REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

WYTYCZNE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 lutego 2014 r.

w sprawie uzgadniania przez policjantów miejsca i czasu kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w pojeździe urządzeń rejestrujących, prowadzonej przez straże gminne (miejskie) na podstawie art. 129b ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, ze zm.).1)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.2)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Ilekroć w wytycznych jest mowa o:

1) komendancie Policji – należy przez to rozumieć właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) lub Komendanta Stołecznego Policji;

2) komendancie straży – należy przez to rozumieć właściwego miejscowo komendanta straży gminnej lub miejskiej;

3) urządzeniu rejestrującym – należy przez to rozumieć przenośne albo zainstalowane w pojeździe urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami;

4) miejscu wykorzystania urządzenia rejestrującego – należy przez to rozumieć odcinek drogi oznakowany w sposób określony odrębnymi przepisami o znakach i sygnałach drogowych, na którym może być prowadzona kontrola ruchu drogowego przy użyciu urządzenia rejestrującego.

§ 2.

1. Czas i miejsce wykorzystania urządzenia rejestrującego komendant Policji uzgadnia w sposób zapewniający otrzymywanie od straży gminnej lub miejskiej bieżących informacji o miejscu i czasie każdorazowego używania urządzenia rejestrującego. W ramach uzgodnienia wskazuje się okres, na jaki zostało ono przyjęte.

2. Uzgodnienie czasu i miejsca wykorzystania urządzenia rejestrującego oraz zmiana w tym zakresie może nastąpić w formie pisemnej lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dokonując uzgodnień lub zmian w uzgodnieniach, zaleca się wykorzystanie formularza protokołu, którego wzór określa załącznik do wytycznych.

§ 3.

Komendant Policji podczas uzgadniania czasu i miejsca wykorzystania urządzenia rejestrującego uwzględnia wyniki prowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa na drogach, a w szczególności:

1) miejsca zdarzeń drogowych spowodowanych niedostosowaniem prędkości pojazdów do warunków ruchu lub przekroczeniem dopuszczalnej prędkości obowiązującej na danym odcinku drogi;

2) miejsca rozpoznanych zagrożeń w ruchu drogowym związanych z nadmierną prędkością pojazdów oraz z porą roku, doby i dniami tygodnia (np. dni targowe);

3) lokalizację miejsc i obiektów o podwyższonym ryzyku wystąpienia zagrożeń dla ruchu pieszego;

4) lokalizację miejsc i obiektów szczególnie uczęszczanych przez dzieci, a przede wszystkim boisk i placów zabaw oraz szkół i przedszkoli;

5) dyslokację policyjnych patroli ruchu drogowego;

6) planowane imprezy masowe i inne zgromadzenia na drogach powodujące utrudnienia w ruchu drogowym lub wymagające korzystania z dróg w sposób szczególny;

7) planowane uroczystości religijne odbywające się z wykorzystaniem drogi;

8) optymalny dla efektywnego wykorzystania czas pracy urządzeń rejestrujących;

9) lokalizację stacjonarnych urządzeń rejestrujących.

§ 4.

Komendant Policji z własnej inicjatywy lub na wniosek komendanta straży może uzgodnić zmianę wcześniej ustalonego czasu i miejsca wykorzystania urządzenia rejestrującego, jeżeli potrzeba takiej zmiany wynika z bieżącej analizy warunków ruchu na drogach (występujących oraz przewidywanych zagrożeń i utrudnień dla tego ruchu) albo z przyczyn organizacyjnych lub technicznych.

§ 5.

Komendant Policji co najmniej raz w roku przeprowadza analizę wpływu wykonywanych przez strażników gminnych (miejskich) czynności kontrolnych zużyciem urządzenia rejestrującego na stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w miejscach wykonywania tych czynności. Komendant powiatowy (miejski) Policji przekazuje wyniki tej analizy do wiadomości właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.

§ 6.

Wytyczne wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 24. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 20 lir. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Załącznik 1. [WZÓR FORMULARZA – PROTOKÓŁ UZGODNIENIA CZASU I MIEJSCA WYKORZYSTANIA PRZEZ STRAŻ GMINNĄ/MIEJSKĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO]

Załącznik do wytycznych nr 2 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 lutego 2014 r.

WZÓR FORMULARZA – PROTOKÓŁ UZGODNIENIA CZASU I MIEJSCA WYKORZYSTANIA PRZEZ STRAŻ GMINNĄ/MIEJSKĄ URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-02-19
  • Data wejścia w życie: 2014-03-06
  • Data obowiązywania: 2014-03-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA