub jego element może posiadać zamontowany (wkręcony) zapalnik, zapłonnik, pobudzacz, spłonkę lub inne urządzenie inicjujące jego działanie; wykazane w częściach B5 i B6 planu/korekty;",

b) pkt 15-17 otrzymują brzmienie:

„15) rzeczy ruchome koncesjonowane - materiały wybuchowe, broń i amunicja oraz wyroby i technologie o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1650 oraz z 2023 r. poz. 261), których rodzaje i wykaz określono w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji;

16) rzeczy ruchome niekoncesjonowane - rzeczy ruchome niebędące materiałami wybuchowymi, bronią lub amunicją oraz wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót nie jest wymagana koncesja, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;

17) ustawa o odpadach - ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, 1250, 1726, 2127 i 2722 oraz z 2023 r. poz. 295 i 877);",

c) pkt 36 i 37 otrzymują brzmienie:

„36) zbiorczy punkt wstępnego magazynowania odpadów - wyznaczone i przystosowane miejsce czasowego przechowywania odpadów w ramach ich wytwarzania lub zbierania w kompleksie wojskowym, z zachowaniem zasad selektywnego magazynowania, a także w podziale na rzeczy ruchome koncesjonowane i niekoncesjonowane stanowiące odpady. Zbiorczy punkt wstępnego magazynowania odpadów powinien być wyposażony w miarę możliwości w zalegalizowaną wagę;

37) inwestor - komórka lub jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej, która inicjuje prowadzenie działalności budowlanej i/lub wycinki surowca drzewnego, przeznacza środki na jej realizację oraz zapewnia wykonanie czynności i opracowań wymaganych na podstawie przepisów dotyczących prawa budowlanego i ochrony przyrody;",

d) dodaje się pkt 38-41 w brzmieniu:

„38) drewno opałowe - drewno zaliczone zgodnie z klasyfikacją jakościowo-wymiarową do grup S4 i M2 oraz drewno niespełniające norm jakościowych kwalifikujących je do przetwarzania przemysłowego;

39) zbiorczy magazyn mienia ruchomego - wyznaczone miejsce na terenie kompleksu wojskowego do selektywnego zbierania zbędnego mienia przeznaczonego do przekazania Agencji z wyodrębnieniem mienia koncesjonowanego (z wyłączeniem służby mps w zakresie produktów, odpadów z nich powstałych, środków bojowych i odpadów powstałych w wyniku rozbiórki obiektów budowlanych), z zachowaniem warunków przechowywania określonych w przepisach i instrukcjach branżowych, w miarę możliwości wyposażone w wagę;

40) sprzęt i środki obrony przed bronią masowego rażenia - wyroby i technologie wykazane w części B1 VIII i B2 VIII planu/korekty, zwane dalej „sprzętem i środkami OPBMR";

41) środki bojowe obrony przed bronią masowego rażenia - środki bojowe wykazane w części B6 VIII planu/korekty, zwane dalej „środkami bojowymi OPBMR".";

2) w § 2 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) pojedyncze egzemplarze etatowego SpW, nie będące sprzętem powszechnego użytku, wycofane z SZ RP, decyzją właściwej Instytucji eksperckiej, na zasadach określonych w odrębnych przepisach,";

3) w § 3:

a) w ust. 5 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) przekazanie rzeczy ruchomych specjalistycznym jednostkom badawczo-rozwojowym resortu obrony narodowej.",

b) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. Odpady, powstałe z rzeczy ruchomych koncesjonowanych, zawierające lub mogące zawierać cechy użytkowe elementów broni, amunicji oraz wyroby ujęte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 września 2019 r. w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji, kwalifikuje się do odpadów stanowiących rzeczy ruchome koncesjonowane.";

4) w § 4:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Opakowania transportowe, które będą przekazane razem z rzeczami ruchomymi koncesjonowanymi (m.in. z bronią strzelecką oraz przypisane do innych rzeczy ruchomych koncesjonowanych, łącznie ze sprzętem i środkami OPBMR oraz środkami bojowymi, w tym środkami bojowymi OPBMR) powinny być wykazane w części B planu/korekty z uwzględnieniem następujących zasad:

1) broń strzelecką wraz z ukompletowaniem oraz inne rzeczy ruchome koncesjonowane należy przekazywać w opakowaniach typowych lub zastępczych do danego rodzaju asortymentu, pakując do każdego opakowania maksymalną ilość rzeczy ruchomych;

2) w pierwszej kolejności należy przekazywać opakowania zastępcze oraz opakowania występujące w kategoriach klasyfikacyjnych 3-5, zweryfikowane jako ekonomicznie nieopłacalne do naprawy, zapewniające jednak bezpieczne przechowywanie, przemieszczanie i transport rzeczy ruchomych;

3) opakowania kwalifikowane do przekazywania rzeczy ruchomych koncesjonowanych powinny być ujęte z wartością zerową, chyba że z ewidencji ilościowo-wartościowej wynika, że posiadają wartość;

4) nazwa opakowań powinna wskazywać rodzaj przechowywanych rzeczy ruchomych;

5) puste opakowania należy wykazywać odpowiednio w części A planu/korekty.",

b) ust. 9-11 otrzymują brzmienie:

„9. Broń palna i istotne części broni palnej nieoznakowane zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym przekazuje się do Agencji z adnotacją „do zniszczenia".

10. Środki bojowe, w tym środki bojowe OPBMR, przygotowuje się i planuje do przekazania zgodnie z odrębnymi przepisami resortowymi w sprawie zasad ich planowania, organizacji i postępowania. Przekazywane środki bojowe powinny posiadać stosowne certyfikaty klasyfikacyjne oraz karty oceny materiału wybuchowego pod względem bezpieczeństwa. Ponadto:

1) środki bojowe OPBMR przeznaczone do utylizacji powinny posiadać karty charakterystyk lub szczegółowy wykaz składu chemicznego;

2) w części B planu należy wykazać specjalistyczne opakowania (tary, pojemniki, wózki magazynowe), w których przechowywane są w magazynie środki bojowe typu rakiety, torpedy, bomby, miny morskie.

11. Nie przekazuje się Agencji urządzeń zawierających źródła promieniowania jonizującego lub substancji chemicznych (odczynniki, odkażalniki, itp.). Organ wojskowy przekazuje urządzenia (lub wymontowane elementy z tych urządzeń zawierające źródła promieniowania jonizującego) właściwemu podmiotowi (Zakładowi Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych). Urządzenia, po usunięciu substancji chemicznych i źródeł promieniowania jonizującego (jeżeli nie zostaną unieszkodliwione w całości), oraz uzyskane substancje chemiczne wymontowane ze sprzętu przekazuje się do Agencji jako oddzielne pozycje planu.",

c) po ust. 11 dodaje się ust. 11a i 11b w brzmieniu:

„11a. Środki OPBMR i środki bojowe OPBMR zawierające substancje chemiczne (odczynniki, odkażalniki itp.) przekazywane do Agencji muszą posiadać informacje dotyczące:

1) ich składu chemicznego, z uwzględnieniem substancji niebezpiecznych, takich jak azbest, chromiany, chloropikryna itp., trujących, żrących czy toksycznych;

2) ograniczeń w obrocie.

11b. Środki OPBMR i środki bojowe OPBMR, o których mowa w ust. 11a, przekazuje się do Agencji wyłącznie w opakowaniach. Opakowania powinny być wykazane w planie/korekcie zgodnie z ust. 4 i 10.",

d) ust. 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Środki OPBMR i środki bojowe OPBMR przekazywane w kategoriach klasyfikacyjnych lub stanowiące odpady opisuje się w planach (w kolumnie uwagi) oraz PZO, podając rodzaj występujących w nich substancji niebezpiecznych takich jak, azbest, chromiany, itp.",

e) w ust. 13 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) koordynatorem przedsięwzięć, związanych z planowaniem przekazania do Agencji okrętów wraz z ich wyposażeniem jest organ logistyczny;

4) wykaz wyposażenia, stanowiącego stałe wyposażenie obiektu budowlanego lub okrętu, uzgodniony z właściwymi instytucjami eksperckimi lub organami zaopatrującymi, załącza się do PZO;",

f) ust. 14 otrzymuje brzmienie:

„14. W odniesieniu do surowca drzewnego stosuje się następujące zasady:

1) przy pozyskiwaniu, ewidencjonowaniu i przekazywaniu do Agencji surowca drzewnego z wycinki zastosowanie ma norma PN-D-95000, „Surowiec drzewny -pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie". W PZO zawiera się informacje dotyczące rodzaju drewna oraz jego klasyfikacji jakościowo-wymiarowej wynikającej w szczególności z decyzji organów wydających zgodę na wycinkę. Dokument (protokół) opisujący sposób i wyniki obmiaru drewna załącza się do PZO;

2) w celu potwierdzenia legalności przeprowadzonej wycinki drewna jednostka organizacyjna MON do PZO dołącza kopię pozwolenia na wycinkę lub oświadczenie o jej legalności;

3) inwestor niezwłocznie informuje w formie pisemnie właściwy WOG o planowanym terminie i ilości surowca drzewnego powstałego w wyniku realizacji zadania, w tym w szczególności Programu NSIP. WOG niezwłocznie wskazuje inwestorowi termin i miejsce przekazania mu pozyskanego surowca drzewnego oraz określa sposób jego przygotowania. Koszty przygotowania oraz przekazania surowca drzewnego we wskazane przez administratora miejsce, ponosi inwestor;

4) drewno opałowe, należy ewidencjonować i przekazywać Agencji jako odrębną pozycję materiałową na podstawie dokumentu (protokołu) opisującego sposób i wyniki obmiaru drewna;

5) jednostki pełniące funkcję WOG na etapie planowania inwestycji mogą wprowadzić do planu przekazywania (część A2 - rzeczy ruchome nieposiadające numerów identyfikacyjnych) bądź niezwłocznie do korekty planu przekazywania, ilość i rodzaj drewna planowanego do wycinki (z uwzględnieniem marginesu błędu szacowania);

6) jednostki pełniące funkcję WOG, po sporządzeniu w formie pisemnej bądź otrzymaniu od inwestora tzw. szacunku brakarskiego, niezwłocznie zgłaszają szacowaną ilość drewna z planowanej wycinki do planu przekazywania lub jego korekty w zależności od planowanego terminu wycinki. W porozumieniu z Agencją dopuszcza się wprowadzanie do planu i korekty ilości drewna bez szacunku brakarskiego (np. szacowana ilość z dużym marginesem błędu);

7) szacowana ilość drewna z planowanej wycinki powinna być uwzględniona w zatwierdzonym planie przekazywania lub jego korekcie, z takim wyprzedzeniem, aby pomiędzy przekazaniem drewna przez jednostki organizacyjne MON do Agencji nie upłynęło więcej niż 90 dni od czasu wycinki wykonanej przez inwestora;

8) za przygotowanie do przekazania do Agencji drewna z wycinki oraz sporządzenie wymaganej dokumentacji odpowiada komórka (jednostka) organizacyjna, w ewidencji której znajdują się przekazywane rzeczy (tj. właściwy administrator nieruchomości wojskowej);

9) jednostka pełniąca funkcję WOG, z miesięcznym wyprzedzeniem bądź niezwłocznie po otrzymaniu w formie pisemnej stosownych informacji od inwestora, informuje pisemnie właściwy oddział regionalny Agencji o ilości i faktycznym terminie wycinki. Oddział regionalny Agencji na podstawie otrzymanych informacji niezwłocznie przygotowuje przetarg publiczny na sprzedaż drewna oraz podejmuje niezbędne działania w celu szybkiego zagospodarowania i wydania drewna wyłonionemu nabywcy;

10) jednostka pełniąca funkcję WOG - administrator nieruchomości, dla której prowadzona była wycinka drewna, przyjmuje na ewidencję ilościowo-wartościową przedmiotowe drewno, po otrzymaniu od inwestora dokumentu określającego wyniki obmiaru drewna, jego rodzaj, ilość i wartość, a następnie przekazuje do Agencji;

11) po przekazaniu drewna do Agencji, na podstawie PZO jednostka pełniąca funkcję WOG przyjmuje drewno na nieodpłatne przechowanie, na podstawie umowy przechowania, zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 6 decyzji do czasu jego zagospodarowania przez Agencję i wydania nabywcy.",

g) ust. 14a otrzymuje brzmienie;

„14a. Rzeczy ruchome (w tym odpady i drewno uzyskane z wycinki) powstałe w wyniku wykonywania usług, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, oraz wycinki drzew, mogą być przekazywane wykonawcy tych usług w ramach należnego mu wynagrodzenia, do wartości nie przekraczającej ceny wykonanej usługi.",

h) w ust. 17:

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) sprzęt informatyki (w tym podwójnego zastosowania) oraz oprogramowanie uznane za zbędne dla resortu obrony narodowej, po zakończeniu procedur określonych właściwą instrukcją branżową stosowaną w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, podlega przekazaniu Agencji;

2) przekazaniu Agencji podlega zbędny sprzęt informatyki (w tym sprzęt informatyki podwójnego zastosowania celem trwałego zniszczenia) oraz oprogramowanie, zgodnie z jego kategorią klasyfikacyjną lub po przeklasyfikowaniu go do kategorii 5, z zastrzeżeniem pkt 7;

3) przekazaniu nie podlegają materiały lub urządzenia służące do przechowywania, zapisywania i odczytywania danych w postaci cyfrowej na:

a) nośnikach magnetycznych (np. dyski twarde, taśmy magnetyczne, dyski ZIP, karty magnetyczne),

b) nośnikach elektronicznych (np. dyski SSD, karty pamięci, urządzenia typu FlashDrive),

c) nośnikach hybrydowych - stanowiących połączenie nośnika magnetycznego i elektronicznego,

d) nośnikach optycznych (np. CD, DVD, BD),

e) nośnikach magnetooptycznych,

f) urządzeniach i sprzęcie, w którym nośniki wymienione w pkt a-e stanowią integralną część i nie mogą być wymontowane.

Powyższe materiały lub urządzenia, które zawierały informacje jawne, należy wybrakować (poprzez pozbawienie ich cech używalności w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie, np. poprzez przewiercenie, potłuczenie, zmiażdżenie, pocięcie, połamanie, zmielenie) kwalifikując jako odpad należy przekazać Agencji;",

- pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) przekazaniu nie podlegają telefony komórkowe i tablety użytkowane w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej oraz przez Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego ani powstałe z nich odpady;",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) jeżeli sieć znajduje się na nieruchomości pozostającej w trwałym zarządzie, przekazanie sieci następuje wraz z tytułem prawnym do nieruchomości. Wykaz elementów infrastruktury telekomunikacyjnej i przesyłowej (np. cieplnej, gazowej, elektrycznej), uzgodniony z właściwymi Instytucjami eksperckimi SpW, załącza się do PZO nieruchomości;",

i) w ust. 18a w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) urządzenia i systemy wykonane w technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz objęte klauzulą użytkownika końcowego podlegają zagospodarowaniu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz po uzyskaniu akceptacji Instytucji eksperckiej SpW,",

j) w ust 19:

- w pkt 1:

- - lit. c. otrzymuje brzmienie:

„c) odpadów komunalnych - o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w tym odpadów wielkogabarytowych (np. mebli, materacy), nawet jeśli zostały poddane czynnościom demontażu, o ile inne przepisy zezwalają na zagospodarowanie odpadów w taki sposób,",

- - lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) innych odpadów, których magazynowanie, w celu przekazania Agencji, mogłoby negatywnie oddziaływać na środowisko, o którym mowa w art. 3 pkt 11 i 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 i 2687 oraz z 2023 r. poz. 877),",

- - lit. n-q otrzymują brzmienie:

„n) innych odpadów, których magazynowanie, w celu przekazania Agencji, mogłoby negatywnie wpływać na stan bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 207 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641),

o) odpadów powstałych z czyszczenia poligonu, nieposiadających sprawozdania z planowego oczyszczania obszaru/obiektu z PWiN, sporządzonego zgodnie z załącznikiem nr 43,

p) niezbędnych do realizacji dostawy nowego asortymentu (np. opon, akumulatorów),

q) odpadów stanowiących rzeczy ruchome niekoncesjonowane przeznaczonych do unieszkodliwienia przez jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej we własnym zakresie wymienionych w załączniku nr 42;",

- pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) komendant/szef WOG/RBLog/OZ w ramach wstępnego magazynowania wytwarzanych odpadów, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, określa zbiorcze punkty wstępnego magazynowania odpadów lub zbiorczy magazyn mienia ruchomego (dla mienia, z którego raz/dwa razy w roku wytwarzane byłyby odpady). Powyższe magazyny komendant/szef WOG/RBLog/OZ zobowiązany jest udostępnić komisji z komórki właściwej do spraw nadzoru nad AMW w ramach prowadzonych przez nią czynności nadzorczych dotyczących gospodarowania mieniem ruchomym i ochrony środowiska. Do zbiorczych punktów magazynowania nie przekazuje się odpadów, wobec których istnieją ograniczenia techniczne lub prawne dotyczące ich transportu lub przechowywania. Przekazywanie odpadów do Agencji odbywa się w szczególności w zbiorczych punktach wstępnego magazynowania odpadów lub zbiorczych magazynach mienia ruchomego. Niedopuszczalne jest magazynowanie w jednym strumieniu odpadów zgłoszonych w planie zarówno w części rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych i koncesjonowanych;";

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w następującym brzmieniu:

„8a) komórka organizacyjna wchodząca w skład Ministerstwa, właściwa do spraw nadzoru nad Agencją Mienia Wojskowego, uprawniona jest do oglądu zbiorczych punktów wstępnego magazynowania odpadów i zbiorczych magazynów mienia ruchomego, o których mowa w § 4 ust. 19 pkt 8, oraz wszelkich miejsc przeznaczonych do przechowywania mienia ruchomego, w tym odpadów, przejętych przez Agencję i przechowywanych w WOG/RBlog/OZ na podstawie umowy przechowania;";

5) w § 5 w ust. 2:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) określenie wartości przekazywanych rzeczy ruchomych odbywa się według wartości księgowej netto albo według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania, zależnie od tego, która z nich jest niższa, z uwzględnieniem zużycia fizycznego lub ekonomicznego, wynikającego z postępu techniczno-ekonomicznego. Wartość drewna z wycinki określa się na podstawie szacunku brakarskiego lub według ceny sprzedaży netto możliwej do uzyskania. W okresie przedplanowym Agencja przesyła do organów wojskowych upoważnionych do opracowywania planów przekazywania i ich korekt, wykaz cen rynkowych rzeczy ruchomych, możliwych do uzyskania, które mogą być ujęte w planach przekazywania;",

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) dopuszcza się zmianę wartości rzeczy ruchomych ujętych w planie przekazywania, w przypadku zmiany ich wartości księgowej lub wartości rynkowej, powstałej od momentu zatwierdzenia planu. W PZO odnotowuje się faktyczną wartość rzeczy ruchomej ustaloną przez komisję strony przekazującej i przyjmującej w dniu jego sporządzenia.";

6) w § 7:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Plan, o którym mowa w ust. 1, opracowuje się z zastosowaniem grup SpW (nie dotyczy odpadów) wymienionych w załączniku nr 2 decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189, z 2022 r. poz. 187 oraz z 2023 r. poz. 21 i 39).

3. Oznaczenie części i grup sprzętu, o których mowa w ust. 1 i 2, należy zamieszczać w kolumnie „Część/Grupa". Części planu sporządza się w jednym arkuszu kalkulacyjnym programu MS Excel tj. A1 z A2, B1 z B2, A3 z A4, B3 z B4 i B5 z B6, przy czym każdy osobny arkusz należy zaczynać od nowej liczby porządkowej.

Wzór planu dla części:

a) A1 z A2 - sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 4,

b) A3 z A4, B3 z B4 - sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 6,

c) B1 z B2 - sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 8,

d) B5 z B6 - sporządza się zgodnie z załącznikiem nr 12.",

b) ust. 6-8 otrzymują brzmienie:

„6. Wykazy dla każdej części planu (np. A1 i A2, B1 i B2) powinny mieć zsumowane kolumny „Wartość mienia" i „Wielkość środków finansowych na utrzymanie mienia".

7. Wykazy w ramach każdej części planu powinny być poukładane stosując niestandardowe sortowanie programu MS Excel z czterema poziomami stosując priorytety kolumn o nazwach:

1) „Część/ Grupa sprzętu";

2) „Miejsce przekazania mienia";

3) „JW lub nazwa instytucji przekazującej";

4) „Nazwa sprzętu".

8. Ostateczną numerację pozycji asortymentowych planu (Lp. z projektu planu/korekty), o którym mowa w ust. 1, pogrupowanego wg zasad określonych w ust. 7, nadaje organ kierujący plan do uzgodnienia z zachowaniem ciągłości numeracji, dla wszystkich ujętych w nim pozycji asortymentowych. Liczba porządkowa (Lp.) ujęta w planie/korekcie nie ulega zmianie.",

c) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. Projekty planów/korekt trwale zbędnych rzeczy ruchomych należy sporządzać w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Office Excel i przekazywać je w formie pisemnej (tylko plany/korekty przedstawiane do zatwierdzenia) oraz w wersji elektronicznej zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach.";

7) w § 10:

a) w ust. 1 w pkt 3 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) trwale zbędnego mienia ruchomego: etatowego, tabelarycznego, naliczeniowego i należnościowego, wyposażenia i części zamiennych do tego mienia, określonych w decyzji Nr 117/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 września 2021 r. w sprawie Rady Modernizacji Technicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 189, z 2022 r. poz. 187 oraz z 2023 r. poz. 21 i 39) wymienionych w załączniku nr 2 SpW w resorcie obrony narodowej, a także rzeczy ruchomych będących odpadem niezależnie od ich wartości, będącego w ewidencji ilościowo-wartościowej jednostek organizacyjnych im podległych,",

b) w ust. 3 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) zbiorczy plan przekazywania zbędnych rzeczy ruchomych (z wyjątkiem odpadów) IWsp SZ przesyła do Instytucji eksperckich, celem uzgodnienia w szczególności w zakresie potwierdzenia prawidłowości zakwalifikowania rzeczy ruchomych do właściwej części planu (koncesjonowane, niekoncesjonowane) - w terminie do dnia 20 maja roku poprzedzającego planowane przekazanie;

2) w uzgodnieniach podaje się obowiązkowo ograniczenia dotyczące zagospodarowania pozycji planu, które wynikają z przepisów prawa, traktatów oraz zobowiązań lub umów, w tym zawartych przez Rzeczpospolitą Polską, o ile takie ograniczenia są znane instytucji eksperckiej;",

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Wzór strony tytułowej planu przekazywania rzeczy ruchomych, przedkładanego do zatwierdzenia, określono w załączniku nr 23.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zatwierdzony plan na dany rok obowiązuje do dnia 31 grudnia roku planowego. Po zaktualizowaniu danych (dotyczących zgodności mienia ruchomego z ewidencją i stanem technicznym) rzeczy ruchome, które nie zostały przejęte przez Agencję ujmuje się w korekcie do planu na kolejny rok kalendarzowy.",

e) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Propozycje do planu lub jego korekt dotyczące wycofania z zasobu Agencji rzeczy ruchomych przekazanych jej do zagospodarowania, przedstawia Instytucja ekspercka lub Organ logistyczny. Rzeczy ruchome objęte propozycją, w kolumnie „uwagi" planu oznacza się jako wycofane z zasobu Agencji.";

8) w § 11:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Korektę planu stanowić mogą zmiany dotyczące:

1) wycofania mienia;

2) wprowadzenie nowego mienia do planu przekazywania;

3) zmiany ilości mienia wyłącznie w zakresie rzeczy ruchomych stanowiących odpady (część A3, A4, B3, B4).";

b) w ust. 6 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w poszczególnych częściach planu (z uwagi na ten sam zakres kolumn) należy ujmować występujące w korekcie grupy sprzętowe np.:

a) część A1 z A2 - w jednym arkuszu kalkulacyjnym,

b) część B1 z B2 - w kolejnym arkuszu kalkulacyjnym, itd.;";

c) ust. 7 i 8 otrzymują brzmienie:

„7. W korekcie wykazy dotyczące zmiany danych wyłącznie w zakresie rzeczy ruchomych stanowiących odpady, w poszczególnych pozycjach asortymentowych (wzór określony w załączniku nr 28):

1) nie podlegają kontynuowaniu numeracji liczby porządkowej z poprzednich części lub nadawaniu nowej liczby porządkowej (pozostawia się liczbę porządkową z dokumentu wprowadzającego przedmiotową pozycję asortymentową);

2) poszczególne części dla rzeczy ruchomych stanowiących odpady należy ujmować w osobnych arkuszach np.:

a) część A3 z A4 - w jednym arkuszu kalkulacyjnym,

b) część B3 z B4 - w kolejnym arkuszu kalkulacyjnym;

3) w kolumnie „Uwagi" - należy wskazać nazwę dokumentu i charakter zmiany np.: „Planie przekazywania ... na 2023 r. - zmiana ilości i wartości";

4) w częściach planu dla rzeczy ruchomych stanowiących odpady, w kolumnie „Ilość" podaje się ilości faktycznie podlegające przekazaniu do Agencji.

8. Korektą wprowadza się do planu przekazywania:

1) rzeczy ruchome (w tym odpady), nie ujęte w planach przekazywania - stosownie do potrzeb komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;

2) zmiany danych w planach przekazywania, wyłącznie dla rzeczy ruchomych stanowiących odpady w zakresie ilości mienia.";

9) w § 12:

a) w ust. 1:

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w uzasadnionych przypadkach może nastąpić zmiana kategorii, jednostki miary, miejsca lub terminu przekazania mienia oraz korekta błędu redakcyjnego, po uprzednim pisemnym poinformowaniu Agencji przez organ opracowujący plan lub Szefa Oddziału Planowania Rzeczowego IWsp SZ;";

- pkt 6a i 6b otrzymują brzmienie:

„6a) rzeczy ruchome w tym odpady przejęte przez Agencję mogą być przechowywane w magazynach jednostek do czasu ich zagospodarowania jednak nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia zawarcia umowy przechowania, z wyjątkiem:

a) okrętów lub środków bojowych, dla których okres przechowywania wynosi 3 lata począwszy od 1 stycznia roku następującego po roku, w którym okręt lub środki bojowe zostały przekazane Agencji do zagospodarowania,

b) odpadów przeznaczonych na składowanie (np. azbest), dla których okres przechowywania wynosi 12 miesięcy od daty zawarcia umowy;

6b) umowa może być przedłużona jednokrotnie, a w uzasadnionych przypadkach po raz kolejny za porozumieniem stron, w formie pisemnej w postaci aneksu, którego ramowe zapisy określono w załączniku 30a;";

- po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) z pojazdów planowanych do przekazania Agencji nie usuwa się płynów eksploatacyjnych niezbędnych do ich prawidłowego działania i konserwacji;",

- pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) dla celów marketingowych i handlowych, komisja Agencji może wykonywać zdjęcia przejętych rzeczy ruchomych, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Komisja Agencji może wykonać zdjęcia także w przypadku odstąpienia od przejęcia mienia z przyczyn niezależnych od Agencji lub w przypadku poddania w wątpliwość prawidłowości klasyfikacji mienia;",

b) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) nie przekazuje się do Agencji odpadów:

a) nie ujętych w planie przekazywania lub jego korektach,

b) na podstawie PZO odnoszącego się do innych rzeczy ruchomych, nie stanowiących odpadów,

c) posiadających nadany błędnie lub niezgodnie z planem albo jego korektami, kod określający rodzaju odpadu,

d) magazynowanych nieselektywnie (zmieszane różne rodzaje odpadów oraz razem odpady z grupy mienia koncesjonowanego i niekoncesjonowanego), w tym magazynowanych nieselektywnie w zbiorczych punktach wstępnego magazynowania lub zbiorczych magazynach mienia ruchomego,

e) co do których istnieją wątpliwości w zakresie klasyfikacji pomiędzy grupą mienia a klasyfikacją do odpadów (rzeczy ruchome nowe lub nieznacznie użytkowane, w dobrym stanie technicznym, mogące zostać wykorzystane do celów do których zostały pierwotnie zaprojektowane), z wyjątkiem mienia, które obligatoryjnie klasyfikowane jest do odpadów na podstawie odrębnych przypisów,

f) błędnie zaklasyfikowanych do rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych, w przypadku gdy stanowią one rzeczy ruchome koncesjonowane i odwrotnie,

g) odpadów stanowiących rzeczy ruchome niekoncesjonowane przeznaczonych do unieszkodliwienia przez jednostki i komórki organizacyjne resortu obrony narodowej we własnym zakresie (zgodnie z załącznikiem nr 42),

h) w ilościach mniejszych niż 50 kg, nieujętych w załączniku nr 42 (z wyjątkiem uzasadnionych przypadków);",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Inwentaryzację mienia przechowywanego w komórkach i jednostkach organizacyjnych resortu obrony narodowej, a będące we władaniu Agencji prowadzi niezależnie jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej oraz Agencja Mienia Wojskowego. Zasady organizacji i prowadzenie inwentaryzacji realizowane przez jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej i Agencji określają wewnętrzne instrukcje oraz umowa przechowania. Jednostka organizacyjna lub komórka resortu obrony narodowej, która przyjęła rzeczy ruchome na nieodpłatne przechowanie udziela pomocy komisjom Agencji w realizowanych przez nich czynnościach inwentaryzacyjnych oraz zapewnia odpowiednie zabezpieczenie sprzętowe.";

10) w § 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Za organizację oględzin rzeczy ruchomych, w tym odpadów oferowanych do sprzedaży, likwidacji lub utylizacji odpowiadają właściwe jednostki organizacyjne Agencji, które uzgadniają z jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej przechowującymi mienie, termin i miejsce oględzin mienia.";

11) w § 14 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jednostka organizacyjna resortu obrony narodowej zobowiązana jest w terminie 7 dni od wydania rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych, w tym stanowiących odpady, zwrócić właściwemu oddziałowi regionalnemu Agencji odpowiednie egzemplarze dokumentów wydania na zewnątrz (WZ), (uwierzytelnione czytelnymi podpisami odbiorcy i wydającego z podaniem daty wydania mienia). W przypadku odpadów niebezpiecznych, należy przesłać Agencji wersję elektroniczną karty przekazania odpadów.";

12) w § 15 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Kopię zatwierdzonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 1, Prezes Agencji przesyła do Szefa Sztabu Generalnego WP, Szefa IWsp SZ oraz Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni.

3. Szef IWsp SZ, Dyrektor Departamentu Administracyjnego, Szef Służby Wywiadu Wojskowego i Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału, przedkładają osobie zatwierdzającej plan oraz do wiadomości Szefowi Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, raport o stanie realizacji w SZ RP planów przekazywania Agencji zbędnych rzeczy ruchomych, według wzorów stanowiących załączniki Nr 19-21.";

13) w § 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. „Zestawienie zbędnego mienia ruchomego Skarbu Państwa przeznaczonego do nieodpłatnego przekazania bez pośrednictwa AMW" sporządzane na podstawie art. 91 ustawy o AMW" opracowywane jest przez IWsp SZ, w oparciu o listę, o której mowa w § 18, z wykorzystaniem mienia objętego projektem „Planu przekazywania trwale zbędnych rzeczy ruchomych AMW". Mienie ujęte w Zestawieniu wykazuje się w „Planie przekazywania trwale zbędnych rzeczy ruchomych AMW" w kolumnie „uwagi" i oznacza się jako podlegające przekazaniu w trybie art. 91 ustawy o AMW.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zestawienie, o którym mowa w ust. 1, przesyłane jest równolegle z projektami planów, o których mowa w § 7 i § 9, do uzgodnienia przez jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej właściwą do spraw współpracy z podmiotami społecznymi.";

14) § 18 otrzymuje brzmienie:

„§ 18. W terminie do dnia 15 stycznia roku przedplanowego, szef jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej właściwej do spraw współpracy z podmiotami społecznymi, na podstawie wytycznych do planowania współpracy z parterami społecznymi na dany rok wydawanych przez osobę zajmującą kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej właściwą do spraw współpracy z partnerami społecznymi, określa listę grup asortymentu mienia ujmowanego w zestawieniu, o którym mowa w § 17 ust. 1. Lista podlega zaopiniowaniu w zależności od potrzeb przez jednostki lub komórki organizacyjne resortu obrony narodowej.";

15) w § 22 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wykaz elementów infrastruktury telekomunikacyjnej i przesyłowej (np. cieplnej, gazowej, elektrycznej), uzgodniony z właściwymi Instytucjami eksperckimi SpW, załącza się do PZO nieruchomości.";

16) w § 23:

a) uchyla się ust. 3,

b) w ust. 5 w pkt 1 w lit. b wyrazy „z szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" zastępuje się wyrazami „z szefem ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji",

c) w ust. 5 w pkt 7 lit. f tiret trzecie otrzymuje brzmienie;

„- jednostce lub komórce organizacyjnej wymienionej w lit. b;";

17) w § 24 w ust. 3:

a) w pkt 3 w lit. c wyrazy: „szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" zastępuje się wyrazami „szefem ośrodka zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji",

b) w pkt 6, 7 i 9 wyrazy „IWsp SZ" zastępuje się wyrazami „jednostka (komórka) organizacyjna, której bezpośrednio podporządkowany jest zarządca nieruchomości wojskowej",

c) w pkt 9 w lit. c wyrazy „Dyrektorowi Departamentu Budżetowego MON" zastępuje się wyrazami jednostce (komórce) organizacyjnej wymienionej w ust. 3 pkt 3 (w przypadku zaistniałej potrzeby)";

18) w § 27 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przed przekazaniem nieruchomości zbędnych, które uprzednio zostały wynajęte, wydzierżawione lub użyczone, organy wojskowe, będące stroną w tych umowach, wypowiadają powyższe umowy, tak, aby termin ich obowiązywania upłynął przed datą przekazania nieruchomości i dokonują rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości.";

19) w § 29:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Szefowie zarządów infrastruktury będą przekazywać na bieżąco, nie rzadziej niż raz na pół roku, dyrektorom właściwych oddziałów regionalnych Agencji informacje o nieruchomościach nieujętych dotychczas w zatwierdzonych planach przekazywania, co do których istnieje zamiar zgłoszenia ich jako czasowo lub trwale zbędne oraz nieruchomościach, które w najbliższych latach mogą stać się nieruchomościami czasowo lub trwale zbędnymi. Informacja zawierać będzie, w przypadku każdej z nieruchomości:

1) dane identyfikacyjne: numer kompleksu wojskowego;

2) dane adresowe nieruchomości;

3) numery działki/działek oraz księgi wieczystej;

4) powierzchnię nieruchomości;

5) ilości, rodzaj i powierzchnię budynków oraz ich stan;

6) dotychczasowy sposób wykorzystywania nieruchomości;

7) koszty utrzymania nieruchomości za ostatni rok;

8) wskazanie obciążeń nieruchomości;

9) wartość nieruchomości;

10) możliwe (przewidywane) okresy użyczenia;

11) dane o podmiotach, którym udostępniono nieruchomość lub na rzecz których udostępnienie ma nastąpić i podstawę prawną udostępnienia (użyczenie, najem, dzierżawa) oraz stawki opłat za dzierżawę/najem nieruchomości.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektorzy Oddziałów Regionalnych Agencji informują właściwych terytorialnie szefów zarządów infrastruktury do dnia 31 stycznia, o zamiarze rozpoczęcia, w danym roku, procedury zbycia nieruchomości, z wyłączeniem: garaży, lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, miejsc postojowych, trenów związanych z obsługą budynków mieszkalnych.";

20) w załącznikach Nr 31-34 w nazwach załączników wyrazy: „ZESTAWIENIE ZBĘDNEGO MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEGO DO PRZEKAZANIA BEZ POŚREDNICTWA AMW W 20.... ROKU" zastępuje się wyrazami: „ZESTAWIENIE ZBĘDNEGO MIENIA RUCHOMEGO SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEGO DO NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA BEZ POŚREDNICTWA AMW W 20.... ROKU";

21) uchyla się załączniki Nr 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 22 i 24;

22) załączniki Nr 4, 6, 8, 12, 14, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 38, 39 i 40 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach Nr 1-10 i 12-16 do niniejszej decyzji;

23) dodaje się załączniki Nr 30a, 42 i 43 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 11, 17 i 18 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Przepisy:

1) § 4 ust. 4 zmienianej decyzji, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, oraz wzory określone w załącznikach Nr 4, 6, 8, 12, 26, 27 i 28, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, mają zastosowanie przy opracowywaniu planu, o którym mowa w § 7 ust. 1, począwszy od 2025 r.;

2) § 4 ust. 19 pkt. 1 lit. q, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, mają zastosowanie od 2025 r., natomiast w latach 2023-2024 posiadacz odpadów samodzielnie decyduje o sposobie ich zagospodarowania.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski

Załącznik 1. [PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH]

Załączniki do decyzji Nr 57/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 1 czerwca 2023 r. (poz. 68)

Załącznik Nr 1

PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

Załącznik 2. [PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH/KONCESJONOWANYCH]

Załącznik Nr 2

PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH/KONCESJONOWANYCH

Załącznik 3. [PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH]

Załącznik Nr 3

PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH

Załącznik 4. [PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH]

Załącznik Nr 4

PLAN PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH ŚRODKÓW BOJOWYCH

Załącznik 5. [SPOSÓB WYPEŁNIANIA PLANÓW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik Nr 5

SPOSÓB WYPEŁNIANIA PLANÓW PRZEKAZYWANIA MIENIA RUCHOMEGO DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Nazwa kolumny

Format komórki

Sposób wypełniania

Liczba porządkowa zatwierdzonego planu/korekty

Liczbowy

Kolejne liczby, bez miejsc dziesiętnych. Ostateczna numeracja pozycji planu/korekty, nadawana przez organ kierujący plan/korektę do zatwierdzenia, z zachowaniem ciągłości numeracji, dla wszystkich ujętych w nim pozycji asortymentowych.

Liczba porządkowa projektu planu/korekty

Liczbowy

Kolejne liczby, bez miejsc dziesiętnych. Liczba porządkowa nadawana przez organ kierujący plan/korektę do uzgodnienia, z zachowaniem ciągłości numeracji, dla wszystkich ujętych w nim pozycji asortymentowych. Nie ulega zmianie po uzgodnieniu z AMW.

Część/Grupa

Tekstowy

Oznaczenie części i grup sprzętu należy zapisywać wg tego samego formatu (bez jakichkolwiek spacji), np. A1-I, A2-IX.

Nazwa sprzętu/ odpadu/ środka bojowego

Tekstowy

Nazwa sprzętu lub odpadu lub środka bojowego wg Jednolitego Indeksu Materiałowego (JIM) zapisana dużymi drukowanymi literami. W zakresie nazwy odpadu drugi jej człon - określający kod odpadu powinien być spójny z nadanym kodem odpadu, wskazanym w odrębnej kolumnie (kod odpadu).

Jednolity Indeks Materiałowy

Tekstowy

Indeks zgodny z bazą Jednolitego Indeksu Materiałowego. Jeżeli indeks nie jest znany należy wpisać - b.d.

Nr katalogowy

Tekstowy

Tekst, np. wg katalogu sprzętu kwaterunkowego.

Nr fabryczny

(nr podwozia, nr silnika)

Tekstowy

Wprowadzanie numerów fabrycznych wg tego samego formatu (bez jakichkolwiek spacji), np. AA123456.

W przypadku broni zespolonej oprócz numeru fabrycznego całości zestawu należy wykazywać wchodzące w skład zasadnicze elementy broni (np. 14,5 mm wkm ZPU-2 -obowiązkowe podanie nazwy karabinów i ich numerów fabrycznych). W przypadku czołgów i innych pojazdów uzbrojonych i wyposażonych w broń pokładową, podaje się nazwy tej broni i jej nr fabryczne.

Nr rejestracyjny

Tekstowy

Wprowadzanie numerów rejestracyjnych wg tego samego formatu (bez jakichkolwiek spacji, myślników, odstępów itp.) W przypadku kompletu sprzętu składającego się z kilku różnych pojazdów, (przyczep itp). Podaje się numery rejestracyjne każdego z tych pojazdów (przyczep itp.)

Data pierwszej rejestracji

Tekstowy

Podanie daty rejestracji dotyczy sprzętu wymagającego rejestracji - stasować zapis w formacie- RRRR-MM-DD. W przypadku kompletu sprzętu składającego się z kilku różnych pojazdów, (przyczep itp). Podaje się daty pierwszej rejestracji każdego z tych pojazdów (przyczep itp.).

Rok produkcji

Liczbowy

Liczba czterocyfrowa, np. 1999, a jeżeli rok produkcji nie jest znany, należy wpisać - b.d.

Okres użytkowania (przechowywania w latach)

Liczbowy

Cyfry arabskie całkowite

Kategoria

Liczbowy

Wyłącznie cyfry arabskie w zakresie od 1-5, w przypadku środków bojowych 1, 2, 3a, 3b, 4, 5a, 5b.

Jednostka miary

Tekstowy

Jednostka miary zgodna z bazą Jednolitego Indeksu Materiałowego. Dla rzeczy ruchomych stanowiących odpady, należy wpisywać - kg

Ilość

Liczbowy

Wyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku, dla szt., kpl., par -bez miejsc po przecinku.

Cena jednostkowa netto (zł)

Liczbowy

Wyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku. Gdy nie ma ceny, należy wpisać 0,00.

Wartość netto (zł)

Liczbowy

Wyłącznie cyfry z 2 miejscami po przecinku. Gdy nie ma wartości, należy wpisać 0,00.

Jednostka wojskowa

(instytucja przekazująca)

Tekstowy

Należy wpisać tylko 4 cyfry numeru jednostki wojskowej lub skrót nazwy jednostki organizacyjnej resortu obrony narodowej oraz nazwę miejscowości, np. 1234 Poznań, SZI Warszawa, 1 RBLog Wałcz, 12 WOG Toruń.

Miejsce przekazania

Tekstowy

Wpisać nazwę miejscowości i wskazać miejsce magazynowania (przekazania), np. Poznań JW 1234.

Termin przekazania (miesiąc)

Liczbowy

Liczby całkowite z zakresu od 1 do 12 lub okres np. 1-3.

Wielkość środków finansowych na utrzymanie mienia (zł)

Liczbowy

Wyłącznie liczby rzeczywiste z 2 miejscami po przecinku.

Miesiąc i rok wytworzenia lub planowanego wytworzenia

Liczbowy

Cyfry arabskie całkowite, w formacie: miesiąc/rok. (mm/rrrr)

Kod odpadu

Tekstowy

6-cyfrowy kod odpadu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 10).

Pochodzenie odpadu

Tekstowy

Rodzaj służby, z której pochodzą odpady.

Uwagi

Tekstowy

Dowolny tekst (w przypadku przekazywania części zamiennych bezwzględnie umieszczać nazwę sprzętu, do którego są przeznaczone).

W odniesieniu do odpadów umieszczać informację co wchodzi lub wchodzić będzie faktycznie w skład odpadów, np. w przypadku:

- zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - drukarki, stacje robocze pozbawione dysków, lampki biurowe, kalkulatory, itp.

- złomu metali żelaznych i nieżelaznych - z demontażu obiektów budowlanych (pokrycia dachowe, siatka ogrodzeniowa, itp.) lub demontażu pojazdów (chłodnice, podwozia i nadwozia, itp.). W zakresie złomu metali nieżelaznych lub mieszanin metali umieszczać informację o rodzajach metali wchodzących w skład odpadów, o ile jest to możliwe z podaniem procentowego udziału masowego poszczególnych metali (w większości aluminium lub aluminium (70%) i miedź (30%),

- odczynników chemicznych (nazwy substancji chemicznej lub mieszanin),

- odpadowych paliw (określenie np. czy pochodzą ze statków powietrznych, statków morskich, czy pojazdów kołowych),

- innych niewymienionych odpadów (określenie co zawierają odpady).

Numer UN*

Tekstowy

Zgodnie z ADR, np. 0181.

Klasa*

Tekstowy

Zgodnie z ADR, np. 1.

Podklasa*

Tekstowy

Zgodnie z ADR, np. 1.1E.

Partia kompletacji*

Tekstowy

Oznakowanie środka bojowego z podaniem numeru produkcyjnego w danym roku, roku produkcji, kodu producenta, np. 06-79-21. Jeżeli partia jest nie znana należy wpisać - b.d.

Numer indywidualny*

Tekstowy

Numer danego egzemplarza środka bojowego w określonej partii kompletacji. Określa się dla rakiet, PPK, itp., np. 032.

Ograniczenia w zagospodarowaniu

Tekstowy

Dowolny tekst zawierający informację o ograniczeniach w zagospodarowaniu dla danej pozycji asortymentowej (należy podać informację o ograniczeniach wynikających z umów zawartych na dostawę rzeczy ruchomych, np. zakaz sprzedaży, konieczność zniszczenia i/lub procedurę zagospodarowania). W przypadku braku ograniczeń należy wpisać „brak". Pole dla wszystkich pozycji asortymentowych musi być wypełnione.

Państwo wytworzenia**

Tekstowy

Nazwa państwa, np. Bułgaria, byłe państwa: ZSSR, NRD, Czechosłowacja.

Nazwa wytwórcy lub** oznaczenie handlowe

Tekstowy

Nazwa wytwórcy lub oznaczenie handlowe (graficzne) dla broni, np. ZM Łucznik - nazwa lub 11 w owalu - oznaczenie handlowe, ZM Tarnów - nazwa lub 345 w owalu - oznaczenie handlowe, Wifama - nazwa lub 53 w owalu - oznaczenie handlowe, dla środków bojowych, np. ZM Mesko Skarżysko Kam., ZM Dezamet.

Oznaczenie producenta materiałów wybuchowych

Tekstowy

Oznaczenie producenta np. MESKO.

Dodatkowe oznaczenie fabryczne stosowane przez producenta (dotyczy materiałów wybuchowych)

Tekstowy

Np: p-nitrotoluen (p.-MNT) C7H7NO2, 0,5% w masie

Kategoria i podkategoria strzeleckiej broni palnej

Tekstowy

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2019., poz.1214), np. A2, A7.1, B1, C1.

Kategoria i podkategoria amunicji do strzeleckiej broni palnej

Tekstowy

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz.U.2019., poz.1214), np. A1, A4, A5.

Klasyfikacja BA/WT

Tekstowy

Zgodnie z rozporządzaniem Rady Ministrów z dnia (w procedowaniu) w sprawie klasyfikacji rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji.

* dotyczy tylko środków bojowych

** ujmować w uwagach w celach informacyjnych

Załącznik 6. [KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH]

Załącznik Nr 6

KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH NIEKONCESJONOWANYCH

Załącznik 7. [KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH]

Załącznik Nr 7

KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO TRWALE ZBĘDNYCH RZECZY RUCHOMYCH KONCESJONOWANYCH

Załącznik 8. [KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH TRWALE ZBĘDNE RZECZY RUCHOME NIEKONCESJONOWANE/KONCESJONOWANE]

Załącznik Nr 8

KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO ODPADÓW STANOWIĄCYCH TRWALE ZBĘDNE RZECZY RUCHOME NIEKONCESJONOWANE/KONCESJONOWANE

Załącznik 9. [PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY]

Załącznik Nr 9

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY

Załącznik 10. [UMOWA PRZECHOWANIA]

Załącznik Nr 10

UMOWA PRZECHOWANIA

Załącznik 11. [ANEKS DO UMOWY PRZECHOWANIA]

Załącznik Nr 11

ANEKS DO UMOWY PRZECHOWANIA

Załącznik 12. [PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NIERUCHOMOŚCI]

Załącznik Nr 12

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY NIERUCHOMOŚCI

Załącznik 13. [PLAN PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik Nr 13

PLAN PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Załącznik 14. [PLAN UŻYCZANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ]

Załącznik Nr 14

PLAN UŻYCZANIA AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ

Załącznik 15. [KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik Nr 15

KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Załącznik 16. [KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO]

Załącznik Nr 16

KOREKTA PLANU PRZEKAZYWANIA NIERUCHOMOŚCI CZASOWO ZBĘDNYCH DLA RESORTU OBRONY NARODOWEJ DO AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO

Załącznik 17. [WYKAZ ODPADÓW NIEKONCESJONOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIENIA PRZEZ KOMÓRKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RESORTU OBRONY NARODOWEJ WE WŁASNYM ZAKRESIE]

Załącznik Nr 17

WYKAZ ODPADÓW NIEKONCESJONOWANYCH PRZEZNACZONYCH DO UNIESZKODLIWIENIA PRZEZ KOMÓRKI I JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE RESORTU OBRONY NARODOWEJ WE WŁASNYM ZAKRESIE

Lp.

Kod odpadu

Nazwa odpadu (wg Katalogu odpadów)

UWAGI

I. Dotyczy odpadów o wadze do 500 kg

1.

03 01 04*

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne

 

2.

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

 

3.

03 01 99

Inne niewymienione odpady - odpady tkanin i gąbki z remontu mebli

 

4.

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

5.

04 01 99

Inne niewymienione odpady

np. zużyte dresy, stroje sportowe itp.

6.

04 02 09

Odpady materiałów złożonych

np. tkaniny impregnowane, elastomery, plastomery, za wyjątkiem odpadowych czasz spadochronowych

7.

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 

8.

04 02 99

Inne niewymienione odpady - odpady pochodzenia sztucznego lub syntetycznego

np. odpady z remontu tapicerki

9.

06 01 99

Inne niewymienione odpady

 

10.

06 02 01*

Wodorotlenek wapniowy

 

11.

06 03 14

Sole i roztwory inne niż wymienione w 06 03 11 i 06 03 13

 

12.

06 03 99

Inne niewymienione odpady

np. nieprzydatny do ponownego wykorzystania proszek gaśniczy

13.

06 04 04*

Odpady zawierające rtęć

 

14.

06 09 99

Inne niewymienione odpady

np. proszki gaśnicze A,B,C,E

15.

06 13 02*

Zużyty węgiel aktywny (z wyłączeniem 06 07 02)

 

16.

07 01 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

17.

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

 

18.

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

 

19.

07 02 99

Inne niewymienione odpady

np. odpady z wybrakowania sprzętu p.poż. - paski, linki, węże strażackie

20.

07 03 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

21.

07 06 04*

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

 

22.

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

23.

08 01 12

Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11*

 

24.

08 01 17*

Odpady z usuwania farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

25.

08 01 18

Odpady z usuwania farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 17

 

26.

08 01 99

Inne nie wymienione odpady

 

27.

ex. 08 03 17*

Odpadowy toner drukarski zawierający substancje niebezpieczne

z wyłączeniem oryginalnych pojemników po tuszach i tonerach

28.

ex. 08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

z wyłączeniem oryginalnych pojemników po tuszach i tonerach

29.

08 03 99

Inne niewymienione odpady 08 03 99

 

30.

08 04 09*

Odpadowe kleje i szczeliwa zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

 

31.

08 04 10

Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09

 

32.

09 01 01*

Wodne roztwory wywoływaczy i aktywatorów

 

33.

09 01 03*

Roztwory wywoływaczy opartych na rozpuszczalnikach

 

34.

09 01 04*

Odpadowe roztwory utrwalaczy

 

35.

09 01 08

Odpadowe błony i papier fotograficzny niezawierające srebra

 

36.

10 01 01

Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów

 

37.

10 11 03

Odpady włókna szklanego

 

38.

10 11 81*

Odpady zawierające azbest

 

39.

10 12 08

Wybrakowane wyroby ceramiczne, cegły, kafle i ceramika budowlana (po przeróbce termicznej)

 

40.

11 01 08*

Osady i szlamy z fosforanowania

 

41.

11 01 13*

Odpady z odtłuszczania zawierające substancje niebezpieczne

np. oksyda i gardoclean 349

42.

11 01 98*

Inne odpady zawierające substancje niebezpieczne

np. odpady po chemicznej obróbce i powlekaniu broni - oksyda

43.

12 01 99

Inne niewymienione odpady

np. zużyte ścierniwo wraz ze starymi powłokami z procesu obróbki mechanicznej

44.

13 05 01*

Odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach

 

45.

13 05 02*

Szlamy z odwadniania olejów w separatorach

 

46.

13 05 07*

Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach

 

47.

13 08 99*

Inne niewymienione odpady

 

48.

14 06 01*

Freony, HCFC, HFC

 

49.

14 06 02*

Inne chlorowcoorganiczne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

 

50.

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

 

51.

ex. 15 01 03

Odpadowe opakowania z drewna

dotyczy opakowań zmurszałych, nienadających się do użytku

52.

15 01 05

Odpadowe opakowania wielomateriałowe

 

53.

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

 

54.

ex. 15 01 07

Odpadowe opakowania ze szkła

dotyczy opakowań zabrudzonych nienadających się do dalszego wykorzystania

55.

15 01 09

Odpadowe opakowania z tekstyliów

 

56.

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

 

57.

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi

 

58.

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

59.

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

w tym również filtry powietrza

60.

ex. 16 01 03

Zużyte opony

dotyczy opon przestrzelonych, porozcinane, zmurszałe, stanowiące odboje statków morskich, lub przeszkody terenowe

61.

16 01 07*

Filtry olejowe

 

62.

16 01 11*

Okładziny hamulcowe zawierające azbest

 

63.

16 01 12

Okładziny hamulcowe inne niż wymienione w 16 01 11

 

64.

16 01 19

Tworzywa sztuczne

 

65.

16 01 20

Szkło

 

66.

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

 

67.

ex. 16 01 22

Inne niewymienione elementy

dotyczy głównie elementów brezentowych, plastikowych, gumowych, wielomateriałowych, za wyjątkiem elementów zawierających metal

68.

16 01 99

Inne niewymienione odpady

 

69.

ex. 16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

dotyczy odpadowych lamp oświetleniowych, lamp wyładowczych i wysokoprężnych, świetlówek, żarówek itp.

70.

ex. 06 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

pojemniki po tuszach i tonerach (z wyłączeniem oryginalnych)

71.

16 03 03*

Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

72.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

 

73.

16 03 05*

Organiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne

 

74.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80

 

75.

16 03 07*

Rtęć metaliczna

 

76.

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

 

77.

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

dotyczy głównie odpadowych proszków gaśniczych, wybrakowanego sprzętu kwaterunkowego; nie dotyczy: odpadów metali żelaznych i nieżelaznych

78.

16 03 06

Organiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 05, 16 03 80 (głównie: materiały pochodzące z demontażu, sprzętu kwaterunkowego, sprzętu ppoż., narzędzi i sprzętu gospodarczego, guma z tratw ratunkowych, węże, maski od aparatów, uszczelki, rękawice gumowe)

 

79.

16 05 04*

Gazy w pojemnikach (w tym halony) zawierające substancje niebezpieczne

 

80.

16 05 06*

Chemikalia laboratoryjne i analityczne (np. odczynniki chemiczne) zawierające substancje niebezpieczne, w tym mieszaniny chemikaliów laboratoryjnych i analitycznych

 

81.

16 05 07*

Zużyte nieorganiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

w szczególności przeterminowane odczynniki chemiczne

82.

16 05 08*

Zużyte organiczne chemikalia zawierające substancje niebezpieczne

w szczególności przeterminowane odczynniki chemiczne

83.

16 05 09

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 lub 16 05 08

 

84.

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

dotyczy baterii „paluszków" typu AA i AAA

85.

16 06 06*

Selektywnie gromadzony elektrolit z baterii i akumulatorów

 

86.

ex. 16 07 08*

Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty

np. odpady z czyszczenia separatorów, za wyjątkiem naft, benzyn itp.

87.

16 07 09*

Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne

 

88.

16 07 99

Inne niewymienione odpady

np. odpady stałe powstałe po czyszczeniu zbiorników po produktach mps

89.

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

np. płyty CD, twarde dyski, pendrive

90.

16 09 02*

Chromiany

np. chromian potasowy, dwuchromian sodowy lub potasowy

91.

19 09 05

Nasycone lub zużyte żywice jonowymienne

 

92.

19 09 99

Odpady z uzdatniania wody pitnej

 

93.

19 12 04

Odpadowe tworzywa sztuczne i guma

 

94.

19 12 06*

Drewno zawierające substancje niebezpieczne

 

95.

19 12 07

Odpadowe drewno inne niż wymienione w 19 12 06

 

96.

ex. 19 12 08

Odpadowe tekstylia

za wyjątkiem odpadowych czasz spadochronowych

II. Dotyczy odpadów bez względu na wagę

1.

17 01 01

Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów

 

2.

17 01 02

Gruz ceglany

 

3.

17 01 03

Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia

 

4.

17 01 06*

Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne

 

5.

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

 

6.

17 01 80

Usunięte tynki, tapety, okleiny itp.

 

7.

17 01 81

Odpady z remontów i przebudowy dróg

 

8.

17 01 82

Inne niewymienione odpady

odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej

9.

17 02 01

Odpadowe drewno

 

10.

17 02 02

Odpadowe szkło

 

11.

17 02 03

Odpadowe tworzywa sztuczne

 

12.

17 02 04*

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

 

13.

17 03 01*

Mieszanki bitumiczne zawierające smołę

 

14.

17 03 02

Mieszanki bitumiczne inne niż wymienione w 17 03 01

 

15.

17 03 03*

Smoła i produkty smołowe

 

16.

17 03 80

Odpadowa papa

 

17.

17 06 01*

Materiały izolacyjne zawierające azbest

 

18.

17 06 03*

Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne

 

19.

17 06 04

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

 

20.

17 06 05*

Materiały konstrukcyjne zawierające azbest

 

21.

17 08 02

Materiały budowlane zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01

 

22.

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

Załącznik 18. [SPRAWOZDANIE Z PLANOWEGO OCZYSZCZANIA OBSZARU/OBIEKTU Z PWiN]

Załącznik Nr 18

SPRAWOZDANIE Z PLANOWEGO OCZYSZCZANIA OBSZARU/OBIEKTU Z PWiN

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA