REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 102

DECYZJA NR 370
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniająca decyzję w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 294 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpisów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby niejawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP poz. 53 oraz z 2014 r. poz. 12) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 9 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) w Centralnym Biurze Śledczym Policji:

a) Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji,

b) naczelnik zarządu,

c) naczelnik wydziału;”;

2) § 16 otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Zastępca dyrektora Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji właściwy do spraw analizy kryminalnej i systemów informacyjnych, sprawujący nadzór nad wykonywaniem zadań WADSISiVIS BSK KGP, może upoważnić pisemnie podległych policjantów lub pracowników Policji do wykonywania czynności, o których mowa w § 11 ust. 2 i 3, § 12 ust. 1 oraz § 14 ust. 2.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA