REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 70

POROZUMIENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

I

SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 2 maja 2007 r.

w sprawie określenia zasad współpracy Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

W celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 43 poz. 277) oraz z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy z 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708 ze zmianami) Komendant Główny Policji i Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zwani dalej „Stronami” – wspólnie ustalają, co następuje:

§ 1

1. Współpraca Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego obejmuje w szczególności:

1) działania mające na celu ochronę porządku konstytucyjnego państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego;

2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości;

3) doskonalenie metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych;

4) prowadzenie działań o charakterze dydaktyczno-szkoleniowym;

5) wsparcie logistyczne.

2. Formami współpracy Policji i Centralne Biuro Antykorupcyjne są:

1) wymiana informacji i analiz;

2) wspólne prowadzenie działań przez Policję i Centralne Biuro Antykorupcyjne;

3) wymiana doświadczeń uzyskiwanych w toku realizowanych działań;

4) udzielanie pomocy podczas realizacji czynności służbowych;

5) świadczenie usług logistycznych.

§ 2

Wymiana informacji uzyskanych w wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych odbywa się na zasadach określonych w art. 14 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz w art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

§ 3

1. Czynności realizowane w ramach współpracy podejmowane są na wniosek Strony lub upoważnionego pisemnie jej przedstawiciela.

2. Czynności, o których mowa w ust. 1, mogą być realizowane poprzez urządzenia i systemy informatyczne Stron użytkowane przez osoby do tego uprawnione.

3. Odmowa współpracy może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy wykonanie czynności na rzecz Strony wnioskującej o współpracę mogłoby uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonywanie ustawowych zadań drugiej Strony albo naruszać przepisy prawa.

4. Na poziomie centralnym współpraca ze strony Policji, realizowana jest na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorom Zarządu Analiz i Ewidencji lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zwalczania korupcji, przestępczości ekonomicznej lub sprawach wewnętrznych Komendy Głównej Policji za pośrednictwem dyrektorów Centralnego Biura Śledczego, Biura Kryminalnego lub Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wniosków kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgłaszanych za pośrednictwem dyrektorów Zarządu Analiz i Ewidencji lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego dyrektorom Centralnego Biura Śledczego, Biura Kryminalnego lub Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji.

5. Na poziomie regionalnym współpraca ze strony Policji, realizowana jest na podstawie wniosków zgłaszanych dyrektorowi Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub właściwym dyrektorom Delegatur Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach zwalczania korupcji lub przestępczości ekonomicznej komend wojewódzkich Policji za pośrednictwem komendantów wojewódzkich Policji lub ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wniosków kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zgłaszanych komendantom wojewódzkim (stołecznemu) Policji za pośrednictwem dyrektora Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub właściwych dyrektorów Delegatur Zarządu Operacji Regionalnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

6. Współpraca w zakresie wymiany informacji i analiz z baz danych pozostających w dyspozycji Komendy Głównej Policji realizowana jest ze strony Policji, wyłącznie przez komórkę organizacyjną Komendy Głównej Policji sprawującą nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, natomiast ze strony Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez Zarząd Analiz i Ewidencji Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

7. W przypadku pozytywnych sprawdzeń zrealizowanych przez komórkę organizacyjną Policji, o której mowa w ust. 6, kierownicy właściwych jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Antykorupcyjnego występują bezpośrednio do właściwego komendanta wojewódzkiego (stołecznego) Policji, Dyrektora Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji oraz Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji celem rozszerzenia zakresu tych informacji.

§ 4

Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być realizowana w formie wzajemnego przekazywania uzyskanych informacji o zdarzeniach mogących wyczerpywać znamiona czynów karalnych.

§ 5

1. Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, może być realizowana poprzez:

1) konsultacje poprzedzające przedsięwzięcia wykonawcze;

2) bieżącą wymianę informacji o przebiegu przedsięwzięć wykonawczych;

3) powoływanie wspólnych zespołów do planowania przebiegu współpracy, bezpośredniego kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi w ramach współpracy lub do analizy i oceny rezultatów tych czynności.

2. Zespoły, o których mowa w ust. 1 pkt 3, są powoływane w drodze wspólnej decyzji Stron lub ich upoważnionych przedstawicieli, przy czym kierownika zespołu wyznacza Strona wnioskująca o jego powołanie.

3. W przypadku spraw z zakresu kompetencji Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub Samodzielnego Wydziału Inspekcji Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jako zasadę przyjmuje się wzajemne przekazywanie informacji o podejmowanych czynnościach, z możliwością złożenia wniosku o uczestnictwo w czynnościach.

§ 6

Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 3, może być realizowana poprzez:

1) wymianę opracowań koncepcyjnych, analiz i materiałów szkoleniowych;

2) organizowanie wspólnego szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego dla policjantów oraz funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego w szkołach i ośrodkach szkolenia albo innych wydzielonych obiektach Policji lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

§ 7

Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 4, może być realizowana poprzez:

1) użyczanie posiadanych obiektów i innego wyposażenia;

2) oddelegowywanie specjalistów w celu obsługi użyczonych urządzeń lub innego wyposażenia;

3) konsultacje techniczne i technologiczne;

4) wykonywanie ekspertyz kryminalistycznych oraz innych badań specjalistycznych;

5) wykonywanie analiz.

§ 8

Współpraca, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 5, może być realizowana w szczególności przez użyczanie, dzierżawę, wspólny zarząd lub inne przewidziane w prawie cywilnym formy stosunków prawnych, bez uszczerbku dla poziomu obsługi logistycznej zadań własnych Stron.

§ 9

1. Policja i Centralne Biuro Antykorupcyjne pokrywają w całości koszty przedsięwzięć i czynności wykonywanych wyłącznie na ich rzecz.

2. Koszty przedsięwzięć i czynności wspólnych, wykonywanych jednocześnie na rzecz Policji i Centralnego Biura Antykorupcyjnego są pokrywane w proporcjach wzajemnie uzgadnianych.

3. Wysokość kosztów podlegających rozliczeniom ustala się na poziomie rzeczywistych wydatków.

§ 10

Spory kompetencyjne powstałe w związku z realizacją porozumienia będą rozstrzygane przez Strony, lub ich upoważnionych przedstawicieli, w drodze uzgodnień.

§ 11

Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.

§ 12

1. Zmiany lub rozwiązanie porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Porozumienie może być rozwiązane na podstawie pisemnego oświadczenia jednej ze Stron, przekazanego drugiej Stronie w terminie nie krótszym niż 30 dni przed żądanym terminem rozwiązania.

§ 13

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 14

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Mariusz Kamiński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-15
  • Data wejścia w życie: 2007-05-02
  • Data obowiązywania: 2007-05-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA