| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 338
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 12 października 2016 r.

w sprawie Systemu Informacji Operacyjnych

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091) oraz w związku z § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Decyzja określa:

1) przeznaczenie zestawu zbiorów danych o nazwie „System Informacji Operacyjnych”, zwanego dalej „SIO”;

2) zakres informacyjny, rzeczowy i terytorialny SIO;

3) podmioty odpowiedzialne za prowadzenie SIO;

4) podmioty uprawnione do korzystania z SIO;

5) procedury nadawania, zmiany i odbierania osobom uprawnień do przetwarzania danych w SIO;

6) strukturę SIO oraz procedury przetwarzania informacji w nim zgromadzonych;

7) techniczne i organizacyjne warunki wykonywania czynności służbowych niezbędnych do realizacji ustalonego celu prowadzenia SIO oraz zapewniających zgodne z prawem efektywne przetwarzanie informacji w nim zgromadzonych, w celu realizacji ustawowych zadań Policji.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia oznaczają:

1) SMI – zbiór danych o nazwie „System Meldunku Informacyjnego”;

2) CBIU – zbiór danych o nazwie „Centralna Baza Informacji z Ustaleń”;

3) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091);

4) zarządzenie – zarządzenie nr pf-634 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych, zmienione zarządzeniem nr pf-1292 z dnia 19 grudnia 2008 r., nr pf-671 z dnia 7 czerwca 2011 r., pf-11 z dnia 31 marca 2014 r. oraz nr pf-59 z dnia 6 października 2014 r.;

5) ustawa o Policji – ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1));

6) CBŚP – Centralne Biuro Śledcze Policji;

7) CAMe – policjanta lub pracownika Komendy Głównej Policji, zwanej dalej „KGP”, wyznaczonego przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego na stanowisko Centralnego Administratora Merytorycznego SIO;

8) podmioty uprawnione – komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji oraz podmioty pozapolicyjne, które mogą uzyskiwać dane z SIO na podstawie odrębnych przepisów;

9) dokument – dokument źródłowy zawierający informacje podlegające rejestracji w SIO;

10) obiekt źródłowy – informację zarejestrowaną w SIO na podstawie dokumentów wymienionych w § 4;

11) obiekt analityczny – informację zarejestrowaną w SIO na podstawie obiektu źródłowego.

§ 3.

1. W biurze KGP właściwym w sprawach wywiadu kryminalnego prowadzi się, obejmujący terytorium całego kraju, system teleinformatyczny SIO opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. W SIO przetwarza się uzyskane przez policjantów informacje, w tym dane osobowe przydatne do zapobiegania, rozpoznawania, ujawniania i wykrywania przestępstw, ustalania metod ich popełniania oraz wykrywania i zatrzymywania ich sprawców, w szczególności:

1) informacje o zdarzeniach, miejscach, pojazdach, dokumentach oraz osobach fizycznych i podmiotach niebędących osobami fizycznymi;

2) informacje o telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych wykorzystywanych do przekazu informacji, z wyłączeniem danych uzyskanych w trybie określonym w art. 20c, 20cb i 20da ustawy o Policji;

3) informacje o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych, z uwzględnieniem ograniczeń dostępu do tych danych wynikających z art. 20 ust. 3 i 4 ustawy o Policji.

3. SIO składa się z SMI2), CBIU3) i ARCHIWUM4).

4. SMI i CBIU są przeznaczone do gromadzenia informacji wykorzystywanych przez służbę kryminalną i śledczą Policji w związku z wykonywaniem czynności operacyjno-rozpoznawczych, przy czym SMI jest przeznaczone także do sprawdzania i rejestracji miejsc podczas wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych.

5. ARCHIWUM jest przeznaczone do gromadzenia informacji przetwarzanych w SMI i CBIU, które zostały uznane za nieprzydatne do realizacji ustawowych zadań Policji, w celu ich usunięcia.

§ 4.

1. Na podstawie dokumentu:

1) wypełnionego formularza rejestracyjnego o nazwie „Meldunek Informacyjny”, którego wzór określa załącznik nr 1 do decyzji, informacje rejestruje się w SMI;

2) wypełnionego formularza rejestracyjnego o nazwie „Zapytanie/Typowanie do systemu informacji operacyjnych”, którego wzór określa załącznik nr 2 do decyzji, informacje rejestruje się i sprawdza w SMI lub CBIU;

3) Wniosku o obserwację lub Komunikatu z obserwacji, których wzory określa zarządzenie, dane rejestruje się w CBIU;

4) zawierającego dane, których zakres określa załącznik nr 1 lub 2 do decyzji, informacje odpowiednio rejestruje się lub sprawdza w SMI lub CBIU.

2. Policjant jest obowiązany sporządzić „Meldunek Informacyjny” w przypadku uzyskania informacji mogących przyczynić się do osiągnięcia celów, o których mowa w § 3 ust. 2.

§ 5.

1. Dokumenty, o których mowa w § 4, policjant jest obowiązany sporządzić rzetelnie i kompletnie, weryfikując uzyskane informacje, w szczególności w dostępnych bazach danych.

2. Policjant jest obowiązany przekazać dokument, o którym mowa w § 4 ust. 1:

1) pkt 1, 2 i 4 – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego albo innej komórce organizacyjnej uprawnionej do wprowadzania informacji do SIO;

2) pkt 3 i 4 – komórce organizacyjnej właściwej w sprawach techniki operacyjnej.

3. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 3, przekazuje się niezwłocznie.

4. Dokument przed przekazaniem, o którym mowa w ust. 2, podlega sprawdzeniu i zatwierdzeniu pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwego kierownika jednostki lub komórki organizacyjnej Policji lub przez upoważnionego przez te osoby policjanta.

§ 6.

1. W przypadku, gdy przetwarzane informacje dotyczą policjanta lub pracownika Policji, dokument przekazuje się komórce organizacyjnej KGP miejscowo właściwej w sprawach wewnętrznych, której kierownik podejmuje decyzję o ich wprowadzeniu lub niewprowadzaniu do SIO oraz o ich usunięciu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się lub odmawia udostępnienia uprawnionym podmiotom za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych.

§ 7.

Wypełniając formularz rejestracyjny o nazwie „Meldunek Informacyjny” policjant ocenia:

1) wiarygodność źródła informacji, zaznaczając kod:

a) A – w przypadku braku wątpliwości co do wiarygodności źródła informacji,

b) B – w przypadku informacji pochodzącej ze źródła, które w większości przypadków było wiarygodne,

c) C – w przypadku informacji pochodzącej ze źródła, które w większości przypadków było niewiarygodne,

d) X – w przypadku informacji pochodzącej z nowego źródła, którego wiarygodność nie jest znana, ponieważ źródło nie było sprawdzane lub sprawdzenie nie jest możliwe;

2) prawdziwość informacji, zaznaczając kod:

a) 1 – w przypadku informacji ocenionej jako prawdziwa,

b) 2 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu,

c) 3 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane nie są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu, ale zostały potwierdzone przez inne źródło informacji,

d) 4 – w przypadku, gdy fakty w niej wskazane nie są znane bezpośrednio źródłu ją przekazującemu i nie mogą być sprawdzone przez inne źródło informacji.

§ 8.

1. Wypełniając formularze rejestracyjne o nazwie „Meldunek Informacyjny” lub „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”, policjant lub jego bezpośredni przełożony określa ograniczenie sposobu wykorzystania informacji, wpisując kod:

1) H2 – w przypadku, gdy ze względu na konieczność szczególnej ochrony przebiegu prowadzonych czynności operacyjno-rozpoznawczych przed dekonspiracją, zapewnienia właściwego toku postępowania karnego albo ochrony życia i zdrowia policjantów lub innych osób uczestniczących w czynnościach służbowych – udostępnienie informacji wymaga zgody policjanta, który określił ograniczenie sposobu jej wykorzystania lub jego bezpośredniego przełożonego, z zastrzeżeniem ust. 6;

2) H3 – w przypadku, gdy sposób wykorzystania informacji podlega innym ograniczeniom niż wymienione w pkt 1, wskazanym opisowo w polu „Uwagi” formularza dokumentu.

2. Każdy dokument wprowadzony do SIO opatrzony jest automatycznie kodem H1, który oznacza, że informacja w nim zawarta jest operacyjna i nie może być wykorzystana bezpośrednio w postępowaniu karnym.

3. System automatycznie oznacza kodem H2 dokumenty wprowadzone do CBIU.

4. W przypadku braku określenia ograniczenia sposobu wykorzystania informacji przez policjanta kodem H2 na formularzu „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych” wprowadzonego do CBIU, kod H2 jest usuwany przez CAMe.

5. W przypadku przejęcia zarejestrowanego w SIO dokumentu, w którym ograniczono już sposób wykorzystania informacji oznaczając go kodem lub kodami, o których mowa w ust. 1 i 2, decyzję o ponownym ograniczeniu sposobu wykorzystania informacji podejmuje policjant przejmujący ten dokument lub jego przełożony.

6. Informacje oznaczone kodem H2 lub H3 mogą być wykorzystywane przez policjantów komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych, bez zgody lub wiedzy policjanta, który sporządził dokument lub jego bezpośredniego przełożonego.

7. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego na wniosek dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub osoby przez niego upoważnionej wyraża zgodę lub odmawia jej wyrażenia na udostępnienie informacji o których mowa w ust. 6.

8. Ograniczenie sposobu wykorzystania informacji oznaczone kodem H2 lub H3 obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty jego określenia w SIO. Na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego skierowany do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej okres ten może być przedłużany o kolejne trzymiesięczne okresy.

9. W przypadku skierowania do komórki właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego zapytania o udzielenie informacji, której sposób wykorzystania ograniczono kodem H2, w sytuacji braku zgody policjanta, który określił ten sposób ograniczenia, udziela się odpowiedzi, że informacja nie figuruje w SIO. Odpowiedzi, o braku informacji w SIO nie udziela się, w przypadku zastrzeżenia koordynacyjnego, o którym mowa w § 12.

10. W przypadku rejestracji w SIO dokumentu oznaczonego symbolem H2 lub H3, system automatycznie generuje komunikat zawierający dane policjanta, który określił ograniczenie sposobu wykorzystania informacji.

§ 9.

1. Osoba wprowadzająca do SIO informacje z formularzy rejestracyjnych „Meldunek Informacyjny” lub „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”, uzupełnia wymienione dokumenty o datę rejestracji i nadany automatycznie przez system numer identyfikacyjny i zwraca niezwłocznie policjantowi, który je sporządził.

2. Kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji albo upoważniony policjant lub pracownik Policji, zwraca policjantowi sporządzającemu dokument bez wprowadzenia do SIO jeżeli:

1) został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych;

2) zawiera informacje powszechnie znane lub nieprzydatne w realizacji ustawowych zadań Policji;

3) został wypełniony nieprawidłowo lub nieczytelnie;

4) zawiera informacje, których przetwarzanie jest zabronione.

§ 10.

Na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w § 4 ust. 1, w SIO tworzy się obiekty analityczne o nazwie:

1) Adres – w przypadku informacji o miejscach;

2) Dokument – w przypadku informacji o dokumentach;

3) Firma – w przypadku informacji o podmiotach, które nie są osobami fizycznymi;

4) Grupa – w przypadku informacji o grupach przestępczych, a w szczególności o ich charakterze, celach i obszarach działania oraz zachowaniach jej członków;

5) Konto – w przypadku informacji o rachunkach w bankach lub innych instytucjach finansowych oraz o czynnościach bankowych;

6) Osoba – w przypadku informacji o osobach fizycznych;

7) Pojazd – w przypadku informacji o pojazdach oraz ich częściach składowych;

8) Telefon – w przypadku informacji o numerach i abonentach telefonów lub urządzeń telekopiowych, adresach (kontach) poczty elektronicznej lub innych adresach albo numerach urządzeń wykorzystywanych do przekazu informacji;

9) Zdarzenie – w przypadku informacji o zdarzeniach, w tym o ich miejscu i czasie.

§ 11.

1. Dokumenty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2, grupuje się w SIO w podzbiorach tematycznych dotyczących czynów zabronionych, metod działań przestępczych, grup przestępczych oraz innych zagadnień, uznanych za istotne w zakresie realizacji ustawowych zadań Policji. Każdy podzbiór tematyczny oznacza się nazwą „Sprawa”, której system nadaje indywidualny numer.

2. Obiekty analityczne, o których mowa w § 10, można grupować w podzbiorach tematycznych.

3. Podzbiór tematyczny tworzy i usuwa w drodze decyzji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, z własnej inicjatywy lub:

1) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji;

2) na wniosek komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, kierownika komórki organizacyjnej służby kryminalnej KGP lub Komendanta CBŚP.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 3, określa szczegółowo rodzaj informacji przetwarzanych w podzbiorze tematycznym, zasady dostępu do gromadzonych w nim informacji, warunki korzystania z podzbioru i sposób usuwania informacji przetwarzanych w podzbiorze.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może odmówić wydania decyzji:

1) o utworzeniu podzbioru tematycznego, jeżeli uzna wniosek o utworzenie tego podzbioru za nieuzasadniony;

2) o usunięciu podzbioru tematycznego, jeżeli wniosek w tym zakresie złożył podmiot inny, niż podmiot wnioskujący o utworzenie podzbioru tematycznego.

6. W przypadku odmowy wydania decyzji z powodów, o których mowa w ust. 5, wniosek odsyła się wnioskodawcy ze wskazaniem przyczyn jego nieuwzględnienia.

7. Decyzja lub odmowa wydania decyzji, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 5, podlega zatwierdzeniu przez zastępcę Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji.

§ 12.

1. W celu uzyskania powiadomienia o wprowadzeniu do SIO informacji, mającej związek z obiektem analitycznym, policjant prowadzący czynności operacyjno-rozpoznawcze w sprawie związanej z tym obiektem lub jego przełożony może przesłać do komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej wniosek o zastrzeżenie koordynacyjne.

2.0 sposobie wykorzystania powiadomienia decyduje policjant, o którym mowa w ust. 1, lub jego przełożony.

3. Zastrzeżenie koordynacyjne obiektu analitycznego obowiązuje przez okres trzech miesięcy od daty jego odnotowania w SIO, po którym okres ten, na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego, o których mowa w ust. 1, można przedłużać o kolejne trzymiesięczne okresy.

4. Przed upływem okresów, o których mowa w ust. 3, zastrzeżenie koordynacyjne można usunąć na pisemny wniosek policjanta lub jego przełożonego, o których mowa w ust. 1.

5. Wzór wniosku o zastrzeżenie koordynacyjne, przedłużenie zastrzeżenia koordynacyjnego albo usunięcie zastrzeżenia koordynacyjnego z SIO określa załącznik nr 3 do decyzji.

§ 13.

1. Weryfikację i usunięcie informacji, w tym danych osobowych, z SIO przeprowadzają, zgodnie z art. 20 ust. 17 ustawy o Policji oraz w sposób określony w § 29–33 rozporządzenia, komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach wywiadu kryminalnego oraz techniki operacyjnej, za pośrednictwem których wprowadzono je do systemu.

2. Informacje wprowadzone do CBIU przez policjantów lub pracowników komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego, komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP i komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych przenoszone są do ARCHIWUM i usuwane przez CAMe na podstawie przesłanych wykazów, które zawierają numery obiektów źródłowych i analitycznych przeznaczonych do usunięcia.

3. W przypadku likwidacji lub reorganizacji komórki organizacyjnej Policji, o której mowa w ust. 1, weryfikację przeprowadza komórka organizacyjna Policji będąca jej następcą prawnym.

4. Komendanci wojewódzcy (Stołeczny) Policji, Komendant CBŚP, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej oraz dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych odpowiedzialni są za przeprowadzenie, nie rzadziej niż raz w roku, weryfikacji informacji zgromadzonych w SIO.

5. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego zapewnia prowadzenie systematycznej weryfikacji informacji przetwarzanych w SIO, pod względem ich prawidłowości oraz przydatności i realizacji celów wymienionych w § 3 ust. 2.

6. Informację, która w wyniku weryfikacji została oceniona jako nieprzydatna przenosi się do ARCHIWUM a następnie usuwa się z SIO. Informację przetwarzaną w ARCHIWUM można przenieść do SMI lub CBIU w przypadku stwierdzenia jej przydatności do realizacji ustawowych zadań Policji.

7. Informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 1, zawierającą w szczególności dane o liczbie zweryfikowanych informacji oraz usuniętych obiektów źródłowych i analitycznych przesyła się nie później niż do dnia 31 marca każdego roku bezpośrednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

8. Komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej oraz dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia informacji z SIO, w tym danych osobowych, w zakresie dotyczącym informacji wprowadzonych przez podległych policjantów lub pracowników Policji.

9. Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia każdej informacji wprowadzonej do SIO, w tym danych osobowych.

§ 14.

Policjant, który zmienił lub zniósł klauzulę tajności dokumentu, jest obowiązany poinformować o tym właściwą miejscowo komórkę wywiadu kryminalnego lub techniki operacyjnej, w celu uwzględnienia zmiany klauzuli lub jej zniesienia w informacji wprowadzonej do SIO.

§ 15.

Informacje wprowadzone do SIO mogą być modyfikowane przez użytkowników SIO w zależności od posiadanych uprawnień.

§ 16.

1. Sprawdzenia w SIO można dokonać:

1) w przypadku prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych – w odniesieniu do obiektów analitycznych, o których mowa w § 10;

2) w ramach czynności dochodzeniowo-śledczych, określonych decyzją dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego – w odniesieniu do miejsc;

3) na polecenie Komendanta Głównego Policji lub zastępcy Komendanta Głównego Policji nadzorującego komórki organizacyjne służby kryminalnej i śledczej Policji albo dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach kryminalnych KGP lub dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub ich zastępców;

4) na polecenie komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, Komendanta CBŚP lub ich zastępców.

2. W wyniku sprawdzenia, jednostka organizacyjna Policji lub uprawniony podmiot pozapolicyjny otrzymuje dostępne w SIO informacje, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2 i § 8 ust. 9.

3. Sprawdzenia dla zagranicznych organów ścigania są wykonywane za pośrednictwem właściwej w sprawach międzynarodowej współpracy Policji komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, KGP lub CBŚP.

4. Sprawdzenia w SMI realizują:

1) dla komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego;

2) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wewnętrznych – policjanci lub pracownicy Policji wyznaczeni przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych oraz CAMe;

3) dla uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej podległej dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

5. Sprawdzenia w CBIU realizują:

1) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach techniki operacyjnej;

2) dla innych niż wymienione w pkt 1 komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej – policjanci lub pracownicy Policji komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego;

3) dla komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wewnętrznych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wewnętrznych oraz CAMe;

4) dla uprawnionych podmiotów pozapolicyjnych – policjanci lub pracownicy Policji komórki organizacyjnej KGP właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 pkt 4, informacje udostępnia się za zgodą dyrektora biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej.

§ 17.

1. Kierownicy jednostek lub komórek organizacyjnych służby kryminalnej i śledczej lub osoby przez nich upoważnione mogą pisemnie zwracać się do właściwych miejscowo komórek wywiadu kryminalnego z wnioskiem o analizę danych przetwarzanych w SIO lub kierować sprawdzenia na formularzu rejestracyjnym „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych”.

2. Kierownik komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego ocenia zasadność wniosku, o którym mowa w ust. 1, i w przypadku stwierdzenia jej braku odmawia przeprowadzenia analizy oraz zwraca wniosek wraz z adnotacją o przyczynie tej odmowy.

3. Analizę prowadzi się w szczególności w celu:

1) rozpoznania lokalizacji, rodzaju działalności, składu osobowego i struktury organizacji przestępczych oraz sposobu wykorzystywania dochodów z działalności przestępczej;

2) ustalenia zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi informacjami znajdującymi się w SIO, przydatnymi do wspomagania działań wykrywczych i procesów decyzyjnych związanych z realizacją ustawowych zadań Policji.

4. Wyniki sprawdzenia lub analizy mogą być przedstawione w formie opisowej lub graficznej.

5. Do sprawdzenia lub analizy stosuje się odpowiednio przepisy § 8 i § 12.

6. Odpowiedzi na „Zapytanie/Typowanie do Systemu Informacji Operacyjnych” lub wniosek o analizę, o których mowa w ust. 1, udziela kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, KGP, CBŚP, dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych lub osoba przez nich upoważniona.

§ 18.

1. Indywidualne uprawnienia dostępu do SIO są nadawane, zmieniane lub odbierane na podstawie pisemnego wniosku kierownika komórki organizacyjnej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, CBŚP, dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wewnętrznych według procedury określonej w Procedurach Bezpiecznej Eksploatacji i Szczególnych Wymaganiach Bezpieczeństwa dla SIO zatwierdzonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

2. Kierownik, o którym mowa w ust. 1, lub upoważniona przez niego osoba, jest obowiązany przynajmniej raz w roku przeprowadzić weryfikację indywidualnych uprawnień dostępu do SIO nadanych podległym użytkownikom systemu.

3. Wzór wniosku o nadanie, zmianę i odebranie uprawnień dostępu do SIO określa załącznik nr 4 do decyzji.

4. Informację o wynikach weryfikacji, o której mowa w ust. 2, zawierającą dane o liczbie zweryfikowanych uprawnień, w szczególności nadanych, zmienionych lub odebranych uprawnieniach przesyła się nie później niż do dnia 31 marca każdego roku bezpośrednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

§ 19.

1. Nadzór nad przetwarzaniem informacji w SIO sprawuje:

1) dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego;

2) CAMe.

2. Zakres nadzoru nad przetwarzaniem informacji w SIO obejmuje badanie zgodności z prawem ich przetwarzania.

3. CAMe przeprowadza kontrolę w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji na podstawie pisemnego polecenia kontroli wskazującego jej zakres, wydanego przez dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego.

4. W przypadku stwierdzonych uchybień w przetwarzaniu informacji dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego wydaje zalecenia lub wytyczne celem ich usunięcia.

§ 20.

1. Dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego upoważnia się do:

1) pełnienia funkcji administratora przetwarzanych danych, w tym danych osobowych w SIO;

2) kontroli dostępu do przetwarzanych informacji w SIO;

3) nadawania, odbierania i zmiany uprawnień dostępu do SIO;

4) wyznaczania CAMe;

5) wydawania wytycznych dotyczących szczegółowego sposobu wykonywania czynności służbowych związanych z przetwarzaniem informacji w SIO przez policjantów i pracowników jednostek organizacyjnych Policji.

2. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w SMI i ARCHIWUM.

3. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach techniki operacyjnej jest odpowiedzialny za merytoryczną jakość informacji przetwarzanych w CBIU, z wyłączeniem dokumentów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2.

4. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki jest odpowiedzialny za bezawaryjne funkcjonowanie SIO pod względem technicznym oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.

§ 21.

Traci moc decyzja nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów danych „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

§ 22.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

z upoważnienia

Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Andrzej Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217, 1268, 1890, 2023 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 147, 437, 669, 862, 904, 960 i 1250.

2) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 192 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie założenia oraz zasad prowadzenia centralnego zbioru informacji dla potrzeb analizy kryminalnej (Dz. Urz. KGP poz. 51), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 256 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru System Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. KGP poz. 69 i 103), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

3)Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 256 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie założenia i prowadzenia na potrzeby Policji centralnego zbioru Systemu Informacji Operacyjnych (Dz. Urz. poz. 69 i 103), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

4) Wymieniony zbiór został utworzony na podstawie decyzji nr 773 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP z 2009 r. poz. 3), która utraciła moc w związku z wejściem w życie decyzji nr 126 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie prowadzenia w Policji zestawu zbiorów informacji „System Informacji Operacyjnych” (Dz. Urz. KGP poz. 29, z 2014 r. poz. 110 oraz z 2015 r. poz. 18).

Załącznik 1. [„WZÓR” – MELDUNEK INFORMACYJNY]

Załączniki do decyzji nr 338 Komendanta Głównego Policji
z dnia 12 października 2016 r.

Załącznik nr 1

„WZÓR” – MELDUNEK INFORMACYJNY

infoRgrafika

Załącznik 2. [„WZÓR” – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 2

„WZÓR” – ZAPYTANIE/TYPOWANIE DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 3. [„WZÓR” – WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE /PRZEDŁUŻENIE /USUNIĘCIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 3

„WZÓR” – WNIOSEK O ZASTRZEŻENIE KOORDYNACYJNE /PRZEDŁUŻENIE /USUNIĘCIE ZASTRZEŻENIA KOORDYNACYJNEGO W SYSTEMIE INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

Załącznik 4. [„WZÓR” – WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ/ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH]

Załącznik nr 4

„WZÓR” – WNIOSEK O NADANIE/ZMIANĘ/ODEBRANIE UPRAWNIEŃ DOSTĘPU DO SYSTEMU INFORMACJI OPERACYJNYCH

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Eksperci Lafarge

Światowy lider w produkcji materiałów budowlanych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »