REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 64

ZARZĄDZENIE NR 1289 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 listopada 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 2376, 2377, 2378, 2379, 3044 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.1)) oraz § 115 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 1200 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2011 r. w sprawie ustalenia rodzajów i ilości środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej dla pracowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji dodaje się § 7a w brzmieniu:

„§ 7a. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 6 ust. 1, za rok 2011 wypłaca się w listopadzie w wysokości określonej w odrębnych przepisach, ustalonej zgodnie z § 6 ust. 2.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

Zastępca

Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Waldemar Jarczewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717; z 1999 r. Nr 99, poz. 1152; z 2000 r. Nr 19, poz. 239; Nr 43, poz. 489; Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 11, poz. 84; Nr 28, poz. 301; Nr 52, poz. 538,; Nr 99, poz. 1075; Nr 111, poz. 1194; Nr 123, poz. 1354; Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; Nr 135, poz. 1146; Nr 196, poz. 1660; Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679; z 2003 r. Nr 166, poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081; z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Nr 99, poz. 1001; Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407; z 2005 r. Nr 10, poz. 71; Nr 68, poz. 610; Nr 86, poz. 732 i Nr 167, poz. 1398; z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711; Nr 133, poz. 935; Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615; z 2007 r. Nr 64, poz. 426; Nr 89, poz. 589; Nr 176, poz. 1239; Nr 181, poz. 1288 i Nr 225, poz.1672; z 2008 r. Nr 93, poz. 586; Nr 11 6, poz. 740; Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654; z 2009 r. Nr 6 poz. 33; Nr 56, poz. 458, Nr 58, poz. 485; Nr 98, poz. 817; Nr 99, poz. 825; Nr 115, poz. 958; Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1704; z 2010 r. Nr 105, poz. 655; Nr 135, poz. 912, Nr 182, poz. 1228, Nr 224, poz. 1459, Nr 249, poz. 1655 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 36, poz. 181, Nr 63, poz. 322, Nr 80, poz. 432 i Nr 144, poz. 855.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330, z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2011 r. Nr 173, poz. 1034.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA