REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 4

ZARZĄDZENIE NR 2
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1173 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 listopada 2004 r. w sprawie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 73) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zadania obsady stanowiska kierowania oraz sposób ich wykonywania;";

2) w § 2 w ust. 1:

a) w pkt 1 po wyrazach "Komendę Stołeczną Policji," dodaje się wyrazy "Centralne Biuro Śledcze Policji,",

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) pomocnik dyżurnego - wspomagający realizację zadań dyżurnego, w szczególności w zakresie obsługi technicznej SK policjant, pracownik Policji lub inna osoba niebędąca policjantem oraz pracownikiem Policji, pełniąca służbę albo świadcząca pracę na SK na podstawie umowy lub porozumienia;",

c) użyty w § 2 w ust. 1 w pkt 7, w § 5 w ust. 1 w pkt 1, w § 9 w ust. 1 w pkt 1, 2, 6 i 7, w ust. 2, w ust. 5 w pkt 2 i 3, w ust. 6 oraz w załączniku nr 2 do zarządzenia w tytule, w tytule rozdziału I, w § 1 w ust. 1 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia i w lit. a, w § 2 w ust. 3, w tytule rozdziału II, w § 3 w ust. 1, w ust. 2 w zdaniu wprowadzającym do wyliczenia oraz w pkt 1-3 i 5-7, w tytule rozdziału III, w § 5 w ust. 1-3 w różnej liczbie i przypadku wyraz "wydarzenie" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem "zdarzenie",

d) pkt 8-10 otrzymują brzmienie:

"8) zgłoszenie o zdarzeniu - przekazana telefonicznie, drogą elektroniczną, pisemnie, osobiście lub za pośrednictwem innych dostępnych środków komunikacji obsadzie SK informacja o zaistniałym lub mającym nastąpić zdarzeniu;

9) rezerwa kadrowa SK - policjanci lub pracownicy Policji wyznaczeni przez kierownika jednostki Policji, posiadający niezbędne uprawnienia i kwalifikacje, przewidywani do pełnienia służby lub świadczenia pracy na SK w tej jednostce w trakcie absencji obsady SK lub w innych uzasadnionych sytuacjach;

10) środki pomocnicze - dokumentacja oraz wyposażenie SK, niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obsady stanowiska kierowania;",

e) po pkt 10 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

"11) interwencja - niezwłoczne włączenie się policjanta lub policjantów w tok zdarzenia, zmierzające do ustalenia jego charakteru a w przypadku gdy wymaga tego sytuacja, przywrócenie naruszonego bezpieczeństwa i porządku publicznego.";

3) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. SK tworzy się w Komendzie Głównej Policji, komendzie wojewódzkiej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, komendzie miejskiej Policji, komendzie powiatowej Policji, komendzie rejonowej Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji oraz Komendant Stołeczny Policji mogą podjąć decyzje o utworzeniu lub zniesieniu SK w komisariacie Policji lub komisariacie specjalistycznym Policji.

3. Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji może podjąć decyzję o utworzeniu lub zniesieniu SK w Centralnym Biurze Śledczym Policji.

4. Komendanci wojewódzcy Policji oraz Komendant Stołeczny Policji mogą podjąć decyzję o utworzeniu lub zniesieniu SK odpowiednio poza siedzibami własnymi lub siedzibami podległych komendantów miejskich, powiatowych, rejonowych, komisariatów lub komisariatów specjalistycznych Policji. Przepis stosuje się odpowiednio do Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji.

5. Decyzję, o której mowa w ust. 4, odpowiednio komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji podejmuje po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Policji.";

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

"§ 3a. 1. Właściwy kierownik jednostki Policji wydaje decyzję o powołaniu rezerwy kadrowej, wyznaczając osoby do realizacji zadań na SK i określając ich zakres.

2. W jednostce Policji, w której służba na SK pełniona jest w obsadzie minimum dwuosobowej przez dyżurnego i zastępcę dyżurnego, w trakcie absencji w służbie dyżurnego, do wykonywania jego zadań w szczególności wyznacza się policjanta z obsady SK lub z rezerwy kadrowej, posiadającego większe doświadczenie w zakresie pełnienia służby na SK.

3. Wyznaczone osoby, o których mowa w ust. 1, w celu utrzymania gotowości lub doskonalenia umiejętności w zakresie pełnienia służby lub świadczenia pracy na SK, powinny pełnić służbę lub świadczyć pracę na tym stanowisku nie rzadziej niż raz na kwartał.

4. W Komendzie Głównej Policji decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje dyrektor Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji.";

5) w § 4 w ust. 2 uchyla się pkt 2;

6) tytuł rozdziału III otrzymuje brzmienie:

"Zadania obsady stanowiska kierowania";

7) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Do zadań zastępcy dyżurnego jednostki Policji należy wspieranie dyżurnego w realizacji jego zadań.

2. Podczas krótkotrwałej nieobecność dyżurnego na SK, zastępca dyżurnego realizuje jego zadania, określone w § 5 ust. 1.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 oraz niemożności wykonywania zadań przez zastępcę dyżurnego na SK, kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej Policji realizującej zadania sztabowe w tej jednostce, wyznacza podległego policjanta do realizacji zadań na SK w zastępstwie dyżurnego na czas jego nieobecności.

4. W przypadku pełnienia służby na SK w obsadzie jednoosobowej przez dyżurnego, kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej Policji realizującej zadania sztabowe w tej jednostce, wskazuje policjanta do realizacji zadań na SK w zastępstwie dyżurnego na czas jego nieobecności.";

8) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendant wojewódzki Policji lub Komendant Stołeczny Policji może dodatkowo określić w drodze decyzji katalog zdarzeń inny, niż wymieniony w ust. 2, oraz tryb meldowania o tych zdarzeniach.";

9) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Realizacja zadań obsady SK, w szczególności w zakresie wykonanych czynności, podjętych decyzji, wydanych i otrzymanych poleceń, jest na bieżąco dokumentowana w Systemie Wspomagania Dowodzenia Policji zwanym dalej "SWD Policji", zgodnie z zasadami funkcjonowania tego systemu określonymi w przepisach w sprawie form i metod przetwarzania informacji wspomagających kierowanie niektórymi działaniami Policji podejmowanymi w celu wykonania zadań ustawowych.

2. W przypadku braku dostępu do SWD Policji spowodowanego przerwą techniczną lub awarią, dokumentowanie realizacji zadań obsady SK odbywa się w postaci papierowej lub elektronicznie, w zakresie umożliwiającym uzupełnienie przetwarzanych danych poprzez ich niezwłoczne wprowadzenie do SWD Policji, bezpośrednio po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej korzystanie z tego systemu.";

10) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Wyposażenie SK stanowią w szczególności:

1) środki łączności przewodowej z możliwością identyfikacji numeru abonenta i bezprzewodowej, zapewniające obustronną wymianę informacji z policjantami pełniącymi służbę, jednostkami Policji oraz podmiotami pozapolicyjnymi;

2) urządzenia służące do rejestracji korespondencji prowadzonej przy użyciu środków, o których mowa w pkt 1 lub zapewniające dostęp do systemu rejestracji takiej korespondencji z możliwością jej odsłuchu na SK;

3) urządzenia zapewniające dostęp do zbiorów informatycznych Policji, w szczególności urządzenia zapewniające dostęp do SWD Policji;

4) mapy przedstawiające obszar działania jednostki Policji oraz zawierające inne dane niezbędne do realizacji zadań;

5) urządzenia umożliwiające szyfrowanie korespondencji zawierającej informacje niejawne, w przypadku, gdy w jednostce Policji brak jest komórki organizacyjnej Policji właściwej do przekazu ww. informacji;

6) urządzenia umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz urządzenia umożliwiające odbiór radiowych i telewizyjnych serwisów informacyjnych;

7) pomieszczenie socjalne.";

11) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia;

12) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) przyjąć zgłoszenie w SWD Policji, a następnie przekazać je do właściwej jednostki Policji i w razie konieczności powiadomić dyżurnego tej jednostki telefonicznie,

c) na żądanie dyżurnego właściwej jednostki Policji, w szczególności w przypadku możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, sporządzić i przekazać mu notatkę urzędową,",

b) w § 3 w ust. 2:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) powiadamia dyżurnego jednostki Policji wyższego szczebla o zaistnieniu zdarzenia wyszczególnionego w załączniku nr 1 do zarządzenia lub w katalogu, o którym mowa w § 9 ust. 3 oraz o potrzebie włączenia do działań policjantów z innych jednostek Policji;",

- w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) wyznacza policjanta dowodzącego interwencją w przypadku skierowania do działań więcej niż jednego patrolu, a w przypadku wyznaczenia takiego policjanta przez kierownika jednostki Policji zawiadamia o tym wyznaczonego policjanta oraz pozostałych policjantów będących na miejscu zdarzenia i kierowanych do jego obsługi.",

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. 1. W przypadku zdarzenia wymienionego w katalogu zdarzeń, o którym mowa w załączniku nr 1 do zarządzenia, dyżurny komendy wojewódzkiej Policji lub Komendy Stołecznej Policji po otrzymywaniu informacji o tym zdarzeniu od dyżurnego podległej jednostki Policji, przekazuje ją dyżurnemu Komendy Głównej Policji.

2. Przekazanie informacji, o której mowa w ust. 1, odbywa się za pośrednictwem SWD Policji.

3. Podczas awarii lub przerw technicznych SWD Policji albo konieczności uzupełniania szczegółów zdarzenia przekazanie informacji, o którym mowa w ust. 1, odbywa się telefonicznie. W przypadku braku łączności telefonicznej należy wykorzystać łączność radiową lub inne narzędzia wymiany informacji funkcjonujące w Policji.

4. Dyżurny Komendy Głównej Policji jest informowany o zdarzeniach ujętych w załączniku nr 1 do zarządzenia w czasie do 60 minut od momentu ich potwierdzenia.",

d) użyte w § 5 w ust. 1 i 3 wyrazy "aplikacji Biuletyn KSIP" oraz w § 5 w ust. 2 wyrazy "Biuletynie KSIP" zastępuje się wyrazami "KSIP w zbiorze danych Fakt/Wydarzenie".

13) załącznik nr 3 uchyla się.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Załącznik 1. [KATALOG ZDARZEŃ PODLEGAJĄCYCH MELDOWANIU DYŻURNEMU KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PRZEZ DYŻURNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ (STOŁECZNEJ) POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji
z dnia 15 stycznia 2018 r.

KATALOG ZDARZEŃ PODLEGAJĄCYCH MELDOWANIU DYŻURNEMU KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI PRZEZ DYŻURNEGO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ (STOŁECZNEJ) POLICJI

Lp.

Kategoria zdarzenia

1.

Zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego

 

1. Napaść lub zamach na:

 

1) Prezydenta Rzeczypospolitej;

 

2) osoby, obiekty oraz urządzenia ustawowo ochraniane przez Biuro Ochrony Rządu;

 

3) przedstawiciela obcego państwa korzystającego z immunitetu dyplomatycznego na terenie Rzeczypospolitej;

 

4) zwierzchnika: kościoła, związku wyznaniowego, stowarzyszenia lub organizacji mniejszości narodowych i etnicznych;

 

5) przedstawiciela organizacji międzynarodowej, organów Unii Europejskiej, Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i członka delegacji zagranicznej przebywających na terytorium Rzeczypospolitej na zaproszenie naczelnych i centralnych organów administracji rządowej;

 

6) posła na sejm Rzeczypospolitej, senatora Rzeczypospolitej, posła do Parlamentu Europejskiego;

 

7) przedstawiciela naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz organów administracji samorządowej.

 

2. Szpiegostwo lub ujawnienie faktu wskazującego na działanie obcego wywiadu, organizacji ekstremistycznej lub terrorystycznej.

 

3. Sabotaż, wykrycie okrętów wojennych obcych bander, samolotów wojskowych, statków powietrznych lub innych jednostek pływających, które mogą stanowić istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa.

 

4. Zdarzenia wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie katalogu incydentów o charakterze terrorystycznym. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1517).

 

5. Ujawnienie podłożonego ładunku wybuchowego lub niebezpiecznych środków chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych zwanych dalej "CBRN".

 

6. Zgłoszenie podłożenia urządzenia wybuchowego lub podejrzenia podłożenia urządzenia wybuchowego.

 

7. Zagrożenie użyciem lub użycie materiału niebezpiecznego, środków jądrowych, chemicznych, radiologicznych, biologicznych lub innych zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

8. Katastrofa, wypadek lub zagrożenie w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym lub powietrznym w wyniku których:

 

1) w ruchu drogowym:

 

a) śmierć poniosły 3 osoby lub co najmniej 4 osoby zostały ranne,

 

b) doszło do uszkodzenia co najmniej 8 pojazdów,

 

c) nastąpiła blokada autostrady, drogi krajowej, drogi szybkiego ruchu, mostu lub ważnego szlaku komunikacyjnego, skutkująca przewidywanym wyłączeniem ich z użytkowania na czas co najmniej 2 godzin,

 

d) brał udział przedstawiciel władzy lub administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego, sędzia, prokurator a także akredytowany w Polsce przedstawiciel obcego państwa,

 

e) brał udział funkcjonariusz lub pracownik resortu spraw wewnętrznych którego skutkiem była śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub straty materialne o wartości co najmniej 200 tys. zł;

 

2) w ruchu kolejowym:

 

a) śmierć poniosły 2 osoby lub co najmniej 4 osoby zostały ranne,

 

b) doszło do zderzenia pociągów, wykolejenia pociągów lub zniszczenia infrastruktury kolejowej skutkującego przewidywaną blokadą szlaku kolejowego na czas co najmniej 2 godzin,

 

c) brał udział przedstawiciel władzy lub administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego, sędzia, prokurator a także akredytowany w Polsce przedstawiciel obcego państwa;

 

3) w ruchu wodnym:

 

a) śmierć poniosły 2 osoby lub co najmniej 4 osoby zostały ranne,

 

b) doszło do zderzenia, zatonięcia lub zaginięcia statku, promu, platformy, kutra rybackiego, barki lub innej dużej jednostki pływającej,

 

c) brał udział przedstawiciel władzy lub administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego, sędzia, prokurator a także akredytowany w Polsce przedstawiciel obcego państwa,

 

d) brał udział funkcjonariusz lub pracownik resortu spraw wewnętrznych ze skutkiem, którym była śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub straty materialne o wartości co najmniej 200 tys. zł;

 

4) w ruchu lotniczym:

 

a) śmierć poniosła lub została ranna 1 osoba,

 

b) doszło do lądowania statku powietrznego z uruchomieniem procedur przewidzianych dla lądowania awaryjnego (z wyjątkiem lądowania w celach ratowniczych),

 

c) doszło do incydentu lotniczego z udziałem statków powietrznych lotnictwa służb porządku publicznego i wojskowych statków powietrznych,

 

d) brał udział przedstawiciel władzy lub administracji państwowej szczebla centralnego, wojewódzkiego, sędzia, prokurator a także akredytowanego w Polsce przedstawiciela obcego państwa,

 

e) brał udział funkcjonariusz lub pracownik resortu spraw wewnętrznych ze skutkiem , którym była śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub straty materialne o wartości co najmniej 200 tys. zł.

 

9. Pożar:

 

1) w wyniku którego zginął człowiek lub zostały ranne albo uwięzione co najmniej 3 osoby, lub gdy wstępnie oszacowano straty w mieniu wielkiej wartości;

 

2) podczas którego zginął lub doznał ciężkich obrażeń ciała ratownik lub funkcjonariusz;

 

3) podczas którego ewakuowano co najmniej 20 osób;

 

4) w obiekcie użyteczności publicznej, administracji rządowej, samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji politycznej, sakralnym - bez względu na straty;

 

5) materiałów chemicznych, toksycznych, promieniotwórczych, którego skutki zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

 

6) obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, infrastruktury krytycznej, magazynów rezerw strategicznych;

 

7) w obiektach użytkowanych przez ambasady, konsulaty lub inne przedstawicielstwa państw obcych.

 

10. Awaria lub katastrofa (inna niż komunikacyjna lub pożar) w wyniku której:

 

1) zginęły co najmniej 2 osoby lub zostały ranne albo uwięzione co najmniej 3 osoby lub ewakuowano co najmniej 20 osób;

 

2) doszło do zawalenia się lub poważnego uszkodzenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zawalenia się lub uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym dalsze użytkowanie ważnego obiektu użyteczności publicznej;

 

3) doszło do zanieczyszczenia cieku naturalnego lub kanału na długości co najmniej 5 km, jeziora i zbiornika wodnego na powierzchni co najmniej 2 ha, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego na powierzchni co najmniej 5 ha, trwałego zniszczenia środowiska na powierzchni co najmniej 1 ha;

 

4) pozbawionych zostało wody, energii elektrycznej lub gazowej, połączeń telefonicznych co najmniej 10 tys. osób w dużych aglomeracjach miejskich lub na obszarze co najmniej 5 gmin lub 2 powiatów;

 

5) wyłączono z użytkowania ważny szlak komunikacyjny na co najmniej 2 godziny, wstrzymano ruch pieszy i pojazdów na kilku ulicach lub placach w dużych aglomeracjach miejskich;

 

6) doszło do wybuchu gazu, materiałów chemicznych lub innej eksplozji, a także nastąpiło skażenie lub uwolnienie substancji niebezpiecznych, w transporcie (drogowym, kolejowym, lotniczym, rurociągowym, żegludze morskiej i śródlądowej), w przemyśle lub w magazynowaniu;

 

7) powstały skutki wykraczające poza terytorium Rzeczypospolitej;

 

8) zadysponowano lub przyjęto siły ratownicze lub inne służby (grupy) specjalistyczne do działań w ramach współpracy transgranicznej lub międzynarodowej;

 

9) na terytorium województwa lub jego części działania sił natury, w szczególności wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, lokalne podtopienia, powodzie, osuwiska ziemi, ekstremalne temperatury, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych spowodowały znaczne szkody w mieniu, szkody w środowisku lub potrzebę ewakuacji poszkodowanych i zagrożonych ludzi oraz zwierząt.

 

11. Zgrupowanie osób, w szczególności:

 

1) nielegalne zgromadzenie, wiec, demonstracja, strajk lub uzyskanie informacji o planowaniu takich działań;

 

2) okupacja części lub całego budynku administracji rządowej i samorządowej, organizacji politycznych, społecznych lub innego ważnego obiektu lub uzyskanie informacji o planowaniu takich działań;

 

3) blokady dróg, szlaków kolejowych i wodnych, przejść granicznych lub uzyskanie informacji o planowaniu takich działań;

 

4) w trakcie których doszło do zranienia lub śmierci osoby lub zniszczono mienie znacznej wartości;

 

5) w trakcie których zatrzymano osoby podejrzewane o popełnienie czynów zabronionych;

 

6) w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, jeżeli spowodowały wstrzymanie odprawy granicznej lub zagrożenie dla życia i zdrowia.

 

12. Bunt lub zbiorowa ucieczka z ośrodka odosobnienia prawnego.

 

13. Dezercja z bronią palną.

 

14. Ujawnienie, zatrzymanie lub zabezpieczenie:

 

1) środków (materiałów) jądrowych, chemicznych, radiologicznych, biologicznych lub innych zagrażających życiu lub zdrowiu ludzi i zwierząt;

 

2) niewybuchu lub niewypału, w szczególności w aglomeracji miejskiej lub innym miejscu, gdy wiąże się to z bezpośrednim zagrożeniem dla życia lub zdrowia, potrzebą ewakuacji osób lub wstrzymaniem ruchu pojazdów;

 

3) dóbr kultury narodowej będących dziedzictwem narodowym lub mających szczególne znaczenie (wartości) historyczne;

 

4) nielegalnych składów broni palnej lub amunicji;

 

5) urządzeń wybuchowych;

 

6) środków płatniczych w obrocie dewizowym z zagranicą o wartości przekraczającej co najmniej 200 tys. zł ponad ustawowe ograniczenia;

 

7) towaru pochodzącego z przemytu, niewiadomego pochodzenia lub z nielegalnego źródła, o wartości szacunkowej co najmniej 500 tys. zł.

 

15. Utrata w inny sposób niż na skutek przestępstwa:

 

1) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych;

 

2) materiałów i urządzeń CBRN.

2

PRZESTĘPSTWO

 

1. Zabójstwo (w tym usiłowanie zabójstwa).

 

2. Bójka lub pobicie ze skutkiem śmiertelnym.

 

3. Inne przestępstwo, w wyniku którego zginął człowiek (nie będące katastrofą, zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym lub powietrznym).

 

4. Przestępstwo (w tym usiłowanie dokonania przestępstwa):

 

1) z użyciem broni palnej (w tym przedmiotu przypominającego broń palną) lub dokonane ze szczególnym okrucieństwem;

 

2) z wykorzystaniem elementów umundurowania, wyposażenia, emblematów policyjnych lub innych służb mundurowych;

 

3) w celu zawładnięcia mieniem co najmniej znacznej wartości.

 

5. Uprowadzenie (usiłowanie uprowadzenia) osoby bez względu na cel i sposób działania sprawcy."

 

6. Przestępstwo lub usiłowanie jego popełnienia w wyniku którego doszło lub mogło dojść do utraty:

 

1) broni palnej, amunicji, materiałów wybuchowych bez względu na sposób działania sprawców;

 

2) materiałów CBRN bez względu na sposób działania sprawców.

 

7. Przemyt lub nielegalne:

 

1) posiadanie, wyrób lub handel bronią palnej, amunicją, urządzeniami i materiałami wybuchowymi;

 

2) posiadanie, wytwarzanie, handel, przewożenie, składowanie lub pozostawienie bez zabezpieczenia urządzeń i materiałów CBRN.

 

8. Kradzież z włamaniem do obiektów (w tym usiłowanie dokonania):

 

1) centralnych organów władzy, administracji rządowej, samorządowej, partii politycznej, biur poselskich, prokuratury, sądu;

 

2) przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, agendy obcego państwa;

 

3) o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2003 r. w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony (Dz. U. poz. 1090 oraz z 2017 r. poz. 42);

 

4) objętych ochroną Biura Ochrony Rządu;

 

5) miejsc zamieszkania lub czasowego pobytu osób objętych ochroną Biura Ochrony Rządu;

 

6) sakralnych, służących kultowi religijnemu.

 

 

 

9. Kradzież z włamaniem lub kradzież (w tym usiłowanie dokonania):

 

1) w wyniku której dokonano zaboru mienia co najmniej znacznej wartości;

 

2) w wyniku której dokonano zaboru dzieł sztuki lub dóbr kultury narodowej stanowiących zabytek;

 

3) w wyniku której dokonano zaboru lub uszkodzenia bankomatu.

 

 

 

10. Przestępstwa o podłożu seksualnym (w tym usiłowanie dokonania):

 

1) zgwałcenie zbiorowe lub ze szczególnym okrucieństwem;

 

2) obcowanie płciowe oraz inne czynności seksualne z osobą poniżej 15 lat.

 

 

 

11. Ujawnienie, zatrzymanie, przemyt, nielegalne wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, udzielanie lub posiadanie narkotyków, środków odurzających i substancji psychotropowych (jednorazowo co najmniej 0,3 kg lub 200 sztuk).

 

12. Profanacja cmentarzy, miejsc i przedmiotów pamięci narodowej lub kultu religijnego.

 

13. Czynna napaść na funkcjonariusza Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub osobę przybraną do pomocy.

3

INNE ZDARZENIA

 

1. Samobójstwo lub usiłowanie samobójstwa funkcjonariusza lub pracownika jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA.

 

2. Zatrzymanie lub zastosowanie środka zapobiegawczego wobec funkcjonariusza lub pracownika jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez MSWiA.

 

3. Zdarzenie związane z:

 

1) koniecznością prowadzenia akcji albo operacji policyjnej;

 

2) koniecznością prowadzenia pościgu za niebezpiecznym przestępcą, wobec którego było dopuszczalne użycie broni palnej w przypadkach określonych w art. 45 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120);

 

3) koniecznością prowadzenia pościgu transgranicznego;

 

4) koniecznością prowadzenia pościgu za kierującym pojazdem w trakcie, którego doszło do zdarzenia drogowego skutkującego śmiercią, zranieniem osoby lub uszkodzeniem mienia;

 

5) uwolnieniem się niebezpiecznych zwierząt, które stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia;

 

6) napadem rabunkowym na bank lub konwój;

 

7) poszukiwaniem osoby szczególnie niebezpiecznej, wobec której było dopuszczalne użycie broni palnej w przypadkach określonych w art. 45 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120), lub osoby zaginionej kat. I;

 

8) zaborem mienia wielkiej wartości.

 

4. Zdarzenie (nie będące wypadkiem, katastrofą, zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym, kolejowym, wodnym lub powietrznym) z udziałem obywatela obcego państwa, posiadającego immunitet dyplomatyczny lub konsularny.

 

5. Zdarzenie w obiektach resortu spraw wewnętrznych zagrażające życiu, zdrowiu lub mieniu.

 

6. Użycie broni palnej przez uprawnionego (w rozumieniu przepisów o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) w trakcie służby lub poza nią bez względu na skutki.

 

7. Użycie przez uprawnionego (w rozumieniu przepisów o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej) środka przymusu bezpośredniego w trakcie służby lub poza nią, w wyniku którego nastąpiła śmierć lub ciężki uszczerbek na zdrowiu.

 

 

 

8. Użycie środków przymusu bezpośredniego w tym amunicji niepenetracyjnej przez oddziały i pododdziały Policji bez względu na skutki.

 

9. Utrata, udostępnienie osobie nieuprawnionej lub nieostrożne obchodzenie się z bronią służbową, amunicją, urządzeniami wybuchowymi, środkami radioaktywnymi, środkami zapalającymi lub bojowymi środkami chemicznymi, skutkujące śmiercią, zranieniem osób lub zniszczeniem mienia.

 

11. Wydarzenie w trakcie konwoju lub doprowadzenia, skutkujące w szczególności:

 

1) zabójstwem lub usiłowaniem zabójstwa;

 

2) samobójstwem (usiłowaniem samobójstwa) osoby konwojowanej lub doprowadzanej lub jej zgonem z innych przyczyn;

 

3) ucieczką lub próbą ucieczki osoby konwojowanej lub doprowadzanej;

 

4) zamachem na życie lub zdrowie człowieka, w wyniku którego konieczna była jego hospitalizacja lub zamachem na konwojowane wartości pieniężne, przedmioty wartościowe, niebezpieczne lub muzealia;

 

5) poważnym zagrożeniem dla konwojentów (doprowadzających), konwojowanego (doprowadzanego) lub ochranianego mienia.

 

12. Wydarzenie w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoju przejściowym, tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub policyjnej izbie dziecka (PID), skutkujące w szczególności:

 

1) samobójstwem (usiłowaniem samobójstwa);

 

2) zgonem;

 

3) usiłowaniem ucieczki (ucieczką);

 

4) zamachem na życie lub zdrowie człowieka, w tym w celu jego uwolnienia, w wyniku którego konieczna była jego hospitalizacja;

 

5) poważnym zagrożeniem dla osób przebywających w tych pomieszczeniach.

 

13. Utrata lub kradzież pojazdów służbowych oraz mienia służbowego o wartości co najmniej 10 tys. zł.

 

14. Utrata, udostępnienie osobie nieuprawnionej urządzeń łączności radiowej i łączności niejawnej używanych w resorcie spraw wewnętrznych lub jednostkach podległych lub nadzorowanych przez MSWiA.

 

15. Zaginięcie osoby kategorii I.

 

16. Ujawnienie w przesyłkach urządzeń i środków zagrażających życiu lub zdrowiu.

 

17. Atak (cyberatak) na własną infrastrukturę teleinformatyczną oraz infrastrukturę teleinformatyczną administracji publicznej.

 

18. Nastąpiła co najmniej 2 godzinna przerwa w dostawie energii elektrycznej w obiektach podległych lub nadzorowanych przez MSWiA oraz doszło do zakłócenia w funkcjonowaniu systemów łączności.

 

19. Ewakuacja jednostki Policji.

 

20. Strajk personelu w obiekcie MSWiA.

 

21. Inne czynniki uniemożliwiające lub utrudniające prawidłowe funkcjonowanie, np. demonstracja przed jednostką Policji.

 

 

 

22. Zarządzenie alarmu (w tym ćwiczebnego) dla całego stanu jednostki szczebla Komendy Wojewódzkiej Policji.

 

23. Podjęcie czynności procesowych wobec policjanta lub pracownika Policji w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa umyślnego ściganego z urzędu.

 

24. Spowodowanie lub podejrzenie spowodowania przez policjanta lub pracownika Policji kolizji lub wypadku drogowego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka.

 

25. Wydarzenie nadzwyczajne mające istotny wpływ na mobilność jednostki Policji lub gotowość policjantów do wykonywania zadań służbowych.

 

26. Nakłanianie do buntu lub zbiorowej ucieczki z miejsca prawnej izolacji.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-23
  • Data wejścia w życie: 2018-02-23
  • Data obowiązywania: 2018-02-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA