Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 152 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 marca 2006 r.

w sprawie wprowadzenia zintegrowanego systemu organizacji i dyslokacji służby oraz koordynacji działań zewnętrznych o charakterze prewencyjnym

Tekst pierwotny

Mając na uwadze efektywne wykorzystanie sił i środków służb Policji oraz rozwój współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, działającymi w celu poprawy bezpieczeństwa, w tym z samorządem terytorialnym, w celu skuteczniejszego zapobiegania zachowaniom aspołecznym, popełnianiu przestępstw, wykroczeń, zjawiskom kryminogennym, postanawiam, co następuje:

§ 1

Decyzja określa przedsięwzięcia i warunki współpracy służb Policji oraz podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, warunki koordynacji ich prac – na potrzeby działań zewnętrznych.

§ 2

Wprowadza się zintegrowany system organizacji i dyslokacji służby na szczeblu komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, opierając się na rejonach odpowiedzialności.

§ 3

Przez zintegrowany system organizacji dyslokacji służby rozumie się współdziałanie jednostek Policji i podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, oraz działanie i współdziałanie komórek organizacyjnych jednostek Policji w celu realizacji działań zewnętrznych.

§ 4

Przez działania zewnętrzne należy rozumieć działania patrolowe, obchodowe i wybrane czynności operacyjno-rozpoznawcze, wykonywane przez Policję lub wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi, działającymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

1. Działania i czynności, o których mowa w § 2, realizowane są przez komórki organizacyjne jednostek Policji, a w szczególności:

1) patrolowo-interwencyjne;

2) dzielnicowych;

3) wywiadowcze;

4) ds. nieletnich;

5) ruchu drogowego;

6) kryminalne

oraz oddziały prewencji Policji.

2. Koordynację działań zewnętrznych, o których mowa w § 2, powierzam zastępcom komendantów, nadzorującym służbę prewencyjną w komendach wojewódzkich (Stołecznej), powiatowych, miejskich i rejonowych Policji.

3. Jeśli w strukturze jednostki Policji jest jeden zastępca komendanta, pełni on funkcję koordynatora.

4. Celem działań zewnętrznych jest spadek liczby przestępstw, w szczególności następujących rodzajów:

1) rozbojów;

2) bójek lub pobić;

3) kradzieży;

4) kradzieży z włamaniem;

5) uszkodzeń mienia

oraz wykroczeń z art. 119 i 124 k.w.

5. Celem działań zewnętrznych jest także eliminowanie zachowań nieakceptowanych społecznie, które nie wypełniają znamion czynów zabronionych.

6. Miernikami skuteczności działań zewnętrznych są, wyrażone procentowo:

1) stosunek liczby zdarzeń, o których mowa w ust. 4, odnotowanych w książce przebiegu służby, do liczby zdarzeń zaistniałych w analogicznym okresie roku ubiegłego;

2) stosunek liczby zatrzymań w przypadkach zdarzeń, o których mowa w ust. 4, do liczby zdarzeń odnotowanych w książce przebiegu służby, bez uwzględniania liczby sprawców i czynnika czasu.

7. Dane, o których mowa w ust. 6, są gromadzone w okresach obejmujących miesiąc kalendarzowy oraz narastająco, dla poszczególnych rodzajów zdarzeń, a także łącznie.

§ 6

1. Do zadań koordynatora wojewódzkiego (Stołecznego) w szczególności należy:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian na terenie województwa;

2) określanie kierunków działań zewnętrznych;

3) przydzielanie jednostkom podległym sił wzmocnienia oraz sił podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

4) sprawowanie nadzoru nad koordynatorami powiatowymi, miejskimi, rejonowymi oraz ocena efektów działań.

2. Do zadań koordynatora powiatowego, miejskiego, rejonowego w szczególności należy:

1) analizowanie stanu bezpieczeństwa i porządku oraz jego zmian;

2) kierowanie realizacją działań zewnętrznych;

3) pozyskiwanie i efektywne wykorzystanie sił przydzielonych;

4) określanie sposobu i taktyki pełnienia służby;

5) nadzór nad realizacją zadań, w tym poprzez bezpośrednie uczestnictwo;

6) określenie zasad współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi, działającymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

7) cykliczne opracowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku z udziałem podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, dla potrzeb dyslokacji służb, uwzględniającej podział zadań;

8) opracowywanie i aktualizacja zintegrowanych planów dyslokacji służb;

9) tworzenie atmosfery współodpowiedzialności za zapobieganie zagrożeniom i poczucie bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

3. Koordynator realizuje swoje zadania przy pomocy zespołu zadaniowego, zwanego dalej „zespołem”, w skład którego wchodzą policjanci, głównie z kadry kierowniczej służby prewencyjnej i kryminalnej.

4. Zastępca komendanta jednostki, nadzorujący służbę, kryminalną, na wniosek koordynatora zapewnia odpowiednią ilość podległych sił i środków w celu skutecznej realizacji działań zewnętrznych.

§ 7

1. Do głównych zadań zespołu należy:

1) uzyskiwanie informacji od podmiotów pozapolicyjnych, działających w celu poprawy stanu bezpieczeństwa, w ramach bezpośrednich kontaktów, na potrzeby realizowanych zadań;

2) przekazywanie koordynaorowi informacji o stanie bezpieczeństwa i oczekiwaniach społecznych;

3) organizacja spotkań przedstawicieli poszczególnych komórek organizacyjnych służby prewencyjnej i kryminalnej w celu wymiany informacji oraz określania kierunków działania;

4) informowanie koordynatora o stanie realizacji zadań;

5) analiza efektów i jakości prowadzonych działań;

6) prowadzenie wspólnych szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego w celu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy służbami;

7) kreowanie postaw prospołecznych wśród policjantów.

2. Do zadań zespołu w komendzie powiatowej, miejskiej i rejonowej Policji należy ponadto:

1) przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na potrzeby tworzenia zintegrowanych planów dyslokacji służby;

2) tworzenie planów dyslokacji służby;

3) określenie taktyki pełnienia służby i podziału zadań;

4) bieżący nadzór nad realizacją zadań w terenie, w tym udzielanie pomocy i instruktażu;

5) udział w odprawach policjantów do służby zewnętrznej;

6) zmiana dyslokacji służby adekwatna do bieżących potrzeb.

§ 8

1. Przed przystąpieniem do działań zewnętrznych przeprowadza się odprawę.

2. Odprawę prowadzi wyznaczony przez koordynatora kierownik komórki organizacyjnej w służbie prewencyjnej z udziałem członka zespołu.

3. Odprawa powinna mieć charakter krótkiego przekazu konkretnych informacji o bieżącej sytuacji związanej ze stanem bezpieczeństwa w rejonie oraz określenia zadań doraźnych do służby.

4. W odprawie powinien uczestniczyć policjant służby kryminalnej, który udziela informacji niezbędnych do realizacji działań zewnętrznych, w tym dotyczących współpracy na rzecz procesu wykrywczego.

5. Odprawa powinna wpływać na wzrost poziomu wiedzy i umiejętności policjantów.

§ 9

Określa się następujące warunki współpracy w ramach realizacji działań zewnętrznych:

1) systematyczne organizowanie spotkań przedstawicieli Policji z podmiotami pozapolicyjnymi, działającymi w celu poprawy stanu bezpieczeństwa;

2) tworzenie tzw. map zagrożeń;

3) planowanie przedsięwzięć;

4) koordynowanie działań zewnętrznych.

§ 10

Nadzór nad realizacją postanowień decyzji powierzam komendantom wojewódzkim (Stołecznemu) oraz komendantom powiatowym, miejskim i rejonowym Policji.

§ 11

Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2006 r.

Komendant Główny Policji

Marek Bieńkowski

Dzienniki Urzędowe