| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 265
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT

Na podstawie art. 20 ust. 1f w związku z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125, 1091 i 1556) postanawia się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Decyzja określa:

1) cele prowadzenia zbioru danych ALERT;

2) rodzaj przetwarzanych informacji, w tym danych osobowych, zwanych dalej "danymi", i tryb ich rejestrowania w zbiorze danych ALERT;

3) osoby upoważnione do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT i tryb ich upoważniania;

4) sposób wykonywania funkcji administratora zbioru danych ALERT.

§ 2.

Użyte w decyzji określenia i skróty oznaczają:

1) CBŚP - Centralne Biuro Śledcze Policji;

2) dokument źródłowy - dokument, który zawiera informacje rejestrowane w zbiorze danych ALERT;

3) figurant - osobę, wobec której podejmowane są czynności operacyjno-rozpoznawcze;

4) policjant - policjanta lub pracownika CBŚP;

5) inny policjant - policjanta lub pracownika innej jednostki organizacyjnej Policji niż CBŚP;

6) WAK CBŚP - Wydział Analizy Kryminalnej CBŚP;

7) zarządzenie - zarządzenie nr pf-1 Komendanta Głównego Policji z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie metod i form wykonywania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych.

§ 3.

Zbiór danych ALERT prowadzi się w celu:

1) wykorzystywania zarejestrowanych danych do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ukierunkowanych na rozpoznawanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej oraz przestępczości o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;

2) koordynacji czynności służbowych wykonywanych przez policjantów;

3) uzyskiwania danych do prowadzenia analizy kryminalnej w sposób określony odrębnymi przepisami.

§ 4.

1. Do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT stosuje się system teleinformatyczny opatrzony świadectwem akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego, wydanym w trybie określonym w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

2. Dane w zbiorze danych ALERT przetwarza się zgodnie z procedurami bezpiecznej eksploatacji i szczególnych wymagań bezpieczeństwa Systemu Niejawnego Policji w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji.

§ 5.

Zbiór danych ALERT prowadzi się w WAK CBŚP.

Rozdział 2

Rejestracja danych

§ 6.

1. W celu zarejestrowania danych w zbiorze danych ALERT sporządza się dokument źródłowy.

2. Dokumentem źródłowym może być w szczególności:

1) decyzja o wszczęciu sprawy operacyjnej, o której mowa w § 12 ust. 2 zarządzenia;

2) decyzja o zakończeniu sprawy operacyjnej, o której mowa w § 16 ust. 4 zarządzenia;

3) decyzja o przejęciu sprawy operacyjnej, o której mowa w § 18 ust. 4 zarządzenia;

4) plan sprawy operacyjnej lub aneks do tego planu, o których mowa w § 13 ust. 1 i 2 zarządzenia;

5) meldunek z realizacji sprawy operacyjnej albo meldunek sporządzony w postępowaniu przygotowawczym, zwane dalej "meldunkiem", którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji;

6) informacja uzupełniająca decyzje lub meldunki, o których mowa w pkt 1-3 i 5;

7) informacja dotycząca zdarzeń lub osób mających związek z czynami noszącymi znamiona przestępstw o charakterze terrorystycznym i aktów terroru kryminalnego, w tym z użyciem materiałów i urządzeń wybuchowych;

8) informacja uzyskana w ramach międzynarodowej współpracy policyjnej prowadzonej przez CBŚP.

§ 7.

1. Dokument źródłowy sporządza się w formie pisemnej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.

2. Dokument źródłowy, sprawdzony pod względem formalnym i merytorycznym przez bezpośredniego przełożonego policjanta sporządzającego taki dokument, przesyła się do WAK CBŚP celem zarejestrowania danych w zbiorze danych ALERT.

§ 8.

Dokument źródłowy zwraca się bez rejestracji, jeżeli został sporządzony niezgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych, nieprawidłowo lub nieczytelnie albo informacje w nim zawarte są powszechnie znane lub nieprzydatne do realizacji celów, o których mowa w § 3.

§ 9.

Po dokonaniu rejestracji w zbiorze danych ALERT dokument źródłowy przekazuje się do komórki organizacyjnej CBŚP, o której mowa w § 14 pkt 2.

§ 10.

1. Jeżeli dane zawarte w dokumencie źródłowym dotyczą osoby fizycznej posiadającej obywatelstwo polskie, podaje się co najmniej jej imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej także numer identyfikacyjny REGON.

2. Jeżeli dane zawarte w dokumencie źródłowym dotyczą osoby fizycznej nieposiadającej obywatelstwa polskiego, podaje się co najmniej jej imię i nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo i narodowość.

3. Jeżeli dane zawarte w dokumencie źródłowym dotyczą osób, o których mowa w ust. 1 i 2, określa się, w miarę możliwości, również ich rolę w zorganizowanej grupie przestępczej.

4. Jeżeli informacje zawarte w dokumencie źródłowym dotyczą osoby prawnej, podaje się co najmniej jej nazwę, adres siedziby i rodzaj prowadzonej działalności.

5. Jeżeli informacje zawarte w dokumencie źródłowym dotyczą podmiotu podlegającemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), podaje się numer wpisu do KRS.

§ 11.

Przepisów § 6-9 nie stosuje się do meldunków.

§ 12.

Meldunek sporządza się w formie papierowej i elektronicznej. Meldunek sporządzony w formie elektronicznej zapisuje się w formacie .doc lub .docx.

§ 13.

1. Bezpośredni przełożony policjanta sporządzającego meldunek sprawdza go pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Meldunek w formie pisemnej przechowuje się w teczce sprawy operacyjnej. Meldunek w formie elektronicznej przesyła się pocztą elektroniczną do komórki organizacyjnej CBŚP właściwej w sprawie obsługi zdarzeń na adres KryptoMail "dyzurni.cbs@cbs.kgp.policja" w terminie 5 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających jego sporządzenie.

§ 14.

Komórka organizacyjna CBŚP właściwa w sprawie obsługi zdarzeń niezwłocznie przesyła meldunek pocztą elektroniczną do:

1) WAK CBŚP - w celu rejestracji w zbiorze danych ALERT;

2) właściwej rzeczowo komórki organizacyjnej CBŚP zajmującej się zwalczaniem zorganizowanej przestępczości kryminalnej, narkotykowej lub ekonomicznej albo zwalczaniem aktów terroru.

§ 15.

Dane zarejestrowane w zbiorze danych ALERT mogą być modyfikowane w celu usunięcia błędów pisarskich, rachunkowych lub innych oczywistych omyłek, w uzgodnieniu z policjantem sporządzającym dokument źródłowy, na podstawie którego dokonano rejestracji.

§ 16.

1. Policjant prowadzący sprawę operacyjną, z własnej inicjatywy nie rzadziej niż co 6 miesięcy lub każdorazowo na polecenie przełożonego weryfikuje, czy jest w posiadaniu danych, które powinny być zarejestrowane w zbiorze danych ALERT, ale dotychczas nie zostały zarejestrowane.

2. W przypadku ujawnienia danych wymagających rejestracji w zbiorze danych ALERT policjant niezwłocznie sporządza odpowiednie dokumenty źródłowe. Przepisy § 6 - 9 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 3

Dostęp do danych

§ 17.

1. Do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT może być dopuszczony wyłącznie policjant posiadający upoważnienie nadane przez Komendanta CBŚP.

2. Z wnioskiem o nadanie, cofnięcie albo zmianę zakresu uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT występuje do Komendanta CBŚP kierownik właściwej komórki organizacyjnej CBŚP, za pośrednictwem naczelnika WAK CBŚP.

3. Wzór wniosku o nadanie, cofnięcie albo zmianę zakresu uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 18.

1. Do wniosku o nadanie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT dołącza się oświadczenie osoby, której wniosek dotyczy, o zobowiązaniu do zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrony przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem danych osobowych oraz ich przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej decyzji.

§ 19.

Z wnioskiem o zmianę zakresu uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT kierownik właściwej komórki organizacyjnej CBŚP występuje w przypadku zmiany zakresu lub rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez upoważnionego.

§ 20.

Z wnioskiem o cofnięcie uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT kierownik właściwej komórki organizacyjnej CBŚP występuje w przypadku:

1) zmiany zakresu lub rodzaju czynności służbowych wykonywanych przez upoważnionego, która nie uzasadniania posiadania takich uprawnień;

2) zawieszenia upoważnionego w czynnościach służbowych;

3) przeniesienia upoważnionego do pełnienia służby w innej komórce organizacyjnej CBŚP albo w innej jednostce organizacyjnej Policji;

4) rozwiązania stosunku służbowego lub stosunku pracy.

§ 21.

Zatwierdzony przez Komendanta CBŚP wniosek o nadanie, cofnięcie albo zmianę zakresu uprawnień do przetwarzania danych w zbiorze danych ALERT uznaje się za nadanie, cofnięcie albo zmianę takiego upoważnienia.

§ 22.

1. Z danych zarejestrowanych w zbiorze danych ALERT policjant korzysta na pisemny wniosek kierownika właściwej komórki organizacyjnej CBŚP skierowany do Komendanta CBŚP, za pośrednictwem naczelnika WAK CBŚP.

2. W przypadkach niecierpiących zwłoki lub uzasadnionych szczególnymi okolicznościami wniosek, o którym mowa w ust. 1, można złożyć w formie ustnej. Ustny wniosek niezwłocznie potwierdza się wnioskiem złożonym w formie pisemnej.

3. Inny policjant może korzystać z danych zarejestrowanych w zbiorze danych ALERT, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania czynności służbowych dotyczących zwalczania przestępczości zorganizowanej. Zgody na udostępnienie takich danych udziela Komendant CBŚP, na pisemny wniosek kierownika jednostki Policji lub kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, określając ich zakres przedmiotowy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 i 3, powinien zawierać:

1) oznaczenie jednostki organizacyjnej Policji lub komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

2) oznaczenie sprawy;

3) imię, nazwisko, identyfikator kadrowy i numer telefonu sporządzającego wniosek;

4) zakres przedmiotowy żądanych danych;

5) uzasadnienie żądania danych.

5. Informacje przetwarzane w zbiorze danych ALERT mogą być udostępniane podmiotom pozapolicyjnym uprawnionym do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych na zasadach i w trybie określonym odrębnymi przepisami.

§ 23.

Udostępnianie danych ze zbioru danych ALERT jest rejestrowane.

Rozdział 4

Administrowanie danymi

§ 24.

Wykonywanie zadań administratora w odniesieniu do danych przetwarzanych w zbiorze danych ALERT powierza się Komendantowi CBŚP.

§ 25.

1. Usunięcia danych ze zbioru danych ALERT dokonuje komisja powołana przez Komendanta CBŚP sporządzając z tych czynności protokół.

2. Wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 20 ust. 1n ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

Rozdział 5

Przepis przejściowy i końcowy

§ 26.

1. Zbiór danych ALERT prowadzony na podstawie przepisów dotychczasowych staje się zbiorem danych ALERT w rozumieniu przepisów niniejszej decyzji.

2. Do danych zawartych w dokumentach źródłowych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji i niezarejestrowanych w zbiorze danych ALERT stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 27

. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania1).

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Niniejsza decyzja była poprzedzona decyzją nr 400 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie prowadzenia zbioru danych ALERT (Dz. Urz. KGP poz. 76), która utraciła moc w związku z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636 oraz z 2019 r. poz. 180).

Załącznik 1. [MELDUNEK Z REALIZACJI SPRAWY OPERACYJNEJ/SPORZĄDZONY W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM]

Załączniki do decyzji nr 265 Komendanta Głównego Policji
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1

MELDUNEK Z REALIZACJI SPRAWY OPERACYJNEJ/SPORZĄDZONY W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WNIOSEK O NADANIE/COFNIĘCIE/ZMIANĘ ZAKRESU UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZBIORZE DANYCH ALERT]

Załącznik nr 2

WNIOSEK O NADANIE/COFNIĘCIE/ZMIANĘ ZAKRESU UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH W ZBIORZE DANYCH ALERT

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »