REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 20 poz. 107

ZARZĄDZENIE NR 590 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 24 października 2003 r.

w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176 poz. 1457, Nr 200, poz.1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zarządzenie określa metody i formy wykonywania zadań przez policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) „demoralizacji” – należy przez to rozumieć stan lub proces polegający na przejawianiu przez nieletniego negatywnych zachowań, a w szczególności:

a) naruszanie zasad współżycia społecznego,

b) popełnienie czynu zabronionego,

c) systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego,

d) używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

e) uprawianie nierządu,

f) włóczęgostwo,

g) udział w grupach przestępczych,

h) inne zachowanie naruszające przyjęte normy prawne i społeczne;

2) „nieletnich” – należy przez to rozumieć osoby, o których mowa w art. 1 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 i Nr 58 poz. 542);

3) „czynie karalnym” – należy przez to rozumieć czyn, o którym mowa w art. 1 § 2 pkt 2 ustawy wymienionej w pkt 2;

4) „komórce do spraw nieletnich i patologii” – należy przez to rozumieć wyodrębnioną komórkę organizacyjną w strukturze komendy wojewódzkiej (Stołecznej), miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji, utworzoną na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3

Zadania w zakresie rozpoznania zjawisk demoralizacji i przestępczości nieletnich wykonują w toku codziennej służby wszyscy policjanci.

§ 4

1. Dyrektor Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji koordynuje i nadzoruje w skali kraju realizację zadań określonych w zarządzeniu.

2. Na terenie województwa nadzór i koordynację nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji wskazany przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

3. Na terenie powiatu (miasta, rejonu) nadzór i koordynację nad realizacją zadań, o których mowa w ust. 1, sprawuje zastępca komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji wskazany przez komendanta powiatowego (miejskiego, rejonowego) Policji.

§ 5

1. Policjant, wykonując czynności służbowe, w ramach których uzyskał informacje o okolicznościach świadczących o demoralizacji nieletniego lub popełnionym przez niego czynie karalnym, ma obowiązek udokumentowania tej informacji w formie notatki służbowej. Kopię notatki policjant przekazuje komórce do spraw nieletnich i patologii w swojej macierzystej jednostce Policji.

2. Kierownik komórki do spraw nieletnich i patologii lub upoważniona przez niego osoba, która otrzymała kopię notatki, o której mowa w ust. 1, zawiadamia pisemnie komórkę do spraw nieletnich i patologii jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego.

Rozdział II

Zadania Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

§ 6

W zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich Policja zobowiązana jest w szczególności do:

1) wykrywania popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz wykonywania czynności w postępowaniu wyjaśniającym;

2) ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń popełnionych na szkodę nieletnich lub wspólnie z nimi;

3) ujawniania źródeł demoralizacji i przestępczości nieletnich;

4) ujawniania i rozpoznawania przypadków braku opieki nad nieletnimi bądź zaniedbań opiekuńczo-wychowawczych i podejmowania właściwych działań;

5) przekazywania do sądu rodzinnego informacji i materiałów w sprawach nieletnich, wskazujących na potrzebę, wszczęcia postępowania przewidzianego w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich lub kodeksie rodzinnym i opiekuńczym;

6) inicjowania i prowadzenia wspólnie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi działań profilaktycznych zmierzających do minimalizacji zagrożeń wśród nieletnich;

7) prowadzenia działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie demoralizacji i przestępczości nieletnich.

§ 7

Wykrywanie popełnionych przez nieletnich czynów karalnych oraz ujawnianie nieletnich zagrożonych demoralizacją realizowane jest poprzez:

1) prowadzenie rozpoznania środowisk nieletnich i rodzin dysfunkcyjnych, co do których istnieje podejrzenie występowania między innymi takich zjawisk patologicznych, jak: przestępczość, narkomania, alkoholizm, prostytucja, przemoc domowa, żebractwo, przynależność do subkultur lub grup psychomanipulacyjnych;

2) prowadzenie poszukiwań nieletnich na podstawie obowiązujących przepisów;

3) pobieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji, w tym danych osobowych, o nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego – zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach.

§ 8

Działania profilaktyczne policjantów w zakresie ograniczania demoralizacji i przestępczości w środowiskach nieletnich realizowane są przez:

1) informowanie samorządów i społeczności lokalnych o występujących na danym terenie zagrożeniach przestępczością nieletnich lub przejawach demoralizacji nieletnich;

2) inspirowanie lokalnych społeczności do działań o charakterze profilaktycznym oraz udział przedstawicieli komórek do spraw nieletnich i patologii w budowaniu lokalnych systemów bezpieczeństwa i programów profilaktycznych;

3) udział policjantów w spotkaniach z młodzieżą, rodzicami, pedagogami oraz przedstawicielami różnych organizacji zajmujących się problematyką nieletnich;

4) uczestnictwo w przedsięwzięciach realizowanych na rzecz bezpieczeństwa nieletnich;

5) promowanie wśród nieletnich bezpiecznych i społecznie pożądanych zachowań;

6) współredagowanie z instytucjami i organami zajmującymi się problematyką nieletnich materiałów informacyjno-edukacyjnych.

§ 9

Działania prewencyjne policjantów wobec nieletnich i osób wpływających demoralizująco na ich rozwój obejmują:

1) patrolowanie oraz obchód:

a) rejonów szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych,

b) miejsc grupowania się młodzieży,

c) miejsc, w których odbywają się imprezy masowe z udziałem nieletnich;

2) legitymowanie nieletnich pozostających bez opieki, przebywających w porze nocnej w miejscach i okolicznościach, w których mogą stać się ofiarami (sprawcami) przestępstwa lub wykroczenia;

3) ujawnianie przypadków sprzedaży i podawania alkoholu lub sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim;

4) reagowanie na każdą sytuację przestępczego zachowania lub naruszającą dobro dziecka;

5) inne czynności podejmowane stosownie do występujących zagrożeń.

Rozdział III

Metody i formy wykonywania zadań przez policjantów służby prewencyjnej i służby kryminalnej Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich

§ 10

Dzielnicowy w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w wyznaczonym rewirze obowiązany jest do:

1) uzyskiwania wiedzy o nieletnich sprawcach czynów karalnych, zagrożonych demoralizacją oraz o rodzinach dysfunkcyjnych;

2) obejmowania szczególnym zainteresowaniem nieletnich:

a) sprawców czynów karalnych, którzy:

– są organizatorami oraz przywódcami grup przestępczych lub nieformalnych,

– popełnili wcześniej czyn karalny,

– oczekują na umieszczenie w schronisku dla nieletnich lub zakładzie poprawczym albo wobec których sąd orzekł umieszczenie w ośrodku resocjalizacyjnym z warunkowym zawieszeniem na okres próby,

– przebywają na przepustkach ze schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych,

b) zdemoralizowanych, stwarzających trudności wychowawcze przejawiające się zwłaszcza ucieczkami z domu, notorycznym wagarowaniem, używaniem alkoholu, zażywaniem środków odurzających, uprawianiem prostytucji,

c) którzy ze względu na środowisko rodzinne są szczególnie predestynowani do popełniania czynów karalnych;

3) prowadzenia imiennych wykazów nieletnich zagrożonych demoralizacją oraz sprawców czynów karalnych i ich aktualizowania;

4) typowania nieletnich sprawców czynów karalnych i zagrożonych demoralizacją;

5) przeprowadzania rozmów z nieletnimi zagrożonymi demoralizacją oraz ich rodzicami, opiekunami, rodzeństwem, rówieśnikami lub osobami dorosłymi utrzymującymi z nimi kontakty;

6) przekazywania komórce do spraw nieletnich i patologii informacji dotyczących sytuacji nieletnich z rodzin, w których występuje przemoc domowa;

7) inspirowania i współuczestniczenia w działaniach i przedsięwzięciach prewencyjnych realizowanych przez komórkę do spraw nieletnich i patologii.

§ 11

Policjanci służby kryminalnej jednostek Policji w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich:

1) ujawniają nieletnich:

a) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym,

b) sprawców czynów karalnych,

c) zdemoralizowanych;

2) ścigają dorosłych sprawców dokonujących przestępstw bądź wykroczeń na szkodę nieletnich;

3) organizują i prowadzą poszukiwania dzieci zaginionych, uciekinierów z domów rodzinnych, wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i poprawczych.

§ 12

Policjanci służby prewencyjnej, wykonujący zadania patrolowo-interwencyjne, ruchu drogowego oraz dzielnicowi ujawniają nieletnich zagrożonych demoralizacją i przestępczością w czasie wykonywania zadań służbowych, a zwłaszcza w przypadkach interwencji dotyczących:

a) popełnianego czynu karalnego,

b) niszczenia mienia,

c) przebywania na wagarach,

d) przebywania bez opieki rodziców lub opiekunów w porze nocnej poza miejscem zamieszkania,

e) zakłócania spokoju i porządku publicznego,

f) posługiwania się nieprzyzwoitym słownictwem,

g) używania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia,

h) palenia papierosów,

i) uprawiania nierządu,

j) żebrania,

k) innych zachowań naruszających obowiązujące normy społeczne,

I) sytuacji rodzinnej dziecka stwierdzonej w czasie interwencji domowej.

§ 13

Dyżurni jednostek Policji zobowiązani są do:

1) przyjmowania i dokumentowania zgłoszeń o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego lub o okolicznościach świadczących o jego demoralizacji;

2) zawiadamiania właściwych miejscowo komórek do spraw nieletnich i patologii o zatrzymaniu osób mających małoletnie dzieci celem sprawdzenia czy są one pod opieką osób dorosłych;

3) wdrożenia procedury poszukiwań nieletnich, określonej w przepisach w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości;

4) przyjmowania informacji o zaginięciu osób nieletnich zgodnie z przepisami o postępowaniu Policji w razie zgłoszenia zaginięcia osoby, ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok.

Rozdział IV

Zadania dla policjantów komórek do spraw nieletnich i patologii

§ 14

Komórki do spraw nieletnich i patologii wykonują zadania w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, a także nadzorują pracę komórek do spraw nieletnich i patologii w jednostkach Policji niższego szczebla.

§ 15

Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji wykonuje zadania poprzez:

1) merytoryczny nadzór nad realizacją zadań przez komórki do spraw nieletnich i patologii w podległych jednostkach Policji;

2) zapewnienie właściwego przepływu informacji o nieletnich pomiędzy poszczególnymi służbami Policji i komórkami w jednostkach Policji;

3) tworzenie kompleksowej bazy danych o nieletnich w następujących aspektach:

a) dokonywanych czynów karalnych,

b) występowania aktualnych zagrożeń,

c) lokalizowania grup przemocy, subkultur, grup psychomanipulacyjnych;

4) wdrażanie policyjnych programów rządowych i resortowych ukierunkowanych na ograniczanie demoralizacji i przestępczości nieletnich;

5) utrzymywanie stałego kontaktu z wydziałami wizytacyjnymi sądów okręgowych, instytucjami rządowymi, samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi;

6) nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem policyjnych izb dziecka;

7) formułowanie zadań dotyczących zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich w planach pracy jednostki Policji;

8) przygotowywanie materiałów i informacji popularyzujących prace. Policji na rzecz zapobiegania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

9) opracowywanie okresowych planów pracy, analiz oraz sporządzanie sprawozdań wynikających z zakresu nadzoru.

§ 16

1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji obejmuje nadzorem w jednostkach podległych realizacje, zadań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz dokonuje kompleksowej oceny zjawisk i formułuje wnioski.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1, dokonuje się co najmniej raz w roku.

3. Przedmiotem oceny powinny być:

1) rozmiary i struktura przestępczości nieletnich;

2) charakterystyka nieletnich sprawców czynów karalnych i metod ich działania;

3) skala zjawisk patologicznych występujących w środowiskach nieletnich, w tym: alkoholizm, narkomania, prostytucja, żebractwo, przemoc wobec dzieci i młodzieży, samobójstwa, przynależność do subkultur młodzieżowych, grup psychomanipulacyjnych, hazard i inne zagrożenia negatywnie wpływające na rozwój młodzieży;

4) objawy demoralizacji nieletnich przejawiające się zwłaszcza w takich formach, jak: systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego, ucieczki z domów rodzinnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych;

5) uwarunkowania demoralizacji i przestępczości nieletnich;

6) działalność profilaktyczna i interwencyjna prowadzona wobec nieletnich;

7) współpraca z innymi komórkami Policji;

8) współpraca z sądami rodzinnymi, organami państwowymi, samorządowymi organizacjami społecznymi w zakresie problematyki nieletnich;

9) działalność policyjnej izby dziecka;

10) przedsięwzięcia własne podjęte na rzecz przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii wśród nieletnich oraz realizowane we współpracy z innymi podmiotami.

§ 17

Komendy wojewódzkie (Stołeczna) Policji do dnia 31 stycznia każdego roku przekazują do Biura Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji sprawozdania zawierające informacje, o których mowa w § 16 ust. 3, zgodnie z przepisami w sprawie sprawozdawczości i planowania w Policji.

§ 18

Do zadań komórki do spraw nieletnich i patologii komendy miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji należy:

1) ujawnianie nieletnich:

a) sprawców czynów karalnych,

b) organizatorów i przywódców grup przestępczych o charakterze kryminalnym,

c) wykazujących przejawy demoralizacji;

2) zbieranie i utrwalanie dowodów czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w wypadkach niecierpiących zwłoki;

3) wykonywanie czynności zleconych przez sędziego rodzinnego według zasad określonych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich;

4) rozpoznawanie i profilaktyka w środowiskach sprawców czynów karalnych zagrożonych demoralizacją;

5) współdziałanie ze służbą kryminalną w celu rozpoznania osób, środowisk i zdarzeń wpływających demoralizująco na nieletnich;

6) bieżąca współpraca z sądami rodzinnymi, placówkami i instytucjami ustawowo lub statutowo powołanymi do zajmowania się problematyką nieletnich oraz samorządami lokalnymi;

7) udział w budowaniu lokalnych systemów przeciwdziałania demoralizacji, przestępczości i patologii społecznej wśród nieletnich;

8) prowadzenie kart nieletnich, o których mowa w § 19 ust. 1. Wzór karty nieletniego określa załącznik nr 1 do zarządzenia;

9) prowadzenie wykazu czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia;

10) przekazywanie informacji o ujawnieniu nieletniego zagrożonego demoralizacją lub będącego sprawcą czynu karalnego dzielnicowemu odpowiedzialnemu za rejon, w którym nieletni ten zamieszkuje;

11) pisemne powiadamianie rodziców lub opiekunów nieletniego przebywającego w porze nocnej poza miejscem zamieszkania o fakcie i okolicznościach jego legitymowania przez Policję. Wzór zawiadomienia określa załącznik nr 3 do zarządzenia;

12) sporządzanie sprawozdań ujmujących wyniki i rodzaj działań podjętych wobec nieletnich;

13) prowadzenie dokumentacji spraw dotyczących:

a) planów pracy wraz ze sprawozdaniami z ich wykonania,

b) okresowych analiz i sprawozdań z wyników uzyskanych przez jednostki podległe,

c) współpracy z instytucjami państwowymi, organizacjami społecznymi, środkami masowego przekazu,

d) szkoleń i narad,

e) współpracy z innymi komórkami jednostek Policji.

§ 19

1. Wprowadza się do stosowania kartę nieletniego, która służy dokumentowaniu czynności podejmowanych przez policjantów komórki do spraw nieletnich i patologii wobec nieletniego zagrożonego demoralizacją oraz sprawcy czynu karalnego.

2. W karcie nieletniego odnotowuje się wszelkie działania podjęte wobec nieletniego lub w sprawie jego rodziny oraz informacje uzyskane przez jednostkę Policji.

3. Prowadzenie karty nieletniego zagrożonego demoralizacją należy zakończyć w związku z uzyskaniem przez niego pełnoletności, a wobec sprawcy czynu karalnego po ukończeniu przez niego 17 lat.

4. W sytuacji, kiedy nieletni ukończył lat 17, a nie zaniechał popełniania przestępstw, kartę nieletniego należy przekazać służbie kryminalnej w celu ewentualnego wykorzystania.

§ 20

1. Komórka do spraw nieletnich i patologii komendy miejskiej, powiatowej i rejonowej Policji w ramach nadzoru, co najmniej dwa razy w roku, dokonuje sprawdzenia realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich w komisariatach Policji, rewirach dzielnicowych, posterunkach Policji.

2. Ze sprawdzenia sporządza się notatkę służbową, którą przekazuje się właściwemu przełożonemu.

§ 21

1. Komórki do spraw nieletnich i patologii komend miejskich, powiatowych i rejonowych Policji prowadzą dokumentację, która obejmuje:

1) dokumentację, o której mowa w § 18 pkt 13;

2) karty nieletnich zagrożonych demoralizacją i sprawców czynów karalnych;

3) wykaz czynności profilaktycznych podjętych w sprawach nieletnich;

4) teczkę z kopiami wniosków skierowanych w sprawach nieletnich do sądów rodzinnych i innych instytucji;

5) teczkę z kopiami zawiadomień pisemnych skierowanych w sprawach nieletnich do rodziców.

2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, można prowadzić również w formie elektronicznej.

§ 22

W celu wymiany doświadczeń, ustalenia zasad koordynacji, oceny współdziałania służb oraz wypracowania strategii w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich zastępca komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji oraz komendant miejski, powiatowy i rejonowy Policji co najmniej raz w kwartale organizuje odprawę służbową z policjantami zajmującymi się problematyką nieletnich i patologii, z udziałem przedstawicieli innych komórek komendy Policji oraz komórek do spraw nieletnich i patologii podległych mu jednostek Policji.

§ 23

Bezpośredni nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórkę do spraw nieletnich i patologii w jednostce organizacyjnej Policji wykonuje naczelnik wydziału (sekcji) prewencji.

§ 24

Traci moc zarządzenie nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań Policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

§ 25

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Antoni Kowalczyk

 

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA NIELETNIEGO ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ / SPRAWCY CZYNU KARALNEGO]

Załączniki do zarządzenia nr 590
Komendanta Głównego Policji
z dnia 24 października 2003 r.

Załącznik nr 1

WZÓR – KARTA NIELETNIEGO ZAGROŻONEGO DEMORALIZACJĄ / SPRAWCY CZYNU KARALNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – WYKAZ CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH PODJĘTYCH W SPRAWACH NIELETNICH]

Załącznik nr 2

WZÓR – WYKAZ CZYNNOŚCI PROFILAKTYCZNYCH PODJĘTYCH W SPRAWACH NIELETNICH

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-11-27
  • Data wejścia w życie: 2003-10-24
  • Data obowiązywania: 2004-07-15
  • Dokument traci ważność: 2010-12-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA