REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 14

ZARZĄDZENIE NR 12
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 1204 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 listopada 2007 r. w sprawie form i metod działalności prasowo-informacyjnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 155 i 203 oraz z 2014 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Działalność prasowo-informacyjną w Policji prowadzą, w zakresie swojej właściwości, Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendanci wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji oraz komendanci powiatowi (miejscy, rejonowi) Policji.

2. Działalność prasowo-informacyjna wykonywana jest za pośrednictwem rzeczników prasowych: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji oraz oficerów prasowych w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji, działających w imieniu komendantów, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy i pracowników Policji upoważnionych do udzielania informacji.";

2) w § 3:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter ogólnopolski, we współpracy z rzecznikiem prasowym Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich Policji, rzecznikiem prasowym Komendanta Stołecznego Policji oraz oficerami prasowymi w komendach powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) bieżącą analizę pracy rzecznika prasowego Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, rzecznika prasowego Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, rzeczników prasowych komendantów wojewódzkich Policji oraz rzecznika prasowego Komendanta Stołecznego Policji;",

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) opiniowanie scenariuszy przedsięwzięć artystycznych, których producenci zwracają się do Policji o udzielenie pomocy w ich realizacji, a pomoc ta wykracza poza ustawowe obowiązki Policji; udzielenie takiej pomocy może nastąpić tylko po uzyskaniu przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji pozytywnej opinii rzecznika prasowego Komendanta Głównego Policji.";

3) po § 3a dodaje się § 3b w brzmieniu:

"§ 3b. Rzecznik prasowy Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji wykonuje działalność prasowo-informacyjną, w szczególności poprzez:

1) informowanie środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

2) informowanie środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na stronie internetowej Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

3) udzielanie środkom masowego przekazu informacji o problemach i zagadnieniach, dotyczących funkcjonowania Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz udzielanie odpowiedzi na zgłaszane pytania;

4) obsługę prasowo-informacyjną zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z rzecznikami prasowymi komendantów wojewódzkich (Komendanta Stołecznego) Policji;

5) udzielanie odpowiedzi na krytykę prasową, której poddani są Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji i jego zastępcy oraz kierownicy podległych komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

6) udział w szkoleniach w zakresie kontaktów funkcjonariuszy i pracowników Policji ze środkami masowego przekazu, prowadzonych przez komórki organizacyjne właściwe w sprawach szkolenia;

7) współuczestniczenie w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dotyczących przedsięwzięć podejmowanych przez Policję w celu rozwiązywania najważniejszych problemów mieszczących się w zakresie kompetencyjnym Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

8) opiniowanie przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych, których realizację planują komórki organizacyjne Biura Spraw Wewnętrznych Policji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-27
  • Data wejścia w życie: 2018-01-27
  • Data obowiązywania: 2018-01-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA