REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 46

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie nadania statutu Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecnie nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2023 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [Statut Centrum Solidarności „Stocznia” w Szczecinie]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 24 sierpnia 2023 r. (poz. 46)

STATUT

Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie

Rozdział 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie, zwane dalej „Centrum", jest państwową instytucją kultury utworzoną na podstawie zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2023 r. w sprawie utworzenia państwowej instytucji kultury - Centrum Solidarności „Stocznia" w Szczecinie (Dz. Urz. MKiDN poz. 45) i działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662), zwanej dalej „ustawą";

2) niniejszego statutu.

§ 2. 1. Nadzór nad Centrum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwany dalej „Ministrem".

2. Siedzibą Centrum jest Szczecin, a terenem działania - obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

3. Organizatorem Centrum jest Minister.

4. Centrum podlega wpisowi do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

Rozdział 2

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI CENTRUM

§ 3. Do zakresu działalności Centrum należy:

1) upamiętnianie i promowanie w kraju i za granicą dziedzictwa historycznego NSZZ „Solidarność", ruchu społecznego oraz antykomunistycznej opozycji demokratycznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń Grudnia 1970 r. i Stycznia 1971 r. oraz Porozumień Szczecińskich z 30 sierpnia 1980 r. i strajków w 1988 r.;

2) upamiętnianie oporu społeczeństwa polskiego wobec systemu komunistycznego w latach 1945 - 1989, ze szczególnym uwzględnieniem Ziem Zachodnich i Północnych;

3) upamiętnienie działalności i historii Stoczni Szczecińskiej oraz przemysłu stoczniowego w Szczecinie;

4) gromadzenie i wyeksponowanie materiałów dotyczących kształtowania zachodniej granicy Polski po II wojnie światowej oraz z czasu budowy życia społecznego i gospodarczego na Ziemiach Zachodnich i Północnych;

5) inicjowanie przedsięwzięć kulturalnych, społecznych i naukowych nawiązujących do dziedzictwa kulturowego Ziem Zachodnich i Północnych, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Pomorza Zachodniego.

§ 4. 1. Zakres działalności określony w § 3 Centrum realizuje przez:

1) prowadzenie wystawy stałej i działalności kulturalnej w budynku mieszczącym historyczną Świetlicę Stoczni Szczecińskiej - miejscu podpisania Porozumień Szczecińskich w 1980 r.;

2) organizowanie wystaw czasowych;

3) prowadzenie działań edukacyjnych;

4) gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczenie i konserwowanie, opracowywanie, udostępnianie, użyczanie i przyjmowanie w depozyt, przedmiotów związanych z historią Ziem Zachodnich i Północnych, Pomorza Zachodniego, Szczecina, Stoczni Szczecińskiej oraz dziedzictwa ruchu Solidarności;

5) prowadzenie i wspieranie działalności naukowo-badawczej;

6) publikowanie i rozpowszechnianie wydawnictw naukowych, katalogów, przewodników wystaw, materiałów informacyjnych i reklamowych;

7) tworzenie i dystrybuowanie produkcji filmowych i multimedialnych;

8) prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej;

9) wspieranie inicjatyw kulturalnych, artystycznych i społecznych;

10) organizowanie i współorganizowanie debat, konferencji, sympozjów, zjazdów, wykładów, koncertów, spektakli oraz pokazów;

11) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury, edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji rządowej i samorządowej, osobami prawnymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami i jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej.

2. Centrum w ramach zakresu swojej działalności może prowadzić własne projekty o charakterze edukacyjnym, badawczym, kulturalnym, stypendialnym, adresowane do osób prawnych i fizycznych.

Rozdział 3

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE CENTRUM

§ 5. Organami Centrum są: Dyrektor Centrum, zwany dalej „Dyrektorem", oraz Rada Programowa Centrum, zwana dalej „Radą".

§ 6. 1. Dyrektor zarządza działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Do obowiązków Dyrektora należy realizacja zadań statutowych, a w szczególności:

1) odpowiedzialność za bieżącą działalność Centrum;

2) przygotowywanie strategii, programów działania i planów finansowych Centrum;

3) nadzór nad realizacją przygotowanych programów działania i wykonaniem planów finansowych Centrum;

4) sporządzanie sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych za każdy rok budżetowy;

5) wydawanie wewnętrznych regulaminów, zarządzeń i innych dokumentów wewnętrznych Centrum.

3. Dyrektora powołuje i odwołuje Minister w trybie określonym ustawą.

4. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy zastępcy Dyrektora.

5. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Ministra.


§ 7. 1. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Centrum.

2. W skład Rady wchodzi 11 członków, powoływanych przez Ministra na okres pięciu lat.

3. Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie dokumentów programowych, w tym programów inwestycyjnych, użytkowo-funkcjonalnych, a także projektów w zakresie wystawy stałej i wystaw czasowych;

2) opiniowanie strategii, programów działania i planów finansowych Centrum;

3) opiniowanie realizacji zadań Centrum;

4) pomoc w promowaniu działalności Centrum.

4. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Dyrektor.

5. Członkowie Rady wybierają spośród siebie Przewodniczącego.

6. Członkowie Rady pełnią swe funkcje społecznie, bez prawa do wynagrodzenia. Przysługuje im jednak prawo do zwrotu kosztów podróży i noclegów, poniesionych w związku z pełnieniem funkcji, płatnych ze środków Centrum.

7. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

§ 8. 1. Centrum może tworzyć filie i oddziały specjalistyczne.

2. Tworzenie, łączenie i likwidacja filii i oddziałów specjalistycznych Centrum następuje na podstawie zarządzenia Dyrektora, po uzyskaniu zgody Ministra.

3. Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadany zarządzeniem Dyrektora, w trybie określonym w art. 13 ust. 3 ustawy.

Rozdział 4

MAJĄTEK I FINANSE CENTRUM

§ 9. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest plan finansowy Centrum ustalony przez Dyrektora, przy zachowaniu wysokości dotacji Ministra.

3. Majątek Centrum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu jego działania.

4. Dyrektor odpowiada za terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi.

§ 10. Centrum rozporządza samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadą efektywnego ich wykorzystania.

§ 11. Dyrektor składa Ministrowi:

1) materiały planistyczne w zakresie działalności bieżącej i inwestycyjnej Centrum, w terminach określonych przez Ministra;

2) okresowe sprawozdania w zakresie wykonania zadań ujętych w planach, w terminach określonych przez Ministra;

3) sprawozdania i materiały w zakresie i terminach określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. Źródłami finansowania działalności Centrum są:

1) dotacje przekazywane przez Ministra, w tym:

a) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów;

2) przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;

3) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;

4) dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego;

5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 13. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych i majątkowych uprawniony jest Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Centrum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

§ 14. 1. Centrum może prowadzić, jako dodatkową, działalność odpłatną według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, pamiątek i innych wyrobów związanych tematycznie z zakresem działalności Centrum;

2) odpłatnego organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, projekcji, spektakli, pokazów i konferencji;

3) usług gastronomicznych;

4) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego.

2. Dochód z działalności dodatkowej przeznacza się na finansowanie działalności statutowej Centrum.

Rozdział 5

POSTANOWIENIE KOŃCOWE

§ 15. Połączenia, podziału lub likwidacji Centrum dokonuje Minister w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie.

§ 16. Zmian statutu dokonuje Minister po uzyskaniu opinii Rady.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-24
  • Data wejścia w życie: 2023-08-30
  • Data obowiązywania: 2023-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA