REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 11

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 10 marca 2023 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 22 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania statutu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (Dz. Urz. MKiDN poz. 28).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [STATUT ???????CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
z dnia 10 marca 2023 r.
(poz. 11)

STATUT
CENTRUM DIALOGU IM. JULIUSZA MIEROSZEWSKIEGO

§ 1. Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego, zwane dalej „Centrum", jest państwową osobą prawną działającą na podstawie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o Centrum Dialogu im. Juliusza Mieroszewskiego (Dz. U. z 2023 r. poz. 96), zwanej dalej „ustawą", oraz niniejszego statutu.

§ 2. W skład Centrum wchodzą komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.

§ 3. Dyrektor Centrum, w drodze zarządzenia, nadaje Centrum regulamin organizacyjny, w którym określa liczbę, nazwę, zakres zadań i tryb działania komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowisk pracy.

§ 4. 1. Dyrektor Centrum działa przy pomocy dwóch zastępców Dyrektora Centrum, głównego księgowego, kierowników komórek organizacyjnych oraz pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy, którzy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Centrum.

2. Wyznaczony przez Dyrektora Centrum zastępca Dyrektora Centrum kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz w czasie nieobecności Dyrektora Centrum lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

3. Zastępcy Dyrektora Centrum sprawują nadzór nad wyznaczonymi przez Dyrektora Centrum obszarami działalności Centrum.

§ 5. 1. Dyrektor Centrum może udzielić zastępcom Dyrektora Centrum pełnomocnictw do reprezentowania Centrum na zewnątrz w sprawach określonego rodzaju. Zastępcy Dyrektora Centrum działają w granicach udzielonych pełnomocnictw.

2. Dyrektor Centrum udziela zastępcom Dyrektora Centrum upoważnień do wykonywania czynności określonego rodzaju, w tym zarządzania sprawami Centrum. Zastępcy Dyrektora Centrum działają w granicach udzielonych upoważnień.

3. Dyrektor Centrum może udzielać pełnomocnictw i upoważnień, o których mowa w ust. 1 i 2, także innym pracownikom Centrum, a w uzasadnionych przypadkach pełnomocnictw, o których mowa w ust. 1, osobom niebędącym pracownikami Centrum.

4. Osoby, którym Dyrektor Centrum udzielił pełnomocnictw lub upoważnień, nie mogą udzielać dalszych pełnomocnictw lub upoważnień.

§ 6. 1. Dyrektor Centrum może powoływać, w drodze zarządzenia, zespoły opiniodawcze lub doradcze w sprawach należących do zadań i kompetencji Centrum.

2. W skład zespołów, o których mowa w ust. 1, mogą wchodzić również osoby niebędące pracownikami Centrum.

3. Dyrektor Centrum, powołując zespoły, o których mowa w ust. 1, określi cel ich powołania, nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz zasady ich obsługi.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-10
  • Data wejścia w życie: 2023-03-11
  • Data obowiązywania: 2023-03-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA