REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 50

ZARZĄDZENIE NR 16
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 8 listopada 2012 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie, zwanemu dalej „Urzędem”, nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

2. Statut określa szczegółowy zakres zadań i organizację Urzędu.

§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 8 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie (Dz. Urz. GUS z 2010 r. Nr 4, poz. 23 oraz z 2011 r. Nr 13, poz. 51).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2012 r.

Prezes Janusz Witkowski

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OLSZTYNIE]

Załącznik do zarządzenia nr 16 Prezesa GUS
z dnia 8 listopada 2012 r.

STATUT URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OLSZTYNIE

§ 1. Urząd działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591);

2) niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu jest Olsztyn.

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą:

1) Wydział Organizacji;

2) Wydział Rejestrów;

3) Wydział Badań Ankietowych;

4) Ośrodek Badań Demograficznych;

5) Ośrodek Badań Rolnictwa;

6) Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich;

7) Ośrodek Informatyki Statystycznej;

8) Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych;

9) Wydział Kadr i Szkolenia;

10) Wydział Ekonomiczny;

11) Wydział Administracyjny;

12) Oddział w Elblągu;

13) Oddział w Ełku.

2. W Urzędzie tworzy się samodzielne stanowiska pracy:

1) radca prawny;

2) do spraw ochrony informacji niejawnych;

3) do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu.

3. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem wewnętrznym przez dyrektora Urzędu.

4. Dyrektor Urzędu może tworzyć zarządzeniem wewnętrznym w ramach wydziałów, ośrodków i oddziałów komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, których nazwę i zakres zadań określa regulamin organizacyjny Urzędu, a także inne niż określone w ust. 2, bezpośrednio mu podległe samodzielne stanowiska pracy, po uzyskaniu akceptacji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

5. Dyrektor Urzędu wydaje inne, niż określone w ust. 3 i 4, zarządzenia wewnętrzne dotyczące funkcjonowania Urzędu.

6. Dyrektor może powoływać komisje lub zespoły, w szczególności o charakterze opiniodawczo-doradczym lub roboczym, określając ich nazwę, skład, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. Urzędem kieruje dyrektor podległy Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego przy pomocy zastępcy.

2. Dyrektor Urzędu jest organem administracji niezespolonej w województwie.

3. Dyrektora Urzędu powołuje i odwołuje Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

4. Stosunek pracy z zastępcą dyrektora Urzędu nawiązuje i rozwiązuje dyrektor Urzędu.

§ 5. Szczegółowy zakres zadań Urzędu obejmuje:

1) przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych;

2) zbieranie danych, w tym z systemów informacyjnych administracji publicznej, gromadzenie, opracowywanie oraz analizę danych statystycznych;

3) prowadzenie prac wynikających z programu badań statystycznych statystyki publicznej oraz planu prac metodologicznych;

4) prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

5) współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego;

6) rozpoznawanie oraz analizę zapotrzebowania na informacje statystyczne i analizy w przekrojach terytorialnych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, a także projektowanie metod i form ich zaspokajania;

7) udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego;

8) prowadzenie badań i analiz istotnych z punktu widzenia specyfiki województwa, w tym we współpracy z jednostkami naukowo-badawczymi;

9) wspieranie informacyjne jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek doradczych i eksperckich współpracujących z samorządem terytorialnym;

10) prowadzenie prac w zakresie popularyzacji i promocji statystyki oraz upowszechniania wiedzy o statystyce, w tym prowadzenie edukacji statystycznej na terenie województwa warmińsko-mazurskiego;

11) współudział w prowadzeniu prac dla potrzeb opracowań statystyki regionalnej;

12) przedstawianie informacji statystycznych dotyczących obszaru województwa warmińsko-mazurskiego organom administracji rządowej, organom jednostek samorządu terytorialnego oraz innym odbiorcom;

13) prowadzenie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego działalności badawczej, analitycznej i publikacyjnej w obszarze statystyki transgranicznej i euroregionalnej we współpracy z Ośrodkiem Badań Obszarów Transgranicznych i Statystyki Euroregionalnej Urzędu Statystycznego w Rzeszowie;

14) prowadzenie obsługi krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) w części obejmującej osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, mające siedzibę na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego, oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające miejsce zamieszkania na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, a także udostępnianie danych z rejestru REGON w tym zakresie;

15) prowadzenie obsługi oraz udostępnianie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego w części obejmującej system rejonów statystycznych i obwodów spisowych oraz system identyfikacji adresowej ulic, nieruchomości, budynków i mieszkań (wraz z katalogiem ulic);

16) prowadzenie przestrzennych baz adresowych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego na potrzeby tworzenia operatów przestrzennych w posiadanym specjalistycznym oprogramowaniu GIS, na bazie danych krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju (TERYT) i rejestrów statystycznych;

17) współpracę z organami administracji rządowej oraz organami samorządu terytorialnego w województwie prowadzącymi urzędowe rejestry oraz systemy informacyjne administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji źródłowych do aktualizacji prowadzonych rejestrów i operatów do badań;

18) prowadzenie badań wspólnych z organami administracji rządowej lub samorządowej, ujętych na ich wniosek w programie badań statystycznych statystyki publicznej;

19) prowadzenie prac wydawniczych i poligraficznych;

20) administrowanie infrastrukturą informatyczną służb statystyki publicznej zlokalizowaną na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 6. 1. Urząd specjalizuje się w realizacji zadań ogólnokrajowych wykonywanych na rzecz statystyki publicznej jako całości w zakresie:

1) demografii i migracji ludności;

2) statystyki społecznej;

3) statystyki rolnictwa;

4) statystyki obszarów wiejskich;

5) badań statystycznych produkcji wyrobów przemysłowych;

6) prac projektowo-programistycznych

– współpracując z właściwymi departamentami GUS pełniącymi rolę koordynatorów merytorycznych na każdym etapie prowadzonych prac oraz z Centrum Informatyki Statystycznej.

2. Urząd realizuje zadania w obszarach wymienionych w ust. 1 pkt 1, 3 i 4, w szczególności dotyczące:

1) prowadzenia prac związanych z realizacją badań zapisanych w programie badań statystycznych statystyki publicznej oraz badań realizowanych we współpracy z organami administracji publicznej i ośrodkami naukowymi;

2) współpracy z właściwym departamentem GUS w zakresie prac metodologicznych;

3) realizacji prac związanych z budową i rozwijaniem tematycznych baz danych;

4) pozyskiwania danych ze źródeł administracyjnych dla potrzeb realizowanych badań;

5) udziału w opracowywaniu projektów rocznego programu badań statystycznych statystyki publicznej, wieloletnich programów rozwoju statystyki publicznej oraz rocznych planów opracowań statystycznych;

6) opiniowania projektów dokumentów rządowych związanych ze specjalizacją;

7) udziału w opracowywaniu publikacji analitycznych oraz materiałów informacyjnych;

8) udziału w pracach krajowych i zagranicznych grup roboczych oraz w seminariach i konferencjach.

3. Urząd wspiera departamenty GUS właściwe w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

1) udziału w:

a) przygotowaniu założeń do systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych,

b) opracowywaniu bieżących bilansów ludności według podstawowych cech demograficznych,

c) opracowaniu podstawowych kategorii, definicji i klasyfikacji stosowanych w badaniach demograficznych,

d) pracach nad zakresem tematycznym i metodologią powszechnych spisów ludności i mieszkań;

2) opracowywania raportów analitycznych o zjawiskach i procesach demograficznych.

4. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 oraz z departamentem właściwym do spraw rejestrów statystycznych, w zakresie:

1) realizacji prac związanych z budową, prowadzeniem i aktualizacją Systemu Jednostek do Badań Społecznych z wykorzystaniem informacji z systemów administracji publicznej i badań;

2) tworzenia operatów do badań społecznych.

5. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie:

1) projektowania wzorów formularzy z zakresu badań rolniczych wraz z objaśnieniami;

2) udziału w:

a) przygotowywaniu założeń do systemów informatycznych związanych z przetwarzaniem danych,

b) opracowywaniu podstawowych kategorii, definicji i klasyfikacji stosowanych w badaniach rolniczych,

c) pracach nad zakresem tematycznym i metodologią badań struktury gospodarstw rolnych, w tym powszechnych spisów rolnych;

3) określenia zakresu podmiotowego badań rolniczych i generowania kartotek do badań realizowanych z użyciem portalu sprawozdawczego;

4) określania zakresu podmiotowego badań rolniczych i generowania kartotek do badań ankietowych;

5) współpracy z instytucjami otoczenia rolnictwa w zakresie jakości i komplementarności w wybranych obszarach badań rolniczych;

6) prowadzenia prac nad operatem do badań rolniczych.

6. Urząd współpracuje z departamentami GUS właściwymi w ramach statystyki obszarów wiejskich, w zakresie:

1) prowadzenia i rozwoju statystycznego systemu informacyjnego obszarów wiejskich;

2) opracowywania publikacji i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej obszarów wiejskich;

3) implementacji do polskiego systemu statystyki publicznej międzynarodowych standardów w zakresie stosowanych typologii obszarów wiejskich;

4) rozpoznawania zapotrzebowania na dane i analizy statystyczne oraz podejmowania działań w celu ich zaspokojenia;

5) współpracy z innymi resortami, instytucjami i organizacjami, ośrodkami naukowymi i organami administracji publicznej w sferze metodologii badań obszarów wiejskich, w tym uczestnictwo w pracach zespołów międzynarodowych, międzyresortowych i grupach ekspertów.

7. Urząd współpracuje z departamentem GUS właściwym w obszarze, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, w zakresie metodologii i realizacji badań dotyczących produkcji mleka i produktów mlecznych.

8. Urząd w obszarze prac projektowo-programistycznych współpracuje z Centrum Informatyki Statystycznej oraz wykonuje zadania dotyczące:

1) projektowania, programowania i utrzymania systemów informatycznych na potrzeby realizacji badań statystycznych;

2) projektowania, realizacji oraz zasilania baz i hurtowni danych;

3) udziału w tworzeniu i aktualizacji operatów do badań statystycznych;

4) zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych.

9. Urząd realizuje prace projektowo-programistyczne na rzecz badań produktowych oraz współpracuje w tym zakresie z właściwym departamentem GUS, pełniącym rolę koordynatora merytorycznego na każdym etapie prowadzonych prac i z Urzędem Statystycznym we Wrocławiu, specjalizującym się w zakresie badań statystycznych produkcji wyrobów przemysłowych.

§ 7. 1. Zadaniem Ośrodka Badań Demograficznych jest realizacja zagadnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2–4.

2. Zadaniem Ośrodka Badań Rolnictwa jest realizacja zagadnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 5 i 7.

3. Zadaniem Ośrodka Badań Obszarów Wiejskich jest realizacja zagadnień określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 i 6.

4. Zadaniem Ośrodka Informatyki Statystycznej jest realizacja zagadnień określonych w § 5 pkt 20 oraz § 6 ust. 4 i ust. 5 pkt 6 oraz ust. 8 i 9.

§ 8. Zadaniem Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Badań Regionalnych jest w szczególności realizacja zadań określonych w § 5 pkt 6–13.

§ 9. Zadaniem oddziałów Urzędu, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 12 i 13, jest:

1) zbieranie, przechowywanie, analizowanie oraz opracowywanie danych statystycznych;

2) udział w realizowaniu spisów powszechnych oraz innych badań o szerokim zasięgu obserwacji;

3) realizowanie zadań związanych z udostępnianiem informacji statystycznych i edukacją statystyczną;

4) wykonywanie innych zadań określonych przez dyrektora Urzędu w regulaminie organizacyjnym Urzędu.

§ 10. 1. Dyrektor Urzędu przy wykonywaniu zadań kieruje się zarządzeniami, wytycznymi i poleceniami Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

2. Urząd przy wykonywaniu zadań współdziała z Głównym Urzędem Statystycznym i jednostkami podporządkowanymi Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

§ 11. Wykonując zadania dyrektor Urzędu współdziała z organami administracji publicznej, w szczególności z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim oraz organami jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

§ 12. Urząd używa pieczęci z godłem państwowym i napisem w otoku: „Urząd Statystyczny w Olsztynie”.

§ 13. Urząd prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej.

§ 14. Działalność Urzędu jest finansowana odpowiednio z działów: „Administracja publiczna” (jednostki terenowe podległe naczelnym i centralnym organom administracji rządowej; spis powszechny i inne) i „Informatyka” (inne jednostki usług informatycznych).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA