| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 338
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091) oraz w związku z § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) przeznaczenie zestawu zbiorów danych o nazwie „System Informacji Operacyjnych”, zwanego dalej „SIO”;

2) zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny SIO;

3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie SIO;

4) podmioty uprawnione do korzystania z SIO;

5) procedury nadawania, zmiany i odbierania osobom uprawnień do przetwarzania danych w SIO;

6) strukturę SIO oraz procedury przetwarzania informacji w nim zgromadzonych;

7) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia SIO oraz zapewniających zgodne z prawem efektywne przetwarzanie informacji w nim zgromadzonych, w celu realizacji ustawowych zadań Policji.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) SMI – zbiór danych o nazwie „System Meldunku Informacyjnego”;

2) CBIU – zbiór danych o nazwie „Centralna Baza Informacji z Ustaleń”;

3) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091);

4) zarządzenie – zarządzenie nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, zmienione zarządzeniem nr pf-1292 z dnia 19 grudnia 2008 r., nr pf-671 z dnia 7 czerwca 2011 r., pf-11 z dnia 31 marca 2014 r. oraz nr pf-59 z dnia 6 października 2014 r.;

5) ustawa o Policji – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1));

6) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji;

7) CAMe – policjanta lub pracownika Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, wyznaczonego przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego na stanowisko Centralnego Administratora Merytorycznego SIO;

8) podmioty uprawnione – komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji oraz podmioty pozapolicyjne, które mogą uzyskiwać dane z SIO na podstawie odrębnych przepisów;

9) dokument – dokument źródłowy zawierający informacje podlegające rejestracji w SIO;

10) obiekt źródłowy – informację zarejestrowaną w SIO na podstawie dokumentów wymienionych w § 4;

11) obiekt analityczny – informację zarejestrowaną w SIO na podstawie obiektu źródłowego.

§ 3.

1. W biurze KGP właściwym w sprawach wywiadu kryminalnego prowadzi się, obejmujący terytorium całego kraju, system teleinformatyczny SIO opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. W SIO przetwarza się uzyskane przez policjantów informacje, w tym dane osobowe przydatne do zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania i wykrywania przestępstw, ustalania metod ich popełniania oraz wykrywania i zatrzymywania ich sprawców, w szczególności:

1) informacje o zdarzeniach, miejscach, pojazdach, dokumentach oraz osobach fizycznych i podmiotach niebędących osobami fizycznymi;

2) informacje o telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych wykorzystywanych do przekazu informacji, z wyłączeniem danych uzyskanych w trybie określonym w art. 20c, 20cb i 20da ustawy o Policji;

3) informacje o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do tych danych wynikających z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o Policji.

3. SIO składa się z SMI2), CBIU3) i ARCHIWUM4).

4. SMI i CBIU są przeznaczone do gromadzenia informacji wykorzystywanych przez służbę kryminalną i śledczą Policji w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, przy czym SMI jest przeznaczone także do sprawdzania i rejestracji miejsc podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.

5. ARCHIWUM jest przeznaczone do gromadzenia informacji przetwarzanych w SMI i CBIU, które zostały uznane za nieprzydatne do realizacji ustawowych zadań Policji, w celu ich usunięcia.

§ 4.

1. Na podstawie dokumentu:

1) wypełnionego formularza rejestracyjnego o nazwie „Meldunek Informacyjny”, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji, informacje rejestruje się w SMI;

2) wypełnionego formularza rejestracyjnego o nazwie „Zapytanie/Typowanie do systemu informacji operacyjnych”, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji, informacje rejestruje się i sprawdza w SMI lub CBIU;

3) Wniosku o obserwację lub Komunikatu z obserwacji, których wzory określa zarządzenie, dane rejestruje się w CBIU;

4) zawierającego dane, których zakres określa załącznik nr 1 lub 2 do decyzji, informacje odpowiednio rejestruje się lub sprawdza w SMI lub CBIU.

2. Policjant jest obowiązany sporządzić „Meldunek Informacyjny” w przypadku uzyskania informacji mogących przyczynić się do osiągnięcia celów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

1. Dokumenty, o których mowa w § 4, policjant jest obowiązany sporządzić rzetelnie i kompletnie, weryfikując uzyskane informacje, w szczególności w dostępnych bazach danych.

2. Policjant jest obowiązany przekazać dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, 2 i 4 – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego albo innej komórce organizacyjnej uprawnionej do wprowadzania informacji do SIO;

2) pkt 3 i 4 – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach techniki operacyjnej.

3. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, przekazuje się niezwłocznie.

4. Dokument przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwego kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji lub przez upoważnionego przez te osoby policjanta.

§ 6.

1. W przypadku, gdy przetwarzane informacje dotyczą policjanta lub pracownika Policji, dokument przekazuje się komórce organizacyjnej KGP miejscowo właściwej w sprawach wewnętrznych, której kierownik podejmuje decyzję o ich wprowadzeniu lub niewprowadzaniu do SIO oraz o ich usunięciu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się lub odmawia udostępnienia uprawnionym podmiotom za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych.

§ 7.

Wypełniając formularz rejestracyjny o nazwie „Meldunek Informacyjny” policjant ocenia:

1) wiarygodność źródła informacji, zaznaczając kod:

a) A – w przypadku braku wątpliwości co do wiarygodności źródła informacji,

b) B – w przypadku informacji pochodzącej ze źródła, które w większości przypadków było wiarygodne,

c) C – w przypadku informacji pochodzącej ze źródła, które w większości przypadków było niewiarygodne,

d) X – w przypadku informacji pochodzącej z nowego źródła, którego wiarygodność nie jest znana, ponieważ źródło nie było sprawdzane lub sprawdzenie nie jest możliwe;

2) prawdziwość informacji, zaznaczając kod:

a) 1 – w przypadku informacji ocenionej jako prawdziwa,

b) 2 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu,

c) 3 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane nie są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu, ale zostały potwierdzone przez inne źródło informacji,

d) 4 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane nie są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu i nie mogą być sprawdzone przez inne źródło informacji.

§ 8.

1. Wypełniając formularze rejestracyjne o nazwie „Meldunek Informacyjny” lub „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”, policjant lub jego bezpośredni przełożony określa ograniczenie sposobu wykorzystania informacji, wpisując kod:

1) H2 – w przypadku, gdy ze względu na konieczność szczególnej ochrony przebiegu prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych przed dekonspiracją, zapewnienia właściwego toku postępowania karnego albo ochrony życia i zdrowia policjantów lub innych osób uczestniczących w czynnościach służbowych – udostępnienie informacji wymaga zgody policjanta, który określił ograniczenie sposobu jej wykorzystania lub jego bezpośredniego przełożonego, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) H3 – w przypadku, gdy sposób wykorzystania informacji podlega innym ograniczeniom niż wymienione w pkt 1, wskazanym opisowo w polu „Uwagi” formularza dokumentu.

2. Każdy dokument wprowadzony do SIO opatrzony jest automatycznie kodem H1, który oznacza, że informacja w nim zawarta jest operacyjna i nie może być wykorzystana bezpośrednio w postępowaniu karnym.

3. System automatycznie oznacza kodem H2 dokumenty wprowadzone do CBIU.

4. W przypadku braku określenia ograniczenia sposobu wykorzystania informacji przez policjanta kodem H2 na formularzu „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych” wprowadzonego do CBIU, kod H2 jest usuwany przez CAMe.

5. W przypadku przejęcia zarejestrowanego w SIO dokumentu, w którym ograniczono już sposób wykorzystania informacji oznaczając go kodem lub kodami, o których mowa w ust. 1 i 2, decyzję o ponownym ograniczeniu sposobu wykorzystania informacji podejmuje policjant przejmujący ten dokument lub jego przełożony.

6. Informacje oznaczone kodem H2 lub H3 mogą być wykorzystywane przez policjantów komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych, bez zgody lub wiedzy policjanta, który sporządził dokument lub jego bezpośredniego przełożonego.

7. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego na wniosek dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub osoby przez niego upoważnionej wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia na udostępnienie informacji o których mowa w ust. 6.

8. Ograniczenie sposobu wykorzystania informacji oznaczone kodem H2 lub H3 obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty jego określenia w SIO. Na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego skierowany do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej okres ten może być przedłużany o kolejne trzymiesięczne okresy.

9. W przypadku skierowania do komórki właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego zapytania o udzielenie informacji, której sposób wykorzystania ograniczono kodem H2, w sytuacji braku zgody policjanta, który określił ten sposób ograniczenia, udziela się odpowiedzi, że informacja nie figuruje w SIO. Odpowiedzi, o braku informacji w SIO nie udziela się, w przypadku zastrzeżenia koordynacyjnego, o którym mowa w § 12.

10. W przypadku rejestracji w SIO dokumentu oznaczonego symbolem H2 lub H3, system automatycznie generuje komunikat zawierający dane policjanta, który określił ograniczenie sposobu wykorzystania informacji.

§ 9.

1. Osoba wprowadzająca do SIO informacje z formularzy rejestracyjnych „Meldunek Informacyjny” lub „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”, uzupełnia wymienione dokumenty o datę rejestracji i nadany automatycznie przez system numer identyfikacyjny i zwraca niezwłocznie policjantowi, który je sporządził.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo upoważniony policjant lub pracownik Policji, zwraca policjantowi sporządzającemu dokument bez wprowadzenia do SIO jeżeli:

1) został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) zawiera informacje powszechnie znane lub nieprzydatne w realizacji ustawowych zadań Policji;

3) został wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie;

4) zawiera informacje, których przetwarzanie jest zabronione.

§ 10.

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 1, w SIO tworzy się obiekty analityczne o nazwie:

1) Adres – w przypadku informacji o miejscach;

2) Dokument – w przypadku informacji o dokumentach;

3) Firma – w przypadku informacji o podmiotach, które nie są osobami fizycznymi;

4) Grupa – w przypadku informacji o grupach przestępczych, a w szczególności o ich charakterze, celach i obszarach działania oraz zachowaniach jej członków;

5) Konto – w przypadku informacji o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych;

6) Osoba – w przypadku informacji o osobach fizycznych;

7) Pojazd – w przypadku informacji o pojazdach oraz ich częściach składowych;

8) Telefon – w przypadku informacji o numerach i abonentach telefonów lub urządzeń telekopiowych, adresach (kontach) poczty elektronicznej lub innych adresach albo numerach urządzeń wykorzystywanych do przekazu informacji;

9) Zdarzenie – w przypadku informacji o zdarzeniach, w tym o ich miejscu i czasie.

§ 11.

1. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, grupuje się w SIO w podzbiorach tematycznych dotyczących czynów zabronionych, metod działań przestępczych, grup przestępczych oraz innych zagadnień, uznanych za istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji. Każdy podzbiór tematyczny oznacza się nazwą „Sprawa”, której system nadaje indywidualny numer.

2. Obiekty analityczne, o których mowa w § 10, można grupować w podzbiorach tematycznych.

3. Podzbiór tematyczny tworzy i usuwa w drodze decyzji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, z własnej inicjatywy lub:

1) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji;

2) na wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej KGP lub Komendanta CBŚP.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, określa szczegółowo rodzaj informacji przetwarzanych w podzbiorze tematycznym, zasady dostępu do gromadzonych w nim informacji, warunki korzystania z podzbioru i sposób usuwania informacji przetwarzanych w podzbiorze.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może odmówić wydania decyzji:

1) o utworzeniu podzbioru tematycznego, jeżeli uzna wniosek o utworzenie tego podzbioru za nieuzasadniony;

2) o usunięciu podzbioru tematycznego, jeżeli wniosek w tym zakresie złożył podmiot inny, niż podmiot wnioskujący o utworzenie podzbioru tematycznego.

6. W przypadku odmowy wydania decyzji z powodów, o których mowa w ust. 5, wniosek odsyła się wnioskodawcy ze wskazaniem przyczyn jego nieuwzględnienia.

7. Decyzja lub odmowa wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, podlega zatwierdzeniu przez zastępcę Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji.

§ 12.

1. W celu uzyskania powiadomienia o wprowadzeniu do SIO informacji, mającej związek z obiektem analitycznym, policjant prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawie związanej z tym obiektem lub jego przełożony może przesłać do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej wniosek o zastrzeżenie koordynacyjne.

2.0 sposobie wykorzystania powiadomienia decyduje policjant, o którym mowa w ust. 1, lub jego przełożony.

3. Zastrzeżenie koordynacyjne obiektu analitycznego obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty jego odnotowania w SIO, po którym okres ten, na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego, o których mowa w ust. 1, można przedłużać o kolejne trzymiesięczne okresy.

4. Przed upływem okresów, o których mowa w ust. 3, zastrzeżenie koordynacyjne można usunąć na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego, o których mowa w ust. 1.

5. Wzór wniosku o zastrzeżenie koordynacyjne, przedłużenie zastrzeżenia koordynacyjnego albo usunięcie zastrzeżenia koordynacyjnego z SIO określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 13.

1. Weryfikację i usunięcie informacji, w tym danych osobowych, z SIO przeprowadzają, zgodnie z art. 20 ust. 17 ustawy o Policji oraz w sposób określony w § 29–33 rozporządzenia, komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach wywiadu kryminalnego oraz techniki operacyjnej, za pośrednictwem których wprowadzono je do systemu.

2. Informacje wprowadzone do CBIU przez policjantów lub pracowników komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP i komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych przenoszone są do ARCHIWUM i usuwane przez CAMe na podstawie przesłanych wykazów, które zawierają numery obiektów źródłowych i analitycznych przeznaczonych do usunięcia.

3. W przypadku likwidacji lub reorganizacji komórki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 1, weryfikację przeprowadza komórka organizacyjna Policji będąca jej następcą prawnym.

4. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant CBŚP, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej oraz dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych odpowiedzialni są za przeprowadzenie, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji informacji zgromadzonych w SIO.

5. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego zapewnia prowadzenie systematycznej weryfikacji informacji przetwarzanych w SIO, pod względem ich prawidłowości oraz przydatności i realizacji celów wymienionych w § 3 ust. 2.

6. Informację, która w wyniku weryfikacji została oceniona jako nieprzydatna przenosi się do ARCHIWUM a następnie usuwa się z SIO. Informację przetwarzaną w ARCHIWUM można przenieść do SMI lub CBIU w przypadku stwierdzenia jej przydatności do realizacji ustawowych zadań Policji.

7. Informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, zawierającą w szczególności dane o liczbie zweryfikowanych informacji oraz usuniętych obiektów źródłowych i analitycznych przesyła się nie później niż do dnia 31 marca każdego roku bezpośrednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

8. Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej oraz dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia informacji z SIO, w tym danych osobowych, w zakresie dotyczącym informacji wprowadzonych przez podległych policjantów lub pracowników Policji.

9. Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia każdej informacji wprowadzonej do SIO, w tym danych osobowych.

§ 14.

Policjant, który zmienił lub zniósł klauzulę tajności dokumentu, jest obowiązany poinformować o tym właściwą miejscowo komórkę wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej, w celu uwzględnienia zmiany klauzuli lub jej zniesienia w informacji wprowadzonej do SIO.

§ 15.

Informacje wprowadzone do SIO mogą być modyfikowane przez użytkowników SIO w zależności od posiadanych uprawnień.

§ 16.

1. Sprawdzenia w SIO można dokonać:

1) w przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych – w odniesieniu do obiektów analitycznych, o których mowa w § 10;

2) w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych, określonych decyzją dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego – w odniesieniu do miejsc;

3) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji albo dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach kryminalnych KGP lub dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub ich zastępców;

4) na polecenie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP lub ich zastępców.

2. W wyniku sprawdzenia, jednostka organizacyjna Policji lub uprawniony podmiot pozapolicyjny otrzymuje dostępne w SIO informacje, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i § 8 ust. 9.

3. Sprawdzenia dla zagranicznych organów ścigania są wykonywane za pośrednictwem właściwej w sprawach międzynarodowej współpracy Policji komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, KGP lub CBŚP.

4. Sprawdzenia w SMI realizują:

1) dla komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego;

2) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wewnętrznych – policjanci lub pracownicy Policji wyznaczeni przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych oraz CAMe;

3) dla uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej podległej dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

5. Sprawdzenia w CBIU realizują:

1) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej;

2) dla innych niż wymienione w pkt 1 komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego;

3) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wewnętrznych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych oraz CAMe;

4) dla uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, informacje udostępnia się za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej.

§ 17.

1. Kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej lub osoby przez nich upoważnione mogą pisemnie zwracać się do właściwych miejscowo komórek wywiadu kryminalnego z wnioskiem o analizę danych przetwarzanych w SIO lub kierować sprawdzenia na formularzu rejestracyjnym „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego ocenia zasadność wniosku, o którym mowa w ust. 1, i w przypadku stwierdzenia jej braku odmawia przeprowadzenia analizy oraz zwraca wniosek wraz z adnotacją o przyczynie tej odmowy.

3. Analizę prowadzi się w szczególności w celu:

1) rozpoznania lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury organizacji przestępczych oraz sposobu wykorzystywania dochodów z działalności przestępczej;

2) ustalenia zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami znajdującymi się w SIO, przydatnymi do wspomagania działań wykrywczych i procesów decyzyjnych związanych z realizacją ustawowych zadań Policji.

4. Wyniki sprawdzenia lub analizy mogą być przedstawione w formie opisowej lub graficznej.

5. Do sprawdzenia lub analizy stosuje się odpowiednio przepisy § 8 i § 12.

6. Odpowiedzi na „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych” lub wniosek o analizę, o których mowa w ust. 1, udziela kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, KGP, CBŚP, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub osoba przez nich upoważniona.

§ 18.

1. Indywidualne uprawnienia dostępu do SIO są nadawane, zmieniane lub odbierane na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych według procedury określonej w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa dla SIO zatwierdzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, lub upoważniona przez niego osoba, jest obowiązany przynajmniej raz w roku przeprowadzić weryfikację indywidualnych uprawnień dostępu do SIO nadanych podległym użytkownikom systemu.

3. Wzór wniosku o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień dostępu do SIO określa załącznik nr 4 do decyzji.

4. Informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 2, zawierającą dane o liczbie zweryfikowanych uprawnień, w szczególności nadanych, zmienionych lub odebranych uprawnieniach przesyła się nie później niż do dnia 31 marca każdego roku bezpośrednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

§ 19.

1. Nadzór nad przetwarzaniem informacji w SIO sprawuje:

1) dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

2) CAMe.

2. Zakres nadzoru nad przetwarzaniem informacji w SIO obejmuje badanie zgodności z prawem ich przetwarzania.

3. CAMe przeprowadza kontrolę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na podstawie pisemnego polecenia kontroli wskazującego jej zakres, wydanego przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

4. W przypadku stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu informacji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego wydaje zalecenia lub wytyczne celem ich usunięcia.

§ 20.

1. Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do:

1) pełnienia funkcji administratora przetwarzanych danych, w tym danych osobowych w SIO;

2) kontroli dostępu do przetwarzanych informacji w SIO;

3) nadawania, odbierania i zmiany uprawnień dostępu do SIO;

4) wyznaczania CAMe;

5) wydawania wytycznych dotyczących szczegółowego sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w SIO przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

2. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w SMI i ARCHIWUM.

3. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w CBIU, z wyłączeniem dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2.

4. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki jest odpowiedzialny za bezawaryjne funkcjonowanie SIO pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 21.

Traci moc decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

§ 22.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250.

2) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 192 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie założenia oraz zasad prowadzenia centralnego zbioru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP poz. 51), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 256 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru System Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 69 i 103), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

3)Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 256 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru Systemu Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. poz. 69 i 103), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

4) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

Załącznik 1. [„WZÓR” – MELDUNEK INFORMACYJNY]

Załączniki do decyzji nr 338 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1

„WZÓR” – MELDUNEK INFORMACYJNY

infoRgrafika

Załącznik 2. [„WZÓR” – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 2

„WZÓR” – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [„WZÓR” – WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE /PRZEDŁUŻENIE /USUNIĘCIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 3

„WZÓR” – WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE /PRZEDŁUŻENIE /USUNIĘCIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [„WZÓR” – WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ/ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 4

„WZÓR” – WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ/ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tax Angels Group Limited

Tax Angels Group Limited to kancelaria podatkowa, tworzona przez zespół doradców wspierających przedsiębiorców w zakresie otwierania firm za granicą, w szczególności w Wielkiej Brytanii i Szkocji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »