REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 11

ZARZĄDZENIE NR 9
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 13 Komendanta Głównego Policji z dnia 23 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 70, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) tytuł zestawu nr 15 otrzymuje brzmienie:

"dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji",

b) w zestawie nr 15 w uwadze nr 2 zdanie wprowadzające do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2. Dla policjantów Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji w ramach należności w lit. "a":",

c) w zestawie nr 15 uwaga nr 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Policjanci Biura Spraw Wewnętrznych Policji są zaopatrywani w przedmioty wymienione w lit. a według potrzeb, stosownie do charakteru wykonywanych czynności służbowych.";

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

3) w załączniku nr 5 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

4) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) tytuł zestawu nr 1 otrzymuje brzmienie:

"dla gabinetu dyrektora biura Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji, komendanta szkoły /równorzędny/ Policji, zastępcy w/w osób, komendanta powiatowego Policji, komendanta miejskiego Policji, komendanta rejonowego Policji",

b) tytuł zestawu nr 2 otrzymuje brzmienie:

"dla naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w Komendzie Głównej Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika w Centralnym Biurze Śledczym Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, kierownika zakładu /równorzędny/ w szkole policyjnej, zastępcy komendanta powiatowego Policji, zastępcy komendanta miejskiego Policji, zastępcy komendanta rejonowego Policji, komendanta komisariatu Policji, kierownika policyjnej izby dziecka, naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w komendzie wojewódzkiej Policji, radcy",

c) w zestawie nr 31 uwaga otrzymuje brzmienie:

"1) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie gabinetu dyrektora biura Komendy Głównej Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanta Policji /wojewódzkiego, Stołecznego, szkoły policyjnej/.

2) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie gabinetu zastępcy dyrektora biura Komendy Głównej Policji, zastępcy komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, zastępcy komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zastępcy komendanta Policji /wojewódzkiego, Stołecznego, szkoły policyjnej/, komendanta Policji /powiatowego, miejskiego, rejonowego/.

3) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie pokoju naczelnika wydziału w Komendzie Głównej Policji, naczelnika wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Policji, naczelnika wydziału w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, kierownika zakładu /równorzędny/ w szkole policyjnej, zastępcy komendanta Policji /powiatowego, miejskiego, rejonowego/.

4) Limit finansowy przysługujący na wyposażenie pokoju komendanta komisariatu Policji, kierownika policyjnej izby dziecka, zastępcy naczelnika wydziału w Centralnym Biurze Śledczym Policji, zastępcy naczelnika wydziału w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, naczelnika i zastępcy naczelnika wydziału w komendzie wojewódzkiej/Stołecznej Policji.";

5) w załączniku nr 7 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez:

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

6) w załączniku nr 8 do zarządzenia zestaw nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku nr 9 do zarządzenia w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Sporządzone tabele należności podlegają zatwierdzeniu przez

1) komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji - zbiorcza tabela należności dla komórek organizacyjnych komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji i podległych mu jednostek organizacyjnych Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie jego działania, z wyłączeniem komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

2) Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie - tabela należności dla Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3) komendantów szkół policyjnych - tabele należności dla szkół policyjnych;

4) dyrektora Biura Logistyki Policji Komendy Głównej Policji - tabela należności dla Komendy Głównej Policji oraz komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na terenie działania Komendanta Stołecznego Policji;

5) kierowników jednostek organizacyjnych Policji podległych komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji - tabele należności dla nadzorowanych przez nich jednostek organizacyjnych Policji.";

8) załącznik nr 10 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2003 r. poz. 14, 69 i 106, z 2005 r. poz. 106 i 126, z 2007 r. poz. 2, 44 i 96, z 2008 r. poz. 61, z 2009 r. poz. 10, z 2010 r. poz. 1, z 2014 r. poz. 122 oraz z 2015 r. poz. 55.

Załącznik 1. [ZESTAW NR 1 NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI BIUROWEJ DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI ORAZ BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI]

Załączniki do zarządzenia nr 9
Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 stycznia 2018 r.

Załącznik nr 1

ZESTAW NR 1
NORMY NALEŻNOŚCI WYPOSAŻENIA W SPRZĘT TECHNIKI BIUROWEJ DLA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI, CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI ORAZ BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI

Lp.

Nazwa sprzętu

Jm.

Komórki organizacyjne KGP

Centralne Biuro Śledcze Policji

Biuro Spraw Wewnętrznych Policji

Biuro

Wydział

Zespół

Powielarnia

Zarząd

Wydział

Zarząd III

Wydział

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Bigówka

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

2

Bindownica

szt.

11)

1

1

wg potrzeb

 

1

2

1

3

Ekran składany

szt.

1

 

 

 

1

 

1

1

4

Gilotyna (foto)

szt.

11)

1

1

 

 

1

1

11)

5

Kalkulator

szt.

21)

wg potrzeb

wg potrzeb

 

 

wg potrzeb

wg potrzeb

wg potrzeb

6

Krajarka elektryczna do papieru (gilotyna)

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

wg potrzeb

7

Kserokopiarka

szt.

11)

1

1

wg potrzeb

 

1

2

1

8

Laminator

szt.

 

1

1

1

 

1

1

1

9

Liczarka do banknotów

szt.

12)

 

 

 

 

1

1

wg potrzeb

10

Maszyna do felcowania

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

11

Maszyna drukarska

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

12

Matrycarka

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

13

Niszczarka dokumentów

szt.

13)

 

13)

1

 

13)

13)

13)

14

Projektor VIDEO do komputera

szt.

14)

 

 

 

1

 

1

wg potrzeb

15

Radiomagnetofon kasetowy przenośny

szt.

 

 

 

 

5

1-31)

5

wg potrzeb

16

Rzutnik do foliogramów

szt.

1

 

 

 

1

 

1

1

17

Rzutnik do przeźroczy

szt.

1

 

 

 

 

 

 

 

18

Rzutnik pisma

szt.

1

 

 

 

 

 

 

 

19

Stół introligatorski

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

20

Stół montażowy

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

21

Zszywarka drutem

szt.

 

 

 

wg potrzeb

 

 

 

 

 

1) - w zależności od potrzeb służby,

2) - dla komórki organizacyjnej właściwej do spraw finansowych,

3) - jedna sztuka na pomieszczenie biurowe,

4) - dotyczy także Centrum Operacyjnego Komendy Głównej Policji

Załącznik 2. [NORMY NALEŻNOŚCI SPRZĘTU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO]

Załącznik nr 2

NORMY NALEŻNOŚCI SPRZĘTU KULTURALNO-OŚWIATOWEGO

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Nazwa sprzętu

Uwagi

Telewizor

Radioodbiornik

Liczba (szt.) na pomieszczenie

Liczba (szt.) na pomieszczenie

1

2

3

4

5

1.

gabinet dyrektora biura Komendy Głównej Policji,
komendanta wojewódzkiego Policji,
Komendanta Stołecznego Policji,
komendanta - rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,
komendanta szkoły policyjnej,
oraz zastępców ww. osób,
komendanta powiatowego Policji,
komendanta miejskiego Policji

1

1

 

2.

Główne Stanowisko Kierowania
Komendy Głównej Policji

1

 

 

3.

Centrum Operacyjne Komendanta Głównego Policji

1

 

 

4.

Centrum do Spraw Uprowadzeń Centralnego Biura Śledczego Policji

1

1

 

5.

wydział komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji

1

 

wg potrzeb1)

6.

Rzecznik Prasowy Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji/ Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji

1

1

 

7.

komórka organizacyjna Centralnego Biura Śledczego Policji do spraw opieki psychologicznej

1

1

 

8.

wydział Centralnego Biura Śledczego Policji lub Biura Spraw Wewnętrznych Policji

1-32)

1

 

9.

Zarząd III Centralnego Biura Śledczego Policji

5

 

 

10.

Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji

3

 

 

11.

samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji lub sekcja antyterrorystyczna komendy wojewódzkiej Policji, Referat Zabezpieczenia Lotniska Komisariatu Policji Centralnego Portu Lotniczego

1

 

 

12.

izba dziecka

1

1

po 1 szt. na izbę
(np. w świetlicy)

13.

pomieszczenie dyżurnego obiektu, oficera operacyjnego i dyżurnego

1

1

 

14.

miejsce zbiorowego zakwaterowania i żywienia

1

1

po 1 szt.
na świetlicę

15.

sala konferencyjna, wykładowa

1

1

 

 

Objaśnienia:

1) w przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, za zgodą dyrektora biura Komendy Głównej Policji.

2) liczba uzależniona od decyzji Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji/ Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA