REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2012 poz. 82

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 13 grudnia 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 62 ust. 1 i 5 w związku z art. 5 ust. 3c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 31 grudnia 2012 r. rozwiązuje się:

1) Zespół Szkół pn. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I i II stopnia z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia i Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;

2) Zespół Szkół pn. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12, w skład którego wchodzą Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia i Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

§ 2.

W miejsce rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. powołuje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Kielcach z siedzibą w Kielcach przy ul. Wojewódzkiej 12.

2. W skład Zespołu wchodzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia;

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia;

4) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

3. Zespół używa nazwy: „Zespół Szkół Muzycznych w Kielcach”.

§ 3.

1. Majątek rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. staje się majątkiem powołanego Zespołu, o którym mowa w § 2.

2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi rozwiązanych Zespołów, z dniem 1 stycznia 2013 r. stają się nauczycielami i pracownikami powołanego Zespołu, o którym mowa w § 2.

§ 4.

Zespołowi Szkół Muzycznych w Kielcach nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER
KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941 i 979.

Załącznik 1. [Statut Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach]

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 13 grudnia 2012 r. (poz. 82)

STATUT
Zespołu Szkół Muzycznych w Kielcach

§ 1. Zespół szkół o nazwie Zespół Szkół Muzycznych w Kielcach, zwany dalej „Zespołem”, tworzą:

1) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia;

2) Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia;

3) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia;

4) Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia.

§ 2. Siedzibą Zespołu jest budynek przy ul. Wojewódzkiej 12 w Kielcach.

§ 3. Organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny nad Zespołem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§ 4. Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572, z późn. zm.), a w szczególności:

1) rozbudza podstawowe zdolności muzyczne rozwijając je w stopniu pozwalającym na czynną działalność zawodową w określonej dziedzinie;

2) przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki;

3) przygotowuje do aktywnej działalności na rzecz kultury w środowisku lokalnym;

4) oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury;

5) dba o pełny rozwój osobowości każdego ucznia.

§ 5. Cele, o których mowa w § 4, realizowane są poprzez:

1) prowadzenie zajęć praktycznych i teoretycznych w zakresie przedmiotów objętych planem nauczania;

2) uczestniczenie w konkursach, przesłuchaniach i festiwalach o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim;

3) prezentacje w formie koncertów, przeglądów, popisów osiągnięć wszystkich uczniów;

4) współpracę z placówkami kulturalnymi i artystycznymi na terenie całego kraju i poza jego granicami;

5) współdziałanie z samorządem lokalnym.

§ 6. 1. Organami Zespołu są:

1) Dyrektor,

2) Rada pedagogiczna,

3) Rada rodziców,

4) Samorząd uczniowski.

2. Rada pedagogiczna, rada rodziców i samorząd uczniowski uchwalają regulaminy swojej działalności, zgodnie z zobowiązującymi przepisami.

§ 7. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Zespołu.

§ 8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

§ 9. W celu właściwego wykonywania zadań opiekuńczych Zespołu, organizuje się je w sposób następujący:

1) opiekę nad uczniami przebywającymi w Zespole podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych pełni nauczyciel prowadzący zajęcia;

2) opiekę nad uczniami w trakcie wycieczek organizowanych przez Zespół sprawuje nauczyciel Zespołu z ewentualną pomocą rodziców;

3) za właściwą organizację i przebieg wycieczki odpowiada nauczyciel organizujący wycieczkę;

4) zasady korzystania z pomieszczeń Zespołu oraz sprzętu określają regulaminy zatwierdzone przez dyrektora.

§ 10. W Zespole zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

§ 11. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

§ 12. Do zadań i obowiązków nauczyciela należy w szczególności:

1) odpowiedzialność za prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprzęt szkolny;

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań;

4) bezstronność i obiektywizm w ocenie uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów;

5) udzielanie pomocy uczniom w eliminowaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb uczniów;

6) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

§ 13. 1. Rodzice (prawni opiekunowie ucznia) mają prawo do:

1) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych;

2) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;

3) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania dziecka i dalszego kształcenia;

4) wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu Zespół opinii na temat pracy Zespołu.

2. Dyrektor określa formę i częstotliwość spotkań nauczycieli z rodzicami, stwarzając możliwość wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze.

§ 14. 1. Zespół posiada pieczęć urzędową wspólną dla wszystkich szkół wchodzących w jego skład.

2. Tablice i stemple szkół wchodzących w skład Zespołu mają u góry nazwę Zespołu, a u dołu nazwę szkoły.

3. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu podaje się nazwę szkoły, świadectwa opatruje się pieczęcią urzędową Zespołu.

§ 15. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 16. Zasady prowadzenia przez Zespół gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

§ 17. Ustalenia nie objęte statutem Zespołu regulują dotychczasowe statuty połączonych szkół.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2012-12-13
  • Data wejścia w życie: 2012-12-13
  • Data obowiązywania: 2012-12-13
  • Dokument traci ważność: 2017-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA