REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 52

ZARZĄDZENIE NR 42
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 września 2011 r.

w sprawie powołania Komitetu Społecznego do spraw Paktu dla Kultury

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Tworzy się Komitet Społeczny do spraw Paktu dla Kultury, zwany dalej „Komitetem”.

2. Komitet jest organem pomocniczym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Zadaniem Komitetu jest monitorowanie procesu wdrażania postanowień Paktu dla Kultury zawartego w dniu 14 maja 2011 r. pomiędzy Radą Ministrów, reprezentowaną przez Prezesa Rady Ministrów oraz stroną społeczną, reprezentowaną przez Obywateli Kultury, zwanego dalej „Paktem”, w tym opiniowanie projektów wydatków środków publicznych zgodnie z § 17 Paktu.

2. Komitet opiniuje sposób programowania i wydatkowania środków publicznych wynikających ze wzrostu nakładów na kulturę będącego postanowieniem Paktu. Opinie Komitetu publikowane są w Internecie.

§ 3.

1. Skład Komitetu ustalany jest przez Zespół do spraw Paktu dla Kultury, zwany dalej „Zespołem”, działający na podstawie zarządzenia Nr 44 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Paktu dla Kultury, który kierując się zasadą równej reprezentacji wybiera 25 członków Komitetu, a wśród nich:

1) 5 przedstawicieli państwowych instytucji kultury i stowarzyszeń twórczych;

2) 5 przedstawicieli samorządowych instytucji kultury;

3) 5 przedstawicieli organizacji pozarządowych;

4) 5 przedstawicieli ruchu Obywatele Kultury;

5) 5 przedstawicieli Ministra.

2. Członkowie Komitetu powoływani są przez Ministra.

3. Minister powołuje podczas pierwszego posiedzenia Komitetu:

1) przewodniczącego Komitetu, reprezentanta Ministra;

2) wiceprzewodniczącego Komitetu, reprezentanta strony społecznej.

4. Członkami Komitetu mogą zostać członkowie Zespołu.

§ 4.

1. W pracach Komitetu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące członkami Komitetu, zaproszone przez przewodniczącego Komitetu, w szczególności:

1) eksperci, których opinie są niezbędne do realizacji zadań Komitetu;

2) przedstawiciele ministerstw i urzędów centralnych oraz innych podmiotów, których obecność zostanie uznana za niezbędną.

2. Minister, na wniosek przewodniczącego Komitetu, może powoływać spośród członków Komitetu doraźne grupy robocze, określając powierzony im zakres zadań oraz tryb i harmonogram ich działania.

§ 5.

1. Przewodniczący Komitetu:

1) kieruje pracami Komitetu;

2) zwołuje posiedzenia Komitetu z własnej inicjatywy, na wniosek Zespołu, Ministra lub co najmniej połowy członków Komitetu;

3) wyznacza na pierwszym posiedzeniu Komitetu jego sekretarza, spośród pracowników Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

4) przewodniczy posiedzeniom;

5) ustala harmonogram prac Komitetu;

6) zaprasza, w miarę potrzeby, do udziału w pracach Komitetu, inne osoby zajmujące się tematyką prac Komitetu, w tym ekspertów.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Komitetu, posiedzenia Komitetu prowadzi wiceprzewodniczący.

§ 6.

1. Posiedzenia Komitetu odbywają się w obecności większości jego członków.

2. Rozstrzygnięcia Komitetu zapadają w drodze uzgodnienia.

3. W przypadku gdy osiągnięcie uzgodnienia nie jest możliwe, projekt rozstrzygnięcia może być, z inicjatywy przewodniczącego posiedzenia, poddany głosowaniu. Rozstrzygnięcie, w drodze głosowania, zapada zwykłą większością głosów obecnych członków Komitetu, a w razie równej liczby głosów – rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

4. Członek Komitetu może zgłosić do protokołu odrębne stanowisko w stosunku do rozstrzygnięcia podjętego na posiedzeniu Komitetu.

§ 7.

1. Z posiedzenia Komitetu sekretarz sporządza protokół w dwóch egzemplarzach.

2. Egzemplarze protokołu podpisuje przewodniczący lub wiceprzewodniczący Komitetu oraz sekretarz po zatwierdzeniu jego treści podczas kolejnego posiedzenia Komitetu. Zatwierdzenie treści protokołu może następować w trybie obiegowym, w tym z użyciem poczty elektronicznej.

3. Przewodniczący Komitetu przekazuje jeden egzemplarz protokołu przewodniczącemu Zespołu.

4. Opinie Komitetu wynikające z protokołów, publikowane są w sieci Internet na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Opinie Komitetu mogą być udostępniane także na innych stronach sieci Internet.

5. Obsługę organizacyjną i techniczno-biurową Komitetu zapewnia Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 8.

1. Udział członków Komitetu w jego pracach jest nieodpłatny.

2. Posiedzenia Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

3. Komitet tworzy się na czas realizacji zadań określonych w § 2.

4. Minister oraz Zespół mogą dokonać, zgodnie z § 3, zmian w składzie Komitetu.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz 2011 r. Nr 117, poz. 676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-21
  • Data wejścia w życie: 2011-09-14
  • Data obowiązywania: 2011-09-14
  • Dokument traci ważność: 2020-08-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA