REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 65

DECYZJA NR 326 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 14 października 2011 r.

w sprawie określenia warunków i sposobów dostępu Policji do danych Wizowego Systemu Informacyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.1)) w związku z art. 6 ust. 5 i 6 oraz art. 7 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.2)), postanawia się, co następuje:

§ 1

Decyzja określa warunki i sposób wglądu do danych Wizowego Systemu Informacyjnego realizowanego poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w trybie:

1) bezpośrednim, w celach o których mowa w art. 6 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

2) pośrednim, poprzez centralny punkt dostępu w celu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

§ 2

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) aplikacja dedykowana do dostępu do VIS – aplikacja umożliwiająca policjantom i pracownikom Policji dostęp do danych VIS;

2) dane VIS – dane, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy;

3) KCIK KGP – Krajowe Centrum Informacji Kryminalnych Komendy Głównej Policji;

4) karta zapytania – karta zapytania o dane VIS kierowana w trybie pośrednim przez uprawnioną osobę do centralnego punktu dostępu;

5) ustawa – ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

6) VIS – Wizowy System Informacyjny;

7) wykorzystywanie danych – przetwarzanie danych będących danymi osobowymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.3)), jak również wykonywanie operacji na danych niebędących danymi osobowymi, takich jak zbieranie, wpisywanie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie.

§ 3

Sposób wyznaczania policjantów oraz pracowników Policji uprawnionych do bezpośredniego lub pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wykorzystywania danych VIS określają odrębne przepisy w sprawie wyznaczania użytkowników końcowych do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.

§ 4

1. Wyznaczony policjant lub pracownik Policji realizuje uprawnienie do bezpośredniego dostępu do danych VIS za pośrednictwem Systemu Poszukiwawczego Policji (SPP) lub aplikacji dedykowanej do dostępu do VIS.

2. Realizacja uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, podejmowana jest w celu sprawdzenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy, autentyczności wizy lub spełnienia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej lub w celu zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub pobytu na terytorium Państw Członkowskich Unii Europejskiej.

§ 5

Sprawdzenie, o którym mowa w § 4 ust. 2, odbywa się przez wprowadzenie co najmniej jednego z następujących kryteriów:

1) w SPP:

a) odbitek linii papilarnych,

b) numeru naklejki wizowej;

2) w aplikacji dedykowanej:

a) odbitek linii papilarnych,

b) numeru naklejki wizowej,

c) danych alfanumerycznych, a w szczególności:

– imion, nazwiska, nazwiska rodowego, daty i miejsca oraz kraju urodzenia, płci,

– rodzaju i numer dokumentu podróży, organu który wydał dokument podróży, daty wydania i daty upływu terminu ważności dokumentu podróży.

§ 6

1. Wyznaczony policjant lub pracownik Policji realizuje swoje uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) w celu wglądu do danych VIS poprzez centralny punkt dostępu, jeżeli łącznie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, tj.:

1) dostęp jest konieczny w celu zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.4)), których wykaz stanowi załącznik nr 1 do decyzji;

2) jest to niezbędne w związku z określoną sprawą;

3) istnieją uzasadnione powody do uznania, że wgląd do danych VIS ma istotne znaczenie dla zapobiegania, wykrywania lub ścigania przestępstw, o których mowa w pkt 1.

2. Zadania centralnego punktu dostępu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy, w imieniu Komendanta Głównego Policji, realizuje KCIK KGP.

§ 7

1. W celu realizacji zapytania o dane VIS, wyznaczony policjant lub pracownik Policji, w trybie, o którym mowa w § 6, wypełnia kartę zapytania, a następnie przekazuje ją osobie uprawnionej, o której mowa w § 8.

2. Każde zapytanie o dane VIS kierowane do centralnego punktu dostępu wymaga wypełnienia odrębnej karty zapytania.

3. Wzór karty zapytania określa załącznik nr 2 do decyzji.

§ 8

1. Osobami uprawnionymi do podpisania i przekazania Dyrektorowi KCIK KGP karty zapytania, o której mowa w § 13 ust. 1, są:

1) w Komendzie Głównej Policji:

a) dyrektor biura,

b) naczelnik zarządu,

c) naczelnik wydziału;

2) w komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji:

a) komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji,

b) naczelnik wydziału,

c) kierownik sekcji, jeżeli sekcja jest samodzielną komórką organizacyjną;

3) w komendzie powiatowej (miejskiej, rejonowej) Policji:

a) komendant powiatowy (miejski, rejonowy) Policji,

b) naczelnik wydziału;

4) w komisariacie lub komisariacie specjalistycznym Policji:

a) komendant,

b) naczelnik wydziału.

2. Uprawnienie do podpisania karty zapytania przysługuje również zastępcom osób, o których mowa w ust.1.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, podczas nieobecności osób, o których mowa w ust. 1 i 2, uprawnionym do podpisania karty zapytania jest dyżurny jednostki organizacyjnej Policji.

§ 9

1. Dyrektor KCIK KGP dokonuje formalnej kontroli przesłanej karty zapytania.

2. Jeżeli karta zapytania zawiera informacje niezbędne do dokonania sprawdzenia, Dyrektor KCIK KGP niezwłocznie informuje osobę, uprawnioną, o której mowa w § 8, o jego wynikach.

3. Jeżeli karta zapytania nie zawiera informacji niezbędnych do dokonania sprawdzenia, Dyrektor KCIK KGP zwraca ją nadawcy, celem uzupełnienia, określając przyczynę odmowy dokonania sprawdzenia.

4. Osoba uprawniona, o której mowa w § 8, może wystąpić ponownie o dokonanie sprawdzenia w VIS, po usunięciu nieprawidłowości wskazanych w przyczynie odmowy.

§ 10

1. W przypadku podejrzenia, że zapytanie o dane VIS zostało skierowane w innym celu niż określone w § 6, Dyrektor KCIK KGP wstrzymuje przekazanie danych VIS i zwraca się do osoby uprawnionej, o której mowa w § 8 z żądaniem przekazania dodatkowych pisemnych informacji, uzasadniających udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie.

2. Po uzyskaniu dodatkowych informacji, o których mowa w ust. 1, Dyrektor KCIK KGP przekazuje lub odmawia przekazania danych uzyskanych w VIS.

§ 11

1. Uprawnienia, o których mowa w § 9 i 10, przysługują również zastępcy Dyrektora KCIK KGP.

2. Dyrektor KCIK KGP może upoważnić podległych policjantów lub pracowników Policji do wykonywania czynności, o których mowa w § 9 i 10.

§ 12

1. Zapytanie o dane VIS, w trybie o którym mowa w § 6, można skierować również przy wykorzystaniu odbitek linii papilarnych.

2. Warunkiem sprawdzenia zapytania o dane VIS, o którym mowa w ust. 1, jest przekazanie do centralnego punktu dostępu karty zapytania o dane VIS oraz pliku odbitek linii papilarnych w formacie NIST.

3. W celu dokonania sprawdzenia zapytania o dane VIS, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 13

1. Przekazanie wypełnionej karty zapytania, jak również informacji, o których mowa w § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 oraz § 12 ust. 2 następuje za pośrednictwem:

a) faksu w sieci resortowej Polifax,

b) Poczty Specjalnej.

2. Odbitki linii papilarnych w formacie NIST przesyła się drogą elektroniczną z wykorzystaniem poczty elektronicznej KryptoMail.

3. Dyrektor Biura Łączności i Informatyki KGP w porozumieniu z Dyrektorem KCIK KGP wyznaczy adresy poczty elektronicznej KryptoMail, na które wysyłane będą odbitki linii papilarnych, o których mowa w ust. 2.

§ 14

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Andrzej Matejuk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 68, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 1540, Nr 206, poz. 1589, Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190, Nr 96, poz. 620, Nr 98, poz. 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 164, poz. 1108, Nr 182, poz. 1228, Nr 238, poz. 1578, Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273, Nr 117, poz. 677, Nr 171, poz. 1076, Nr 205, poz. 1205, Nr 207, poz. 1229 i Nr 217, poz. 1280.

2) Zmiana tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198, Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 81, poz. 531 oraz Nr 239, poz. 1593.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238 oraz z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829 i Nr 191, poz. 1135.

Załącznik 1. [Wykaz przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)]

Załączniki do decyzji nr 326
Komendanta Głównego Policji
z dnia 14 października 2011 r.

Załącznik nr 1

Wykaz przestępstw wymienionych w art. 607w ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)

1) udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie przestępstw;

2) o charakterze terrorystycznym;

3) handel ludźmi;

4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę, małoletniego;

5) nielegalne wytwarzanie, przetwarzanie, przemyt środków odurzających, prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrót nimi;

6) nielegalny obrót bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub radioaktywnymi;

7) łapownictwo i płatna protekcja;

8) oszustwo;

9) wprowadzanie do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł;

10) fałszowanie oraz obrót fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi;

11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub przekazywanych w systemie informatycznym;

12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi gatunkami zwierząt i roślin;

13) udzielenie pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie;

14) zabójstwo;

15) spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;

16) nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi;

17) bezprawne pozbawienie człowieka wolności;

18) uprowadzenie człowieka dla okupu;

19) wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika;

20) popełnione z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;

21) rozbój z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

22) wymuszenie rozbójnicze z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia;

23) nielegalny obrót dobrami kultury;

24) sprzeniewierzenie cudzego mienia;

25) podrabianie oraz obrót podrobionymi wyrobami;

26) fałszowanie oraz obrót sfałszowanymi dokumentami;

27) nielegalny obrót hormonami lub podobnymi substancjami;

28) obrót kradzionymi pojazdami mechanicznymi;

29) zgwałcenie;

30) podpalenie;

31) należące do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego;

32) porwanie statku wodnego lub powietrznego;

33) sabotaż.

Załącznik 2. [WZÓR - KARTA ZAPYTANIA O DANE VIS]

Załącznik nr 2

WZÓR – KARTA ZAPYTANIA O DANE VIS

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
  • Data wejścia w życie: 2011-10-14
  • Data obowiązywania: 2011-10-14
  • Dokument traci ważność: 2013-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA