REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 6 poz. 60

DECYZJA NR 14
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 września 2011 r.

w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarza stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

1. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „ministrem” odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz sprawuje ogólne kierownictwo ministerstwa.

2. Minister nadzoruje zadania w zakresie:

1) planowania i realizacji budżetu państwa w części dotyczącej zakresu działania ministra;

2) systemów wynagradzania w instytucjach kultury;

3) współpracy ze środkami masowego przekazu;

4) ochrony informacji niejawnych;

5) uprawnień emerytalnych twórców i członków ich rodzin oraz przewodniczenie Komisji ds. Zaopatrzenia Emerytalnego Twórców;

6) kontroli resortowej;

7) współpracy i koordynacji działań z organizacjami pozarządowymi;

8) polityki kulturalnej państwa oraz programów działania resortu;

9) koordynowania promocji czasopiśmiennictwa;

10) ochrony rynku książki i czasopism;

11) działalności naukowo-badawczej;

12) strategicznych projektów o szczególnym znaczeniu dla dziedziny kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Gabinet Polityczny;

2) Departament Finansowy;

3) Departament Mecenatu Państwa;

4) Centrum Informacyjne MKiDN.

4. Minister sprawuje nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

5. Ministrowi podlega Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

§ 2.

1. Sekretarz stanu Piotr Żuchowski pełni funkcję Generalnego Konserwatora Zabytków.

2. Do zakresu działania sekretarza stanu Piotra Żuchowskiego należą sprawy:

1) zastępowania ministra podczas jego nieobecności;

2) koordynowania współpracy ministra z Radą Ministrów i Komitetem Rady Ministrów, w tym nadzór nad przygotowaniem projektów dokumentów przedkładanych tym organom przez ministra;

3) koordynowania współpracy ministra z Sejmem i Senatem RP oraz ich komisjami;

4) nadzorowania prac legislacyjnych;

5) amatorskiego ruchu artystycznego, kultury ludowej i rękodzieła artystycznego oraz ochrony ich dorobku;

6) ochrony zabytków;

7) ochrony dóbr kultury i muzeów;

8) podtrzymywania i rozpowszechniania tradycji narodowej i państwowej;

9) realizacji zadań w zakresie ochrony polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

10) promowania twórczości oraz mecenatu nad muzyką, teatrem, sztukami plastycznymi;

11) twórczości filmowej;

12) ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych;

13) ochrony prawa prasowego;

14) realizacji polityki audiowizualnej.

3. Sekretarz stanu Piotr Żuchowski nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Dziedzictwa Kulturowego;

2) Departament Legislacyjny;

3) Departament Narodowych Instytucji Kultury;

4) Departament Ochrony Zabytków;

5) Departament Własności Intelektualnej i Mediów.

4. Sekretarz stanu Piotr Żuchowski sprawuje – z upoważnienia ministra – bieżący nadzór nad działalnością Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych oraz nad sprawami wynikającymi z podległości ministrowi Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

§ 3.

1. Do zakresu działania podsekretarza stanu Moniki Smoleń należą sprawy:

1) programowania i koordynowania zadań resortu w zakresie funduszy strukturalnych i innych programów europejskich;

2) realizacji międzynarodowej i transgranicznej współpracy kulturalnej;

3) koordynowania współpracy ministerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego;

4) szkolnictwa artystycznego wszystkich szczebli oraz kształcenia kadr dla kultury;

5) edukacji kulturalnej;

6) koordynowania współpracy ze związkami zawodowymi.

2. Podsekretarz stanu Monika Smoleń nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez:

1) Departament Funduszy Europejskich;

2) Departament Współpracy z Zagranicą;

3) Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej.

§ 4.

1. Do zakresu działania dyrektora generalnego należy, oprócz wykonywania zadań określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) także realizowanie – z upoważnienia ministra – bieżących zadań w zakresie:

1) ochrony informacji niejawnych;

2) obronności i bezpieczeństwa państwa;

3) obsługi prawnej.

2. Dyrektor generalny nadzoruje bezpośrednio zadania wykonywane przez :

1) Biuro Administracyjno-Budżetowe;

2) Biuro Audytu Wewnętrznego i Kontroli;

3) Biuro Kadr i Szkolenia;

4) Biuro Ministra;

5) Biuro Obsługi Prawnej.

§ 5.

1. Oprócz zadań wymienionych w § 2, 3 i 4 sekretarz stanu, podsekretarz stanu oraz dyrektor generalny wykonują inne zadania zlecone im przez ministra oraz współpracują i koordynują działania z innymi resortami i instytucjami państwowymi.

2. Jeżeli wykonanie zadania wymaga współdziałania osób wymienionych w ust. 1, minister wyznacza koordynatora oraz rozstrzyga spory kompetencyjne.

3. Sekretarz stanu, podsekretarz stanu i dyrektor generalny uczestniczą w posiedzeniach Sejmu i Senatu RP oraz ich komisji, a także Komitetu Rady Ministrów, Komitetu Europejskiego Rady Ministrów i innych organów pomocniczych Rady Ministrów i Prezesa Rady Ministrów, jeżeli rozpatrywane sprawy należą do zakresu powierzonych im zadań – wyłącznie na podstawie upoważnienia ministra.

4. Minister może udzielić imiennego upoważnienia sekretarzowi stanu do podpisywania – podczas nieobecności ministra – aktów prawnych, tj. rozporządzeń i zarządzeń wydawanych przez ministra oraz wydawanych wspólnie z innymi ministrami lub w porozumieniu z ministrem, ogłaszanych w Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym Ministra, a także innych aktów prawnych dotyczących wewnętrznych uregulowań w resorcie.

§ 6.

Traci moc decyzja Nr 21 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 11 października 2010 r. w sprawie podziału czynności pomiędzy ministra, sekretarza stanu, podsekretarzy stanu i dyrektora generalnego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. Urz. MKiDN Nr 5, poz. 51).

§ 7.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 22 czerwca 2011 r.

 

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-21
  • Data wejścia w życie: 2011-09-19
  • Data obowiązywania: 2011-09-19
  • Z mocą od: 2011-06-22
  • Dokument traci ważność: 2012-01-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA