REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 33

DECYZJA NR 22/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 8 kwietnia 2024 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438), § 2 pkt 4 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 33/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 250, z późn. zm.1)) ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 66/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw przestrzeni kosmicznej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 82 oraz z 2021 r. poz. 267) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„ 20) przygotowanie i przedstawianie do akceptacji Ministra Obrony Narodowej innych dedykowanych rozwiązań pozyskania SpW lub trybu zaspokojenia potrzeb operacyjnych wynikających ze specyfiki obszaru technologii kosmicznych oraz potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;”;

2) w § 4 w pkt 1:

a) uchyla się lit. d,

b) lit. e i f otrzymują brzmienie:

„e) decyzji Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie koordynacji, planowania i realizacji badań naukowych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 46),

f) decyzji Nr 72/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2023 r. w sprawie wytycznych dotyczących planowania i realizacji w resorcie obrony narodowej czynności nadzoru nad krajowymi projektami dotyczącymi obronności i bezpieczeństwa państwa realizowanymi poza resortem obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 84);”;

3) uchyla się § 5;

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Obsługę administracyjną i wsparcie merytoryczne zadań i przedsięwzięć realizowanych przez Pełnomocnika zapewnia Departament Innowacji.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Nadzór merytoryczny nad pracą Pełnomocnika sprawuje osoba zajmująca kierownicze stanowisko w Ministerstwie Obrony Narodowej, której podporządkowany jest Departament Innowacji.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. C. Tomczyk


1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2016 r. poz. 165, z 2017 r. poz. 103, 185 i 220, z 2018 r. poz. 6, 38, 143 i 202, z 2019 r. poz. 106 i 201, z 2020 r. poz. 68, 117 i 178, z 2021 r. poz. 142, 214 i 256, z 2022 r. poz. 58, z 2023 r. poz. 96 oraz z 2024 r. poz. 23.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2024-04-09
  • Data wejścia w życie: 2024-04-09
  • Data obowiązywania: 2024-04-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA