REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 63

WYTYCZNE NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" oraz wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610 i 2112) w związku z art. 15 aa - 15ai ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. poz. 1245) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (Dz. U. poz. 2105) ustala się, co następuje:

Rozdział 1

Objaśnienia ogólne

§ 1.

Wytyczne określają szczegółowy sposób postępowania policjantów podczas:

1) podejmowania działań wobec zjawiska przemocy w rodzinie;

2) realizacji procedury "Niebieskie Karty", określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta";

3) wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o których mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji.

§ 2.

Użyte w wytycznych skróty i określenia oznaczają:

1) ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956);

2) ustawa o Policji - ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

3) rozporządzenie Rady Ministrów - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta";

4) kierownik jednostki organizacyjnej Policji - komendanta wojewódzkiego (Komendanta Stołecznego) Policji, komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, komendanta rejonowego Policji, komendanta komisariatu i komendanta komisariatu specjalistycznego Policji;

5) formularze "Niebieska Karta" - wzory formularzy określone w załącznikach do rozporządzenia Rady Ministrów;

6) teczka zagadnieniowa "Przemoc w rodzinie" - prowadzoną przez dzielnicowego realizującego procedurę "Niebieskie Karty" teczkę, w której gromadzi się dokumenty, potwierdzające czynności podjęte przez Policję w związku z przemocą w rodzinie;

7) nakaz - nakaz natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o którym mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy o Policji, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

8) zakaz - zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o którym mowa w art. 15aa ust. 1 ustawy o Policji, którego wzór został określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

9) protokół opuszczenia - protokół opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru protokołu czynności opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, w związku z wydaniem nakazu lub zakazu (Dz. U. poz. 1985);

10) zawiadomienie umieszczane na drzwiach mieszkania - zawiadomienie osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczane na drzwiach mieszkania, którego wzór został określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, umieszczanego na drzwiach mieszkania (Dz. U. poz. 1951);

11) kwestionariusz szacowania ryzyka - kwestionariusz szacowania ryzyka zawierający czynniki i kryteria szacowania ryzyka zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego w związku z przemocą w rodzinie, którego wzór został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia;

12) bezpośrednie otoczenie wspólnie zajmowanego mieszkania - ocenianą i określaną przez policjanta w jednostkach miary lub za pomocą charakterystycznych, stałych obiektów lub punktów zagospodarowania przestrzennego odległość od wspólnie zajmowanego mieszkania, którą ma zachować osoba stosująca przemoc w rodzinie lub obszar, w ramach którego obecność osoby stosującej przemoc w rodzinie stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej tą przemocą;

13) wspólnie zajmowane mieszkanie - mieszkanie wspólnie zajmowane przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie i osobę stosującą tą przemoc, będące jednocześnie lokalem służącym do zaspokajania bieżących potrzeb mieszkaniowych tych osób;

14) KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji;

15) SWD - System Wspomagania Dowodzenia Policji;

16) zarządzenie nr 70 KGP - zarządzenie nr 70 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 114 i 120).

Rozdział 2

Podejmowanie czynności związanych z procedurą "Niebieskie Karty"

§ 3.

1. Po przyjęciu zgłoszenia o interwencji domowej związanej z przemocą w rodzinie, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji dokonuje weryfikacji informacji zawartych w KSIP i SWD, celem ustalenia, czy pod wskazanym przez zgłaszającego adresem figuruje zarejestrowana jednostka broni oraz czy wydany został nakaz lub zakaz.

2. Dyżurny informuje interweniujących policjantów o wyniku ustaleń, o których mowa w ust. 1 oraz o innych informacjach, które mogą mieć istotny wpływ na przeprowadzenie interwencji.

§ 4.

1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie, w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, policjant wszczyna procedurę "Niebieskie Karty".

2. Do wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" zobowiązany jest każdy policjant, który poweźmie informację o uzasadnionym podejrzeniu zaistnienia przemocy w rodzinie.

3. Policjant wszczyna procedurę "Niebieskie Karty" poprzez wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A", zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów.

4. W przypadku wystąpienia podczas interwencji przeszkód w wypełnieniu formularza "Niebieska Karta - A" i braku możliwości wypełnienia go w całości lub części V, IX - XII, XV, XVII, XX - XXI, informacje mogą zostać uzupełnione przez dzielnicowego w późniejszym terminie, w obecności osoby, o której mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

5. Policjant, po wypełnieniu formularza "Niebieska Karta - A", przekazuje osobie, o której mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie formularz "Niebieska Karta - B", którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów. Fakt przekazania formularza "Niebieska Karta - B" policjant dokumentuje w części XXI formularza "Niebieska Karta - A".

6. Wypełniony formularz "Niebieska Karta - A" kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba, niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od wszczęcia procedury, przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 9a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

7. Kopię wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A" kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub upoważniona przez niego osoba przekazuje dzielnicowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

§ 5.

1. Niezwłocznie po otrzymaniu kopii wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A", dzielnicowy, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, zakłada i prowadzi teczkę zagadnieniową "Przemoc w rodzinie", w której gromadzi się dokumenty potwierdzające czynności podjęte przez Policję wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

2. W przypadku wszczęcia procedury "Niebieskie Karty", teczka zagadnieniowa "Przemoc w rodzinie" prowadzona jest odrębnie dla każdej rodziny.

3. Po otrzymaniu kopii wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A", dzielnicowy dokonuje sprawdzenia informacji zawartych w policyjnych systemach informatycznych w zakresie zarejestrowanych interwencji Policji w miejscach zamieszkania osoby, wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.

4. Sprawdzeniem, o którym mowa w ust. 3, powinien, w miarę możliwości, zostać objęty okres ostatnich 12 miesięcy, liczony od daty wszczęcia procedury "Niebieskie Karty". Dzielnicowy dokumentuje fakt dokonania sprawdzenia notatką urzędową.

5. Teczkę zagadnieniową "Przemoc w rodzinie" prowadzi się do zakończenia ostatniej procedury "Niebieskie Karty", w trybie określonym w § 18 rozporządzenia Rady Ministrów.

6. W przypadku, gdy powiadomienie o zakończeniu procedury nie nastąpiło w formie pisemnej, dzielnicowy sporządza notatkę urzędową, zawierającą informację o zakończeniu procedury, z którą zapoznaje się jego bezpośredni przełożony.

§ 6.

1. Zadania realizowane w ramach procedury "Niebieskie Karty", określone w § 13 rozporządzenia Rady Ministrów:

1) w pkt 1-4 realizuje policjant wszczynający procedurę "Niebieskie Karty";

2) w pkt 5 realizuje, w miarę możliwości, grupa operacyjno-procesowa;

3) w pkt 6 podejmuje dzielnicowy;

4) w pkt 6 może podejmować również inny policjant służby prewencyjnej realizujący zadania w zakresie profilaktyki, mające na celu zapobieganie zagrożeniom mogącym wystąpić w rodzinie.

2. Rozmowę, o której mowa w § 13 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów, przeprowadza również dzielnicowy.

3. Częstotliwość wizyt sprawdzających stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie określa zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza.

4. W sytuacji, gdy zespół interdyscyplinarny lub grupa robocza nie określi częstotliwości wizyt, o których mowa w ust. 3, dzielnicowy, kierując się dobrem rodziny i oceną stanu jej zagrożenia, zobowiązany jest do przeprowadzania wizyt nie rzadziej niż raz na 30 dni.

5. Pierwsza wizyta sprawdzająca stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie powinna nastąpić nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury "Niebieskie Karty" lub otrzymania kopii wypełnionego formularza "Niebieska Karta - A", w przypadku wszczęcia procedury przez podmiot pozapolicyjny.

6. Dzielnicowy przekazuje przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej informacje o działaniach podjętych przez Policję w ramach realizowanej procedury "Niebieskie Karty" ustnie oraz w formie notatki urzędowej.

§ 7.

1. Jeżeli w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie podejmowana jest interwencja Policji i okoliczności wskazują, że osobą, wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest policjant, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji kieruje na miejsce interwencji policjantów oraz bezpośredniego przełożonego tego policjanta oraz powiadamia kierownika jednostki organizacyjnej Policji.

2. W przypadku nieobecności bezpośredniego przełożonego policjanta, o którym mowa w ust. 1, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji kieruje na miejsce interwencji policjantów oraz osobę sprawującą w tej jednostce nadzór.

3. Jeżeli czynności związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie podejmowane są w innym trybie, niż wskazany w ust. 1, a okoliczności wskazują, że osobą stosującą przemoc w rodzinie jest policjant, o fakcie niezwłocznie powiadamiany jest kierownik jednostki organizacyjnej Policji i bezpośredni przełożony policjanta stosującego przemoc.

4. Podejmowanie działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie policyjnej realizowane jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinach policyjnych "MOC - tak, PRZEMOC - nie!".

5. O fakcie powzięcia informacji, iż osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie jest żołnierz pełniący czynną służbę wojskową, niezwłocznie zawiadamiana jest właściwa miejscowo jednostka organizacyjna Żandarmerii Wojskowej.

§ 8.

1. W pracach zespołu interdyscyplinarnego, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bierze udział koordynator procedury "Niebieskie Karty" lub inny policjant wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej albo jednostki organizacyjnej Policji.

2. W skład grupy roboczej, o której mowa w art. 9a ust. 10 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wchodzi dzielnicowy rejonu, w którym zamieszkuje osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, a w przypadku jego nieobecności policjant wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej Policji lub upoważnioną przez niego osobę.

3. W przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie wobec małoletniego, w pracach grupy roboczej może uczestniczyć również policjant z komórki organizacyjnej właściwej do spraw nieletnich i patologii.

4. Działania podjęte przez policjanta w ramach procedury "Niebieskie Karty" wynikające z indywidualnego planu pomocy oraz inicjatywy własnej podlegają dokumentowaniu.

§ 9.

1. Nadzór nad realizacją działań Policji podejmowanych w ramach procedury "Niebieskie Karty" sprawuje kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub wyznaczona przez niego osoba.

2. Czynności w ramach prowadzonego nadzoru nad realizacją działań, o których mowa w ust. 1, dokumentuje się w Karcie Nadzoru dołączanej do teczki zagadnieniowej "Przemoc w rodzinie".

§ 10.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, niezależnie od wszczęcia procedury "Niebieskie Karty", policjant ma prawo zatrzymać osobę stosującą przemoc w rodzinie, w trybie art. 15a ust. 1 ustawy o Policji.

§ 11.

1. Przed zatrzymaniem osoby w trybie art. 15a ust. 1 ustawy o Policji, policjant dokonuje oceny ryzyka poprzez wypełnienie kwestionariusza szacowania ryzyka, w sposób określony w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

2. Dokonując oceny ryzyka, o którym mowa w ust. 1, policjant bierze w szczególności pod uwagę okoliczności, o których mowa w art. 15a ust. 2 ustawy o Policji.

3. Kwestionariusz szacowania ryzyka wypełniany jest odrębnie wobec każdej osoby.

4. Przesłuchania świadków, o których mowa w art. 15ab ust. 4 ustawy o Policji, dokonuje się z zastosowaniem wzoru protokołu przesłuchania w charakterze świadka osoby zgłaszającej przemoc w rodzinie/przesłuchania świadka przemocy w rodzinie (formularz Mp - 111).

5. Informacje uzyskane w wyniku wysłuchania osoby stosującej przemoc w rodzinie, o którym mowa w art. 15ab ust. 9 ustawy o Policji, dokumentuje się w notatce urzędowej.

Rozdział 3

Podejmowanie czynności związanych z wydaniem nakazu lub zakazu

§ 12.

1. W przypadku wystąpienia zagrożenia życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, niezależnie od wszczęcia procedury "Niebieskie Karty", policjant ma prawo wydać wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakaz lub zakaz.

2. Przed wydaniem nakazu lub zakazu, policjant dokonuje oceny ryzyka, poprzez wypełnienie kwestionariusza szacowania ryzyka, w sposób określony w § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wydawania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, o ile ocena ryzyka nie została dokonana przed zastosowaniem art. 15a ust. 1 ustawy o Policji.

3. Nakaz lub zakaz, o których mowa w ust. 1, policjant wydaje odrębnie dla każdej osoby stwarzającej zagrożenie dla życia lub zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

4. Policjant ma prawo wydać:

a) nakaz, albo

b) zakaz, albo

c) nakaz i zakaz.

5. Jeżeli zachodzą przesłanki do zatrzymania osoby w trybie art. 15a ustawy o Policji, nakaz lub zakaz wydaje się bezpośrednio po zwolnieniu osoby zatrzymanej.

§ 13.

1. Nakaz lub zakaz wydaje policjant, który przeprowadza interwencję w związku z przemocą w rodzinie.

2. Jeżeli w związku z przemocą w rodzinie nie przeprowadza się interwencji, do wydania nakazu lub zakazu zobowiązany jest również policjant wykonujący w innym trybie czynności służbowe realizowane w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie.

3. Za powzięcie informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie należy uznać informacje pochodzące zarówno od osoby, o której mowa w art. 9c ust. 1 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jak też informacje pochodzące od osób wskazanych w art. 15ab ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji.

4. Nakaz lub zakaz w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 5, wydaje się na podstawie dokumentacji sporządzonej podczas lub w związku z przeprowadzoną interwencją dotyczącą przemocy w rodzinie.

5. Nakaz lub zakaz w przypadku, o którym mowa w § 12 ust. 5, wydaje policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 14.

1. Policjant, wydając nakaz lub zakaz określa obszar lub odległość, jakie ma zachować osoba stosująca przemoc w rodzinie od wspólnie zajmowanego mieszkania, biorąc w szczególności pod uwagę: miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania, rodzaj nieruchomości, zagospodarowanie przestrzenne i infrastrukturę oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na stan bezpieczeństwa osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Obszar lub odległość określane są w jednostkach miary lub za pomocą charakterystycznych, stałych obiektów lub punktów zagospodarowania przestrzennego.

§ 15.

1. Nakaz lub zakaz policjant sporządza w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym pierwszy egzemplarz doręcza osobie stosującej przemoc w rodzinie, drugi dołącza do dokumentacji związanej z procedurą wydania nakazu lub zakazu, a trzeci doręcza osobie dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Osobie stosującej przemoc w rodzinie, wraz z wydanym nakazem lub zakazem, policjant doręcza wykaz zawierający informacje określone w art. 15ah ustawy o Policji. Fakt doręczenia wykazu odnotowuje się na wydanym nakazie lub zakazie.

3. Za aktualizację danych teleadresowych zawartych w wykazie, o którym mowa w ust. 2, odpowiadają podmioty, o których mowa w art. 11b ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. W przypadku odmowy przyjęcia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie nakazu lub zakazu, doręczenie uważa się za dokonane. Fakt odmowy przyjęcia nakazu lub zakazu policjant odnotowuje w nakazie lub zakazie.

5. W razie niemożności doręczenia nakazu lub zakazu osobie stosującej przemoc w rodzinie, w tym z powodu jej nieobecności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub bezpośrednim otoczeniu, policjant umieszcza zawiadomienie na drzwiach mieszkania.

6. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5, policjant - po uprzednim złożeniu i spojeniu powłoki klejącej, umieszcza na drzwiach wspólnie zajmowanego mieszkania w sposób zapewniający jego stabilne przytwierdzenie oraz uniemożliwiający zapoznanie z zawartymi informacjami bez otwarcia. Zawiadomienie podlega również zabezpieczeniu przed warunkami atmosferycznymi.

7. Natychmiastowemu doręczeniu podlega również nakaz lub zakaz wydany przez policjanta w sytuacji określonej w § 13 ust. 2.

8. W celu natychmiastowego doręczenia nakazu lub zakazu wydanego przez policjanta w przypadku, o którym mowa w § 13 ust. 2, policjant udaje się do wspólnie zajmowanego mieszkania.

9. W przypadku niezastania we wspólnie zajmowanym mieszkaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie podczas próby doręczania wydanego nakazu lub zakazu, policjant postępuje w sposób określony w ust. 5 i 6.

10. Odpis wydanego nakazu lub zakazu podlega niezwłocznemu doręczeniu prokuratorowi, właściwemu ze względu na położenie wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którego nakaz lub zakaz dotyczy, a o fakcie wydania nakazu lub zakazu informuje się podmioty, o których mowa w art. 15ad ust. 4 ustawy o Policji.

§ 16.

Natychmiastowa wykonalność nakazu lub zakazu, o której mowa w art. 15aa ust. 4 ustawy o Policji, następuje z chwilą wydania nakazu lub zakazu.

§ 17.

1. Policjant dokumentuje fakt opuszczenia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia w protokole opuszczenia.

2. Sporządzenie protokołu opuszczenia wymagane jest również w sytuacji określonej w § 13 ust. 2 i 4.

3. W celu sporządzenia protokołu opuszczenia w sytuacji określonej w § 13 ust. 2 i 4, policjant udaje się do wspólnie zajmowanego mieszkania.

4. Protokołu opuszczenia nie sporządza się, w sytuacji określonej w § 15 ust. 5.

5. Jeśli osoba stosująca przemoc w rodzinie wskazała miejsca pobytu i numer telefonu, pod którym będzie dostępna, policjant dokumentuje te informacje w notatce urzędowej.

6. W przypadku odmowy pozostawienia przez osobę stosującą przemoc w rodzinie kluczy do wspólnie zajmowanego mieszkania i pomieszczeń jego bezpośredniego otoczenia i wystąpienia okoliczności, z których wynika, że posiada je przy sobie, policjant w celu ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, może dokonać prewencyjnego sprawdzenia, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 ustawy o Policji.

7. Fakt sprawdzenia prewencyjnego, o którym mowa w ust. 6 oraz pozostawienia ujawnionych w jego toku kluczy do wspólnie zajmowanego mieszkania, wymaga udokumentowania w notatce urzędowej.

§ 18.

1. Jeśli wystąpią okoliczności określone w art. 15ae ust. 5 ustawy o Policji, dzielnicowy lub policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnioną przez niego osobę, uzgadnia termin odbioru przedmiotów z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie i uczestniczy w tej czynności.

2. Ustalając termin, policjant informuje osobę dotkniętą przemocą w rodzinie o prawie osobistego uczestnictwa w czynności lub upoważnienia do tego celu innej osoby.

3. Uczestnicząc w czynności odbioru przedmiotów, policjant zapewnia ochronę życia, zdrowia i mienia wszystkich osób obecnych w trakcie realizacji czynności we wspólnie zajmowanym mieszkaniu i jego bezpośrednim otoczeniu.

4. W przypadku nieusprawiedliwionego niestawiennictwa osoby stosującej przemoc w rodzinie, kolejnego terminu odbioru przedmiotów nie uzgadnia się.

5. Policjant sporządza notatkę urzędową z czynności określonych w ust. 1, 3 i 4.

§ 19.

Dokumentację sporządzoną w związku z wydaniem nakazu lub zakazu gromadzi się w prowadzonej przez dzielnicowego teczce zagadnieniowej "Przemoc w rodzinie".

§ 20.

1. Nakaz lub zakaz podlegają rejestracji w jednostce organizacyjnej Policji właściwej ze względu na miejsce wydania nakazu lub zakazu.

2. Nakaz lub zakaz podlegają udokumentowaniu w SWD oraz rejestracji w KSIP zgodnie z przepisami zarządzenia nr 70 KGP.

§ 21.

1. Każde zgłoszenie przyjęte przez Policję (z obsługą, bez obsługi) dotyczące zdarzenia, na podstawie którego zastosowano nakaz lub zakaz, jest wprowadzane do SWD, a następnie nadawany jest mu systemowy numer JED.

2. Numer JED zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, powinien być następnie wykorzystywany i nadawany przy rejestracji wydanego nakazu lub zakazu w KSIP, co będzie umożliwiało wzajemną identyfikację i powiązanie faktów wprowadzonych w dwóch odrębnych systemach.

3. Dokumentowanie w SWD zastosowania nakazu lub zakazu polega w szczególności na:

1) wyborze odpowiedniej pozycji ze słownika kwalifikacji SWD;

2) dodaniu dodatkowego opisu zdarzenia, w którym wskazane zostaną: zastosowany środek, warunki realizacji tego środka, osoba będąca podmiotem zastosowanego środka oraz adres mieszkania będący przedmiotem zastosowanego środka.

4. Sprawdzenie przestrzegania nakazu lub zakazu dokumentuje się w SWD poprzez dokonanie wpisu w Książce Przebiegu Służby KPS SWD z wykorzystaniem numeru JED, o którym mowa w ust. 1.

5. Naruszenie nakazu lub zakazu dokumentuje się w SWD poprzez utworzenie nowego zdarzenia z wykorzystaniem odpowiedniej pozycji ze słownika kwalifikacji SWD.

§ 22.

1. Po wydaniu nakazu lub zakazu sprawdza się przynajmniej trzykrotnie, czy osoba stosująca przemoc w rodzinie stosuje się do wydanego nakazu lub zakazu.

2. Pierwszego sprawdzenia dokonuje policjant wyznaczony przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub upoważnioną przez niego osobę, następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu.

3. Drugie i kolejne sprawdzenia powinny następować w odstępie co najmniej 3 dni.

4. Wizyt sprawdzających, o których mowa w ust. 3, powinien dokonywać dzielnicowy realizujący w rodzinie zadania w ramach procedury "Niebieskie Karty", a w przypadku jego nieobecności policjant wyznaczony przez kierownika komórki organizacyjnej Policji lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 23.

1. Jeżeli w trakcie sprawdzania stosowania się do wydanego nakazu lub zakazu przez osobę stosującą przemoc w rodzinie, policjant ustali, że narusza ona ich warunki, podejmuje czynności niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. Działania, określone w ust. 1, policjant podejmuje również w przypadku uzyskania w innym trybie informacji o niestosowaniu się przez osobę stosującą przemoc w rodzinie do nakazu lub zakazu.

3. Fakt niestosowania się do wydanego nakazu lub zakazu, niezależnie od dokumentowania w trybie określonym w § 21 ust. 4, policjant dokumentuje w notatce urzędowej i podejmuje czynności wobec sprawcy wykroczenia określonego w art. 66b ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.1)).

4. Czynności, o których mowa w ust. 3, podejmuje się w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423).

5. Kopię notatki urzędowej, o której mowa w ust. 3 przekazuje się dzielnicowemu realizującemu w rodzinie zadania w ramach procedury "Niebieskie Karty".

§ 24.

1. Jeśli w toku prowadzonych przez Policję czynności zajdzie potrzeba doręczenia korespondencji osobie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, korespondencję doręcza się pod zadeklarowanym adresem miejsca pobytu tej osoby.

2. Doręczenia w sposób, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się również na wniosek sądu, na podstawie art. 5606 § 1 ustawy z dnia 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 i 1578), w celu zapewnienia szybkości postępowania w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia.

3. W przypadku nieobecności osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której wydany został nakaz lub zakaz, pod zadeklarowanym adresem miejsca pobytu podczas próby doręczania korespondencji lub braku możliwości jej doręczenia, policjant pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wzoru zawiadomienia osoby stosującej przemoc w rodzinie, wobec której został wydany nakaz lub zakaz, pozostawionego wobec niemożności doręczenia korespondencji (Dz. U. poz. 1986).

4. Policjant dokumentuje w notatce urzędowej fakt pozostawienia zawiadomienia, w sposób o którym mowa w ust. 3, ze wskazaniem przyczyny niedoręczenia. Udokumentowania, ze wskazaniem przyczyny niedoręczenia, wymaga również fakt pozostawienia zawiadomienia w przypadku doręczenia, o którym mowa w ust. 2.

Rozdział 4

Przepisy końcowe

§ 25.

Tracą moc wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury "Niebieskie Karty" (Dz. Urz. KGP poz. 77).

§ 26.

Wytyczne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 30 listopada 2020 r.

Komendant Główny Policji
gen. insp. Jarosław SZYMCZYK


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1238, z 2020 r. poz. 568, 956, 1086, 1517.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-12-16
  • Data wejścia w życie: 2020-12-16
  • Data obowiązywania: 2020-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA