REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 8 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 963 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 lipca 2010 r.

w sprawie metod i form przygotowania oraz prowadzenia krajowych i międzynarodowych ćwiczeń sztabowych w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

1) formy ćwiczeń sztabowych;

2) zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń sztabowych w Policji;

3) zasady opracowywania planów oraz przygotowania i prowadzenia ćwiczeń sztabowych.

§ 2

Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o komendzie wojewódzkiej Policji rozumie się przez to również Komendę Stołeczną Policji, a ilekroć jest mowa o komendzie powiatowej Policji rozumie się przez to również komendę miejską Policji i komendę rejonową Policji.

§ 3

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) ćwiczenie – krajowe lub międzynarodowe ćwiczenie sztabowe realizowane dla policjantów, organizowane i prowadzone przez jednostki lub komórki organizacyjne Policji na terenie kraju lub poza jego granicami w celu przygotowania Policji do optymalnego reagowania w sytuacjach kryzysowych, o których mowa w § 3 zarządzenia nr 213 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji zadań Policji w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia ludzi lub ich mienia albo bezpieczeństwa i porządku publicznego (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 49), zwanych dalej „sytuacjami kryzysowymi”;

2) trening sztabowy – formę ćwiczenia w szczególności z udziałem kadry dowódczej, którego celem jest weryfikacja przygotowanych i wdrożonych rozwiązań systemowych w Policji, doskonalenie umiejętności w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań policyjnych, a także funkcjonowania oraz współdziałania systemów dowodzenia;

3) ćwiczenie dowódczo-sztabowe – formę ćwiczenia z udziałem wydzielonych sił i środków Policji, którego celem jest weryfikacja przygotowanych i wdrożonych w Policji rozwiązań systemowych w szczególności w zakresie reagowania w sytuacjach kryzysowych, praktyczne doskonalenie policjantów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych w dziedzinie organizacji i prowadzenia działań policyjnych oraz współdziałania podmiotów zobowiązanych do działania w sytuacjach kryzysowych, również z wykorzystaniem środków pozoracji działań;

4) pokaz – formę ćwiczenia z udziałem wydzielonych sił i środków Policji, którego celem jest prezentacja różnych i możliwych do zastosowania technik, a także nowych urządzeń i sposobów działania, mającego kreować pozytywny wizerunek Policji;

5) kierownik ćwiczenia – policjanta wyznaczonego w drodze decyzji przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji, którego głównym zadaniem jest określenie kierunków przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia oraz kierowanie jego przebiegiem;

6) zespoły funkcjonalne ćwiczenia – struktury utworzone przez kierownika ćwiczenia, w celu zorganizowania i przeprowadzenia ćwiczenia, w tym zespoły: autorski, podgrywający, obserwatorów, zabezpieczenia, obsługi medialnej, w zależności od rodzaju i charakteru realizowanego przedsięwzięcia;

7) koncepcja ćwiczenia – projekt przeprowadzenia ćwiczenia opracowany przez kierownika ćwiczenia, na podstawie którego można sporządzić dokumentację ćwiczenia;

8) plan przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia – dokument określający w szczególności cele i organizację działań podejmowanych w ramach ćwiczenia, rodzaj i sposób wykonywania zadań, użyte do działań siły i środki uczestników ćwiczenia, określający kompetencje kierownika ćwiczenia, jego zastępcy oraz zespołów funkcjonalnych, a także zasady współdziałania i koordynacji działań uczestników przedsięwzięcia;

9) sytuacja operacyjna ćwiczenia – aktualny stan prowadzenia działań przez jego uczestników, wynikający z planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia;

10) działania aplikacyjne – symulację działań rzeczywistych, realizowaną przez uczestników przedsięwzięcia, którą uznaje się jako czynność wykonaną w przypadku jej uwzględnienia w dokumentacji ćwiczenia;

11) środki pozoracji działań – środki przeznaczone do tworzenia warunków zbliżonych do rzeczywistych podczas prowadzonych ćwiczeń, w tym uzbrojenie i sprzęt techniczno-bojowy pozostający na wyposażeniu Policji.

§ 4

Ustala się następujące formy prowadzenia ćwiczeń:

1) trening sztabowy;

2) ćwiczenie dowódczo-sztabowe;

3) pokaz.

§ 5

1. Podczas organizowania i realizacji ćwiczenia stosuje się:

1) zasadę realizmu – polegającą na stworzeniu uczestnikom ćwiczenia warunków maksymalnie zbliżonych do mogących wystąpić w rzeczywistości;

2) zasadę ciągłości – polegającą na zapewnieniu sprawności działań w czasie trwania ćwiczenia przy zachowaniu kolejności następujących po sobie sytuacji;

3) zasadę niejawności – oznaczającą, że treść przygotowywanego ćwiczenia musi pozostać nieznana dla uczestników, w zakresie wskazanym przez jego kierownika;

4) zasadę bezpieczeństwa – polegającą na takim zorganizowaniu oraz przeprowadzeniu ćwiczenia, w szczególności z wykorzystaniem środków pozoracji działań, które nie powoduje zagrożenia dla życia i zdrowia oraz mienia.

2. Zasada, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy ćwiczenia realizowanego w formie pokazu.

§ 6

1. Ćwiczenia organizują i prowadzą jednostki organizacyjne:

1) Komenda Główna Policji;

2) komenda wojewódzka Policji;

3) komenda powiatowa Policji;

4) komisariat specjalistyczny Policji;

5) komórki organizacyjne jednostek organizacyjnych Policji, o których mowa w pkt 1-4.

2. W przypadku ćwiczeń organizowanych przez podmioty pozapolicyjne, których zakres kompetencji determinuje konieczność współdziałania z Policją w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, dopuszcza się udział sił i środków policyjnych w tych przedsięwzięciach.

3. W przypadku udziału sił i środków policyjnych w ćwiczeniu, o którym mowa w ust. 2, przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio.

4. W jednostkach organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1, w ciągu roku powinno być przeprowadzone co najmniej jedno ćwiczenie.

§ 7

1. Ćwiczenia międzynarodowe prowadzi się w zakresie wynikającym z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych a także przepisów stanowionych przez organizacje międzynarodowe, jeżeli z tych przepisów wynika możliwość udziału Policji polskiej w ćwiczeniach międzynarodowych.

2. W przypadku organizacji lub udziału w ćwiczeniu międzynarodowym, w kwestiach nieuregulowanych zarządzeniem, stosuje się odpowiednio przepisy zarządzenia nr 29 Komendanta Głównego Policji z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych (Dz. Urz. KGP Nr 2, poz. 4).

§ 8

1. Zarządzenie zorganizowania ćwiczenia następuje na podstawie pisemnej decyzji kierownika jednostki organizacyjnej Policji organizującej przedsięwzięcie, która określa w szczególności:

1) główny cel ćwiczenia, jego formę oraz temat;

2) kierownika ćwiczenia oraz jego podstawowe zadania;

3) zastępcę kierownika ćwiczenia w przypadku organizowania ćwiczenia dowódczo-sztabowego;

4) skład osobowy zespołów funkcjonalnych;

5) polecenia dla podległych kierowników jednostek (komórek) organizacyjnych Policji, w zakresie podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, z uwzględnieniem potrzeb przedstawionych przez jego kierownika.

2. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, poprzedzone jest analizą potrzeb szkoleniowych jednostki, komórki organizacyjnej Policji, uwzględniającej możliwość realizacji przedsięwzięcia z punktu widzenia struktury organizacyjnej oraz posiadanego zaplecza materiałowo-technicznego.

§ 9

1. Do podstawowych zadań:

1) kierownika ćwiczenia należy:

a) określenie szczegółowych celów ćwiczenia,

b) określenie etapów ćwiczenia, miejsca (rejonów), czasu prowadzenia, sił i środków niezbędnych do jego realizacji,

c) określenie zakresu współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi zaangażowanymi w realizację ćwiczenia,

d) określenie potrzeb ćwiczenia w szczególności w zakresie zabezpieczenia logistycznego i medycznego,

e) opracowanie koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia,

f) realizacja zasady niejawności ćwiczenia,

g) określenie warunków bezpieczeństwa w trakcie przygotowania i realizacji ćwiczenia,

h) kierowanie przebiegiem ćwiczenia,

i) zakończenie ćwiczenia,

j) podsumowanie zrealizowanego ćwiczenia oraz ocenianie uczestników biorących w nim udział,

k) przedstawienie raportu końcowego kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji prowadzącej ćwiczenie;

2) zastępcy kierownika ćwiczenia należy:

a) zorganizowanie współdziałania z podmiotami pozapolicyjnymi uczestniczącymi w ćwiczeniu,

b) sprawowanie nadzoru nad opracowywaniem oraz realizacją planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia,

c) koordynacja przygotowań zabezpieczenia logistycznego i medycznego,

d) sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez zespoły funkcjonalne,

e) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem warunków bezpieczeństwa w trakcie ćwiczenia,

f) sformułowanie wniosków oraz propozycji rozwiązań w zakresie dotyczącym problematyki przeprowadzonego ćwiczenia,

g) opracowanie raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia,

h) przedstawienie raportu końcowego kierownikowi ćwiczenia,

i) zastępowanie kierownika ćwiczenia podczas jego nieobecności;

3) zespołu autorskiego należy:

a) analiza celów, formy, tematu, miejsca i czasu prowadzenia ćwiczenia,

b) przygotowywanie dokumentacji przedsięwzięcia, w tym opracowanie planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia na zasadach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia,

c) określenie szczegółowego sposobu organizacji ćwiczenia,

d) określenie katalogu zadań do realizacji, a także scenariusza oraz założeń do ćwiczenia,

e) przeprowadzenie rekonesansu miejsca ćwiczenia,

f) udział w opracowaniu raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia;

4) zespołu podgrywającego należy:

a) stworzenie ćwiczącym sytuacji operacyjnej, zgodnie z postanowieniami dokumentacji przedsięwzięcia,

b) zapewnienie obiegu informacji w trakcie ćwiczenia, pozwalającego na tworzenie jego uczestnikom zmienionej sytuacji operacyjnej,

c) udział w opracowaniu raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia;

5) zespołu obserwatorów należy:

a) badanie sposobu przygotowania uczestników przedsięwzięcia do realizacji zadań wskazanych w założeniu do ćwiczenia,

b) ocena zasadności przyjmowanych rozwiązań przez uczestników ćwiczenia,

c) bieżąca kontrola przebiegu wykonania zadań i zachowań ćwiczących,

d) sprawdzenie współdziałania ćwiczących,

e) udział w opracowaniu raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia;

6) zespołu zabezpieczenia należy:

a) przygotowanie na potrzeby ćwiczących miejsca (rejonu) prowadzenia ćwiczenia, przez wyposażenie w odpowiednie środki materiałowo-techniczne, właściwe dla danego rodzaju przedsięwzięcia,

b) zapewnienie warunków ochrony informacji niejawnych,

c) zabezpieczenie rejonu ćwiczeń w przypadku, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że podczas ich przeprowadzania może wystąpić zagrożenie bezpieczeństwa osób postronnych, zwierząt lub mienia,

d) przygotowanie środków pozoracji działań,

e) zapewnienie uczestnikom ćwiczenia odpowiednich warunków do jego wykonywania oraz odpoczynku,

f) opracowanie dokumentacji ćwiczenia w zakresie zabezpieczenia logistycznego, finansowego, medycznego, łączności oraz ochrony informacji niejawnych,

g) rozliczenie kosztów ćwiczenia,

h) udział w opracowaniu raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia;

7) zespołu obsługi medialnej należy:

a) przygotowanie oprawy audio-wizualnej ćwiczenia,

b) udzielanie informacji na temat działań prowadzonych w trakcie ćwiczenia,

c) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie prowadzonego ćwiczenia,

d) udział w opracowaniu raportu końcowego z przebiegu ćwiczenia,

e) opracowywanie informacji prasowych z przebiegu ćwiczenia.

2. W przypadku, gdy zastępca kierownika nie został wyznaczony, zadania o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a-g, realizuje kierownik ćwiczenia.

§ 10

1. Plan przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Policji.

2. Elementy planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia mogą zostać ograniczone do elementów gwarantujących osiągnięcie głównego celu ćwiczenia.

3. Podstawą do opracowania planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia może być sporządzona przez jego kierownika koncepcja ćwiczenia, zatwierdzona przez przełożonego kierownika ćwiczenia. Wzór koncepcji przeprowadzenia ćwiczenia określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 11

Ćwiczenie prowadzi się według zatwierdzonego planu przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia, w szczególności przez:

1) rozpoczęcie ćwiczenia, które polega na przekazaniu ćwiczącym założeń nakazujących wykonanie zadań w określonej sytuacji operacyjnej;

2) realizację ćwiczenia, która polega na sprecyzowaniu celu działania, określeniu sposobu wykonania zadań, wydzieleniu sił i środków oraz wykonaniu zamierzonych przedsięwzięć;

3) zakończenie ćwiczenia, które polega na przerwaniu działań w celu przywrócenia stanu pierwotnego;

4) wstępne podsumowanie ćwiczenia, które polega na wskazaniu ogólnej oceny przebiegu, bezpośrednio po jego zakończeniu;

5) podsumowanie ćwiczenia, które polega na omówieniu ćwiczenia, w szczególności jego przygotowania, przebiegu oraz przedstawienia kompleksowej oceny zrealizowanego przedsięwzięcia.

§ 12

1. Kierownik ćwiczenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem ćwiczenia, informuje o planowanym przedsięwzięciu odpowiednio:

1) kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw sztabowych, w przypadku organizowania ćwiczenia przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;

2) kierownika komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej do spraw sztabowych w przypadku organizowania ćwiczenia przez komórki organizacyjne tej komendy, a także jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz komórki organizacyjne tych jednostek.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: temat, formę i scenariusz ćwiczenia, termin jego realizacji oraz określenie sił i środków, które mogą być wykorzystane w jego trakcie.

§ 13

1. Kierownik ćwiczenia w terminie 30 dni od dnia zakończenia ćwiczenia, przesyła raport końcowy z jego przebiegu odpowiednio:

1) kierownikowi komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw sztabowych, w przypadku prowadzenia ćwiczenia przez jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz komórki organizacyjne Komendy Głównej Policji;

2) kierownikowi komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji właściwej do spraw sztabowych w przypadku prowadzenia ćwiczenia przez komórki organizacyjne tej komendy, a także jednostki organizacyjne Policji, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz komórki organizacyjne tych jednostek.

2. Raport końcowy, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

1) charakterystykę ćwiczenia z uwzględnieniem oceny przyjętych celów, założeń do realizacji, w tym stopnia ich wykonania w trakcie przedsięwzięcia;

2) oceny przebiegu ćwiczenia oraz wskazanie ewentualnych uchybień i ich wpływu na ostateczny wynik prowadzonego przedsięwzięcia;

3) wnioski z przebiegu ćwiczenia oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wprowadzania nowych lub doskonalenia istniejących rozwiązań organizacyjno-prawnych, w celu wzrostu skuteczności i efektywności podejmowanych działań przez Policję.

§ 14

Tracą moc wytyczne Nr 1/99 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 grudnia 1999 r. w sprawie przygotowania i prowadzenia ćwiczeń sztabowych w jednostkach Policji (Dz. Urz. KGP z 2000 r. Nr 1, poz. 11).

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981, Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620 i Nr 98, poz. 626.

Załącznik 1. [INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA ORAZ WZÓR PLANU PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA]

Załączniki do zarządzenia nr 963
Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 lipca 2010 r.

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA OPRACOWYWANIA ORAZ WZÓR PLANU PRZYGOTOWANIA
I PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

Załącznik 2. [KONCEPCJA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA]

Załącznik nr 2

KONCEPCJA PRZEPROWADZENIA ĆWICZENIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-28
  • Data wejścia w życie: 2010-07-07
  • Data obowiązywania: 2010-07-07
  • Dokument traci ważność: 2021-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA