REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 38

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie założenia Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgierzu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 ust. 6 oraz art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 września 2023 r. zakłada się Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4, zwaną dalej „Szkołą".

2. Szkoła używa nazwy: „Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Zgierzu".

3. Siedzibą Szkoły jest Zgierz.

§ 2.

W Szkole w roku szkolnym 2023/2024 tworzy się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy.

§ 3.

Szkole nadaje się statut stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4.

Szkoła będzie funkcjonować w oparciu o bazę lokalową oraz środki finansowe przyznane zespołowi publicznych szkół artystycznych „Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Zgierzu" przy ul. Sokołowskiej 4.

§ 5.

1. Na rok szkolny 2023/2024 postępowanie rekrutacyjne do Szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4.

2. Czynności dyrektora Szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym, o którym mowa w ust. 1, wykonuje dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 4, w uzgodnieniu z dyrektorem specjalistycznej jednostki nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [STATUT PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W ZGIERZU]

Załącznik
do zarządzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 14 czerwca 2023 r.
(poz. 38)

STATUT
PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II STOPNIA W ZGIERZU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Statut reguluje cele i zadania oraz sposób ich realizacji, a także strukturę organizacyjną Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgierzu.

§ 2. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Zgierzu;

2) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgierzu;

4) uczniach - należy przez to rozumieć uczennice i uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Zgierzu.

§ 3. 1. Nazwa szkoły brzmi: „Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Zgierzu".

2. Szkoła jest szkołą muzyczną II stopnia o sześcioletnim cyklu kształcenia, która realizuje kształcenie muzyczne, umożliwiające uzyskanie dyplomu ukończenia szkoły potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego muzyk po zdaniu egzaminu dyplomowego.

3. Organem prowadzącym szkołę jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego z siedzibą w Warszawie.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest organ wskazany w ust. 3.

5. Zadania organu prowadzącego oraz zadania organu sprawującego nadzór pedagogiczny wykonuje, w zakresie określonym przepisami prawa, specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

6. Siedziba Szkoły znajduje się w Zgierzu przy ulicy Sokołowskiej 4.

7. Szkoła prowadzi naukę w specjalnościach:

1) instrumentalistyka, w specjalizacjach: fortepian, skrzypce, gitara, wiolonczela, flet, akordeon, klarnet, saksofon, trąbka, perkusja;

2) rytmika.

Rozdział II

Cele i zadania szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230).

2. Szkoła realizuje w szczególności poniższe cele:

1) edukacyjne - kształcenie muzyczne uczniów;

2) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) stwarzanie możliwości wszechstronnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego potrzeb, możliwości i zainteresowań;

4) umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;

5) upowszechnianie i wdrażanie wiedzy o zasadach bezpieczeństwa oraz promowanie ochrony zdrowia i jego wzmacnianiu w znaczeniu fizycznym i psychicznym;

6) kształtowanie wśród uczniów postaw prodemokratycznych oraz zachęcanie ich do brania aktywnego udziału w życiu społecznopolitycznym państwa i regionu;

7) kształtowanie i rozwijanie wśród uczniów kompetencji wspierających rozwój muzyczny oraz świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia lub wykonywania zawodu muzyka;

8) osiąganie wysokiego poziomu nauczania w zakresie gry na instrumentach, rytmik oraz wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie teoretycznych przedmiotów muzycznych.

3. Szkoła osiąga powyższe cele w szczególności przez realizację zadań:

1) prowadzenie obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) zapewnienie uczniom bezpieczeństwa i opieki na zajęciach, przerwach międzylekcyjnych, a także w trakcie wycieczek i działań pozaszkolnych;

3) udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

4) opracowywanie i wdrażanie programu wychowawczo-profilaktycznego;

5) indywidualizowanie procesu kształcenia;

6) stosowanie metod wspierających efektywne uczenie się;

7) organizowanie opieki nad uczniami z niepełnosprawnościami;

8) organizowanie szkolnych wycieczek, warsztatów, uroczystości tematycznych, koncertów;

9) organizowanie międzynarodowej wymiany młodzieży;

10) promowanie udziału uczniów w koncertach i imprezach organizowanych przez inne podmioty i instytucje kultury;

11) współpracę z organizacjami pozarządowymi, samorządowymi, rządowymi i innymi.

Rozdział III

Organy szkoły

§ 5. 1. Organami szkoły są:

1) dyrektor;

2) rada pedagogiczna.

2. Społecznymi organami szkoły są:

1) samorząd uczniowski;

2) rada rodziców.

§ 6. Dyrektor realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) planuje, organizuje i nadzoruje pracę nauczycieli i innych pracowników szkoły;

2) nadzoruje realizację celów i zadań o których mowa w rozdziale II;

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz dba o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i innych pracowników;

4) stwarza odpowiednie warunki dla podwyższania kwalifikacji pedagogów;

5) publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej ujednolicone teksty statutu szkoły, regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu samorządu uczniowskiego, regulaminu rady rodziców.

§ 7. Rada pedagogiczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) współtworzy dogodne warunki uczenia się i wszechstronnego rozwoju uczniom i pracy nauczycielom;

2) wspiera rzetelną realizację programów nauczania opartą o formułowanie wymagań edukacyjnych dostosowanych do potrzeb i możliwości ucznia.

§ 8. 1. Samorząd uczniowski realizuje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) proponuje rozwiązania mające na celu poprawę jakości pracy szkoły;

2) przeprowadza wybory do samorządu uczniowskiego;

3) wybiera opiekuna samorządu uczniowskiego.

2. Samorząd uczniowski działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Opiekę nad działaniami samorządu uczniowskiego sprawuje opiekun samorządu uczniowskiego

§ 9. 1. W szkole działa rada rodziców w skład której wchodzi 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów szkoły.

2. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

3. Rada rodziców realizuje zadania i kompetencje wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

1) współtworzy dogodne warunki nauki i wszechstronnego rozwoju uczniom i pracy nauczycielom;

2) dba, aby program wychowawczo-profilaktyczny, który uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną, odpowiadał faktycznym potrzebom i zainteresowaniom uczniów;

3) wyraża opinie i wnioskuje do dyrektora i organu prowadzącego we wszystkich sprawach związanych z działalnością szkoły;

4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w celu wspierania działalności statutowej szkoły.

Rozdział IV

Warunki współdziałania organów szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi

§ 10. 1. Organy szkoły i społeczne organy szkoły, zwane dalej łącznie „organami szkoły", współdziałają ze sobą w celu realizacji zadań statutowych poprzez:

1) bieżące wzajemne informowanie o swojej działalności i planowanych zadaniach;

2) wzajemne zgłaszanie swoich wniosków i uwag co do prowadzonej przez nich działalności.

2. Organy szkoły mogą organizować wspólne narady i konsultacje.

3. Koordynowaniem współpracy organów szkoły zajmuje się dyrektor.

§ 11. 1. Spory pomiędzy organami szkoły rozwiązuje dyrektor, o ile nie jest stroną sporu.

2. Jeżeli dyrektor nie rozwiąże sporu lub jest stroną sporu, spór rozstrzyga organ prowadzący szkołę. Każda strona sporu może skierować sprawę do organu nadrzędnego, z zachowaniem drogi służbowej.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za rozwiązanie sporu dąży do tego, by organy szkoły pozostające w sporze porozumiały się między sobą w drodze mediacji, a gdy to nie jest możliwe, powinien rozstrzygnąć spór przy zachowaniu bezstronności i obiektywności, a także z uwzględnieniem interesów organów szkoły pozostających w sporze.

Rozdział V

Organizacja szkoły

§ 12. Podstawę organizacji pracy szkoły w danym roku szkolnym stanowią:

1) arkusz organizacji szkoły;

2) plan finansowy szkoły;

3) plan pracy szkoły;

4) tygodniowy rozkład zajęć;

5) przydział czynności poszczególnym nauczycielom i pozostałym pracownikom szkoły.

§ 13. Działalność edukacyjna szkoły jest określana przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez nauczycieli.

§ 14. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą poprzez organizację:

1) obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;

2) zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w tym w szczególności zajęć przygotowujących do dalszego kształcenia.

§ 15. 1. W szkole obowiązkowe zajęcia artystyczne realizowane są w formie indywidualnej lub grupowej, w tym w systemie lekcyjno-klasowym w oddziale lub grupie oddziałowej, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach określonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Zajęcia edukacyjne artystyczne chóru, orkiestry, zespołu kameralnego, zespołu instrumentalnego realizowane są w grupie klasowej lub międzyklasowej.

3. Zajęcia edukacyjne odbywają się od poniedziałku do soboty i realizowane są w formie stacjonarnej, chyba, że z odrębnych przepisów wynika obowiązek realizacji zajęć edukacyjnych za pomocą metod i technik porozumiewania się na odległość. Zasady nauczania zdalnego, w tym wykorzystywane narzędzia i zasady BHP, określa w zarządzeniu dyrektor.

4. Zajęcia edukacyjne odbywają się w salach lekcyjnych, z wyłączeniem zajęć prowadzonych w nauczaniu zdalnym.

5. Zajęcia edukacyjne mogą się też odbywać w specjalnych pomieszczeniach przystosowanych do organizacji w nich konkretnych zajęć edukacyjnych oraz na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności w placówkach kulturalno-oświatowych oraz uczelniach.

§ 16. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza:

1) pierwsze półrocze zaczyna się z początkiem nowego roku szkolnego i trwa do ferii zimowych;

2) drugie półrocze rozpoczyna się po feriach zimowych i kończy z dniem zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

2. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasie programowo najwyższej kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji rocznej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego.

§ 17. 1. W szkole nie używa się dzwonków rozpoczynających i kończących lekcje.

2. Opiekę nad uczniami przebywającymi w szkole podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych sprawują nauczyciele prowadzący te zajęcia.

3. Długość przerw międzylekcyjnych zależna jest od organizacji zajęć uczniów i wynosi nie mniej niż 10 minut pomiędzy lekcjami, rozkład zajęć ustala dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego, a w przypadku zajęć indywidualnych w porozumieniu z uczniem w przypadku ucznia pełnoletniego, jak również z jego rodzicami w przypadku ucznia niepełnoletniego.

§ 18. 1. Szkoła organizuje wycieczki szkolne zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek oraz zajęć organizowanych poza terenem szkoły sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

§ 19. 1. Szkoła organizuje koncerty, audycje muzyczne, spektakle, w tym poza terenem szkoły, w czasie których opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele wyznaczeni przez dyrektora.

2. Podczas uroczystości i występów artystycznych uczniów obowiązuje strój galowy i obuwie wizytowe.

§ 20. 1. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka szkolna gromadzi, opracowuje, przechowuje i udostępnia księgozbiór oraz zbiory fonograficzne uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły jak również rodzicom uczniów.

3. Biblioteka służy do:

1) realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkoły;

2) realizacji zainteresowań uczniów oraz pogłębiania ich wiedzy;

3) doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.

4. Pracą biblioteki kieruje nauczyciel-bibliotekarz, który wykonuje zadania określone odrębnymi przepisami oraz w szczególności:

1) udostępnia zbiory w wypożyczalni i czytelni;

2) doradza uczniom w doborze lektury;

3) prowadzi zajęcia z przysposobienia czytelniczego i informacyjnego;

4 ) prowadzi różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa;

5) opracowuje zbiory i organizuje ich udostępnianie.

5. Biblioteka pracuje od poniedziałku do piątku według ustalonych godzin.

§ 21. W szkole funkcjonuje magazyn instrumentów, szkoła umożliwia nauczycielom i uczniom korzystanie z jego zasobów.

§ 22. 1. Uczniowie na czas zajęć pozostawiają rzeczy osobiste w szatni obsługiwanej przez pracownika szkoły.

2. Szkoła nie odpowiada za mienie osobiste przynoszone do szkoły.

§ 23. 1. Szkoła organizuje proces rekrutacji dla kandydatów do szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami, w szczególności:

1) przeprowadza egzamin wstępny;

2) prowadzi nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące informowanie o warunkach rekrutacji, programie kształcenia i warunkach nauki w szkole oraz działalność konsultacyjną w formie zajęć praktycznych.

2. Termin i warunki egzaminu wstępnego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia.

§ 24. Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami uczniów, a w szczególności:

1) promuje innowacyjność w nauczaniu wychowaniu i organizacji;

2) współpracuje z instytucjami kształcącymi nauczycieli;

3) współpracuje ze szkołami artystycznymi oraz uczelniami wyższymi w kraju i zagranicą;

4) współpracuje ze specjalistami, wybitnymi artystami z kraju i zagranicy.

§ 25. 1. Uczniowie realizują zadania w zakresie wolontariatu poprzez:

1) czynny udział w akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę;

2) współpracę z samorządem uczniowskim w zakresie zbiórki na rzecz potrzebujących;

3) uczestniczenie w organizacji koncertów i wydarzeń charytatywnych.

2. Szkoła wspiera działania podejmowane w ramach wolontariatu w szczególności poprzez:

1) wyznaczenie przez dyrektora nauczyciela sprawującego opiekę nad działaniami w zakresie wolontariatu;

2) udostępnienie pomieszczeń szkolnych do realizacji działań prowadzonych przez uczniów.

Rozdział VI

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników szkoły

§ 26. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, a także innych pracowników, w tym pracowników administracyjnych i obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.

3. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy.

§ 27. Nauczyciele wykonują swoje zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności do ich obowiązków należy:

1) realizacja podstawy programowej wraz z wymaganiami edukacyjnymi dostosowanymi do potrzeb i możliwości ucznia;

2) realizacja programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;

3) dbałość o bezpieczeństwo uczniów i higieniczne warunki nauki;

4) stosowanie w pracy metod zapewniających efektywną naukę i efektywny rozwój uczniów oraz stałe dokształcanie się w tym zakresie;

5) dbałość o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

6) systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej;

7) informowanie uczniów i rodziców na początku roku szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych;

8) bezstronne ocenianie uczniów;

9) systematyczna współpraca z rodzicami uczniów;

10) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem, w tym w trakcie nauki zdalnej;

11) uczestniczenie w zebraniach rady pedagogicznej.

§ 28. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne wchodzą w skład sekcji.

2. Pracą zespołu problemowo-zadaniowego kieruje przewodniczący zespołu powoływany przez dyrektora.

§ 29. 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia artystyczne wchodzą w skład sekcji.

2. Pracą sekcji kieruje kierownik sekcji.

3. Zadania kierownika sekcji określają odrębne przepisy.

§ 30. 1. Zadaniem wicedyrektora jest wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa oraz w szczególności:

1) planowanie i organizowanie pracy nauczycieli;

2) przygotowanie projektu oceny pracy nauczycieli;

3) przygotowanie projektu wniosków o odznaczenia i nagrody dla pracowników oraz stypendiów dla uczniów;

4) zastępowanie dyrektora, podczas jego nieobecności;

5) inne zadania wyznaczone przez dyrektora, zgodnie z zakresem obowiązków.

2. Wicedyrektor współpracuje z dyrektorem i kierownikami sekcji w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego.

§ 31. 1. W szkole zatrudnia się oprócz nauczycieli również pracowników:

1) administracji: sekretarz, specjalista do spraw kadr, specjalista do spraw płac;

2) ekonomicznych: główny księgowy;

3) technicznych i obsługi: sprzątacz, konserwator, akustyk.

2. Zakres obowiązków i uprawień na poszczególnych stanowiskach określają odrębne przepisy.

Rozdział VII

Uczniowie szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 32. 1. Uczniowie mają w szczególności prawo do:

1) właściwego zorganizowania procesu kształcenia;

2) opieki wychowawczej;

3) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;

4) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;

5) sprawiedliwej i obiektywnej oceny;

6) bezpiecznych warunków do nauki, w tym do korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych oraz biblioteki;

7) pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ochrony przed formami przemocy fizycznej, psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;

8) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową;

9) zmiany nauczyciela zajęć indywidualnych;

10) realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;

11) bezpłatnego korzystania z instrumentów przeznaczonych do realizacji zajęć artystycznych;

12) zwolnienia z zajęć edukacyjnych w danym dniu na ustną, telefoniczną prośbę rodzica lub jego pisemny wniosek, nieobecności objęte zwolnieniem, uznaje się za usprawiedliwione;

13) usprawiedliwiania nieobecności na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych według zasad opisanych w § 34.

2. Uczeń pełnoletni ma prawo do samodzielnego zwalniania się z zajęć edukacyjnych.

§ 33. Do obowiązków ucznia należy w szczególności:

1) udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych i zadeklarowanych przez ucznia dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

2) systematyczne i punktualne uczęszczanie na zajęcia, o których mowa w pkt 1;

3) przebywanie w czasie trwania zajęć edukacyjnych pod nadzorem nauczyciela;

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych i uzupełnianie braków wynikających z nieobecności;

5) wypełnianie poleceń nauczyciela w zakresie bezpiecznej i higienicznej organizacji pracy;

6) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego, właściwego zachowania się w odniesieniu do nauczycieli, innych uczniów oraz pracowników szkoły;

7) dbanie o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów, w tym przestrzeganie zakazu wnoszenia na teren szkoły i używania narzędzi oraz substancji, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia innych osób oraz ich samych;

8) dbanie o powierzone instrumenty muzyczne i pomoce dydaktyczne;

9) zostawianie okrycia wierzchniego w wyznaczonej szatni i zmienianie obuwia;

10) wyłączanie i niekorzystanie z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych, egzaminów, przesłuchań, koncertów;

11) dbanie o ochronę wizerunku innych osób, w tym uczniów i pracowników szkoły, a także nierozpowszechnianie wizerunku innych osób bez ich zgody.

§ 34. 1. Uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązków w zakresie usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych.

2. Uprawnionymi do złożenia wniosku o usprawiedliwienie nieobecności są: rodzice uczniów niepełnoletnich i uczniowie pełnoletni.

3. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności składa się w formie pisemnej lub elektronicznej poprzez dziennik elektroniczny do nauczyciela danego przedmiotu.

4. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien zawierać wskazanie zajęć edukacyjnych, które są objęte wnioskiem oraz wskazanie powodu każdej nieobecności.

5. Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności powinien być złożony w terminie 7 dni od dnia, w którym ustała przyczyna nieobecności.

6. Wniosek rozpatruje nauczyciel danego przedmiotu w szczególności biorąc pod uwagę, czy wskazane we wniosku powody nieobecności uzasadniają nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych.

7. Wniosek złożony przez osobę nieuprawnioną oraz wniosek, który nie uzasadnia w sposób dostateczny nieobecności, podlega odrzuceniu.

8. Wniosek złożony po terminie, o którym mowa w ust. 5, może zostać odrzucony. Pozostałe wnioski są uwzględniane, a nauczyciel usprawiedliwia nieobecność.

9. Na odrzucenie wniosku wnioskodawcy służy skarga do dyrektora, która powinna zostać złożona w terminie 3 dni od dnia odrzucenia wniosku, z zachowaniem wymogów określonych w ust. 3. Skarga zawiera uzasadnienie.

10. Dyrektor, rozpatrując skargę, może ją odrzucić lub uwzględnić, zobowiązując nauczyciela do usprawiedliwienia nieobecności. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 35. 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic może wnieść do dyrektora skargę w formach określonych w § 34 ust. 3.

2. Dyrektor niezwłocznie podejmuje niezbędne działania w przypadku powzięcia informacji o naruszeniu praw uczniów, a w szczególności:

1) przeprowadza postępowanie wyjaśniające, które ma na celu m. in. ustalenie osób odpowiedzialnych za naruszenie oraz przyczyny i skutki tego naruszenia;

2) zapewnia wsparcie uczniowi, którego prawa zostały naruszone;

3) dąży do wyeliminowania skutków naruszenia.

3. Dyrektor zobowiązany jest do rzetelnego rozpatrzenia skargi w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie dłuższym niż 14 dni. Jeśli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z powodów wynikających ze stopnia zawiłości sprawy lub okoliczności niezależnych od dyrektora, może wydłużyć termin do rozpatrzenia sprawy, informując o tym składającego skargę oraz podając powód wydłużenia terminu.

§ 36. 1. Uczeń może w szkole otrzymać nagrody i wyróżnienia za:

1) rzetelną naukę i prace na rzecz szkoły;

2) wzorową postawę uczniowską;

3) wybitne osiągnięcia artystyczne;

4) zaangażowanie w wolontariat i inne statutowe działania szkoły.

2. Nagrody przyznaje dyrektor na wniosek nauczyciela przedmiotu, samorządu uczniowskiego, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

3. Ustala się następujące rodzaje nagród:

1) pochwała dyrektora;

2) nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego za uzyskanie promocji z wyróżnieniem;

3) nagroda za szczególne osiągnięcia.

4. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się w ciągu 7 dni do dyrektora. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 37. 1. Uczeń za nieprzestrzeganie statutu może zostać ukarany:

1) upomnieniem przez dyrektora;

2) naganą nauczyciela;

3) naganą rady pedagogicznej;

4) naganą dyrektora.

2. Od kary, o której mowa w ust. 1 pkt 2, uczniowi przysługuje odwołanie do dyrektora w terminie 14 dni. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

§ 38. 1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadku:

1) złożenia rezygnacji przez ucznia pełnoletniego lub rodziców ucznia niepełnoletniego;

2) rażącego i długotrwałego naruszenia zasad współżycia społecznego na terenie szkoły, a zwłaszcza stosowania przemocy wobec uczniów, nauczycieli lub innych pracowników szkoły, używanie alkoholu lub narkotyków, rozprowadzanie środków odurzających, jeśli wcześniej zastosowane środki wychowawcze nie przyniosły skutku.

2. Skreślenia z listy uczniów dokonuje dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego.

Rozdział VIII

Formy opieki i pomocy uczniom

§ 39. Szkoła udziela opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebne wsparcie poprzez:

1) diagnozowanie potrzeb uczniów w zakresie udzielenia pomocy;

2) współpracę z placówkami specjalistycznymi wspomagającymi działalność w opiece nad uczniem;

3) organizowanie pomocy materialnej dla uczniów.

§ 40. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w sposób określony w odpowiednich przepisach, w szczególności poprzez:

1) organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia uczniów;

2) organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce;

3) organizowanie konsultacji, warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

§ 41. Nauczyciele udzielający uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział IX

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów

§ 42. Nauczyciele stosują zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wykonawczych oraz niniejszym statucie.

§ 43. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego i obejmuje:

1) formułowanie wymagań edukacyjnych, które odbywa się poprzez określenie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do otrzymania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych na poszczególne oceny, w szczególności:

a) niezbędny do opanowania zakres wiedzy i umiejętności,

b) stopień opanowania umiejętności stosowania wiedzy w praktyce,

c) stopień opanowania umiejętności integrowania wiedzy,

d) stopień opanowania umiejętności organizacji pracy;

2) ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane, rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;

3) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;

4) ustalanie ocen bieżących, śródrocznych, rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych.

2. O wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych nauczyciele ustnie informują uczniów na początku roku szkolnego podczas pierwszych zajęć, a rodziców podczas pierwszych zebrań rodziców.

3. Fakt wywiązania się przez nauczyciela z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, odnotowany jest w dzienniku elektronicznym.

4. Informacje o postępach i trudnościach w nauce oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia przekazywane są rodzicom przez nauczycieli na bieżąco w trakcie spotkań indywidualnych lub podczas zebrań rodziców lub konsultacji, nie rzadziej niż 2 razy w ciągu roku szkolnego.

5. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w szczególności ucznia wymagającego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

§ 44. 1. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi i jego rodzicom informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych, pomagających w uczeniu się poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

2. Ocenianie bieżące ucznia realizowane jest poprzez ocenę:

1) postępów, w tym ocenę słowną odnoszącą się do działań i osiągnięć ucznia, wskazującą sposoby pokonywania trudności i wspierającą postępy w procesie uczenia się, szczególnie podczas praktycznych zajęć edukacyjnych;

2) poziomu opanowania wiedzy i umiejętności podczas:

a) ustnych odpowiedzi ucznia,

b) sprawdzianów pisemnych, kartkówek, testów sumujących,

c) pracy domowej;

3) aktywności na lekcji.

3. W ocenianiu bieżącym nauczyciele mogą stosować znaki „+", „-" (plusy, minusy), przy ocenie dopuszczającej, dostatecznej, dobrej i bardzo dobrej, w ocenianiu śródrocznym stosują skalę: celująca, bardzo dobra, dobra, dostateczna, dopuszczająca, niedostateczna.

4. Kryteria wystawiania ocen bieżących:

1) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia koniecznych wymagań edukacyjnych;

2) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania konieczne, proste zadania wykonuje z pomocą nauczyciela;

3) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

a) spełnia wymagania najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

b) wykonuje zadania o niewielkim stopniu złożoności;

4) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz opanował wiedzę i wykształcił umiejętności przydatne w praktyce i samodzielnie potrafi je stosować w sytuacjach bardziej złożonych;

5) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz:

a) wykonuje zadania złożone, trudne i wymagające korzystania z różnych źródeł,

b) wykorzystuje umiejętności umożliwiające mu rozwiązywanie problemów w sytuacjach nietypowych;

6) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz:

a) jest szczególnie zainteresowany przedmiotem,

b) stosuje nietypowe rozwiązania.

§ 45. 1. Każda ocena jest jawna dla ucznia i rodziców niepełnoletniego ucznia.

2. Nauczyciel uzasadnia ocenę w relacji z uczniem poprzez:

1) rozmowę indywidualną;

2 ) notatkę w dzienniku elektronicznym, dzienniczku lub w zeszycie przedmiotowym;

3) notatkę pod pracą pisemną.

3. W relacji z rodzicami nauczyciel uzasadnia ustaloną uczniowi poprzez:

1) rozmowę osobistą;

2) notatkę w dzienniku elektronicznym, dzienniczku ucznia lub w zeszycie przedmiotowym.

§ 46. Oceny bieżące i klasyfikacyjne są uzasadniane przez nauczyciela ustnie przed ustaleniem oceny. Na wniosek ucznia lub rodzica uzasadnienie powinno być w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 47. 1. Sprawdzone i ocenione prace pisemne ucznia nauczyciel udostępnia na bieżąco uczniowi i rodzicom niepełnoletniego ucznia.

2. Pozostała dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom przez nauczyciela w sali lekcyjnej, w terminie ustalonym przez dyrektora, dogodnym dla każdej ze stron.

§ 48. Śródroczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych informuje ucznia i jego rodziców o poziomie spełniania wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczyciela na pierwsze półrocze. Ustalenie tej oceny odbywa się przy współpracy nauczyciela z uczniem i uwzględnia samoocenę osiągniętych przez ucznia efektów kształcenia.

§ 49. 1. Na cztery tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej nauczyciele informują ucznia oraz jego rodziców o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. Nauczyciele wpisują przewidywane oceny do dziennika elektronicznego.

2. Informacja o zagrożeniu oceną niepromującą z zajęć edukacyjnych przekazywana jest rodzicom lub pełnoletnim uczniom na cztery tygodnie przed rocznym zebraniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej, za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub pisemnie.

3. Otrzymanie wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych jest możliwe dla każdego ucznia. Wpływ na podwyższenie oceny ma spełnienie przez ucznia kryteriów na ocenę proponowaną i wyższą, poprzez wykonanie przez ucznia wskazanych przez nauczyciela zadań.

4. Ustalona roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa niż ocena przewidywana.

§ 50. Śródroczne, roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustala się na dzień odpowiednio przed śródrocznym, rocznym lub końcowym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej.

§ 51. 1. Klasyfikacja śródroczna przeprowadzana jest pod koniec pierwszego półrocza.

2. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ustalane według skali określonej we właściwych przepisach.

3. Roczne i końcowe oceny klasyfikacyjne z przedmiotu głównego ustalane są w trybie egzaminu promocyjnego, którego zasady określają odrębne przepisy.

§ 52. 1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zostały ustalone niezgodnie z przepisami dotyczącymi ustalania tych ocen.

2. Warunki i procedura przeprowadzenia sprawdzianu umiejętności określone są w odrębnych przepisach.

§ 53. 1. W klasie programowo najwyższej przeprowadza się egzamin dyplomowy.

2. Zasady przeprowadzania egzaminu dyplomowego regulują odrębne przepisy.

Rozdział X

Sposób współdziałania szkoły z rodzicami

§ 54. 1. Szkoła na bieżąco współpracuje z rodzicami uczniów w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki w szczególności poprzez stały kontakt z rodzicami, zebrania rodziców oraz konsultacje dla rodziców.

2. Terminy konsultacji, zebrań rodziców podaje dyrektor podczas pierwszego zebrania w danym roku szkolnym, a w przypadku braku kontaktu z rodzicami ucznia, informację podaje się przez dziennik elektroniczny.

§ 55. Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) wyrażania opinii na temat pracy szkoły i przekazywania ich dyrektorowi i radzie pedagogicznej, a także organowi nadzorującemu szkołę, organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny, poprzez radę rodziców;

2) zapoznania się ze statutem szkoły;

3) poznania planów pracy szkoły, w tym planów artystycznych na dany rok szkolny;

4) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego postępów i przyczyn trudności w nauce;

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci.

§ 56. 1. Szkoła współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, poradniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny, w szczególności poprzez:

1) wskazywanie rodzicom poradni i instytucji udzielających uczniom pomocy, w tym przeprowadzających diagnozę psychologiczno-pedagogiczną;

2) występowanie do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia;

3) organizację na terenie szkoły spotkań specjalistów z rodzicami i nauczycielami;

4) omawianie z pracownikami poradni, za zgodą rodziców lub pełnoletniego ucznia, zasad funkcjonowania ucznia w szkole;

5) podejmowanie wspólnych działań profilaktycznych i interwencyjnych.

2. Zadania, o których mowa w ust. 1, koordynuje dyrektor.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 57. 1. Szkoła używa urzędowej pieczęci z nazwą szkoły: Państwowa Szkoła Muzyczna II stopnia w Zgierzu.

2. Pieczęci są używane zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-14
  • Data wejścia w życie: 2023-06-15
  • Data obowiązywania: 2023-06-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA