REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 5

ZARZĄDZENIE NR 5
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 lutego 2009 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 20 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw oceny wniosków w ramach Funduszu Wymiany Kulturalnej (Dz. Urz. MKiDN Nr 3, poz. 30) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich;

2) Członkowie:

a) sześciu przedstawicieli Departamentu Funduszy Europejskich,

b) dwóch przedstawicieli Departamentu Narodowych Instytucji Kultury,

c) po jednym przedstawicielu:

– Departamentu Ochrony Zabytków,

– Departamentu Dziedzictwa Kulturowego,

– Departamentu Współpracy z Zagranicą.

– Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.”;

2) w § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego obowiązki pełni Zastępca Przewodniczącego, wskazany przez Przewodniczącego spośród pracowników Departamentu Funduszy Europejskich.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Obsługę Zespołu zapewnia Departament Funduszy Europejskich.”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595)

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 272, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-27
  • Data wejścia w życie: 2009-02-05
  • Data obowiązywania: 2009-02-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA