REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 53

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 6 września 2016 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem państwowych instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzeniem państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do przeprowadzenia czynności związanych z połączeniem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 oraz utworzeniem państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnika wyznacza i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Nadzór nad wykonywaniem czynności Pełnomocnika sprawuje Dyrektor Generalny Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.

1. Pełnomocnik podejmuje czynności niezbędne do przygotowania i przeprowadzenia połączenia państwowych instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, zwanych dalej „łączonymi instytucjami kultury” oraz utworzenia państwowej instytucji kultury – Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, zwanego dalej „Muzeum”, w szczególności w zakresie:

1) nadzorowania i koordynowania procesu sporządzania bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji kultury, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) według stanu na dzień 30 listopada 2016 r.;

2) nadzorowania procesu przejęcia przez Muzeum mienia, ze szczególnym uwzględnieniem muzealiów łączonych instytucji kultury, oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury, w tym także praw i obowiązków wynikających z realizacji uchwały nr 31/2011 Rady Ministrów z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, zmienionej uchwałą nr 174/2013 Rady Ministrów z dnia 8 października 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”, uchwałą nr 53/2015 Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku” oraz uchwałą nr 207/2015 Rady Ministrów z dnia 30 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku”;

3) nadzorowania i koordynowania procesu przejęcia przez Muzeum praw i obowiązków dotyczących zbiorów łączonych instytucji kultury przechowywanych i eksponowanych na podstawie umów zawartych przez te instytucje kultury z osobami fizycznymi lub prawnymi;

4) nadzorowania i koordynowania procesu przejęcia przez Muzeum dokumentacji będącej w posiadaniu łączonych instytucji kultury;

5) nadzorowania i koordynowania realizacji zobowiązań pracodawców wobec pracowników łączonych instytucji kultury stających się pracownikami Muzeum zgodnie z treścią art. 23 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.2)),

6) współpracy z dyrektorami łączonych instytucji kultury.

2. Pełnomocnik dokonuje innych niezbędnych czynności pozostających w zakresie kompetencji Ministra, a mających na celu połączenie instytucji kultury i utworzenie Muzeum, po uzyskaniu akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 3.

Pełnomocnik w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia przedkłada Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram czynności określonych w § 2 ust. 1.

§ 4.

Obsługę merytoryczną, organizacyjno-techniczną i kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Departament Dziedzictwa Kulturowego.

§ 5.

Pełnomocnik przedłoży Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z przeprowadzonych czynności w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1662, z 2015 r. poz. 1066, 1220, 1224, 1240, 1268 i 1735 oraz z 2016 r. poz. 868, 910, 960 i 1053.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA