REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 8 poz. 63

DECYZJA NR 320 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 października 2011 r.

w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych i wyznaczania osób upoważnionych do wykorzystywania danych, a także prowadzenia ewidencji tych osób

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) w związku z art. 37 i 39 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)) oraz w związku z § 9 i § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2011 r. w sprawie trybu dostępu i wzoru upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych (Dz. U. Nr 203, poz. 1193) postanawia się, co następuje:

§ 1

Decyzja określa:

1) sposób wyznaczania użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji;

2) sposób i tryb wystawiania oraz wzory:

a) upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych,

b) odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych:

3) przypadki wygaśnięcia oraz odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych;

4) sposób prowadzenia ewidencji użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych.

§ 2

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) dane – dane SIS lub dane VlS, o których mowa w art. 2 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.3));

2) KSI – Krajowy System Informatyczny;

3) KSIP – Krajowy System Informacyjny Policji;

4) osoba upoważniona – wyznaczony policjant lub pracownik Policji, upoważniony do wykorzystywania danych, nieposiadający bezpośredniego dostępu do KSI;

5) upoważnienie – upoważnienie do – dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych;

6) użytkownik końcowy – wyznaczony policjant lub pracownik Policji, upoważniony do bezpośredniego dostępu do KSI za pośrednictwem KSIP oraz wykorzystywania danych:

7) wykorzystywanie danych – wykorzystywanie danych, o których mowa w art. 2 pkt 18 ustawy 2 dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym.

§ 3

1. Użytkowników końcowych wyznacza się spośród policjantów lub pracowników Policji, których wykonywanych zadań służbowych bezpośredni dostęp do KSI w celu wykorzystywania danych, realizowany poprzez KSiP.

2. Osoby upoważnione wyznacza się spośród policjantów lub pracowników Policji, nieposiadających bezpośredniego dostępu do KSI, których zakres realizowanych zadań służbowych uzasadnia wykorzystywanie danych.

§ 4

1. Komendant Główny Policji jako użytkowników końcowych oraz osoby upoważnione wyznacza:

1) Zastępców Komendanta Głównego Policji;

2) komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji;

3) Komendanta – rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

4) dyrektorów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji;

5) komendantów szkół policyjnych.

2. W imieniu Komendanta Głównego Policji, wyznaczenia użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych dokonują:

1) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji w odniesieniu do swoich zastępców, komendantów powiatowych, miejskich (rejonowych) Policji oraz do policjantów i pracowników komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji;

2) Komendant – rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie – w odniesieniu do swoich zastępców, policjantów i pracowników Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – Instytut Badawczy – w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

4) dyrektor komórki organizacyjnej Komendy Policji – w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

5) komendant szkoły policyjnej – w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników;

6) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji – w odniesieniu do swoich zastępców, podległych policjantów i pracowników oraz policjantów i pracowników podległych jednostek organizacyjnych Policji;

7) zastępcy komendantów lub dyrektorów o których mowa w pkt 1–6, w zakresie przewidzianym dla tych komendantów lub dyrektorów.

§ 5

1. W celu wyznaczenia policjanta lub pracownika Policji jako użytkownika końcowego lub osobę upoważnioną, bezpośredni przełożony występuje do właściwego komendanta lub dyrektora, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–6 lub jego zastępcy, o wystawienie upoważnienia, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Komendanci i dyrektorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–6 oraz ich zastępcy, o wystawienie upoważnienia, występują osobiście.

3. Komendanci i dyrektorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–6 oraz ich zastępcy, zgodnie z posiadanymi przez siebie uprawnieniami, wystawiają upoważnienie, z uwzględnieniem zakresu zadań służbowych realizowanych przez użytkownika końcowego lub osobę upoważnianą.

4. Upoważnienie wystawia się w dwóch egzemplarzach, na formularzu którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji.

5. Wystawiający upoważnienie, przekazuje egzemplarz nr 1 upoważnienia do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadrowych, celem włączenia do akt osobowych użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej, egzemplarz nr 2 przekazuje tym osobom.

§ 6

1. Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony albo na czas nieoznaczony.

2. Upoważnienie wystawia się na czas oznaczony:

1) policjantom będącym w służbie przygotowawczej lub kontraktowej;

2) pracownikom Policji zatrudnionym na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy;

3) w innych uzasadnionych przypadkach, a w szczególności policjantom i pracownikom Policji delegowanym do czasowego pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji – nie dłuższy niż czas delegowania,

§ 7

1. Upoważnienie odwołuje się w przypadku:

1) zmiany zakresu realizowanych przez użytkownika końcowego lub osobę upoważnioną, czynności służbowych, uzasadniających odwołanie;

2) zaistnienia innych uzasadnionych okoliczności.

2. Upoważnienie odwołuje się na formularzu odwołania upoważnienia do dostępu do KSI oraz wykorzystywania danych, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji.

3. Do odwołania upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 5 stosuje się odpowiednio.

§ 8

Upoważnienie wygasa w przypadku:

1) zmiany jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, w której użytkownik końcowy lub osoba upoważniona pełnią służbę lub są zatrudnieni;

2) delegowania użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej do czasowego pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji;

3) zwolnienia użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej ze służby lub pracy w Policji;

4) zawieszenia użytkownika końcowego lub osoby upoważnionej w czynnościach służbowych;

5) wystawienia nowego upoważnienia.

§ 9

1. Komendanci i dyrektorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–6, prowadzą ewidencję użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych.

2. Dyrektor Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji prowadzi ewidencję, o której mowa w ust. 1, dla użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych wyznaczonych przez Komendanta Głównego Policji.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) numer upoważnienia, na który składa się:

a) liczba porządkowa,

b) rok wydania;

2) nazwisko i imię;

3) numer PESEL;

4) identyfikator kadrowy;

5) nazwę jednostki oraz komórki Organizacyjnej Policji;

6) zakres upoważnienia;

7) datę wystawienia upoważnienia;

8) okres, na który wystawiono upoważnienie;

9) datę odwołania lub wygaśnięcia upoważnienia;

10) wyróżnienie użytkownika końcowego i osoby upoważnionej.

4. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może prowadzona w formie elektronicznej.

5. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, może być prowadzona oddzielnie dla użytkowników końcowych oraz osób upoważnionych:

1) w celu wykorzystywania danych SIS;

2) w celu wykorzystywania danych VIS.

§ 10

Komendanci i dyrektorzy, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1–6 – w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku – informują pisemnie Dyrektora Biura Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Głównej Policji o liczbie:

1) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do wykorzystywania danych SIS;

2) użytkowników końcowych i osób upoważnionych do wykorzystywania danych VIS,

według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku kalendarzowego.

§ 11

Upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystywania danych SIS, wydane na mocy dotychczasowych przepisów, zachowują ważność.

§ 12

Traci moc decyzja nr 302 Komendanta Głównego Policji z dnia 4 sierpnia 2009 r. w sprawie wyznaczania osób upoważnionych i użytkowników kontowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego oraz wykorzystywania danych SIS oraz prowadzenia ewidencji tych osób (Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 53).

§ 13

Decyzja wchodzi w życie z dniem 12 października 2011 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120 poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 68, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1016 i Nr 205, poz. 1205.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Dz. U. Nr 25, poz. 219, Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, Nr 176, poz. 1238, oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593.

Załącznik 1. [WZÓR - UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH]

Załączniki do decyzji nr 320 Komendanta Głównego
Policji z dnia 5 października 2011 r.

Załącznik nr 1

WZÓR UPOWAŻNIENIE DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR - ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH]

Załącznik nr 2

WZÓR – ODWOŁANIE UPOWAŻNIENIA DO DOSTĘPU DO KSI ORAZ WYKORZYSTYWANIA DANYCH

infoRgrafika

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA