REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 1 poz. 5

Zarządzenie Nr 5
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego1)

z dnia 26 lutego 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia statutu Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 102, poz. 710 i z 2009 r. Nr 98, poz. 817) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się statut Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA
NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

Załącznik 1. [STATUT ORGANIZACYJNY WYTWÓRNI FILMÓW FABULARNYCH WE WROCŁAWIU]

Załącznik do zarządzenia Nr 5 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 26 lutego 2010 r.

Statut

ORGANIZACYJNY WYTWÓRNI FILMÓW FABULARNYCH WE WROCŁAWIU

ROZDZIAŁ I

PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu, zwana w dalszej części statutu Wytwórnią, jest państwową instytucją filmową działającą na podstawie:

1) ustawy z dnia 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 102 poz. 710 z późn. zm. ), zwanej dalej ustawą;

2) zarządzenia nr 102 Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii z dnia 31 grudnia 1953 r. w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą „Wytwórnia Filmów Fabularnych” zmienionego zarządzeniem nr 76 Prezesa Centralnego Urzędu Kinematografii z dnia 14 września 1956 r oraz zarządzeniem nr 2 Przewodniczącego Komitetu Kinematografii z dnia 9 marca 1995 r.;

3) postanowień niniejszego statutu;

4) innych powszechnie obowiązujących przepisów normujących działalność państwowych instytucji filmowych.

§ 2

Wytwórnia prowadzi działalność jako jednostka samodzielna pod względem prawnym, organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym

§ 3

1. Wytwórnia posiada osobowość prawną i wpisana jest do rejestru instytucji filmowych, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem RIF 10.

2. Wytwórnia prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego, określającego podział zadań i środków na poszczególne rodzaje działalności.

§ 4

1. Organem założycielskim jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 5

1. Siedzibą Wytwórni jest miasto Wrocław.

2. Terenem działania Wytwórni jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6

1. Przedmiotem działalności Wytwórni jest:

1) produkcja i opracowanie filmów pełno- i krótkometrażowych oraz innych utworów audiowizualnych;

2) świadczenie usług produkcyjnych na rzecz jednostek organizacyjnych kinematografii i telewizji oraz innych podmiotów krajowych i zagranicznych;

3) działalność edukacyjna w zakresie produkcji filmów pełno- i krótkometrażowych oraz innych utworów audiowizualnych realizowanych z wykorzystaniem cyfrowych technologii wizualnych,

4) upowszechnianie kultury filmowej;

2. Wytwórnia może podejmować inną działalność służącą realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

ROZDZIAŁ II

ORGANY WYTWÓRNI

§ 7

Organami Wytwórni są:

1. dyrektor

2. ogólne zebranie pracowników i rada pracownicza

§ 8

1. Dyrektor zarządza Wytwórnią na zasadzie jednoosobowego kierownictwa i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Dyrektor Wytwórni podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność.

§ 9

1. Dyrektora Wytwórni powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego na zasadach i w trybie określonym w art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Głównego księgowego powołuje i odwołuje dyrektor Wytwórni, za zgodą rady pracowniczej.

ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 10

1. Do wykonywania czynności prawnych w imieniu Wytwórni uprawniony jest dyrektor.

2. W imieniu Wytwórni mogą działać powołani przez dyrektora, za zgodą rady pracowniczej, pełnomocnicy w granicach swojego umocowania.

§ 11

1. Strukturę organizacyjną Wytwórni tworzą następujące działy i stanowiska pracy:

1) dyrektor

2) główny księgowy – dział księgowo-finansowy i spraw pracowniczych;

3) dział programowy

4) dział – Wrocławskie Studia Technologii Wizualnych

5) dział BHP, P. Poż i ochrony mienia;

6) dział obsługi inscenizacji technicznej;

7) archiwum;

2. Zasady i tryb działania Wytwórni oraz szczegółowy zakres praw i obowiązków określa regulamin ustalony przez dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pracowniczej.

§ 13

Schemat organizacyjny Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu stanowi załącznik do niniejszego Statutu.

ROZDZIAŁ IV

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 14

Wytwórnia prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w innych obowiązujących przepisach.

§ 15

1. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go ministrowi właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do zatwierdzenia.

2. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje dyrektor.

ROZDZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

1. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Schemat Organizacyjny
Wytwórni Filmów Fabularnych
we Wrocławiu

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-31
  • Data wejścia w życie: 2010-02-26
  • Data obowiązywania: 2010-02-26
  • Dokument traci ważność: 2019-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA