REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE Nr 34 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 14 listopada 2008 r.

w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Canberze z siedzibą w Sydney

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Likwiduje się jednostkę budżetową – Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Canberze z siedzibą w Sydney, zwaną dalej „Wydziałem”.

2. Termin rozpoczęcia likwidacji Wydziału wyznacza się na dzień 1 listopada 2008 r.

3. Termin zakończenia likwidacji, zwany dalej „dniem likwidacji” wyznacza się na dzień 30 listopada 2008 r.

4. Likwidacji dokonuje się pod nazwą Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Canberze z siedzibą w Sydney z podaniem oznaczenia „w likwidacji”.

5. Czynności Likwidatora Wydziału powierza się Panu Andrzejowi Krupińskiemu – dyrektorowi Biura Administracyjnego Ministerstwa Gospodarki.

6. Likwidator jest upoważniony do podejmowania wszystkich niezbędnych działań do przeprowadzenia likwidacji Wydziału.

§ 2

1. Likwidacja Wydziału polega na:

1) ustaleniu w oparciu o istniejąca ewidencję księgową, rzeczywistego stanu składników majątkowych, zobowiązań i należności;

2) dokonaniu inwentaryzacji druków ścisłego zarachowania, formularzy urzędowych, pieczęci i stempli oraz zapewnieniu ich zniszczenia;

3) dokonaniu archiwizacji dokumentów Wydziału i przesłaniu dokumentów archiwalnych do archiwum Ministerstwa Gospodarki;

4) zagospodarowaniu składników majątkowych;

5) uregulowaniu zobowiązań i należności;

6) zamknięciu rachunków bankowych.

2. Składniki majątkowe stanowiące wyposażenie Wydziału zostają przekazane Konsulatowi Generalnemu RP w Sydney nieodpłatnie.

§ 3

Nadzór nad wykonywaniem czynności Likwidatora sprawuje Minister Gospodarki przy pomocy:

1) Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych – w zakresie spraw organizacyjnych, finansowych i kadrowych;

2) Dyrektora Biura Administracyjnego – w zakresie spraw majątkowych.

§ 4

Do zadań Likwidatora należy w szczególności:

1) zawiadomienie instytucji i podmiotów współpracujących z Wydziałem o jego likwidacji;

2) przeprowadzenie inwentaryzacji majątku Wydziału;

3) sporządzenie wykazów spraw dotyczących działalności Wydziału, a w zakresie:

a) spraw nie zakończonych – przygotowanie dokumentacji i przekazanie tych spraw wraz z dokumentacją właściwym komórkom organizacyjnym Ministerstwa Gospodarki,

b) spraw zakończonych – dokonanie archiwizacji dokumentów Wydziału i przekazanie dokumentów do archiwum Ministerstwa Gospodarki albo Archiwum Akt Nowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1375) oraz zgodnie z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w Ministerstwie Gospodarki;

4) sporządzenie sprawozdań finansowych Rb-23PL, Rb-27PL, Rb-28PL, Rb-34 za okres od 1 października 2008 r. do dnia likwidacji oraz bilansu Wydziału za okres od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia likwidacji – określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115, poz. 781);

5) wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), przepisów prawa miejscowego oraz innych przepisów mających zastosowanie;

6) protokolarne przekazanie składników majątkowych Wydziału kierownikowi Konsulatu Generalnego RP w Sydney lub osobie przez niego upoważnionej;

7) złożenie, w terminie 14 dni od dnia likwidacji, na ręce Ministra Gospodarki, za pośrednictwem Dyrektora Departamentu Jednostek Nadzorowanych i Podległych, sprawozdania z dokonanych czynności likwidacyjnych.

§ 5

Koszty likwidacji zostaną pokryte ze środków przewidzianych w planie wydatków budżetowych Wydziału na 2008 rok.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Minister Gospodarki

 

Waldemar Pawlak

w porozumieniu
Minister Spraw Zagranicznych

 

Radosław Sikorski

 

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2008-11-14
  • Data obowiązywania: 2008-11-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA