REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE Nr 1
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 5 stycznia 2011 r.

w sprawie Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 7 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dz. U. Nr 50, poz. 593) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej "Ministrem", przyznaje Doroczne Nagrody indywidualne lub zbiorowe o charakterze finansowym lub honorowym dla osób fizycznych, zwane dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego", za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
§ 2.
Na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego składa się:

1) dyplom;

2) statuetka;

3) nagroda finansowa.

§ 3.
1. Wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatruje i opiniuje komisja do spraw przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwana "Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra".

2. Sekretarzem Kapituły Dorocznych Nagród Ministra jest pracownik Departamentu Mecenatu Państwa.

3. Regulamin konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.
1. Minister przyznaje Doroczne Nagrody indywidualne dla osób prawnych o charakterze honorowym, zwane dalej "Dorocznymi Nagrodami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji", w kategoriach:

1) instytucja roku – nagroda za całokształt działalności instytucji kultury w danym roku kalendarzowym;

2) wydarzenie roku – nagroda dla najlepszego wydarzenia m.in. spektaklu, wystawy, filmu, festiwalu w danym roku kalendarzowym;

3) mecenas roku – nagroda dla mecenasa kultury, sponsora, lub donatora.

2. Minister przyznaje:

1) w kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie więcej niż pięć równorzędnych nagród w danym roku kalendarzowym;

2) w kategorii, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, po jednej nagrodzie lub może nie przyznać w danym roku kalendarzowym nagrody.

§ 5.
Na Doroczną Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji składa się:

1) dyplom;

2) statuetka.

§ 6.
1. Wnioski o przyznanie Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji rozpatruje i opiniuje komisja do spraw przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji, zwana "Kapitułą Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji".

2. Sekretarzem Kapituły Dorocznych Nagród Ministra dla Instytucji jest pracownik Narodowego Centrum Kultury.

3. Regulamin konkursu Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 7.
1. Informację o podjęciu decyzji przez Ministra w sprawie przyznawania Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego lub kategorii, w których przyznawane będą Doroczne Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.mkidn.gov.pl w terminie do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok przyznania danej nagrody.

2. O terminie ogłoszenia listy laureatów i miejscu wręczenia Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji w danym roku kalendarzowym decyduje Minister.

§ 8.
Informację o przyznanych Dorocznych Nagrodach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznych Nagrodach Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej MKiDN, dołączając laureatów kolejnych edycji.
§ 9.
Zarządzenie stosuje się do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejście w życie zarządzenia, związanych z przyznawaniem Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Dorocznych Nagród Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji.
§ 10.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

BOGDAN ZDROJEWSKI

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Załącznik 1. [REGULAMIN KONKURSU "Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego"]

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2011 r.

REGULAMIN KONKURSU

„Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [REGULAMIN KONKURSU "Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji"]

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 stycznia 2011 r.

REGULAMIN KONKURSU

„Doroczna Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Instytucji”

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-02-28
  • Data wejścia w życie: 2011-01-05
  • Data obowiązywania: 2011-01-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA