REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 106

DECYZJA NR 92/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 września 2023 r.

w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) oraz § 1 pkt 7 lit. d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933), w związku z § 34 pkt 2 i 4 lit. a rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie określenia innych znaków używanych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 689, z 2013 r. poz. 1636, z 2020 r. poz. 2193 oraz z 2023 r. poz. 1730), po zasięgnięciu opinii Komisji Historycznej do Spraw Symboliki Wojskowej i Tradycji Orężnych Ministerstwa Obrony Narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się:

1) odznakę pamiątkową, zwaną dalej „odznaką", Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie, zwanej dalej „Delegaturą";

2) oznakę rozpoznawczą Delegatury, zwaną dalej „oznaką".

§ 2.

Zatwierdza się:

1) wzór odznaki określony w załączniku nr 1;

2) wzór legitymacji odznaki określony w załączniku nr 2;

3) wzór oznaki:

a) na mundur wyjściowy określony w załączniku nr 3,

b) na mundur polowy określony w załączniku nr 4.

§ 3.

Nadaje się regulamin odznaki określony w załączniku nr 5.

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER OBRONY NARODOWEJ

Załącznik 1. [WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE]

Załączniki do decyzji Nr 92/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 14 września 2023 r.(poz. 106)

Załącznik nr 1

WZÓR ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE


Załącznik 2. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE]

Załącznik nr 2

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE


Załącznik 3. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY]

Załącznik nr 3

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE NA MUNDUR WYJŚCIOWY


Załącznik 4. [WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPRATAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE NA MUNDUR POLOWY]

Załącznik nr 4

WZÓR OZNAKI ROZPOZNAWCZEJ DELEGATURY DEPRATAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE NA MUNDUR POLOWY


Załącznik 5. [REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE]

Załącznik nr 5

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DELEGATURY DEPARTAMENTU KONTROLI W WARSZAWIE

1. Odznaka pamiątkowa, zwana dalej „odznaką", Delegatury Departamentu Kontroli w Warszawie, zwanej dalej „Delegaturą", stanowi formę uhonorowania żołnierzy i pracowników Delegatury za nienaganną służbę i pracę oraz innych osób, szczególnie zasłużonych dla Delegatury. Odznaka symbolizuje więź łączącą żołnierzy i pracowników, której podstawą są tradycje jednostki, etos służby i charakter wykonywanych zadań.

2. Odznaka, o wymiarach 40x40 mm, ma kształt krzyża maltańskiego barwy czarnej z obrzeżem barwy szkarłatnej. Użyte barwy nawiązują do barw korpusu kontrolerów z lat 1921-1939. W centralnej części odznaki znajduje się herb miasta stołecznego Warszawy - miejsca stacjonowania Delegatury. Na lewym, górnym i prawym ramieniu krzyża umieszczono srebrne litery „D", „D", „K", stanowiące skrót nazwy Delegatury. Na dolnym ramieniu krzyża znajduje się srebrna liczba „1990" - rok powstania Delegatury. Pomiędzy ramionami krzyża umieszczony jest wieniec laurowo-dębowy barwy srebrnej, będący symbolem zwycięstwa i męstwa.

3. Prawo do otrzymania odznaki przysługuje:

1) Szefowi Delegatury, zwanemu dalej „Szefem", z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2) żołnierzom zawodowym po przesłużeniu w Delegaturze co najmniej roku;

3) pracownikom resortu obrony narodowej po przepracowaniu w Delegaturze co najmniej dwóch lat;

4) żołnierzom rezerwy będącym na przydziałach mobilizacyjnych w Delegaturze przez okres co najmniej trzech lat oraz po odbyciu ćwiczeń wojskowych;

5) innym osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Delegatury, na wniosek Komisji, o której mowa w pkt 7.

4. Odznakę nadaje Szef na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję, o której mowa w pkt 7, a fakt nadania odznaki potwierdza się w rozkazie dziennym Szefa.

5. Odznakę nadaje się imiennie wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, zwaną dalej „legitymacją", i niedopuszczalne jest jej przekazywanie, darowanie, sprzedawanie, użyczanie lub wymienianie.

6. Z tytułu nadania odznaki nie przysługują żadne dodatkowe prawa ani przywileje.

7. Szef powołuje 4-osobową Komisję w składzie:

1) przewodniczący - główny specjalista;

2) sekretarz - referent administracyjnoprawny;

3) przedstawiciel korpusu oficerów (kontroler);

4) przedstawiciel pracowników Delegatury.

8. Imienny skład oraz wszelkie zmiany w składzie Komisji ogłasza się w rozkazie dziennym Szefa.

9. Do zadań Komisji w szczególności należy:

1) opiniowanie wniosków o nadanie prawa do odznaki;

2) prowadzenie dokumentacji oraz ewidencji nadanych odznak;

3) wnioskowanie o przyznanie prawa do odznaki osobom, o których mowa w pkt 3 ppkt 5;

4) wnioskowanie o pozbawienie prawa do odznaki.

10. Dla ważności posiedzeń Komisji wymagana jest obecność 3/4 jej członków.

11. Opinie Komisji o nadaniu prawa do odznaki lub wnioski, o których mowa w pkt 9 ppkt 3 i 4, zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego. Treść opinii i wniosków w całości odnotowuje się w protokole posiedzenia, podpisanym przez wszystkich obecnych członków Komisji, który przedstawia się Szefowi.

12. Odznakę wraz z legitymacją wręcza się podczas uroczystości z okazji świąt państwowych i wojskowych oraz w innych szczególnie ważnych dla służby i pracy okolicznościach, zgodnie z zasadami ceremoniału wojskowego.

13. Zasady noszenia odznaki określają przepisy ubiorcze żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

14. Na ubiorze cywilnym dopuszcza się noszenie miniaturki odznaki.

15. Prawo do posiadania odznaki tracą żołnierze i pracownicy Delegatury skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek. W uzasadnionych przypadkach prawa do odznaki mogą być pozbawieni żołnierze prawomocnie ukarani za przewinienia dyscyplinarne.

16. Decyzję o pozbawieniu prawa do odznaki podejmuje Szef z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji.

17. Od decyzji, o której mowa w pkt 16, przysługuje prawo do wniesienia odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do odznaki. Decyzja wyższego przełożonego jest ostateczna.

18. Fakt pozbawienia prawa do odznaki odnotowuje się w rozkazie dziennym Szefa.

19. Wizerunek odznaki może być umieszczany na drukach i wydawnictwach wojskowych oraz materiałach popularyzacyjnych Delegaturę, za zgodą Szefa.

20. Pierwszy egzemplarz odznaki przekazuje się do Muzeum Wojska Polskiego, a jego zakupu dokonuje się z wydatków bieżących właściwej wojskowej jednostki budżetowej.

21. Koszty wykonania matrycy i pozostałych odznak mogą być finansowane z limitu wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych naliczonych na stanowisko Szefa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-14
  • Data wejścia w życie: 2023-09-14
  • Data obowiązywania: 2023-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA