REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 2

Zarządzenie Nr 2
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1)

z dnia 21 stycznia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710, i z 2009 r. Nr 98, poz. 817) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

Załącznik 1. [Statut Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych]

Statut

Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych

§ 1.

Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych z siedzibą w Warszawie przy ulicy Chełmskiej 21, zwana dalej "Wytwórnią" jest państwową instytucją filmową działającą na podstawie ustawy z dnia 16 lipca 1987 roku o państwowych instytucjach filmowych / Dz. U. z 2007 r. nr 102 poz. 710 z późn. zm./, zwanej dalej ustawą i zarządzenia nr 122 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 29 grudnia 1949 roku o utworzeniu przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą "Wytwórnia Filmów Dokumentalnych" (jednolity tekst ustalony zarządzeniem nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 13 lipca 1972 roku zmienionego zarządzeniem nr 23 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 14 czerwca 1983 roku, zarządzeniem nr 6 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 5 czerwca 1992 roku i zarządzeniem nr 5 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 2 sierpnia 1994 roku), zarządzenia nr 24 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 listopada 2009 roku w sprawie połączenia państwowych instytucji filmowych – Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i Wytwórni Filmowej "Czołówka" oraz Statutu. Wytwórnia jest wpisana do rejestru instytucji filmowych pod numerem RIF 7 .

§ 2.

Wytwórnia jest instytucją wielozakładową posiadającą osobowość prawną.

§ 3.

1. Przedmiotem działania Wytwórni jest:

1) produkcja i opracowanie filmów,

2) świadczenie filmowych usług produkcyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych.

2. Wytwórnia może podejmować inną działalność służącą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1.

§ 4.

Organami Wytwórni są:

1) dyrektor,

2) ogólne zebranie pracowników oraz rada pracownicza.

§ 5.

1. Dyrektor zarządza Wytwórnią i reprezentuje ją na zewnątrz, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

2. Dyrektor zarządza Wytwórnią przy pomocy zastępcy i głównego księgowego, przez siebie powoływanych i odwoływanych za zgodą rady pracowniczej.

3. Załoga instytucji filmowej uczestniczy w zarządzaniu Wytwórnią na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego ( Dz. U. nr 24 poz.123 z późn. zm.) z zastrzeżeniem art. 33, art. 39 ustawy.

§ 6.

Do dokonywania czynności prawnych samodzielnie w imieniu Wytwórni upoważniony jest dyrektor oraz działający w ramach ich umocowania – zastępca dyrektora i pełnomocnicy.

§ 7.

W Wytwórni działają:

1) zakłady realizujące zadania produkcyjne,

2) wydziały świadczące usługi na rzecz zakładów i innych jednostek organizacyjnych Wytwórni oraz innych kontrahentów,

3) działy funkcjonujące jako komórki organizacyjne zarządu.

Organizację wewnętrzną Wytwórni przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do niniejszego statutu.

§ 8.

Komórki organizacyjne działające na zasadach wewnętrznego, ograniczonego rozrachunku gospodarczego, świadczą usługi na rzecz kontrahentów krajowych i zagranicznych w następującym zakresie:

1) Zakład – Laboratorium Filmowe

– obróbka światłoczułej taśmy filmowej obrazu i dźwięku

– regeneracja roztworów i materiałów filmowych

– montaż negatywu obrazu

– wykonywanie usług na rzecz wszystkich komórek organizacyjnych Wytwórni w zakresie dostaw i przechowywania chemicznych materiałów i surowców do produkcji oraz materiałów pomocniczych.

2) Zakład Inscenizacji

– obsługa inscenizacyjna grup produkcyjnych w zakresie charakteryzacji, kostiumów i rekwizytów

– wynajem pomieszczeń biurowych i produkcyjnych

– pozyskiwanie, udostępnianie i przechowywanie środków inscenizacji i ich konserwacja.

3) Zakład Budowy Dekoracji

– organizacja i nadzorowanie budów dekoracji atelierowych oraz plenerowych

– wykonywanie wszelkiego rodzaju elementów scenograficznych służących do budowy dekoracji, ich montaż i demontaż

– obsługa planu zdjęciowego przy wynajmie hal zdjęciowych i studiów

– wynajem pomieszczeń do obsługi planu zdjęciowego (pomieszczenia kierownictwa produkcji, pokoje reżysera, aktorskie, pracownie scenograficzne, charakteryzatornie, garderoby, itp.)

– wynajem pomieszczeń biurowych

– usługi stolarskie, malarskie, tapicerskie i plastyczne dla Wytwórni i zleceniodawców zewnętrznych

– wynajem powierzchni produkcyjnej (stolarnie, malarnia, tapicernia, sztukatornia)

– wynajem powierzchni magazynowej

4) Zakład Montażu i Dźwięku

świadczenie usług związanych z udźwiękowieniem filmów zarejestrowanych na taśmie światłoczułej, w tym:

– wynajem montażowni obrazu i dźwięku

– wynajem aparatury do rejestracji dźwięku na planie filmowym

– wynajem studia synchronizacyjnego do nagrań i przegrań (miksażu)

– wynajem przepisywalni do przepisania (transferu) dźwięku

– wynajem sal projekcyjnych

– zakup, gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie materiałów dźwiękowych /muzyki i efektów/ Fonoteki.

5) Zakład Techniki Zdjęciowej

– wynajem filmowych kamer zdjęciowych i zestawów zdjęciowych do rejestracji obrazu w technice elektronicznej

– wynajem sprzętu oświetleniowego i pomocniczego sprzętu zdjęciowego

– konserwacja, modernizacja i naprawy kamer zdjęciowych, pomocniczego sprzętu zdjęciowego i sprzętu oświetleniowego

– przepisywanie materiałów filmowych na różne nośniki

– montaż elektroniczny

– kopiowanie materiałów video

– opracowywanie wersji językowych programów telewizyjnych i filmów w formie napisowej i formie komentarza.

6) Zakład Zaplecza Technicznego

– planowanie nowych inwestycji oraz modernizacja i remonty istniejących obiektów

– realizacja zakupów odtworzeniowo-modernizacyjnych maszyn i urządzeń

– utrzymanie w sprawności technicznej wszystkich budynków, sieci energetycznych, teletechnicznych, instalacji naziemnych i podziemnych

– prowadzenie gospodarki środkami trwałymi administrowanymi przez Zakład (wynajmy, przeglądy, konserwacja, remonty)

– wykonywanie usług w zakresie prac tokarskich, frezerskich, ślusarskich, montażowych i remontowych na rzecz jednostek organizacyjnych Wytwórni i innych zleceniodawców

– utrzymanie porządku na terenie instytucji i na terenie przyległym

– administrowanie mieszkaniami zakładowymi i ośrodkiem wypoczynkowym

– gospodarka sprzętem biurowym i gospodarczym oraz inwentaryzacja

– opracowywanie projektu budżetu wydatków socjalnych oraz kontrola jego realizacji

– organizacja różnych form wypoczynku dla pracowników Wytwórni, opieka nad emerytami i rencistami.

– zaopatrzenie pracowników Wytwórni w odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej

7) Wydział Transportu i Zaopatrzenia

– świadczenie usług transportowych i dostawa energii z agregatów prądotwórczych na rzecz filmowych grup zdjęciowych, producentów reklam, innych podmiotów gospodarczych oraz jednostek organizacyjnych Wytwórni

– świadczenie usług w zakresie dostaw materiałów zaopatrzeniowych i spedycji na rzecz kontrahentów zewnętrznych i jednostek organizacyjnych Wytwórni

– wynajem pomieszczeń magazynowych i świadczenie innych usług w zakresie przechowywania i magazynowania materiałów.

8) Zakład "Czołówka"

– świadczenie usług kontrahentom zewnętrznym związanych z montażem filmów, w tym: montaż obrazu, przepisywanie materiałów filmowych na różne nośniki

– wynajem sprzętu, pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, w tym: wynajem filmowych kamer zdjęciowych, wynajem montażowni obrazu, wynajem pomieszczeń biurowych dla ekip filmowych, wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych, wynajem miejsc parkingowych, świadczenie usług transportowych

– zarządzanie materiałami archiwalnymi, w tym: informowanie o zasobach i udostępnianie materiałów, sprzedaż całości lub fragmentów filmów archiwalnych „Czołówki", sprzedaż licencji utworów filmowych

– w ramach działań wewnętrznych Zakład przechowuje ewidencjonowane materiały filmowe na różnych nośnikach, dba o ich konserwację, prowadzi archiwum zakładowe oraz gospodarkę środkami trwałymi administrowanymi przez Zakład (wynajmy, przeglądy, konserwacja, remonty), utrzymuje w sprawności technicznej sieć energetyczną, teletechniczny instalacji naziemnych i podziemnych, prowadzi gospodarkę materiałami gospodarczymi i biurowymi, dba o utrzymanie porządku na terenie Zakładu

§ 9.

Zakres działania komórek organizacyjnych, podział czynności i odpowiedzialności osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne stanowiska pracy w Wytwórni określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

§ 10.

1. Wytwórnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w innych obowiązujących przepisach.

2. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.

3. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.

§ 11.

Statut podlega zatwierdzeniu przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 12.

Z dniem zatwierdzenia niniejszego Statutu traci moc Statut zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Zarządzeniem nr 24 z dnia 3 lipca 2008 roku.


infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-01-21
  • Data obowiązywania: 2010-01-21
  • Dokument traci ważność: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA