REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2002 nr 7 poz. 43

DECYZJA NR 107 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 maja 2002 r.

w sprawie powołania Kolegium Komendantów Szkół Policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 4 zarządzenia nr 22 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP Nr 14, poz. 153) postanawia się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Kolegium Komendantów Szkół Policyjnych, zwane dalej „Kolegium”, będące zespołem realizującym na rzecz Komendanta Głównego Policji funkcje doradcze i opiniodawcze w sprawach szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów oraz pracowników Policji.

2. W skład Kolegium wchodzą: Komendant Wyższej Szkoły Policji, komendanci szkół policyjnych oraz ich zastępcy właściwi do spraw naukowo-dydaktycznych lub dydaktyczno-wychowawczych.

§ 2

Szczegółowy zakres i sposób działania Kolegium określa regulamin, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 3

Przewodniczący Kolegium Komendantów Szkół Policyjnych wybrany przed dniem wejścia w życie decyzji na podstawie przepisów decyzji, o której mowa w § 4 ust. 1, pełni funkcję Przewodniczącego Kolegium do końca okresu swojej kadencji.

§ 4

1. Traci moc decyzja nr 52/93 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 sierpnia 1993 r. w sprawie powołania Kolegium Komendantów Szkół Policji, zmieniona decyzją nr 167/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 8 sierpnia 1997 r.

2. Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji przejmie w celu przechowywania i udostępniania na zasadach określonych w odrębnych przepisach, dokumentację wytworzoną w związku z działalnością Kolegium Komendantów Szkół Policji prowadzoną na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

nadinsp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [Regulamin Kolegium Komendantów Szkół Policyjnych]

Załącznik do decyzji nr 107 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 maja 2002 r.

REGULAMIN
Kolegium Komendantów Szkół Policyjnych

§ 1

Do szczegółowego zakresu działania Kolegium należy wydawanie opinii, wyrażanie stanowisk oraz wykonywanie ekspertyz w sprawach:

1) organizacji, rozwoju i doskonalenia systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji,

2) metod i form efektywnego szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów i pracowników Policji,

3) zakresu tematycznego i organizacji badań naukowych związanych z działalnością Policji,

4) kształcenia kadry naukowej i dydaktycznej Policji,

5) współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami dydaktycznymi i naukowymi w dziedzinie szkolenia policyjnego, metodyki nauczania i użytecznych dla Policji badań naukowych,

6) działalności wydawniczej i bibliotecznej prowadzonej w Policji.

§ 2

1. Kolegium wydaje opinie, wyraża stanowiska i wykonuje ekspertyzy na polecenie Komendanta Głównego Policji lub z własnej inicjatywy.

2. Opinie i stanowiska są przygotowywane i przyjmowane w formie uchwał.

3. Ekspertyzy są przedstawiane w formie opracowań autoryzowanych przez członków Kolegium, którzy uczestniczyli w wykonaniu ekspertyz.

§ 3

1. Działalność Kolegium organizują Przewodniczący, Wiceprzewodniczący i Sekretarz Kolegium.

§ 4

1. Przewodniczący jest wybierany na dwuletnią kadencję spośród członków Kolegium w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.

2. Funkcję Przewodniczącego Kolegium można pełnić przez więcej niż jedną kadencję, jeśli nie są to kadencje kolejne. Wybór Przewodniczącego na następną kadencję następuje na ostatnim posiedzeniu danej kadencji.

3. Do kompetencji Przewodniczącego Kolegium należy:

1) projektowanie tematycznego zakresu prac Kolegium,

2) zwoływanie i ustalanie porządku posiedzeń Kolegium oraz przewodniczenie obradom Kolegium,

3) zapewnianie sprawnej realizacji prac Kolegium,

4) powoływanie w zakresie niezbędnym do efektywnej realizacji prac Kolegium stałych lub doraźnych zespołów problemowych, w skład których oprócz członków Kolegium mogą wchodzić również inne osoby,

5) przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji rocznego sprawozdania z działalności Kolegium, w terminie od 31 stycznia roku następnego.

§ 5

1. Wiceprzewodniczący Kolegium jest powoływany spośród członków Kolegium przez Przewodniczącego Kolegium, na okres jego kadencji.

2. Do kompetencji Wiceprzewodniczącego Kolegium należy:

1) kierowanie pracami Kolegium w czasie nieobecności Przewodniczącego Kolegium,

2) zastępowanie Przewodniczącego Kolegium w sprawach przez niego zleconych.

§ 6

1. Sekretarza Kolegium wyznacza na okres swojej kadencji Przewodniczący Kolegium, spośród podwładnych policjantów lub pracowników Policji.

2. Do kompetencji Sekretarza Kolegium należy:

1) przygotowanie i protokołowanie przebiegu posiedzeń Kolegium,

2) opracowywanie projektów uchwał Kolegium,

3) prowadzenie dokumentacji działalności Kolegium,

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Przewodniczącego Kolegium, w tym czynności organizacyjnych związanych z wykonywaniem ekspertyz przez członków Kolegium.

3. Sekretarz Kolegium uczestniczy w posiedzeniach Kolegium bez prawa do głosowania.

§ 7

1. Posiedzenia Kolegium są zwoływane w terminach ustalonych przez Przewodniczącego Kolegium, ich przebieg jest protokołowany, a odbywają się w miejscu wyznaczonym przez Komendanta Głównego Policji lub w obiektach szkoły policyjnej, którą reprezentuje Przewodniczący.

2. W posiedzeniach Kolegium mogą uczestniczyć, na polecenie Komendanta Głównego Policji lub na zaproszenie Przewodniczącego Kolegium, policjanci i pracownicy Policji albo inne osoby – bez prawa do głosowania.

3. Uchwały Kolegium są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Kolegium, a następnie przedstawiane przez Przewodniczącego Kolegium Komendantowi Głównemu Policji.

§ 8

1. Członkowie Kolegium oraz osoby wyznaczone lub zaproszone do uczestnictwa w posiedzeniu Kolegium otrzymują zawiadomienie o porządku posiedzenia wraz z odpowiednimi materiałami, nie później niż 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

2. Protokoły z posiedzeń Kolegium oraz inną dokumentację związaną z działalnością Kolegium podpisuje Przewodniczący i Sekretarz Kolegium.

3. Dokumentacja wytworzona w związku z działalnością Kolegium jest przechowywana w szkole policyjnej, którą reprezentuje Przewodniczący Kolegium i Sekretarz Kolegium.

4. Obsługę techniczno-biurową działalności Kolegium zapewnia szkoła policyjna, którą reprezentuje Przewodniczący Kolegium.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-06-14
  • Data wejścia w życie: 2002-05-13
  • Data obowiązywania: 2002-05-13
  • Dokument traci ważność: 2004-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA