REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 4 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 9 PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 24 kwietnia 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W statucie Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i organizacji Urzędu Statystycznego we Wrocławiu (Dz. Urz. GUS Nr 17, poz. 123, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Szczegółowy zakres zadań Urzędu Statystycznego we Wrocławiu, zwanego dalej Urzędem, obejmuje:

1) organizowanie i prowadzenie badań statystycznych oraz zbieranie, gromadzenie, przechowywanie i opracowywanie danych do badań prowadzonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

2) rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje i analizy statystyczne oraz przedkładanie wyników tych prac w formie propozycji do wszystkich wymaganych elementów programu badań statystycznych statystyki publicznej,

3) organizowanie i prowadzenie spisów powszechnych i innych badań statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych,

4) dokonywanie analiz i opracowywanie zbiorczych danych oraz wynikowych informacji statystycznych z badań, o których mowa w pkt 1 i 3, w zakresie określonym każdorazowo w programie badań statystycznych statystyki publicznej, przyjętym przez Radę Ministrów oraz w planie opracowań ustalanym corocznie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

5) udział w pracach metodologicznych statystyki publicznej i informowanie o metodologii i zakresie badań prowadzonych w ramach statystyki publicznej,

6) współdziałanie z organami administracji publicznej w zakresie tworzenia i wykorzystania, dla potrzeb statystyki, danych administracyjnych,

7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, w tym podstawowych wielkości i wskaźników,

8) przedstawianie Wojewodzie Dolnośląskiemu i organom jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego informacji statystycznych w zakresie, terminach i w formach określonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej, o którym mowa w pkt 4,

9) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mające siedzibę na obszarze województwa dolnośląskiego oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mające miejsce zamieszkania na terenie województwa dolnośląskiego oraz udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie,

10) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT w części obejmującej system rejonów statystycznych oraz obwodów spisowych i system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic) oraz współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego i organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy administracji publicznej w województwie dolnośląskim w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji rejestru TERYT,

11) organizowanie i prowadzenie sieci rachmistrzów spisowych, ankieterów statystycznych i rzeczoznawców,

12) prowadzenie badań, wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej,

13) popularyzacja wiedzy o statystyce,

14) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na terenie województwa dolnośląskiego.”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do Urzędu należy wykonywanie niżej wymienionych zadań ogólnokrajowych statystyki, wykonywanych w ramach prac prowadzonych na rzecz statystyki publicznej jako całości:

1) prowadzenie prac metodologicznych w zakresie rozwoju statystyki regionalnej, w szczególności rozpoznawanie zapotrzebowania na informacje statystyczne w układach terytorialnych,

2) przygotowywanie propozycji do projektów programów badań statystycznych statystyki publicznej dotyczących organów samorządu terytorialnego i gruntów komunalnych,

3) współudział w przygotowywaniu przez Główny Urząd Statystyczny publikacji o charakterze zbiorczym w przekrojach gmin i powiatów oraz innych obszarów określonych odrębnie przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

4) prowadzenie badań z zakresu statystyki samorządów terytorialnych i statystyki badań produktowych,

5) prowadzenie prac związanych z administrowaniem zasobami informacyjnymi i metadanymi Banku Danych Lokalnych (z włączonymi zasobami Banku Danych Regionalnych) oraz udział w prowadzeniu prac metodologicznych związanych z jego rozwojem i doskonaleniem,

6) koordynacja i prowadzenie prac rozwojowych w zakresie systemu informacyjnego o euroregionach na granicach Polski we współpracy z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie,

7) współdziałanie w zakresie prowadzenia badań transgranicznych z Ośrodkiem Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie i urzędami statystycznymi biorącymi udział w realizacji tych zadań,

8) uczestnictwo we współpracy międzynarodowej w zakresie statystyki euroregionów,

9) współdziałanie z Urzędem Statystycznym w Poznaniu w przygotowywaniu metodologii badań i opracowań w zakresie statystyki dużych miast,

10) obsługa poligraficzna Urzędów Statystycznych w Opolu, Poznaniu i Zielonej Górze.”;

3) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji i Koordynacji Badań,

2) Ośrodek Statystyki Samorządów Terytorialnych,

3) Ośrodek Statystyki Produktów Przemysłowych,

4) Ośrodek Banku Danych Regionalnych,

5) Wydział Realizacji Badań,

6) Wydział Badań Ankietowych,

7) Wydział Rejestrów,

8) Wydział Analiz, Udostępniania Informacji i Promocji,

9) Wydział Informatyki,

10) Wydział Kadr i Szkoleń,

11) Wydział Ekonomiczny,

12) Wydział Obsługi Administracyjnej,

13) Wydział Poligrafii,

14) Oddział w Jeleniej Górze,

15) Oddział w Legnicy,

16) Oddział w Wałbrzychu.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, w tym ich terytorialny zasięg działania, oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora Urzędu w drodze zarządzenia wewnętrznego.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu.

3b. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym samodzielne stanowiska pracy bezpośrednio mu podległe, inne niż określone w ust. 2.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Dyrektor Urzędu może wydawać, inne niż określone w ust. 3–3b, zarządzenia wewnętrzne i polecenia służbowe dotyczące funkcjonowania Urzędu.”;

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zadania oddziałów Urzędu obejmują w szczególności:

1) zbieranie, gromadzenie i opracowywanie danych statystycznych pozyskanych w badaniach dotyczących samorządów terytorialnych, produktów przemysłowych oraz w badaniach ankietowych,

2) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,

3) prowadzenie prac aktualizacyjnych dla potrzeb rejestru terytorialnego TERYT i bieżące współdziałanie w tym zakresie z organami jednostek samorządu terytorialnego,

4) udział w pracach organizacyjnych dotyczących spisów powszechnych i innych badań statystycznych o szerokim zasięgu obserwacji, w tym prowadzonych z udziałem rachmistrzów i ankieterów statystycznych,

5) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ustalania zapotrzebowania na informacje statystyczne,

6) udostępnianie danych statystycznych,

7) wykonywanie innych, niż określone w pkt 1–6, zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Terytorialny zasięg działania oddziałów, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 14–16, określa regulamin organizacyjny Urzędu.”,

c) uchyla się ust. 3;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Przy wykonywaniu zadań dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Dolnośląskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa dolnośląskiego.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2009 r.

Prezes Józef Oleński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. GUS z 2000 r. Nr 1, poz. 2, z 2002 r. Nr 12, poz. 74, z 2003 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 9, poz. 45 oraz z 2005 r. Nr 1, poz. 1 i Nr 5, poz. 36.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA