REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 51

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385) i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Muzeum - Dom Rodziny Pileckich nadaje się statut w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2.

Kadencja członków Rady Muzeum przy Muzeum - Dom Rodziny Pileckich powołanych zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) (Dz. Urz. MKiDN poz. 104 oraz Dz. Urz. MKDNiS z 2021 r. poz. 29) wygasa z dniem upływu kadencji, na którą zostali powołani.

§ 3.

Traci moc zarządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji) (Dz. Urz. MKiDN poz. 83, Dz. Urz. MKDNiS z 2020 r. poz. 3 oraz z 2021 r. poz. 22).

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1262).

Załącznik 1. [STATUT MUZEUM – DOM RODZINY PILECKICH]

Załącznik do zarządzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 12 września 2023 r. (poz. 51)

STATUT MUZEUM - DOM RODZINY PILECKICH

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Muzeum - Dom Rodziny Pileckich, zwane dalej „Muzeum", jest instytucją kultury prowadzoną jako wspólna instytucja kultury ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „Ministrem", i Miasta Ostrów Mazowiecka, zwanego dalej „Miastem", działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2022 r. poz. 385), zwanej dalej „ustawą o muzeach";

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 oraz z 2023 r. poz. 1662), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej";

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641 i 1693);

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598);

5) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 oraz z 2023 r. poz. 951 i 1688);

6) umowy w sprawie prowadzenia jako wspólnej instytucji kultury pod nazwą Muzeum - Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej (w organizacji), zawartej dnia 27 grudnia 2016 r., zmienionej aneksem nr 1 z dnia 11 lipca 2019 r. i aneksem nr 2 z dnia 25 stycznia 2021 r., zwanej dalej „Umową";

7) niniejszego statutu.

§ 2. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra pod nr RIK 115/2019 i posiada osobowość prawną.

§ 3. 1. Siedzibą Muzeum jest Ostrów Mazowiecka.

2. Terenem działania Muzeum jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 4. Muzeum może używać nazwy skróconej w brzmieniu: „Muzeum Pileckich".

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum oraz rodzaj gromadzonych zbiorów

§ 5. Do zakresu działania Muzeum należy:

1) przedstawienie postaci i dokonań rotmistrza Witolda Pileckiego na tle historycznym, zachowanie i opieka nad materialnym i niematerialnym dziedzictwem związanym z jego życiem i działalnością oraz upowszechnianie reprezentowanych przez niego wartości i tradycji idei niepodległościowej Rzeczypospolitej;

2) inspirowanie inicjatyw kulturalnych i obywatelskich, rozwijanie świadomości narodowej i historycznej;

3) dokumentowanie i upowszechnianie dziejów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków nieruchomych Ostrowi Mazowieckiej.

§ 6. Działania, o których mowa w § 5, Muzeum realizuje w szczególności przez:

1) gromadzenie zbiorów w statutowo określonym zakresie;

2) katalogowanie i naukowe opracowanie zgromadzonych zbiorów;

3) przechowywanie gromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;

4) zabezpieczanie i konserwację zbiorów, oraz w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;

5) urządzanie wystaw stałych i czasowych;

6) organizowanie badań i ekspedycji naukowych;

7) prowadzenie działalności edukacyjnej i naukowej związanej z postacią rotmistrza Witolda Pileckiego, w tym organizowanie lub współorganizowanie spotkań, zjazdów i konferencji;

8) popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę, w tym organizowanie koncertów, pokazów filmowych i multimedialnych;

9) udostępnianie zbiorów i materiałów dokumentacyjnych oraz udzielanie informacji do celów edukacyjnych, naukowo-badawczych i popularyzatorskich;

10) zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

11) prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie działalności Muzeum;

12) prowadzenie biblioteki fachowej i archiwum zakładowego;

13) współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami kultury i instytucjami oświatowymi, administracją rządową i samorządową, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 7. Muzeum gromadzi zbiory związane z życiem i działalnością rotmistrza Witolda Pileckiego oraz dziejami Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza, w szczególności:

1) pamiątki związane z postacią rotmistrza Witolda Pileckiego i jego rodziną oraz ich powiązaniami z miastem Ostrów Mazowiecka, w tym: przedmioty życia codziennego, dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, rzeźba, grafika, rysunek, sztuka zdobnicza, miniatury, monety, medale i biżuteria), dokumenty historyczne, materiały archiwalne i rękopiśmienne, fotografie, mapy, książki, czasopisma, materiały audiowizualne i relacje świadków;

2) obiekty archeologiczne z terenów Ziemi Ostrowskiej i Północno-Wschodniego Mazowsza.

Rozdział 3

Nadzór, zarządzanie i organizacja Muzeum

§ 8. Bezpośredni nadzór nad funkcjonowaniem Muzeum pełni Minister, a Miasto - w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, Umowy i statutu.

§ 9. 1. Muzeum zarządzane jest przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem", którego powołuje i odwołuje Minister, na zasadach określonych w Umowie, w trybie przewidzianym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie działalności i kierowanie pracami Muzeum;

2) nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum;

3) przedstawianie właściwym instytucjom, Ministrowi i Miastu, planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków finansowych;

4) wydawanie zarządzeń;

5) dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec zatrudnionych w Muzeum pracowników;

6) sprawowanie kontroli zarządczej w Muzeum;

7) wykonywanie uprawnień przewidzianych dla podmiotu, który utworzył bibliotekę, określonych w odrębnych przepisach;

8) tworzenie warunków umożliwiających planowanie i realizowanie w Muzeum zadań w obszarze zarządzania kryzysowego, określonych odrębnymi przepisami.

§ 10. 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępcy.

2. Zastępcę powołuje i odwołuje Dyrektor po uzgodnieniu z Ministrem i Miastem.

§ 11. 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum.

2. Członków Rady Muzeum powołuje, w tym czterech kandydatów wskazanych przez Ministra i dwóch wskazanych przez Miasto, i odwołuje Minister.

3. Rada Muzeum składa się z 13 członków.

4. Rada Muzeum działa w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.

§ 12. 1. Dyrektor może tworzyć, z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w Muzeum muzealników, kolegia doradcze o charakterze stałym lub dla realizacji konkretnego zadania. Powołując kolegium Dyrektor określa przedmiot jego działania.

2. W skład kolegium doradczego wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników Muzeum lub spoza ich grona.

3. Kolegium doradcze działa na posiedzeniach zwoływanych przez Dyrektora.

4. Posiedzenia kolegium doradczego prowadzi przewodniczący kolegium, a w razie jego nieobecności - zastępca przewodniczącego. Przewodniczącego kolegium i jego zastępcę wybierają członkowie kolegium ze swojego grona.

5. Do odbycia posiedzenia kolegium doradczego jest wymagana obecność co najmniej połowy składu kolegium, w tym przewodniczącego kolegium albo jego zastępcy.

6. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał podejmowanych zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego kolegium albo zastępcy przewodniczącego kolegium.

7. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.

8. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.

9. Protokół jest przekazywany Dyrektorowi.

§ 13. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Ministra, Miasta oraz działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

Rozdział 4

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 14. 1. Nadzór nad gospodarką finansową Muzeum sprawuje Minister i Miasto.

2. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

3. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest roczny plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Ministra i Miasta.

4. Muzeum sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

5. Dyrektor zapewnia terminowe i zgodne z przepisami sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, które podlega badaniu przez firmę audytorską. Organem zatwierdzającym roczne sprawozdanie finansowe jest Minister.

6. Kopię zatwierdzonego sprawozdania, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor przekazuje Miastu.

7. Muzeum składa Ministrowi i Miastu sprawozdania każdorazowo na żądanie, w tym zgodnie z programem badań statystycznych.

8. Dyrektor składa do Ministra oraz do Miasta dokumenty dotyczące planowania działalności bieżącej i inwestycyjnej oraz dokumenty sprawozdawcze z wykonania zadań ujętych w planach w zakresie rzeczowym i finansowym, w terminach zgodnych z obowiązującymi u Ministra i Miasta procedurami nadzoru.

9. Przy zbywaniu środków trwałych Muzeum, innych niż muzealia, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 437).

§ 15. 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

2. Minister i Miasto przekazują Muzeum:

1) dotacje podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;

2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;

3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.

§ 16. 1. Muzeum może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, w zakresie:

1) wykonywania ekspertyz;

2) usług konserwatorskich;

3) usług fotograficznych;

4) usług wydawniczych;

5) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;

6) sprzedaży publikacji i pamiątek;

7) wynajmu pomieszczeń;

8) wykonywania zleconych usług w celu zorganizowania spotkań, konferencji, narad, konkursów oraz wystaw;

9) odpłatnego udostępniania zbiorów dla celów innych niż zwiedzanie.

2. Dochód z działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1, wykorzystuje się w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

§ 17. 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, w tym do składania oświadczeń w zakresie jego praw i obowiązków finansowych i majątkowych jest uprawniony Dyrektor.

2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu Muzeum, określając zakres pełnomocnictwa.

3. Udzielenie i odwołanie pełnomocnictwa, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych, podlega ujawnieniu w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Ministra.

Rozdział 5

Postanowienia końcowe

§ 18. Likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 19. Połączenia lub podziału Muzeum może dokonać Minister i Miasto w trybie i na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach oraz z uwzględnieniem postanowień umowy.

§ 20. Zmian statutu dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-13
  • Data wejścia w życie: 2023-09-14
  • Data obowiązywania: 2023-09-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA