REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 11

ZARZĄDZENIE Nr 5 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zarządzenie określa:

1) stanowiska w Ministerstwie Gospodarki, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;

2) stanowiska w Wydziałach Promocji Handlu i Inwestycji oraz stałych przedstawicielstwach Rzeczypospolitej Polskiej przy organizacjach międzynarodowych za granicą, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności;

3) rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub służbową, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

§ 2

1. Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 1, zawierają załączniki nr 1–4 do zarządzenia:

1) wykaz do klauzuli „ściśle tajne” – załącznik nr 1;

2) wykaz do klauzuli „tajne” – załącznik nr 2;

3) wykaz do klauzuli „poufne” – załącznik nr 3;

4) wykaz do klauzuli „zastrzeżone” – załącznik nr 4.

2. Wykazy stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 2, zawierają załączniki nr 5 i 6 do zarządzenia:

1) wykaz do klauzuli „tajne” – załącznik nr 5;

2) wykaz do klauzuli „poufne” – załącznik nr 6.

3. Wykaz prac zleconych, o których mowa w § 1 pkt 3, stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

§ 3

Traci moc decyzja nr 70 Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie określenia stanowisk oraz rodzajów prac zleconych, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i poz. 711, Nr 149, poz. 1078, Nr 218, poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 25, poz. 162 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1056.

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "ŚCIŚLE TAJNE"]

Załączniki do zarządzenia nr 5 Ministra Gospodarki
z dnia 5 lutego 2009 r. (poz. 11)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „ŚCIŚLE TAJNE”

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Minister

2. Sekretarz Stanu

3. Dyrektor Generalny

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

1. Dyrektor

2. Kierownik Kancelarii Tajnej

3. Główny specjalista ds. obsługi Kancelarii Tajnej NATO i UE

4. Specjalista ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego

5. Podreferendarz ds. obsługi Kancelarii Tajnej – 2 stanowiska

Departament Górnictwa

1. Dyrektor

Biuro Administracyjne

1. Maszynistka klasy mistrzowskiej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

1. Kierownik Zespołu w Dziale IT ds. administrowania systemami niejawnymi

2. Starszy Specjalista w Dziale IT ds. administrowania systemami niejawnymi

Załącznik 2. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "TAJNE"]

Załącznik nr 2

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „TAJNE”

I. Wykaz stanowisk w Kierownictwie Ministerstwa

1. Podsekretarz Stanu – 5 stanowisk

2. Szef Gabinetu Politycznego

II. Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa Departament Administrowania Obrotem

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. koordynacji i zarządzania jakością

4. Naczelnik wydziału ds. zezwoleń

5. Naczelnik wydziału ds. licencjonowania obrotu

6. Główny specjalista ds. prawnych

7. Stanowisko ds. obsługi departamentu (sekretarz dyrektora)

Departament Analiz i Prognoz

1. Dyrektor

2. Radca Ministra ds. analiz makroekonomicznych

3. Radca Ministra ds. analiz handlu zagranicznego

4. Główny specjalista ds. statystyki

5. Główny specjalista ds. analiz makroekonomicznych

6. Referendarz ds. statystyki

Departament Budżetu i Finansów

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Zastępca Dyrektora – główny księgowy resortu

4. Stanowisko ds. rachunkowości Ministerstwa – główny księgowy

5. Stanowisko ds. obsługi departamentu

Departament Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii

1. Dyrektor

2. Radca Ministra ds. energetyki jądrowej

3. Główny specjalista ds. energetyki jądrowej

4. Główny specjalista ds. innych źródeł energii – 2 stanowiska

5. Specjalista ds. organizacyjnych

Departament Energetyki

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora – 2 stanowiska

3. Naczelnik Wydziału Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej

4. Naczelnik Wydziału Polityki Energetycznej

5. Radca Ministra ds. nowych technologii

6. Radca Ministra – koordynujący zespołem ds. elektroenergetyki i ciepłownictwa

7. Radca Ministra – koordynujący zespołem ds. koordynowania i realizacji działań związanych z kształtowaniem konkurencyjnego rynku energii elektrycznej

8. Główny specjalista ds. realizacji efektywności energetycznej

9. Główny specjalista ds. jakości paliw

10. Główny specjalista ds. rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii

11. Główny specjalista ds. funkcjonowania systemu elektroenergetycznego

12. Specjalista ds. współpracy międzynarodowej i spraw UE w dziedzinie elektroenergetyki – 2 stanowiska

13. Specjalista ds. współpracy międzynarodowej, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w sektorze elektroenergetycznym

14. Podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej departamentu

15. Stanowisko ds. obsługi organizacyjnej departamentu

16. Stanowisko ds. obsługi departamentu

Departament Funduszy Europejskich

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Podreferendarz ds. organizacyjnych – 2 stanowiska

Departament Górnictwa

1. Naczelnik wydziału górnictwa węgla kamiennego

2. Naczelnik wydziału finansowania górnictwa i surowców nieenergetycznych

3. Radca Ministra ds. współpracy w zakresie polityki energetycznej i koordynacji

4. Radca Ministra ds. górnictwa niewęglowego

5. Główny specjalista ds. współpracy zagranicznej i czystych technologii węgla

6. Główny specjalista ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego i dialogu społecznego

7. Starszy specjalista ds. analiz ekonomicznych

8. Referendarz ds. organizacji

Departament Instrumentów Wsparcia

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora – 2 stanowiska

3. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Organizacji i Finansowania

4. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Innowacyjności

5. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Wspierania Inwestycji

6. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Specjalnych Stref Ekonomicznych

7. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału nadzoru merytorycznego nad działalnością promocyjną placówek za granicą oraz nad Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych

8. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Promocji Gospodarki

9. Radca Ministra ds. tworzenia baz wiedzy o nowych technologiach

10. Radca Ministra ds. nadzoru merytorycznego nad systemem internetowym WPHI, analiz wydatków na promocję placówek zagranicznych oraz programów stażu kandydatów do pracy w placówkach zagranicznych

11. Radca Ministra – koordynator zespołu ds. realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski”

12. Główny specjalista ds. doskonalenia systemów rozwoju innowacyjności

13. Główny specjalista ds. obsługi wsparcia dużych projektów inwestycyjnych w Polsce

14. Główny specjalista ds. zawodów rzemieślniczych oraz realizacji projektów wspierających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw

15. Główny specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad działalnością Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych

16. Główny specjalista ds. promocji gospodarki – 2 stanowiska

17. Specjalista ds. planowania budżetu, planowania działań DIW oraz sprawozdawczości i informacji

18. Specjalista ds. wspierania przedsiębiorców i centrów obsługi inwestorów i eksporterów

19. Podreferendarz ds. obsługi departamentu

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. jednostek badawczo-rozwojowych

4. Naczelnik wydziału ds. placówek zagranicznych

5. Radca Ministra ds. nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi

6. Starszy specjalista ds. rekrutacji pracowników placówek zagranicznych

7. Referendarz ds. kadrowych pracowników placówek zagranicznych

8. Podreferendarz ds. kadrowych pracowników placówek zagranicznych

Departament Kontroli Eksportu

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. Porozumienia z Wassenaar

4. Główny specjalista ds. analizy ryzyka transakcji – 2 stanowiska

5. Główny specjalista ds. weryfikacji wniosków o zezwolenie – 2 stanowiska

6. Główny specjalista ds. wdrażania systemu kontroli i SZJ

7. Główny specjalista ds. wdrażania systemu kontroli

8. Główny specjalista ds. współpracy z UE i Grupą Dostawców Jądrowych

9. Główny specjalista ds. współpracy z Reżimem Kontrolnym Technologii Rakietowych

10. Główny specjalista/specjalista ds. Konwencji OPCW i Grupy Australijskiej

11. Starszy specjalista ds. administrowania systemem TRACKER

12. Specjalista ds. obsługi prawnej

13. Referendarz ds. organizacyjnych

14. Podreferendarz ds. organizacyjnych

Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. międzynarodowej współpracy dwustronnej – 2 stanowiska

4. Radca Ministra ds. organizacyjnych, programowania i koordynacji współpracy gospodarczej z krajami pozaeuropejskimi i WNP

5. Radca Ministra ds. umów inwestycyjnych

6. Radca Ministra ds. międzynarodowej współpracy dwustronnej – 2 stanowiska

7. Główny specjalista ds. ekonomicznych aspektów umów inwestycyjnych

8. Główny specjalista ds. prawniczych aspektów umów inwestycyjnych

9. Główny specjalista ds. międzynarodowej współpracy dwustronnej – 11 stanowisk

10. Referendarz ds. obsługi departamentu oraz koordynacji obiegu dokumentów związanych z pracą Grupy Roboczej ds. Europy Wschodniej i Azji Centralnej (COEST)

11. Stanowisko ds. obsługi departamentu – Sekretarz Dyrektora

Departament Polityki Handlowej

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora – 2 stanowiska

3. Naczelnik wydziału ds. ekonomicznych aspektów polityki handlowej

4. Naczelnik wydziału ds. środków taryfowych i pozataryfowych

5. Naczelnik wydziału ds. postępowań ochronnych

6. Naczelnik Wydziału ds. członkostwa Polski w gospodarczych organizacjach międzynarodowych

7. Radca Ministra ds. GATS/WTO

8. Radca Ministra – samodzielne stanowisko ds. koordynacji

9. Główny specjalista ds. koordynacji prac w ramach Komitetu 133

10. Główny specjalista ds. analizy zawieranych przez Unię Europejską umów preferencyjnych i stowarzyszeniowych wolnego handlu z państwami trzecimi oraz oceny Handlowych Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS)

11. Główny specjalista ds. umów handlowych z krajami WNP, akcesji do WTO oraz ułatwień w handlu

12. Główny specjalista ds. polityki handlowej UE w zakresie rolnictwa i rybołówstwa oraz technicznych barier w handlu

13. Główny specjalista ds. rozwiązań taryfowych w zakresie autonomicznych zawieszeń poboru ceł i autonomicznych kontyngentów taryfowych – 2 stanowiska

14. Główny specjalista ds. zasad importu tekstyliów i obuwia

15. Starszy specjalista ds. postępowań ochronnych – stanowiska

16. Starszy specjalista ds. członkostwa Polski w międzynarodowych organizacjach surowcowych

17. Starszy specjalista ds. członkostwa Polski w organizacjach Narodów Zjednoczonych i OECD

18. Specjalista ds. międzynarodowego handlu usługami

19. Specjalista ds. analizy umów o współpracy handlowej i stref wolnego handlu UE z państwami trzecimi

20. Specjalista ds. analiz zawieranych przez Unię Europejską traktatów, umów preferencyjnych oraz problematyki rozwojowej

21. Specjalista ds. analityczno-informatycznych

22. Specjalista ds. reguł pochodzenia towarów oraz unijnego systemu preferencji taryfowych (GSP UE)

23. Specjalista ds. organizacyjnych

24. Referendarz ds. postępowań ochronnych

25. Referendarz ds. członkostwa Polski w OECD – 2 stanowiska

26. Referendarz ds. obsługi departamentu

27. Referendarz ds. koordynacji prac w ramach Komitetu 133

28. Referendarz ds. unijnego systemu preferencji taryfowych (GSP UE) oraz reguł pochodzenia towarów

Departament Programów Offsetowych

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Naczelnik Wydziału ds. analizowania i monitorowania programów offsetowych

4. Naczelnik wydziału ds. monitorowania programów offsetowych i obsługi Komitetu ds. umów offsetowych

5. Główny specjalista ds. monitorowania umów offsetowych – 2 stanowiska

6. Starszy specjalista ds. monitorowania umów offsetowych

Departament Regulacji Gospodarczych

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Specjalista ds. organizacyjno-budżetowych

4. Podreferendarz ds. organizacyjnych

Departament Ropy i Gazu

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Naczelnik Wydziału ds. ogólnych, organizacyjnych i koordynacji

4. Naczelnik wydziału ds. regulacji energetycznej UE

5. Naczelnik Wydziału ds. gazownictwa

6. Naczelnik Wydziału ds. ropy naftowej, paliw ciekłych i Międzynarodowej Agencji Energetycznej

7. Radca Ministra ds. ropy naftowej, paliw ciekłych i Międzynarodowej Agencji Energetycznej

8. Główny specjalista ds. ropy naftowej, paliw ciekłych i Międzynarodowej Agencji Energetycznej – 5 stanowisk

9. Główny specjalista ds. gazownictwa – 3 stanowiska

10. Główny specjalista – koordynator zespołu ds. infrastruktury energetycznej

11. Główny specjalista ds. infrastruktury energetycznej – 2 stanowiska

12. Główny specjalista ds. regulacji energetycznej UE – 2 stanowiska

13. Główny specjalista ds. ogólnych, organizacyjnych i koordynacji

14. Starszy specjalista ds. ogólnych, organizacyjnych i koordynacji

15. Starszy specjalista ds. gazownictwa

16. Specjalista ds. gazownictwa

17. Specjalista ds. ogólnych, organizacyjnych i koordynacji

18. Specjalista ds. regulacji energetycznej UE

19. Stanowisko ds. regulacji energetycznej UE –2 wakaty

20. Stanowisko ds. gazownictwa – wakat

21. Stanowisko ds. organizacyjnych

Departament Rozwoju Gospodarki

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora – 3 osoby

3. Radca Ministra ds. przemysłu stoczniowego

4. Radca Ministra ds. przedsiębiorczości

5. Specjalista ds. bezpieczeństwa technicznego

Departament Spraw Europejskich

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. współpracy gospodarczej

4. Naczelnik Wydziału ds. rynku wewnętrznego UE

5. Naczelnik wydziału ds. udziału w procesie decyzyjnym UE

6. Radca Ministra ds. współpracy gospodarczej

7. Główny specjalista ds. współpracy gospodarczej – 6 stanowisk

8. Specjalista ds. współpracy gospodarczej

9. Podreferendarz ds. obsługi departamentu

Departament Spraw Obronnych

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Naczelnik wydziału ds. przygotowań gospodarczo-obronnych oraz organizowania i nadzorowania pracy wydziału

4. Naczelnik wydziału ds. rezerw państwowych i analiz

5. Naczelnik wydziału ds. problematyki gospodarczo-obronnej

6. Radca Ministra ds. problematyki materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

7. Radca Ministra ds. administracyjno-prawnych

8. Główny specjalista ds. rezerw państwowych – 3 stanowiska

9. Główny specjalista ds. restrukturyzacji przemysłu obronnego

10. Główny specjalista ds. problematyki materiałów wybuchowych do użytku cywilnego

11. Główny specjalista ds. przygotowań gospodarczo-obronnych – 12 stanowisk

12. Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej – 2 stanowiska

13. Specjalista ds. organizacyjnych

14. Podreferendarz ds. organizacyjnych – 2 stanowiska

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3. Naczelnik wydziału ds. kontroli wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Radca Ministra ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5. Specjalista ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6. Podreferendarz ds. obsługi departamentu

Biuro Prawne

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

3. Radca prawny – wszyscy

4. Stanowisko ds. prowadzenia ewidencji dokumentów niejawnych

5. Osoba zastępująca osobę na stanowisku ds. prowadzenia ewidencji dokumentów niejawnych

Biuro Administracyjne

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dyrektor

2. Zastępca dyrektora

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

1. Dyrektor

2. Naczelnik wydziału Kontroli

3. Główny specjalista ds. kontroli – 4 stanowiska

4. Starszy specjalista ds. kontroli – 2 stanowiska

5. Specjalista ds. kontroli – 2 stanowiska

6. Audytor wewnętrzny – 2 stanowiska

7. Podreferendarz – sekretarka ds. organizacyjnych

Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych

1. Dyrektor

2. Specjalista ds. organizacyjnych Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

1. Naczelnik wydziału ds. ochrony

2. Główny specjalista ds. organizacyjnych

3. Główny specjalista ds. obrony cywilnej

4. Starszy specjalista ds. ochrony

5. Specjalista ds. organizacyjnych

6. Podreferendarz ds. zwykłych postępowań sprawdzających

Sekretariat Ministra

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Naczelnik ds. obsługi mediów

4. Główny specjalista – asystentka Ministra

5. Specjalista ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa – 2 stanowiska

6. Referendarz ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa – 4 stanowiska

7. Podreferendarz ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa – 9 stanowisk

8. Podreferendarz ds. obsługi sekretariatu – 2 stanowiska

9. Sekretarka ds. obsługi sekretariatu

10. Sekretarka ds. obsługi sekretariatu Kierownictwa Ministerstwa – 2 stanowiska

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

1. Dyrektor

2. Zastępca Dyrektora

3. Starszy dokumentalista ds. obsługi sekretariatu

4. Kierownik Działu IT ds. kierowania pracami działu

5. Kierownik Działu Al ds. kierowania pracami działu

Załącznik 3. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "POUFNE"]

Załącznik nr 3

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „POUFNE”

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

Departament Administrowania Obrotem

1. Główny specjalista ds. licencjonowania obrotu

2. Główny specjalista ds. rejestrów – 3 stanowiska

Departament Analiz i Prognoz

1. Radca Ministra ds. analiz finansowych

2. Główny specjalista ds. analiz finansowych

3. Główny specjalista ds. analiz makroekonomicznych – 3 stanowiska

4. Starszy specjalista ds. analiz makroekonomicznych

5. Starszy specjalista ds. statystyki

6. Specjalista ds. analiz makroekonomicznych – 2 stanowiska

7. Referendarz ds. analiz handlu zagranicznego – 2 stanowiska

Departament Budżetu i Finansów

1. Naczelnik wydziału ds. finansowo-księgowych

2. Naczelnik wydziału ds. obsługi finansowo-księgowej

3. Naczelnik wydziału ds. płac

4. Główny specjalista – koordynator ds. finansów publicznych

5. Główny specjalista – koordynator ds. podróży zagranicznych

Departament Energetyki

1. Główny specjalista ds. polityki efektywności energetycznej

2. Główny specjalista ds. polityki energetycznej

3. Główny specjalista ds. statystyki

4. Główny specjalista ds. wdrażania rynku energii elektrycznej

5. Główny specjalista ds. monitorowania funkcjonowania sektora elektroenergetycznego

6. Główny specjalista ds. użytkowania środowiska w elektroenergetyce i ciepłownictwie

7. Starszy specjalista ds. użytkowania środowiska w elektroenergetyce i ciepłownictwie

8. Starszy specjalista ds. kogeneracji i ciepłownictwa

9. Specjalista ds. wdrażania polityki energetycznej

10. Specjalista ds. taryf energii elektrycznej

11. Specjalista ds. ciepłownictwa

12. Specjalista ds. prawa energetycznego

13. Specjalista ds. wsparcia polityki energetycznej w ramach funduszy europejskich

14. Specjalista ds. rozwoju efektywności energetycznej

15. Specjalista ds. stosowania biopaliw

16. Referendarz ds. instrumentów wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii – stanowiska

17. Referendarz ds. biopaliw

18. Referendarz ds. nowej ustawy energetycznej

19. Referendarz ds. elektroenergetyki oraz monitorowania funkcjonowania KSE

20. Referendarz ds. nowych technologii i wytwarzania energii elektrycznej

21. Stanowisko ds. koordynacji prawa energetycznego

Departament Górnictwa

1. Główny specjalista ds. prawno-organizacyjnych

2. Główny specjalista ds. przemysłu koksowniczego

3. Starszy specjalista ds. finansowania górnictwa węglowego

4. Specjalista ds. finansowania górnictwa węgla kamiennego

5. Referendarz ds. górnictwa niewęglowego

Departament Instrumentów Wsparcia

1. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Przedsiębiorczości

2. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Wspierania Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)

3. Radca Ministra ds. finansowania małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocji partnerstwa publiczno-prywatnego

4. Główny specjalista ds. monitoringu specjalnych stref ekonomicznych i obsługi Funduszu Strefowego

5. Główny specjalista ds. legislacji dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych

6. Główny specjalista ds. realizacji projektów finansowanych z funduszy unijnych

7. Główny specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad działalnością promocyjną placówek za granicą, w których nie funkcjonują WPHil

8. Główny specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad działalnością promocyjną Wydziałów Handlu i Inwestycji (WPHil) Ambasad i Konsulatów RP – 2 stanowiska

9. Główny specjalista ds. wsparcia dużych projektów inwestycyjnych w Polsce

10. Starszy specjalista ds. obsługi wsparcia dużych projektów inwestycyjnych w Polsce

11. Specjalista ds. planowania działań DIW oraz sprawozdawczości z realizacji zadań

12. Referendarz ds. promocji gospodarki

13. Podreferendarz ds. kadrowo-organizacyjnych i budżetowych

14. Podreferendarz ds. obsługi departamentu

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

1. Radca Ministra ds. nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi

2. Główny specjalista ds. nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi – 2 stanowiska

3. Główny specjalista ds. nadzoru finansowo-administracyjnego placówek zagranicznych – 4 stanowiska

4. Główny specjalista ds. płacowych i ubezpieczeń pracowników placówek zagranicznych

5. Główny specjalista ds. budżetu i finansów placówek zagranicznych

6. Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego

7. Starszy specjalista ds. nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi

8. Specjalista ds. płacowych i ubezpieczeń pracowników placówek zagranicznych

9. Specjalista ds. nadzoru właścicielskiego – 3 stanowiska

10. Referendarz ds. nadawania przedsiębiorcom statusu centrum badawczo-rozwojowego oraz nadzoru nad jednostkami badawczo-rozwojowymi

Departament Kontroli Eksportu

1. Główny specjalista ds. ujednolicenia systemów kontroli

2. Podreferendarz ds. weryfikacji wniosków o zezwolenie

Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej

1. Starszy specjalista ds. kadrowych, budżetowych oraz współpracy z Komisją Kompensacyjną ONZ (UNCC)

Departament Programów Offsetowych

1. Główny specjalista ds. monitorowania umów offsetowych – 3 stanowiska

2. Starszy specjalista ds. monitorowania umów offsetowych – 3 stanowiska

3. Specjalista ds. monitorowania umów offsetowych – 2 stanowiska

4. Referendarz ds. monitorowania umów offsetowych

5. Referendarz ds. prowadzenia Bazy Offset i Katalogu Potrzeb Offsetowych

6. Podreferendarz ds. monitorowania umów offsetowych

7. Podreferendarz ds. Organizacyjno-administracyjnych – 2 stanowiska

Departament Regulacji Gospodarczych

1. Naczelnik wydziału Reformy Regulacyjnej

2. Naczelnik wydziału Prawa Technicznego

3. Radca Ministra – Pełnomocnik ds. Centralnej informacji o działalności gospodarczej

4. Główny specjalista – koordynator Zespołu prawa gospodarczego

5. Główny specjalista ds. legislacji – koordynator Zespołu prawa finansowego

Departament Rozwoju Gospodarki

1. Radca Ministra ds. organizacji i koordynacji

2. Radca Ministra ds. własności przemysłowej

3. Radca Ministra ds. procesów globalizacyjnych

4. Główny specjalista ds. innowacyjności – 2 stanowiska

5. Główny specjalista ds. horyzontalnej polityki przemysłowej

6. Główny specjalista ds. własności przemysłowej

7. Główny specjalista ds. przemysłu stoczniowego

8. Główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

9. Starszy specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

10. Starszy specjalista ds. Krajowego Programu Reform

11. Specjalista ds. horyzontalnej polityki przemysłowej

12. Referendarz ds. organizacyjnych i koordynacji – 3 stanowiska

Departament Spraw Europejskich

1. Główny specjalista ds. polityki konkurencyjności w UE

2. Główny specjalista ds. obsługi KERM

3. Główny specjalista ds. rynku usług w UE

4. Starszy specjalista ds. polityki konkurencyjności w UE

5. Starszy specjalista ds. Prezydencji Rady UE

6. Starszy specjalista ds. współpracy z KE i PE oraz Prezydencji Rady UE

7. Starszy specjalista ds. stosunków zewnętrznych UE

8. Starszy specjalista ds. COREPER I

9. Starszy specjalista ds. systemów rynku wewnętrznego UE

10. Starszy specjalista ds. polityki horyzontalnej rynku wewnętrznego UE – 2 stanowiska

11. Specjalista ds. polityki konkurencyjności w UE

12. Specjalista ds. Prezydencji Rady UE

13. Specjalista ds. COREPER II

14. Specjalista ds. SOLVIT

15. Specjalista ds. systemów rynku wewnętrznego UE

16. Referendarz ds. polityki konkurencyjności w UE

17. Referendarz ds. obsługi KERM oraz systemu EWD-P

18. Referendarz ds. SOLVIT

Departament Spraw Obronnych

1. Główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

2. Specjalista ds. legislacji w zakresie problematyki gospodarczo-obronnej

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

1. Naczelnik wydziału ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 stanowiska

2. Naczelnik wydziału ds. kierowania pracą Wydziału Przyjmowania i Oceny Wniosków

3. Główny specjalista ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Specjalista ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5. Referent ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Biuro Prawne

1. Główny specjalista ds. legislacji – wszyscy

2. Starszy specjalista – wszyscy

3. Specjalista – wszyscy

4. Referendarz – wszyscy

5. Podreferendarz – wszyscy

Biuro Administracyjne

1. Naczelnik wydziału Administracyjnego

2. Naczelnik wydziału Gospodarczego

3. Naczelnik wydziału Informatyki i Łączności

4. Główny specjalista – administrator systemu

5. Główny specjalista ds. BHP

6. Specjalista – koordynator zespołu ds. Organizacyjno-prawnych

7. Podreferendarz ds. kontroli dostępu – 2 stanowiska

8. Ekspert ds. BHP

9. Kierownik Zespołu Transportu

10. Zastępca Kierownika Zakładu Obsługi Samochodów

11. Kierowca – 19 stanowisk

12. Rzemieślnik – specjalista ds. telefonii komórkowej

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Naczelnik wydziału Organizacyjnego

2. Naczelnik wydziału Kadr i Szkolenia

3. Radca prawny

4. Główny specjalista ds. kadrowych – 2 stanowiska

5. Główny specjalista ds. systemu zarządzania

6. Starszy specjalista ds. obsługi biura

7. Starszy specjalista ds. obsługi kontroli zewnętrznych

8. Starszy specjalista ds. kadrowych – 2 stanowiska

9. Starszy specjalista ds. tworzenia i opiniowania regulacji prawnych

10. Specjalista ds. kadrowych

11. Specjalista ds. systemu zarządzania

12. Podreferendarz ds. kadrowych

13. Podreferendarz ds. obsługi biura

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

1. Audytor wewnętrzny

2. Główny specjalista ds. skarg

3. Podreferendarz ds. skarg

Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych

1. Radca Ministra ds. reprywatyzacyjnych

2. Podreferendarz ds. organizacyjnych

Biuro Ochrony Informacji Niejawnych

1. Podreferendarz – koordynator ds. ochrony

2. Kierownik zmiany – 4 stanowiska

3. Recepcjonista – 12 stanowisk

Sekretariat Ministra

1. Naczelnik wydziału ds. protokołu

2. Naczelnik wydziału ds. archiwizacji

3. Naczelnik wydziału ds. prezydialnych

4. Naczelnik wydziału ds. prezydialnych i obsługi eksperckiej

5. Radca Ministra ds. obsługi eksperckiej – 7 stanowisk

6. Radca Ministra ds. obsługi mediów

7. Radca Ministra ds. organizacyjnych

8. Główny specjalista ds. obsługi mediów – 3 stanowiska

9. Starszy specjalista ds. obsługi mediów – 4 stanowiska

10. Specjalista ds. prezydialnych – 2 stanowiska

11. Specjalista ds. obsługi mediów – 4 stanowiska

12. Specjalista ds. protokołu

13. Podreferendarz ds. obsługi kancelaryjnej – 4 stanowiska

14. Ekspedytor poczty – 4 stanowiska

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

1. Główny specjalista w Dziale Al ds. administrowania zintegrowanym systemem informatycznym „EGERIA” (archiwum)

2. Starszy specjalista ds. systemu zarządzania jakością

3. Samodzielny referent ds. osobowych

Załącznik 4. [WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "ZASTRZEŻONE"]

Załącznik nr 4

WYKAZ STANOWISK W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „ZASTRZEŻONE”

Wykaz stanowisk w komórkach organizacyjnych Ministerstwa

Departament Administrowania Obrotem

1. Główny specjalista ds. organizacyjnych

2. Główny specjalista ds. koordynacja – 2 stanowiska

3. Główny specjalista ds. prowadzenia prac legislacyjnych i postępowań administracyjnych

4. Główny specjalista ds. obsługi prawnej wydziału i zezwoleń

5. Główny specjalista ds. postępowań administracyjnych – 6 stanowisk

6. Główny specjalista ds. licencjonowania obrotu – 5 stanowisk

7. Referendarz ds. postępowań administracyjnych

8. Podreferendarz da obsługi interesantów – 3 stanowiska

9. Podreferendarz ds. obsługi biurowej wydziału

Departament Analiz i Prognoz

1. Starszy specjalista ds. analiz makroekonomicznych

2. Podreferendarz ds. organizacyjnych

Departament Budżetu i Finansów

1. Główny specjalista ds. księgowości – 2 stanowiska

2. Główny specjalista ds. obsługi finansowo-księgowej

3. Główny specjalista ds. płac

4. Główny specjalista ds. podróży zagranicznych oraz podróży przesiedleniowych

5. Główny specjalista sprawozdawczości

6. Główny specjalista ds. sprawozdawczości finansowej

7. Starszy specjalista ds. płac

8. Starszy specjalista ds. księgowości – 2 stanowiska

9. Starszy specjalista ds. finansów publicznych

10. Starszy specjalista ds. bieżącej obsługi finansowej

11. Specjalista ds. księgowości – 2 stanowiska

12. Referendarz ds. bieżącej obsługi finansowej

13. Referendarz ds. obsługi finansowo-księgowej

14. Referendarz ds. podróży zagranicznych

15. Referendarz ds. środków trwałych i bieżących obsługi finansowej

16. Podreferendarz ds. podróży zagranicznych

17. Podreferendarz ds. obsługi finansowo-księgowej – 4 stanowiska

18. Podreferendarz ds. obsługi kas Ministerstwa Gospodarki – 2 stanowiska

19. Podreferendarz ds. planowania budżetu

20. Podreferendarz ds. planowania i umów

21. Podreferendarz ds. płac – 4 stanowiska

Departament Instrumentów Wparcia

1. Radca Ministra ds. promocji przedsiębiorczości

2. Główny specjalista ds. udziału Polski w Programie Ramowym na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)

3. Główny specjalista ds. finansowych instrumentów wspierania procesów gospodarczych

4. Główny specjalista ds. zewnętrznych źródeł finansowania innowacyjności przedsiębiorstw

5. Główny specjalista ds. obsługi wsparcia dużych projektów inwestycyjnych w Polsce oraz sprawozdawczości w zakresie pomocy publicznej udzielanej przez Ministra Gospodarki

6. Główny specjalista ds. obsługi wsparcia dużych projektów inwestycyjnych w Polsce

7. Główny specjalista ds. obsługi przedsiębiorców w specjalnych strefach ekonomicznych

8. Główny specjalista ds. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich

9. Główny specjalista ds. rozwoju przedsiębiorczości – 2 stanowiska

10. Główny specjalista ds. wspierania przedsiębiorców i centrów obsługi inwestorów i eksporterów – 2 stanowiska

11. Główny specjalista ds. promocji gospodarki – 3 stanowiska

12. Główny specjalista ds. koordynowania realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest, stosowanych na terytorium Polski” – 2 stanowiska

13. Specjalista ds. rozwoju proinnowacyjnej infrastruktury instytucjonalnej

14. Specjalista ds. legislacji dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych

15. Specjalista ds. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i II-giej instancji

16. Specjalista ds. nadzoru merytorycznego nad działalnością promocyjną Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHil) Ambasad i Konsulatów RP

17. Specjalista ds. promocji gospodarki

18. Referendarz ds. wspierania inicjatyw kreujących przedsiębiorczość i innowacyjność

19. Referendarz ds. legislacji dotyczącej specjalnych stref ekonomicznych – 2 stanowiska

20. Referendarz ds. nadzoru merytorycznego nad działalnością promocyjną Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (WPHil) Ambasad i Konsulatów RP

21. Referendarz ds. wspierania przedsiębiorców i centrów obsługi inwestorów i eksporterów

22. Referendarz ds. promocji gospodarki

23. Sekretarka

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

1. Radca Ministra ds. koordynacji nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi nadzorowanymi lub podległymi

2. Radca Ministra ds. fundacji, Polskiego Centrum Akredytacji i Urzędu Dozoru Technicznego

3. Główny specjalista ds. Ośrodka Studiów Wschodnich, Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego w Konstancinie-Jeziornie oraz jednostek szkolenia i doskonalenia kadr

4. Główny specjalista ds. Kadrowo-organizacyjnych jednostek badawczo-rozwojowych

5. Główny specjalista ds. odznaczeń

6. Stanowisko ds. obsługi departamentu (sekretarka)

Departament Regulacji Gospodarczych

1. Radca Ministra ds. centralnej ewidencji o działalności gospodarczej

2. Radca Ministra ds. eksperckich z zakresu zagadnień prawa, w szczególności prawa pracy

3. Radca Ministra ds. ekoregulacji

4. Główny specjalista ds. ekoregulacji

5. Główny specjalista ds. centralnej ewidencji o działalności gospodarczej

6. Główny specjalista ds. reformy regulacji – 2 stanowiska

7. Główny specjalista ds. legislacji i interpretacji prawnych – 4 stanowiska

8. Główny specjalista ds. regulacji prawnych

9. Główny specjalista ds. legislacji związanej z dyrektywą usługową

10. Główny specjalista ds. prawa podatkowego i analizy barier w prowadzeniu działalności gospodarczej

11. Główny specjalista ds. ustawy o podpisie elektronicznym

12. Starszy specjalista ds. reformy regulacji – 3 stanowiska

13. Starszy specjalista ds. centralnej ewidencji o działalności gospodarczej

14. Starszy specjalista ds. prawa finansowego i analizy barier w prowadzeniu działalności gospodarczej

15. Specjalista ds. reformy regulacji

16. Specjalista ds. legislacji związanej z dyrektywą usługową

17. Specjalista ds. przygotowania, opiniowania i monitorowania aktów prawnych

Departament Rozwoju Gospodarki

1. Radca Ministra ds. organizacyjnych i koordynacji

2. Radca Ministra ds. bezpieczeństwa przemysłowego

3. Główny specjalista ds. innowacyjności

4. Główny specjalista ds. horyzontalnej polityki przemysłowej – 2 stanowiska

5. Główny specjalista ds. polityki spójności

6. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa przemysłowego

7. Główny specjalista ds. produktów chemicznych i farmaceutycznych

8. Główny specjalista ds. bezpieczeństwa technicznego

9. Główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju

10. Starszy specjalista ds. polityki spójności

11. Starszy specjalista ds. społeczeństwa informacyjnego

12. Starszy specjalista ds. bezpieczeństwa technicznego

Departament Spraw Europejskich

1. Główny specjalista ds. organizacyjnych

Departament Spraw Obronnych

1. Podreferendarz ds. opiniowania wniosków w sprawie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych

1. Główny specjalista ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2. Starszy specjalista ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 4 stanowiska

3. Starszy specjalista ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4. Specjalista ds. wdrażania programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 7 stanowisk

5. Referendarz ds. wdrażania poddziałań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 6 stanowisk

Biuro Administracyjne

1. Specjalista ds. technicznych i remontów

2. Podreferendarz ds. umów telefonicznych – 3 stanowiska

3. Podreferendarz ds. umów

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych

2. Główny specjalista ds. socjalnych

3. Główny specjalista ds. szkolenia

4. Główny specjalista ds. rekrutacji

5. Główny specjalista ds. oceny okresowej, opisów stanowisk i wartościowania

6. Starszy specjalista ds. oceny okresowej, opisów stanowisk i wartościowania

7. Starszy specjalista ds. pełnomocnictw

8. Specjalista ds. szkolenia

9. Referendarz ds. szkolenia

10. Referendarz ds. rekrutacji

11. Podreferendarz ds. socjalnych

Biuro Kontroli i Audytu Wewnętrznego

1. Audytor wewnętrzny Biuro Oceny Legalności Decyzji Nacjonalizacyjnych

1. Główny specjalista – koordynator Zespołu I ds. reprywatyzacyjnych

2. Główny specjalista – koordynator Zespołu II ds. reprywatyzacyjnych

Sekretariat Ministra

1. Główny specjalista ds. protokołu – 2 stanowiska

2. Starszy specjalista ds. KPRM

3. Specjalista ds. KPRM

4. Specjalista ds. prezydialnych – 2 stanowiska

5. Referendarz ds. archiwizacji

6. Podreferendarz ds. archiwizacji – 2 stanowiska

7. Podreferendarz ds. protokołu

8. Podreferendarz ds. kontaktów z Sejmem

9. Podreferendarz ds. prezydialnych – 2 stanowiska

10. Archiwista – 2 stanowiska

11. Goniec – 5 stanowisk

Załącznik 5. [WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI, HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI "TAJNE"]

Załącznik nr 5

WYKAZ STANOWISK
W WYDZIAŁACH PROMOCJI, HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ O KLAUZULI „TAJNE”

1. Ambasador Tytularny

2. Radca Minister

3. I Radca

4. Radca

5. I Sekretarz

6. II Sekretarz

7. III Sekretarz

8. Attache

9. Ekspert

Załącznik 6. [WYKAZ STANOWISK W WYDZIAŁACH PROMOCJI, HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI "POUFNE"]

Załącznik nr 6

WYKAZ STANOWISK
W WYDZIAŁACH PROMOCJI, HANDLU I INWESTYCJI ORAZ STAŁYCH PRZEDSTAWICIELSTWACH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY ORGANIZACJACH MIĘDZYNARODOWYCH ZA GRANICĄ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ SŁUŻBOWĄ O KLAUZULI „POUFNE”

1. Specjalista

2. Starszy Referent

3. Referent

4. Kierowca-lntendent

5. Sekretarka

6. Kasjer

7. Recepcjonista

8. Telefonista

9. Intendent

10. Rzemieślnik

Załącznik 7. [WYKAZ PRAC ZLECONYCH W MINISTERSTWIE GOSPODARKI, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH]

Załącznik nr 7

WYKAZ PRAC ZLECONYCH W MINISTERSTWIE GOSPODARKI,
KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE SIĘ ŁĄCZYĆ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH

Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeżeli do ich wykonywania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych lub w wyniku których powstałyby takie informacje:

I. Stanowiących tajemnicę państwową o klauzuli „tajne”:

Departament Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii

Prace zlecone w ramach polsko-amerykańskiej umowy ramowej BMD

II. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „poufne”:

Departament Programów Offsetowych

Usługi prawne

III. Stanowiących tajemnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone”:

Biuro Administracyjne

Zlecenia na opracowanie dokumentacji, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń związanych z kontrolą dostępu

Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych

Analizy prywatyzacyjne jednostek badawczo-rozwojowych

Departament Instrumentów Wsparcia

Usługi prawne

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2009-02-10
  • Data obowiązywania: 2009-02-10
  • Dokument traci ważność: 2009-08-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA