REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 9 lipca 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) w związku z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743 i poz. 984 oraz z 2014 r. poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2.

 Do zadań Zespołu należy wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w proces rozwoju polityki gospodarczej kraju, a w szczególności:

1) wypracowywanie rekomendacji dotyczących kierunków wdrażania zasad Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw do polityki gospodarczej kraju, w szczególności w działaniach realizowanych przez organy administracji publicznej (administracji rządowej oraz administracji samorządowej);

2) tworzenie warunków dla dialogu oraz wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy administracją, biznesem, partnerami społecznymi oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw;

3) dokonywanie analiz i ocen instrumentów, trendów, raportów oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw;

4) promocja i upowszechnianie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, w szczególności upowszechnianie dobrych praktyk w tym zakresie.

§ 3.

 1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) zastępca przewodniczącego – sekretarz lub podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej;

3) członkowie:

a) po jednym przedstawicielu wskazanym przez:

– Ministra Gospodarki,

– Ministra Pracy i Polityki Społecznej,

– Ministra Środowiska,

– Ministra Finansów,

– Ministra Infrastruktury i Rozwoju,

– Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

– Ministra Skarbu Państwa,

– Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

– Ministra Sportu i Turystyki,

– Ministra Spraw Zagranicznych,

– Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

b) przedstawiciele zaproszeni przez przewodniczącego Zespołu spośród:

– organów administracji publicznej,

– organów samorządu gospodarczego,

– organów samorządu zawodowego,

– związków zawodowych,

– organizacji pracodawców,

– organizacji społecznych,

– jednostek naukowo-badawczych, lub

– innych organizacji pozarządowych, instytucji lub środowisk;

4) sekretarz – Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki lub osoba wyznaczona przez przewodniczącego Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać do udziału w pracach Zespołu, z głosem doradczym, także inne osoby, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu.

§ 4.

 1. Przewodniczący Zespołu, w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) zaprasza do udziału w posiedzeniach i pracach Zespołu członków, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b;

4) ustala harmonogram prac Zespołu, w tym terminy i programy kolejnych posiedzeń, z uwzględnieniem wniosków zgłaszanych przez członków Zespołu.

2. W razie nieobecności przewodniczącego Zespołu, posiedzenia zwołuje oraz im przewodniczy zastępca przewodniczącego.

§ 5.

 1. Organizację wewnętrzną oraz szczegółowy tryb pracy Zespołu określa regulamin uchwalony przez Zespół na pierwszym posiedzeniu zwykłą większością głosów.

2. Zespół obraduje na posiedzeniach plenarnych.

3. Posiedzenia Zespołu odbywają się w zależności od zaistniałych potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

4. Z posiedzenia Zespołu sporządza się protokół, który podpisuje osoba przewodnicząca posiedzeniu oraz sekretarz.

5. Udział w posiedzeniach i pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 6.

 1. Prace Zespołu pomiędzy jego posiedzeniami prowadzone są w grupach roboczych lub grupach tematycznych, w zależności od przyjętego przez Zespół trybu działania.

2. Grupy robocze i grupy tematyczne przedkładają na posiedzeniu Zespołu sprawozdanie z działań prowadzonych przez grupę w okresie od poprzedniego posiedzenia Zespołu.

§ 7.

 1. Grupy robocze i grupy tematyczne przygotowują pisemne sprawozdanie z rocznej działalności, które przedkładają sekretarzowi Zespołu.

2. Przewodniczący Zespołu przedkłada Ministrowi Gospodarki sprawozdanie z rocznej działalności Zespołu.

§ 8.

 1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa Gospodarki.

2. Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki.

3. Koszty obsługi, o której mowa w ust. 2, pokrywa się z budżetu państwa w części, której dysponentem jest Minister Gospodarki.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki: z up. J.W. Pietrewicz

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
  • Data wejścia w życie: 2014-07-09
  • Data obowiązywania: 2014-07-09
  • Dokument traci ważność: 2016-04-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA