REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 81

ZARZĄDZENIE Nr 62
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 30 grudnia 2011 r.

w sprawie opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa sposób i tryb opracowywania, uzgadniania, wydawania i ogłaszania aktów normatywnych z zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio przy opracowywaniu, uzgadnianiu, wydawaniu i ogłaszaniu opracowywanych w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektów umów międzynarodowych.

§ 2.

1. Komórki organizacyjne Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, centralne organy administracji rządowej oraz inne organy i jednostki organizacyjne podległe lub nadzorowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są obowiązane analizować akty normatywne należące do ich właściwości pod względem ich obowiązywania, aktualności, celowości i skuteczności.

2. Koordynację działalności legislacyjnej w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego sprawuje właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w ust. 1, na każdym etapie prac legislacyjnych przy projekcie aktu normatywnego, współpracuje z właściwą w sprawach legislacji komórką organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

1. Projekt aktu normatywnego opracowuje się zgodnie z zasadami techniki prawodawczej, ustalonymi w odrębnych przepisach.

2. Przy opracowywaniu projektu należy w szczególności:

1) dążyć do całościowego, usystematyzowanego, a w miarę możliwości – również kompleksowego ujęcia przepisów związanych z regulowanym zagadnieniem,

2) nie zamieszczać przepisów zawartych już w innych aktach normatywnych, ani postanowień nie mających charakteru normatywnego,

3) opracować i przedłożyć do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt aktu normatywnego, będącego wykonaniem delegacji ustawowej, w terminie umożliwiającym wejście tego aktu w życie wraz z ustawą,

4) dołączyć uzasadnienie oraz projekty przepisów wykonawczych jeżeli projekt aktu normatywnego przewiduje ich wydanie; w uzasadnieniu projektu należy określić stan obowiązujący, proponowane zmiany oraz skutki finansowe wprowadzenia aktu normatywnego w życie.

§ 4.

1. Projekt aktu normatywnego opracowuje oraz uzgadnia w resorcie kultury i dziedzictwa narodowego właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego wymaga uprzedniej akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, właściwego Sekretarza Stanu albo Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, chyba że projekt aktu normatywnego został ujęty w przyjętym wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów albo Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jeżeli wydanie projektowanego aktu normatywnego spowoduje skutki finansowe, projekt wymaga zaopiniowania przez właściwą w sprawach budżetu komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Wraz z projektem aktu normatywnego właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, przygotowuje informację czy projekt jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej oraz ocenę dotyczącą potrzeby jego notyfikacji do Komisji Europejskiej. Opinię tę opracowuje się przy współpracy oraz w uzgodnieniu z właściwą w sprawach realizacji zadań wynikających z członkowska Polski w Unii Europejskiej komórką organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Przekazanie projektu aktu normatywnego do uzgodnień wewnątrzresortowych następuje z zachowaniem 7-dniowego terminu przedstawienia uwag, opinii i propozycji o projekcie; wyznaczenie terminu krótszego wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.

4. Projekt aktu normatywnego dotyczący kilku komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, opracowuje i uzgadnia w porozumieniu z tymi jednostkami – ta komórka organizacyjna albo podmiot, których zakresu działania przepis w największym stopniu dotyczy lub została wyznaczona jako wiodąca przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. W przypadku powstania rozbieżności, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, dąży do ich usunięcia w porozumieniu z zainteresowanymi jednostkami (konferencja uzgadniająca), a w razie nie uzgodnienia stanowisk przedstawia sprawę do rozstrzygnięcia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 5.

1. Projekty aktów normatywnych wymagające, na podstawie odrębnych przepisów, zaopiniowania przez organy lub inne jednostki organizacyjne, których zakresu działania dotyczy projekt (w tym związki zawodowe, organizacje pracodawców) przekazuje do zaopiniowania lub uzgodnienia w zakresie konsultacji społecznych właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Konsultacje społeczne, o których mowa w ust. 1, są przeprowadzane przed uzgodnieniami międzyresortowymi.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uzgodnienia, o których mowa w ust. 1 i w § 6, mogą być przeprowadzone równolegle.

§ 6.

1. Projekt aktu normatywnego wymagający uzgodnienia międzyresortowego, właściwa komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, która przedstawia projekt do akceptacji Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a następnie kieruje do uzgodnień w trybie określonym odrębnymi przepisami.

2. Opracowanie nowego tekstu projektu aktu normatywnego, w następstwie przedstawionych w trakcie uzgodnień wewnątrzresortowych i międzyresortowych, a w szczególności przez Rządowe Centrum Legislacji oraz właściwą w sprawach legislacji komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwag, opinii i propozycji należy do właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa albo podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1.

3. Nowy tekst projektu aktu normatywnego właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, przekazuje do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Konferencję międzyresortową organizuje i przeprowadza właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, przy udziale właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 7.

1. Na posiedzeniach Komisji Prawniczej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bądź w Rządowym Centrum Legislacji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje przedstawiciel właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, oraz – w razie potrzeby – przedstawiciel właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa albo podmiot o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Na posiedzeniach organizowanych przez inne podmioty niż określony w ust. 1, dotyczących uzgodnienia projektu aktu normatywnego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, przy udziale właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 8.

Właściwa merytorycznie komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1 przekazuje do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i do Centrum Informacyjnego w trybie pilnym ze skanowaną (PDF), pełną dokumentację z konsultacji społecznych oraz uzgodnień projektu aktu normatywnego (pisma, projekty rozporządzeń) w celu zapewnienia sprawnego zamieszczania projektów rozporządzeń oraz korespondencji z prac nad tymi projektami w systemie Rządowy Proces Legislacyjny.

§ 9.

1. Rozporządzenia, zarządzenia, decyzje należące do właściwości Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podpisuje lub podpisuje w porozumieniu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W zastępstwie Ministra projekt aktu normatywnego może podpisać Sekretarz Stanu.

2. Akt normatywny uzgodniony merytorycznie i zaopiniowany pod względem zgodności z obowiązującym stanem prawnym i zasadami techniki prawodawczej przez właściwą w sprawach legislacji komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawia do podpisu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z zastrzeżeniem ust. 4, i ust. 5.

3. Przedstawienie aktu normatywnego do podpisu następuje po uzyskaniu akceptacji Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu sprawującego nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórkę organizacyjną, organ lub jednostkę, których zakresu działania dotyczy treść projektu aktu normatywnego, oraz członka Kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującego nadzór nad wykonywaniem zadań przez właściwą w sprawach legislacji komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzje mające charakter normatywny, mogą zostać przedstawione do podpisu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez kierownika komórki organizacyjnej Ministerstwa albo podmiot, o których mowa w § 2 ust. 1, których zakresu działania dotyczy treść projektu, po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 3.

5. Akt normatywny dotyczący ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawia do podpisu Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, po uzyskaniu opinii Dyrektora właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z zachowaniem trybu, o którym mowa w ust. 3.

§ 10.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, po uzyskaniu opinii właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zaakceptowanej przez członka Kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawującego nadzór nad wykonywaniem zadań przez właściwą w sprawach legislacji komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wydają akty prawne w zakresie swojej właściwości, jeżeli są do tego upoważnieni na podstawie odrębnych przepisów.

§ 11.

Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, przekazują po jednym egzemplarzu aktu normatywnego, o którym mowa w § 10, do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz do właściwej w sprawach archiwum komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 12.

1. Projekty aktów normatywnych przekazane do zaopiniowania lub uzgodnienia Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Dyrektor właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje do właściwej komórki organizacyjnej Ministerstwa albo podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, w celu zaopiniowania projektu w ustalonym terminie, jeżeli normowane zagadnienie związane jest z ich zakresem działania. Dyrektor właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznacza termin wyrażenia opinii lub uzgodnienia projektu aktu normatywnego.

2. Stanowisko Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczące opiniowanego lub uzgadnianego projektu aktu normatywnego opracowuje właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie opinii, o których mowa w ust. 1.

W uzasadnionych przypadkach, gdy problematyka objęta projektem aktu prawnego była przedmiotem prac właściwej merytorycznie komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, ta komórka albo ten organ przedstawiają stanowisko Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Członek Kierownictwa Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań przez właściwą w sprawach legislacji komórkę organizacyjną Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo Dyrektor właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przekazuje Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia projekt stanowiska, o którym mowa w ust. 2, jeżeli dotyczy on zagadnień istotnych z punktu widzenia zadań i kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przekazanie następuje na dwa dni robocze przed wysłaniem stanowiska do właściwego urzędu. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin ten może być krótszy.

§ 13.

1. Właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje akty normatywne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do publikacji w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

2. Akty normatywne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie opublikowane w organach promulgacyjnych, o których mowa w ust. 1, oraz wymagające publikacji akty normatywne podmiotu, o którym mowa w § 2 ust. 1, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W Dzienniku Urzędowym mogą być również zamieszczane obwieszczenia, komunikaty i decyzje.

3. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest publikacyjnym organem wewnętrznym resortu kultury i dziedzictwa narodowego. Redakcję Dziennika Urzędowego prowadzi właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

4. Dziennik Urzędowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego umieszczany jest w wersji elektronicznej na stronach podmiotowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Jeżeli organ określony w § 2 ust. 1 posiada odrębny organ publikacyjny – ogłasza w nim akty normatywne tego organu.

§ 14.

1. Ewidencję aktów normatywnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a ewidencję aktów prawnych, o których mowa w § 10, komórki organizacyjne albo podmioty o których mowa w § 2 ust. 1.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz kierownicy podmiotów, o których mowa w § 2 ust. 1, zgłaszają do właściwej w sprawach legislacji komórki organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wnioski dotyczące aktualizacji wykazów aktów normatywnych wydanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, na podstawie wniosków, o których mowa w ust. 2, sporządza okresowo, nie rzadziej jednak niż co 2 lata, wykazy obowiązujących aktów normatywnych wydanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 15.

1. Właściwa w sprawach legislacji komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekazuje podpisane akty normatywne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiotowi, o którym mowa w § 2 ust. 1.

2. Komórka organizacyjna Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego albo podmiot, o którym mowa w § 2 ust. 1, właściwa ze względu na przedmiot zmian legislacyjnych, zobowiązana jest poinformować prowadzących określone ewidencje, rejestry i wykazy o konieczności wprowadzenia w nich zmian w związku z wydanym aktem normatywnym.

§ 16.

Traci moc decyzja Nr 7 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie trybu opracowywania i uzgadniania aktów normatywnych i innych dokumentów rządowych (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 17).

§ 17.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277, z 2010 r. Nr 57, poz. 354 oraz z 2011 r. Nr 117, poz. 676, Nr 185, poz. 1092 i Nr 232, poz. 1378.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-12-30
  • Data obowiązywania: 2011-12-30
  • Dokument traci ważność: 2012-04-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA