REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 5

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zasad obliczania wartości wykonania mierników wykorzystywanych na potrzeby budżetu zadaniowego w roku 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa zasady obliczania wartości wykonania mierników wykorzystywanych na potrzeby budżetu zadaniowego w roku 2021 dla części 53 w ramach zadania budżetowego 6.5. Ochrona konkurencji i konsumentów oraz zadania budżetowego 11.4. Gotowość struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa.

§ 2.

Algorytmy obliczania wartości wykonania mierników oraz podział zadań komórek organizacyjnych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "Urzędem", w zakresie przekazywania danych do obliczania wartości wykonania mierników i w zakresie obliczania wartości wykonania mierników w roku 2021 określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3.

1. W przypadku mierników zadania 6.5. i działania 6.5.2.1., komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 5 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia przekazują do Biura Finansowego (BF) dane do obliczenia wartości wykonania mierników na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. Formularze z danymi akceptują dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu lub ich zastępcy.

2. Departament Prawny (DPR) oblicza współczynnik stosowany do obliczenia wartości wykonania miernika zadania budżetowego 6.5. na podstawie informacji zawartych w prowadzonym przez DPR rejestrze spraw sądowych z zakresu ustawowych zadań Prezesa Urzędu.

3. BF oblicza wartość wykonania mierników zadania 6.5. i działania 6.5.2.1. na podstawie danych otrzymanych od komórek organizacyjnych Urzędu, o których mowa w ust. 1, i opracowuje Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia, wypełniając pkt 1-7 formularza.

4. Jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2021, BF występuje do Departamentu Ochrony Konkurencji (DOK), Departamentu Ochrony Zbiorowych Interesów Konsumentów (DOZIK) oraz delegatur Urzędu o wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej różnicy.

5. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 4, udzielają odpowiedzi w terminie wskazanym przez BF.

6. BF na podstawie odpowiedzi, o których mowa w ust. 5, uzupełnia Informację o obliczonej wartości wykonania miernika na rok 2021 wypełniając pkt 8 formularza, o którym mowa w ust. 3. Informację akceptuje Dyrektor BF lub jego zastępca.

§ 4.

1. W przypadku mierników podzadania 6.5.1. i działania 6.5.1.1., DPR na podstawie informacji zawartych w rejestrze spraw sądowych z zakresu ustawowych zadań Prezesa Urzędu przekazuje do DOK i delegatur Urzędu dane o wartości wykonania mierników, na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia, w terminie do dnia 5 stycznia 2022 r. Formularz z danymi akceptuje Dyrektor DPR lub jego zastępca.

2. DOK na podstawie informacji, o których mowa w ust. 1, opracowuje Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. Informację akceptuje Dyrektor DOK lub jego zastępca.

3. Jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2021, DOK występuje do delegatur Urzędu o wyjaśnienie przyczyn stwierdzonej różnicy.

4. Delegatury Urzędu udzielają odpowiedzi w terminie wskazanym przez DOK.

5. DOK na podstawie odpowiedzi, o których mowa w ust. 4, uzupełnia Informację o wartości miernika wypełniając pkt 8 formularza, o którym mowa w ust. 2. Informację akceptuje Dyrektor DOK lub jego zastępca.

6. Informację o wartości wykonania miernika, o której mowa w ust. 2 albo 5, DOK przekazuje do BF w terminie do dnia 20 stycznia 2022 r.

§ 5.

1. W przypadku mierników zadania 11.4., podzadania 6.5.3. i 11.4.2. oraz działań 6.5.1.2., 6.5.1.3., 6.5.2.2., 6.5.2.3., 6.5.3.1. i 11.4.2.1., komórki organizacyjne Urzędu wskazane w kolumnie nr 4 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia obliczają wartość wykonania miernika i opracowują Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. Komórki organizacyjne Urzędu wypełniają pkt 1-7 formularza.

2. Jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2021, komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1, wypełniają pkt 8 formularza, o którym mowa w ust. 1.

3. Komórki organizacyjne Urzędu, o których mowa w ust. 1, przekazują do BF w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r. Informację o wartości wykonania miernika podpisaną przez dyrektorów lub zastępców dyrektorów tych komórek.

§ 6.

1. W przypadku miernika podzadania 6.5.2., BF oblicza wartość wykonania miernika na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Urzędu, które obliczają wartości wykonania mierników działań 6.5.2.1., 6.5.2.2. i 6.5.2.3., oraz opracowuje Informację o wartości wykonania miernika na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 3 do zarządzenia. BF wypełnia pkt 1-7 formularza.

2. Jeśli występuje różnica między wartością wykonania miernika a planowaną wartością miernika na rok 2021, BF uzupełnia pkt 8 formularza umieszczając informację, w przypadku którego z mierników działań, o których mowa w ust. 1, składających się na miernik podzadania 6.5.2., wystąpiła różnica.

3. Informację o wartości wykonania miernika podzadania 6.5.2. podpisuje Dyrektor BF lub jego zastępca.

§ 7.

1. Dokumenty sporządzane w celu wykonania przepisów zarządzenia są przekazywane z wykorzystaniem systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

2. Komórki organizacyjne Urzędu przekazują wyjaśnienia, formularze zawierające dane do obliczenia wartości wykonania mierników oraz Informacje o wartości wykonania miernika także w formie edytowalnych plików na adres: planowanie@uokik.gov.pl.

§ 8.

BF zgromadzi i przekaże informacje o wartości wykonania mierników Prezesowi Urzędu w terminie do dnia 20 lutego 2022 r.

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Załącznik 1. [PODZIAŁ ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU (KO) W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH LUB CZĘŚCI SKŁADOWYCH DANYCH DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKÓW NA POTRZEBY BUDŻETU ZADANIOWEGO W ROKU 2021 DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO 6.5. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ ZADANIA BUDŻETOWEGO 11.4 GOTOWOŚĆ STRUKTUR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH KRAJU DO OBRONY PAŃSTWA]

Załączniki do zarządzenia Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 25 listopada 2021 r.

Załącznik nr 1

PODZIAŁ ZADAŃ KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH URZĘDU (KO) W ZAKRESIE PRZEKAZYWANIA DANYCH LUB CZĘŚCI SKŁADOWYCH DANYCH DO OBLICZENIA WARTOŚCI WYKONANIA MIERNIKÓW NA POTRZEBY BUDŻETU ZADANIOWEGO W ROKU 2021 DLA ZADANIA BUDŻETOWEGO 6.5. OCHRONA KONKURENCJI I KONSUMENTÓW ORAZ ZADANIA BUDŻETOWEGO 11.4 GOTOWOŚĆ STRUKTUR ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZYCH KRAJU DO OBRONY PAŃSTWA

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [Informacja komórki organizacyjnej Urzędu przekazującej dane do obliczenia wartości wykonania miernika w 2021 r.]


Załącznik nr 2

Informacja komórki organizacyjnej Urzędu przekazującej dane do obliczenia wartości wykonania miernika w 2021 r.

1.

Kod klasyfikacji zadaniowej


2.

Nazwa zadania / podzadania /

działania


3.

Nazwa miernika


4.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu przekazującej dane do obliczenia wartości wykonania miernika


5.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu obliczającej wartość wykonania miernika


6.

Dane1) do obliczenia wartości wykonania miernika
1) Dane zgodnie z opisem zawartym w kolumnie nr 6 tabeli w załączniku nr 1 do zarządzenia.

Załącznik 3. [Informacja o wartości wykonania miernika w 2021 r.]

Załącznik nr 3

Informacja o wartości wykonania miernika w 2021 r.

1.

Kod klasyfikacji zadaniowej


2.

Nazwa zadania / podzadania /

działania


3.

Nazwa miernika


4.

Planowana wartość wykonania miernika


5.

Nazwy komórek organizacyjnych Urzędu przekazujących dane do obliczenia wartości wykonania miernika


6.

Nazwa komórki organizacyjnej Urzędu obliczającej wartość wykonania miernika


7.

Wartość wykonania miernika


8.

Wyjaśnienie różnicy między planowaną a osiągniętą wartością wykonania miernika


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-11-26
  • Data wejścia w życie: 2021-11-27
  • Data obowiązywania: 2021-11-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA