| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie: ustanowienia Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO (2 lipca 2017 r.) oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego (2–12 lipca 2017 r.) w Krakowie

Na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO (2 lipca 2017 r.) oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego (2–12 lipca 2017 r.) w Krakowie, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnikiem jest Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pani dr hab. Magdalena Gawin.

§ 2.

 Do zadań Pełnomocnika należy nadzór i koordynacja przygotowań do przeprowadzenia 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w Krakowie oraz zadań, które zostaną przewidziane w Porozumieniu między Rządem Rzeczypospolitej a Organizacją Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury UNESCO, zwanym dalej „Porozumieniem”, w sprawie organizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. Sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w tym w szczególności:

1) przeprowadzenie negocjacji z Miastem Kraków dotyczących zawarcia umowy o współorganizacji 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, zwanej dalej „umową”, na podstawie ustaleń delegacji polskiej podejmowanych w trakcie negocjowania Porozumienia oraz przedstawienie Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego ostatecznej wersji umowy uwzględniającej postanowienia Porozumienia po jego zawarciu;

2) nadzór nad przygotowaniem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa harmonogramu działań logistycznych i finansowych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących;

3) monitorowanie i koordynowanie zadań wynikających z zatwierdzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego harmonogramu oraz składanie comiesięcznych sprawozdań ze stanu ich realizacji;

4) podejmowanie działań niezbędnych dla zapewnienia odpowiedniego potencjału organizacyjnego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących;

5) uzgadnianie i koordynacja przygotowań prowadzonych w ramach zadań Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z działaniami przygotowawczymi w innych ministerstwach, urzędach centralnych i instytucjach kultury zaangażowanych w organizację 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących;

6) nadzór nad przygotowaniem przez Narodowy Instytut Dziedzictwa założeń programowych 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego w zakresie kompetencji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;

7) współdziałanie z przedstawicielami UNESCO, Prezydentem Miasta Krakowa, służbami, organami administracji rządowej oraz innymi podmiotami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa, właściwej organizacji i przebiegu 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących;

8) wnioskowanie do właściwych organów o podjęcie rozstrzygnięć umożliwiających właściwy przebieg 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących;

9) przedstawienie raportu podsumowującego realizację zadań wynikających z Porozumienia i umowy oraz przebiegu 41. posiedzenia Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO oraz 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego, oraz wydarzeń towarzyszących.

§ 3.

1. Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem czynności przez Pełnomocnika sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Pełnomocnik na bieżąco informuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o zagrożeniach dla realizacji powierzonych zadań.

§ 4.

W celu realizacji zadań Pełnomocnik współpracuje z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w zakresie działań powierzonych tej instytucji kultury do realizacji oraz z Centrum Informacyjnym w zakresie wymiany informacji i działań promocyjnych związanych z 41. posiedzeniem Biura Komitetu Dziedzictwa Światowego UNESCO i 41. sesji Komitetu Dziedzictwa Światowego oraz wydarzeniami towarzyszącymi.

§ 5.

Pełnomocnik, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego do zatwierdzenia harmonogram, o którym mowa w § 2 pkt 2.

§ 6.

Pełnomocnik przedstawi Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawozdanie z działalności, w tym raport, o którym mowa w § 2 pkt 9, w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.

§ 7.

Obsługę merytoryczną, organizacyjną oraz kancelaryjną Pełnomocnika zapewnia Narodowy Instytut Dziedzictwa.

§ 8.

Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane ze środków budżetu państwa z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »