Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 26
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie metod i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

1. Zarządzenie określa:

1) tryb i sposób kierowania do działań pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;

2) metody i formy działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;

3) dowodzenie działaniami bojowymi oraz sposób prowadzenia działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych.

2. Sekcja II i Sekcja IV Wydziału III Zarządu III Centralnego Biura Śledczego Policji mogą prowadzić działania realizacyjne z wykorzystaniem metod i form określonych w zarządzeniu.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) pododdział kontrterrorystyczny Policji - Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", zwany dalej BOA oraz samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji;

2) działania bojowe - zespół czynności realizowanych jako działanie zespołowe przez uzbrojonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt policjantów zgodnie z taktyką kontrterrorystyczną, specjalną lub minersko-pirotechniczną;

3) wsparcie działań ratowniczych - zespół czynności, innych niż działania bojowe, zmierzający do ratowania życia, zdrowia i mienia realizowanych z wykorzystywaniem specjalistycznego wyposażenia przez przeszkolonych policjantów pododdziałów kontrterrorystycznych Policji;

4) działania kontrterrorystyczne - działania, o których mowa w § 2 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 452, 650 i 730);

5) działania ratunkowe - rodzaj działań bojowych realizowanych przez uzbrojonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt policjantów posługujących się taktyką kontrterrorystyczną w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia ludzi;

6) działania realizacyjne - rodzaj działań bojowych realizowanych przez uzbrojonych i wyposażonych w specjalistyczny sprzęt policjantów posługujących się taktyką specjalną;

7) działania minersko-pirotechniczne - rodzaj działań bojowych realizowanych przez policjantów komórki minersko-pirotechnicznej Policji lub zespoły torujące, z wykorzystaniem specjalistycznego wyposażenia, posługujących się taktyką minersko-pirotechniczną;

8) rekonesans prewencyjny - rozpoznanie terenu lub obiektu mające na celu ujawnienie przedmiotów niebezpiecznych realizowane w ramach przygotowania lub prowadzenia działań bojowych;

9) taktyka kontrterrorystyczna - metoda działania policjantów pododdziału kontrterrorystycznego Policji wynikająca z doświadczenia, umiejętności i uprawnień, zmierzająca do osiągnięcia celu działań kontrterrorystycznych lub ratunkowych;

10) taktyka specjalna - metoda działania policjantów wynikająca z doświadczenia, umiejętności i uprawnień zmierzająca do osiągnięcia celu działań realizacyjnych;

11) taktyka minersko-pirotechniczną - metoda działania policjantów komórki minersko-pirotechnicznej Policji lub zespołu torującego oraz policjantów posiadających kwalifikacje do prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego wynikająca z doświadczenia, umiejętności i uprawnień, zmierzająca do osiągnięcia celu działań minersko-pirotechnicznych;

12) dowódca działań bojowych - policjant pododdziału kontrterrorystycznego Policji dowodzący grupą kontrterrorystyczną, o której mowa w art. 23 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych, lub dowodzący podoperacją kontrterrorystyczną określoną w przepisach w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi lub dowodzący innymi działaniami bojowymi na najwyższym szczeblu organizacji tych działań;

13) dowódca - policjant pododdziału kontrterrorystycznego Policji dowodzący zorganizowanym do działań bojowych związkiem taktycznym, grupą bojową lub zespołem bojowym;

14) dowodzenie działaniami bojowymi - podejmowanie decyzji i wydawanie na ich podstawie poleceń lub rozkazów, w związku z planowanymi, przygotowywanymi lub prowadzonymi działaniami bojowymi, realizowane na poziomie związku taktycznego, grupy bojowej lub zespołu bojowego w celu realizacji postawionego zadania;

15) związek taktyczny - siły i środki pododdziału kontrterrorystycznego Policji użyte do realizacji działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych. W skład związku taktycznego wchodzą grupy bojowe, zespoły bojowe oraz inne wydzielone siły niezbędne do osiągnięcia celu działań bojowych;

16) grupa bojowa - grupa składająca się z zespołów bojowych realizujących zadania w ramach związku taktycznego;

17) zespół bojowy - zespół złożony z co najmniej 2 policjantów dowodzonych przez dowódcę, realizujących postawione zadanie;

18) szturm natychmiastowy - działania bojowe wynikające z potrzeby niezwłocznej reakcji na zaistniałą sytuację bezpośredniego zagrożenia, oparte na posiadanych możliwościach, umiejętnościach oraz ogólnych zasadach taktyki;

19) szturm planowy - zaplanowane i przygotowane działanie bojowe przeprowadzone na rozkaz dowódcy działań bojowych, realizowane w oparciu o zatwierdzony plan działań, opracowany na podstawie zebranych informacji;

20) osoba ochraniana - osoba, wobec której prowadzona jest ochrona przez pododdział kontrterrorystyczny Policji;

21) bezzalogowy statek powietrzny - bezzałogowy statek latający przeznaczony w szczególności do rozpoznania, zabezpieczenia, monitorowania działań lub przeszukiwania obszarów;

22) pies do działań bojowych - pies służbowy wykorzystywany do realizacji działań bojowych.

Rozdział 2

Tryb i sposób kierowania do działań pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

§ 3.

1. Dowódca BOA lub jego zastępca podejmuje decyzję o skierowaniu BOA do działań.

2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o skierowaniu BOA do działań, Dowódca BOA lub jego zastępca powiadamia o tym Komendanta Głównego Policji lub upoważnionego zastępcę Komendanta Głównego Policji.

3. Komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji lub ich upoważniony zastępca, podejmuje decyzję o skierowaniu do działań podległego samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji.

4. Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, jego zastępca lub osoba wyznaczona, w przypadku skierowania pododdziału do działań poza obszar właściwości miejscowej, powiadamia Dowódcę BOA lub jego zastępcę oraz dowódcę właściwego miejscowo samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji.

5. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od powiadomienia właściwego miejscowo dowódcy pododdziału kontrterrorystycznego Policji.

6. Kierownik jednostki lub komórki organizacyjnej Policji, na rzecz której prowadzone będą działania realizacyjne lub działania, o których mowa w przepisach w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi, występuje z wnioskiem o ich przeprowadzenie do komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta Stołecznego Policji albo do Dowódcy BOA -jeśli działania będzie przeprowadzało BOA.

7. Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji występuje z wnioskiem do Dowódcy BOA o wsparcie działań, w przypadku prowadzenia działań realizacyjnych lub działań, o których mowa w przepisach w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi, wymagających użycia więcej niż jednego pododdziału kontrterrorystycznego Policji.

8. Dowódca BOA lub jego zastępca koordynuje wykorzystanie sił i środków pododdziałów kontrterrorystycznych Policji w przypadku prowadzenia działań realizacyjnych lub działań, o których mowa w przepisach w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi, wymagających udziału więcej niż jednego pododdziału kontrterrorystycznego Policji oraz występuje z wnioskiem do właściwych komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji o skierowanie do działań podległych im samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji.

9. Dowódca samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji informuje Dowódcę BOA o planowanych lub podejmowanych działaniach, o których mowa w § 5 ust. 1 oraz o sposobie ich wykonania.

§ 4.

1. Komendant Główny Policji lub upoważniony zastępca Komendanta Głównego Policji podejmuje decyzję o uruchomieniu Centralnego Odwodu Kontrterrorystycznego Komendanta Głównego Policji, zwanego dalej "COK KGP", gdy realizacja zadań wymaga użycia sił i środków więcej niż jednego pododdziału kontrterrorystycznego Policji realizowanych w ramach działań określonych w przepisach w sprawie metod i form przygotowania realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi lub w przypadku ogłoszenia stopnia alarmowego, określonego w art. 15 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

2. Komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Dowódca BOA lub ich upoważniony zastępca może wystąpić z wnioskiem do Komendanta Głównego Policji o uruchomienie COK KGP.

3. Dowódcą COK KGP jest Dowódca BOA lub jego zastępca.

4. Dowódca COK KGP kieruje do działań pododdziały kontrterrorystyczne Policji oraz koordynuje wykorzystanie ich sił i środków.

5. Dowódca BOA rekomenduje dowódcę podoperacji kontrterrorystycznej powoływanego na podstawie przepisów w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

Rozdział 3

Metody i formy działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji

§ 5.

1. Pododdziały kontrterrorystyczne Policji prowadzą działania bojowe lub wsparcie działań ratowniczych.

2. Działania bojowe są realizowane jako: działania kontrterrorystyczne, działania ratunkowe, działania realizacyjne i działania minersko-pirotechniczne.

3. Działania minersko-pirotechniczne mogą być prowadzone jako element działań kontrterrorystycznych, ratunkowych, realizacyjnych lub wsparcia działań ratowniczych.

4. Działania ratownicze są realizowane na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

§ 6.

1. Działania minersko-pirotechniczne polegają w szczególności na lokalizowaniu, rozpoznaniu, neutralizowaniu, usuwaniu, transportowaniu oraz niszczeniu materiałów lub urządzeń wybuchowych wykonanych fabrycznie lub w sposób improwizowany, mogących stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia i mienia, a także bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na pokonywaniu zamknięć budowlanych i innych przeszkód przy wykorzystaniu materiałów wybuchowych.

2. Działania, o których mowa w ust. 1, realizują policjanci posiadający uprawnienia do samodzielnego prowadzenia działań minersko-pirotechnicznych w Policji przy użyciu dostępnych środków technicznych i ochronnych oraz z możliwością zastosowania technik wysokościowych i prac podwodnych.

§ 7.

1. Pododdziały kontrterrorystyczne Policji stosują w szczególności metody prowadzenia działań bojowych:

1) w terenie niezurbanizowanym;

2) w terenie zurbanizowanym;

3) w terenie górskim;

4) z wykorzystaniem technik wysokościowych;

5) z wykorzystaniem statków powietrznych, w tym przy użyciu spadochronów;

6) na akwenach;

7) w środkach komunikacji;

8) realizowane przez zespoły bojowe do rozpoznania miejsca prowadzenia działań bojowych;

9) realizowane przez posterunki obserwacyjno-strzeleckie;

10) realizowane przez grupy wsparcia taktycznego;

11) w zakresie ochrony osoby ochranianej lub zapewnienia bezpieczeństwa osoby ochranianej;

12) w strefie narażonej na działanie czynnika biologicznego, chemicznego, promieniowania jonizującego lub nuklearnego;

13) z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych;

14) z wykorzystaniem psów do działań bojowych.

2. Pododdziały kontrterrorystyczne Policji podczas wsparcia działań ratowniczych, mogą wykorzystywać niezbędne do realizacji działań wybrane elementy taktyki działań bojowych.

§ 8.

1. Pododdziały kontrterrorystyczne Policji realizują zadania w szczególności z użyciem specjalistycznych technik:

1) wysokościowych;

2) z wykorzystaniem statków powietrznych;

3) z wykorzystaniem sprzętu pływającego;

4) z wykorzystaniem środków transportu specjalnego;

5) wykorzystywanych do prowadzenia prac podwodnych;

6) służących do pokonywania zamknięć i przeszkód budowlanych, w tym z wykorzystaniem materiałów wybuchowych;

7) medycyny ratunkowej i medycyny taktycznej;

8) spadochronowych;

9) z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych;

10) z wykorzystaniem psów do działań bojowych;

11) z wykorzystaniem psów do wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych;

12) w terenie górskim, w tym narciarskich;

13) do rozpoznania miejsca prowadzenia działań bojowych.

2. Pododdziały kontrterrorystyczne Policji realizują zadania w obszarze przygotowania do działań bojowych lub wsparcia działań ratowniczych.

§ 9.

Policjanci pododdziału kontrterrorystycznego prowadzą dokumentację związaną z planowaniem, przygotowaniem i realizowaniem działań bojowych określoną w przepisach w sprawie taktyki działań bojowych oraz taktyki działań minersko-pirotechnicznych.

Rozdział 4

Dowodzenie działaniami bojowymi oraz sposób prowadzenia działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych

§ 10.

1. Dowodzenie działaniami bojowymi odbywa się na każdym szczeblu zorganizowania tych działań.

2. Działania bojowe mogą być prowadzone w formie związku taktycznego, grupy bojowej lub zespołu bojowego w zależności od wykonywanego zadania.

3. W ramach działań kontrterrorystycznych, podoperacji kontrterrorystycznej lub innych działań bojowych dopuszcza się podział na:

1) związki taktyczne ukierunkowane na realizację celu działań kontrterrorystycznych, podoperacji lub działań bojowych;

2) grupy bojowe ukierunkowane na realizację celu związku taktycznego, w skład których wchodzą zespoły bojowe ukierunkowane na realizację celów grup bojowych.

§ 11.

1. Dowódca działań bojowych dowodzi działaniami bojowymi na najwyższym szczeblu organizacji tych działań oraz określa organizację dowodzenia wszystkich szczebli, wyznaczając dowódców oraz ich zastępców.

2. Dowódca dowodzi związkiem taktycznym, zwanym dalej "ZT", grupą bojową, zwaną dalej "GB" lub zespołem bojowym, zwanym dalej "ZB".

3. Dowódcą może być policjant poddziału kontrterrorystycznego Policji, posiadający doświadczenie w działaniach bojowych.

4. W przypadku braku możliwości dowodzenia przez dowódcę ZT, GB lub ZB dowodzenie przejmuje zastępca dowódcy albo wyznaczony wcześniej przez jedną z tych osób policjant posiadający doświadczenie w działaniach bojowych.

§ 12.

W celu wsparcia procesu dowodzenia dowódca działań bojowych może powołać sztab dowódcy działań bojowych oraz wyznaczyć jego szefa.

§ 13.

1. Zadania dla ZT, GB lub ZB określa każdorazowo dowódca wyższego szczebla dowodzenia.

2. Sposób realizacji zadań przez ZT, GB lub ZB opracowuje ich dowódca, a zatwierdza dowódca wyższego szczebla dowodzenia.

3. ZT, GB lub ZB są zorganizowane w sposób umożliwiający realizację postawionego zadania.

4. Policjant wchodzący w skład ZB posiada przypisaną rolę w zespole oraz specjalistyczne wyposażenie umożliwiające realizację zadania.

§ 14.

1. Przed rozpoczęciem działań bojowych dowódcy wszystkich szczebli planują sposób realizacji zadań, sporządzając dokumentację planistyczną zgodną z organizacją dowodzenia.

2. Podczas planowania dowódca działań bojowych określa udział, miejsce i zadania do realizacji innych podmiotów zaangażowanych w realizację działań.

3. W działaniach kontrterrorystycznych, działaniach ratunkowych oraz działaniach minersko-pirotechnicznych, w sytuacji niecierpiącej zwłoki, odstępuje się od sporządzania dokumentacji planistycznej.

4. W przypadku odstąpienia od sporządzania dokumentacji planistycznej kierujący działaniami kontrterrorystycznymi, dowódca akcji lub operacji policyjnej zatwierdza plan działań przedstawiony ustnie.

5. W działaniach realizacyjnych plan działań zatwierdza kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej Policji, na rzecz których realizowane są działania lub policjant przez niego upoważniony.

§ 15.

1. W celu przygotowania działań bojowych dowódca działań bojowych wykorzystuje niezbędne siły i środki umożliwiające planowanie, przygotowanie i realizację postawionego zadania.

2. Policjanci pododdziału kontrterrorystycznego Policji podczas realizacji zadań w ramach ZT, GB lub ZB mogą wykorzystywać udostępniony sprzęt i wyposażenie niezbędne do realizacji postawionego zadania.

§ 16.

1. Działania bojowe są realizowane w ramach szturmu natychmiastowego albo szturmu planowego, które kończą się w chwili osiągnięcia celu postawionego zadania.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzję o zakończeniu szturmu może podjąć dowódca.

3. W przypadku rozwoju sytuacji taktycznej, wykraczającej poza założenia określone w szturmie planowym, podejmuje się działania na zasadach szturmu natychmiastowego.

4. Działania minersko-pirotechniczne prowadzone są na zasadach określonych w przepisach w sprawie taktyki działań bojowych oraz taktyki działań minersko-pirotechnicznych.

§ 17.

1. Zabezpieczenie medyczne podczas działań bojowych i wsparcia działań ratowniczych realizowanych przez pododdział kontrterrorystyczny Policji zapewnia dowódca akcji lub operacji policyjnej albo zlecający działania, przed przystąpieniem do ich realizacji.

2. Dowódca działań bojowych lub osoba przez niego wyznaczona odpowiada za planowanie zabezpieczenia medycznego podczas działań bojowych.

3. W wyznaczonych miejscach bezpiecznych prowadzi się działania ratownicze przez podmioty ratownictwa medycznego lub jednostki wspomagające system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2195, z późn. zm.1)).

4. Ze względu na okoliczności zdarzenia dowódca działań bojowych może określić inne miejsca do prowadzenia działań ratowniczych i ewakuacji przez podmioty ratownictwa medycznego lub jednostki wspomagające system Państwowego Ratownictwa Medycznego.

5. W uzasadnionych przypadkach dowódca działań bojowych, dowódca ZT, GB, ZB lub dowódca zespołu minersko-pirotechnicznego może wnioskować o zwiększenie zabezpieczenia medycznego.

§ 18.

Pododdziały kontrterrorystyczne Policji mogą wykorzystywać do działań bojowych lub wsparcia działań ratowniczych bezzałogowe statki powietrzne.

§ 19.

1. W ramach przygotowania lub prowadzenia działań bojowych policjanci pododdziału kontrterrorystycznego Policji mogą prowadzić rekonesans prewencyjny.

2. W przypadku ujawnienia przedmiotu, który może zawierać materiał lub urządzenie wybuchowe, działania prowadzą policjanci właściwej terytorialnie komórki minersko-pirotechnicznej.

3. W przypadku prowadzenia rekonesansu prewencyjnego sporządza się notatkę służbową z przeprowadzonych czynności.

§ 20.

1. W trakcie działań bojowych pododdziały kontrterrorystyczne Policji mogą wykorzystywać psy służbowe do działań bojowych lub wyszukiwania zapachów materiałów wybuchowych.

2. Decyzję o wykorzystaniu psa służbowego do działań bojowych oraz wyborze taktyki jego wykorzystania podejmuje dowódca działań bojowych w porozumieniu z dowódcą ZB lub GB oraz przewodnikiem psa służbowego.

3. Pies służbowy jako środek przymusu bezpośredniego używany jest w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach w sprawie środków przymusy bezpośredniego i broni palnej.

§ 21.

1. Pododdział kontrterrorystyczny Policji realizuje wsparcie działań ratowniczych na wniosek kierującego działaniami ratowniczymi.

2. W trakcie realizacji wsparcia działań ratowniczych pododdziały kontrterrorystyczne Policji mogą wykorzystywać udostępniony sprzęt należący do podmiotów realizujących działania ratownicze.

Rozdział 5

Przepisy końcowe

§ 22.

Taktykę prowadzenia działań przez pododdziały kontrterrorystyczne Policji regulują przepisy w sprawie taktyki działań bojowych oraz taktyki działań minersko-pirotechnicznych.

§ 23.

Traci moc zarządzenie nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów antyterrorystycznych oraz komórek minersko-pirotechnicznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 52).

§ 24.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 650, 1115, 1544, 1629 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 15, 60, 235 i 399.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-04-18
  • Data wejścia w życie: 2019-04-18
  • Data obowiązywania: 2019-12-23
  • Z mocą od: 2019-04-05

Dzienniki Urzędowe