| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 546 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 czerwca 2004 r.

w sprawie sposobu pełnienia przez policjantów w służbie kandydackiej służby w oddziałach prewencji Policji

Na podstawie art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) policjant – poborowy wcielony do oddziału prewencji Policji na czas odbywania służby kandydackiej;

2) jednostka organizacyjna Policji – oddział prewencji Policji (samodzielny pododdział prewencji Policji);

3) komórka organizacyjna – kompania, pluton i drużyna prewencji składająca się z policjantów;

4) komendant Policji – Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji;

5) kierownik jednostki Policji – dowódca (zastępca dowódcy) oddziału prewencji Policji (samodzielnego pododdziału prewencji Policji);

6) przełożony – dowódca i zastępca dowódcy kompanii prewencji;

7) bezpośredni przełożony – dowódca plutonu, drużyny prewencji i asystent;

8) służba wewnętrzna – zadania, o charakterze stałym, związane z zapewnieniem funkcjonowania oraz ochroną siedziby jednostki organizacyjnej Policji;

9) służba wewnętrzna – zadania, określone w dyslokacji służby dla jednostki organizacyjnej Policji, wykonywane na rzecz jednostek terenowych Policji;

10) służba dyżurna – dyżurny i pomocnik dyżurnego imiennie wyznaczeni, w rozkazie kompanii, do służby wewnętrznej w rejonie zakwaterowania pododdziału;

11) stan do działań pododdziału – stan ewidencyjny pododdziału pomniejszony o policjantów przebywających na urlopach i przepustkach, w szkołach policyjnych oraz zwolnieniach lekarskich, a także wyznaczonych do służby wewnętrznej;

12) czas służby – czas, w którym policjant uczestniczy w czynnościach służbowych kwalifikowanych do służby zewnętrznej lub wewnętrznej;

13) czas pozasłużbowy – czas wolny od wykonywania czynności służbowych pozostawiony do dyspozycji policjanta;

14) dni wolne od zajęć służbowych – liczba dni odpowiadająca ilości świąt państwowych, niedziel i dni wolnych od zajęć ustanowionych na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2

1. Policjant pełni służbę w systemie skoszarowanym.

2. Organizację służby w systemie skoszarowanym określa kierownik jednostki Policji:

1) w regulaminie jednostki organizacyjnej Policji;

2) w porządku dnia opracowanym odrębnie dla dni wyznaczonych na szkolenie, wolnych od zajęć służbowych oraz na czas skierowania do służby zewnętrznej na określoną zmianę.

3. Policjant uczestniczy w szkoleniach i doskonaleniu zawodowym organizowanym w jednostce organizacyjnej Policji w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach oraz poleceniach służbowych Komendanta Głównego Policji.

§ 3

1. Kierownik jednostki Policji, określa porządek dnia w komórce organizacyjnej, uwzględniając zadania tej komórki, warunki zakwaterowania, możliwości bazy szkoleniowo-rekreacyjnej, zasady sprawnego działania oraz zasady wynikające z postanowień obowiązujących programów szkolenia i doskonalenia zawodowego.

2. W porządku dnia określa się w szczególności czas:

1) pobudki i capstrzyku;

2) posiłków;

3) apeli i sprawdzeń stanu pododdziału;

4) szkoleń programowych, doskonalenia zawodowego i przeznaczony na naukę własną;

5) prac porządkowo-gospodarczych, w tym obsługi uzbrojenia i sprzętu;

6) instruktaży i odpraw do służb;

7) pozasłużbowy.

3. Ustalając porządek dnia należy kierować się następującymi zasadami:

1) okres 8 godzin powinien być przeznaczony na sen;

2) przerwy między posiłkami, z wyjątkiem przerwy między kolacją i śniadaniem oraz w trakcie pełnienia przez komórkę organizacyjną służby zewnętrznej mogą wynosić do 8 godzin;

3) czas pozasłużbowy, w dni powszednie, powinien być określony w wymiarze od 2 do 4 godzin.

4. Policjanci pełnią służbę zgodnie z porządkiem dnia.

§ 4

1. Przełożony może zorganizować w czasie pozasłużbowym dodatkowe zajęcia (prace, ćwiczenia, konsultacje) dla policjantów:

1) uzyskujących niezadowalające wyniki w szkoleniu;

2) naruszających zasady regulaminowego zachowania albo dopuszczających się innych naruszeń dyscypliny służbowej w tym zaniedbań w utrzymywaniu przydzielonego im umundurowania, wyposażenia, albo innego mienia służbowego.

2. Czas zajęć, o których mowa w ust. 1, jednorazowo nie może przekraczać połowy wymiaru czasu pozasłużbowego.

3. W czasie pozasłużbowym policjant jest obowiązany przebywać w rejonie zakwaterowania komórki organizacyjnej lub w innych miejscach, na terenie jednostki organizacyjnej Policji, po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego, w czasie jego nieobecności – za zgodą dyżurnego komórki organizacyjnej.

4. Czynności związane z utrzymaniem czystości osobistej, umundurowania i miejsca zakwaterowania policjant wykonuje w czasie pozasłużbowym.

§ 5

W dni wolne od zajęć służbowych:

1) nie ogłasza się pobudki i nie przeprowadza apelu, czas przeznaczony na sen określa porządek dnia;

2) zezwala się na organizowanie zbiórek policjantów;

3) dopuszcza się prowadzenie zajęć w ramach doskonalenia zawodowego.

§ 6

1. Nadzór nad przestrzeganiem porządku dnia w komórkach organizacyjnych sprawują przełożeni oraz służba dyżurna pod nadzorem dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji.

2. Przełożeni komórki organizacyjnej organizują nadzór służbowy nad przestrzeganiem porządku dnia. Do nadzoru służbowego wyznacza się bezpośrednich przełożonych policjantów.

§ 7

1. Policjant jest zobowiązany do przestrzegania zasad noszenia umundurowania określonych w odrębnych przepisach, z zastrzeżeniem przepisu ust. 2.

2. W czasie pozasłużbowym policjant może przebywać:

1) w rejonie zakwaterowania i w innych wyznaczonych miejscach – bez kurtki albo w ubiorze sportowym;

2) podczas urlopów i przepustek poza obiektami jednostki organizacyjnej Policji – tylko w ubraniu cywilnym.

§ 8

Policjanci, w ramach służby zewnętrznej wykonują:

1) zadania oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji określone w odrębnych przepisach Komendanta Głównego Policji;

2) służbę patrolową w systemie koncentrycznym, pod nadzorem bezpośrednich przełożonych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9

1. Policjant spożywa posiłki w miejscach do tego wyznaczonych na terenie jednostki organizacyjnej Policji.

2. W przypadkach czasowego braku możliwości przygotowania posiłków w obiektach służbowych policjantom można zapewnić żywienie poza jednostką organizacyjną Policji albo wydawać suchy prowiant, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Policjantów nie można wyznaczać, ani delegować, do wykonywania prac związanych z:

1) przygotowaniem posiłków;

2) utrzymaniem higieny w pomieszczeniach przeznaczonych do przygotowania i spożywania posiłków;

3) wykonywaniem remontów i napraw związanych z utrzymaniem obiektów Policji.

§ 10

1. Policjant podczas służby może korzystać z urlopów okolicznościowych i nagrodowych, ze zwolnień od zajęć służbowych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

2. Urlopów udziela kierownik jednostki Policji.

3. Wyjazd na urlop może nastąpić po zakończeniu zajęć programowych (służby) w dniu poprzedzającym pierwszy dzień urlopu.

4. O terminie wykorzystania urlopu decyduje kierownik jednostki Policji.

5. Podstawą udzielenia zwolnienia od zajęć służbowych jest zgoda kierownika jednostki Policji, wyrażona na raporcie policjanta skierowanym z zachowaniem drogi służbowej.

§ 11

1. Policjant w dni wolne od zajęć służbowych, po złożeniu ślubowania, może korzystać z przepustek.

2. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej może policjantowi udzielić przepustki przed złożeniem ślubowania.

3. Przełożeni udzielając policjantom przepustek uwzględniają:

1) osiągane wyniki w służbie, szkoleniu i doskonaleniu zawodowym;

2) opinie bezpośrednich przełożonych.

§ 12

1. Przepustki wydawane są w ilości nie przekraczającej 30 procent stanu komórki organizacyjnej. Podstawą ustalenia liczby udzielanych przepustek jest wyliczony stan pododdziału do działań.

2. Policjant przepustkę może otrzymać:

1) w dniu wolnym od zajęć służbowych – od przełożonego,

2) w czasie pozasłużbowym – od bezpośredniego przełożonego sprawującego nadzór nad komórką organizacyjną, za zgodą przełożonego.

3. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych interesem służby kierownik jednostki Policji może ograniczyć albo całkowicie wstrzymać wydawanie przepustek.

§ 13

Kierownicy jednostek organizacyjnych Policji w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie zarządzenia:

1) dostosują do jego postanowień regulaminy organizacyjne jednostek Policji;

2) opracują dokumenty, o których mowa w § 2 ust. 3.

§ 14

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Leszek Szreder

 

1 Zmiany do tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 153, poz. 1271, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1600, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Barchan

Ekspert ds. Leasingu, Menedżer

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »