REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2022 poz. 9

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 9 listopada 2022 r.

w sprawie dochodzenia należności z tytułu dochodów budżetowych oraz prowadzenia Rejestru kar pieniężnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. poz. 1198, z 2020 r. poz. 498 oraz z 2021 r. poz. 995) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się procedurę dochodzenia należności z tytułu dochodów budżetowych oraz prowadzenia Rejestru kar pieniężnych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanym dalej "Urzędem", stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie określa zasady i tryb dochodzenia:

1) należności publicznoprawnych, w tym z tytułu kar pieniężnych nakładanych w drodze decyzji administracyjnych wydanych przez Prezesa Urzędu i postanowień Prezesa Urzędu wraz z kosztami postępowania w szczególności na podstawie:

a) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),

b) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 893),

c) ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. poz. 2262 oraz z 2022 r. poz. 1370),

d) ustawy z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. z 2021 r. poz. 222),

e) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2021 r. poz. 1344 oraz z 2022 r. poz. 974);

2) przychodów Funduszu Edukacji Finansowej na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187 i 1488);

3) należności cywilnoprawnych.

§ 3.

1. Postępowanie zmierzające do egzekucji należności, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, prowadzi:

1) Biuro Finansowe, zwane dalej "BF";

2) Departament Inspekcji Handlowej, zwany dalej "DIH", Departament Nadzoru Rynku, zwany dalej "DNR" i Departament Analiz Rynku, zwany dalej "DAR", w zakresie spraw należących do właściwości tych departamentów.

2. Dochodzenie należności, o których mowa w § 2 pkt 3, prowadzi Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji, zwane dalej "BKSiO", we współpracy z BF.

3. Rejestr kar pieniężnych jest prowadzony przez BF.

§ 4.

Przepisy niniejszego zarządzenia stosuje się do należności z tytułu dochodów budżetowych powstałych przed dniem jego wejścia w życie, wobec których nie został zakończony proces dochodzenia ich spłaty.

§ 5.

Traci moc zarządzenie nr 25/2017 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów rejestru kar pieniężnych.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
Tomasz Chróstny

Załącznik 1. [PROCEDURA DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRU KAR PIENIĘŻNYCH]

Załącznik do zarządzenia Prezesa Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 9 listopada 2022 r.

PROCEDURA DOCHODZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRU KAR PIENIĘŻNYCH

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1. Procedura dochodzenia należności z tytułu dochodów budżetowych oraz prowadzenia Rejestru kar pieniężnych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwana dalej "Procedurą", określa sposób postępowania przy dochodzeniu spłat należności pieniężnych, rozpatrywania wniosków o umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty należności, a także sposób postępowania w przypadku stwierdzenia bezskuteczności dalszej egzekucji administracyjnej albo przedawnienia tych należności.

§ 2. Ilekroć w Procedurze jest mowa o:

1) dłużniku - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która nie uregulowała należności w określonym terminie;

2) karach pieniężnych - należy przez to rozumieć kary pieniężne, o których mowa w art. 189b ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185);

3) komórce merytorycznej - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną Urzędu, która zgodnie z regulaminem organizacyjnym Urzędu oraz jej wewnętrznym regulaminem organizacyjnym, jest właściwa merytorycznie w sprawie, w której powstały należności;

4) należności - należy przez to rozumieć należności publicznoprawne o charakterze pieniężnym oraz należności cywilnoprawne o charakterze pieniężnym, w ramach części budżetowej 53 - Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

5) należnościach cywilnoprawnych - należy przez to rozumieć w szczególności:

a) kary umowne z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych,

b) koszty zastępstwa procesowego,

c) pozostałe należności niezaliczane do należności publicznoprawnych;

6) należnościach publicznoprawnych - należy przez to rozumieć kary pieniężne oraz inne należności, o których mowa w art. 60 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964);

7) organie egzekucyjnym - należy przez to rozumieć organ uprawniony do stosowania w całości lub w części określonych w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479, 1301, 1692, 1967, 2127 i 2180), zwanej dalej "ustawą", środków służących doprowadzeniu do wykonania przez zobowiązanych ich obowiązków o charakterze pieniężnym oraz zabezpieczania wykonania tych obowiązków;

8) tytule wykonawczym - należy przez to rozumieć dokument urzędowy wystawiany przez wierzyciela, który zawiera informacje wskazane w art. 27 ustawy;

9) uldze - należy przez to rozumieć umorzenie, odroczenie terminu zapłaty lub rozłożenie na raty całości lub części należności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

10) zobowiązanym - należy przez to rozumieć zobowiązanego, o którym mowa w art. 1a pkt 20 ustawy.

Rozdział 2

Charakter należności i obieg dokumentów

§ 3. BF prowadzi ewidencję księgową należności w księgach rachunkowych Urzędu.

§ 4. 1. W przypadku decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu, która nakłada na stronę postępowania karę pieniężną komórka merytoryczna, w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania tej decyzji, przekazuje do BF w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, zwanego dalej "system EZD" lub pocztą elektroniczną na adres kary@uokik.gov.pl dokumentację stanowiącą podstawę do dokonania przypisu należności w księgach rachunkowych Urzędu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) sentencję decyzji nakładającej kary pieniężne;

2) wypełniony formularz zgłoszenia kary pieniężnej i kosztów postępowania administracyjnego, stanowiący załącznik nr 2 do Procedury;

3) dane o klasyfikacji podmiotu dla potrzeb sprawozdania Rb-N podane zgodnie z instrukcją wypełniania rubryki 2a w Rejestrze kar pieniężnych, stanowiącą załącznik nr 3 do Procedury.

3. BF dokonuje odzwierciedlenia przebiegu załatwienia sprawy w systemie EZD.

§ 5. 1. W przypadku decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu lub postanowienia Prezesa Urzędu, które nie nakładają na stronę postepowania kar pieniężnych, ale nakładają obowiązki o charakterze pieniężnym inne niż kary pieniężne komórka merytoryczna, w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania decyzji lub postanowienia lub powzięcia informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 3-5, przekazuje do BF w systemie EZD dokumentację stanowiącą podstawę do dokonania przypisu należności w księgach rachunkowych Urzędu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać:

1) sentencję decyzji lub postanowienia;

2) dane o klasyfikacji podmiotu dla potrzeb sprawozdania Rb-N podane zgodnie z instrukcją wypełniania rubryki 2a w Rejestrze kar pieniężnych, stanowiącą załącznik nr 3 do Procedury;

3) informację o dacie doręczenia stronom postępowania decyzji lub postanowienia;

4) informację o dacie uprawomocnienia się decyzji lub postanowienia, lub dacie, w której decyzja lub postanowienie stały się ostateczne;

5) informację o terminie, w którym nałożony obowiązek powinien zostać uregulowany;

6) wskazanie wszelkich znanych danych dotyczących podmiotu uprawnionego do reprezentacji zobowiązanego, w szczególności:

a) imię, nazwisko lub nazwę podmiotu,

b) adres zamieszkania, adres zameldowania lub siedziby,

c) inne dane w sposób jednoznaczny identyfikujące podmiot.

§ 6. Komórka merytoryczna lub Departament Prawny, zwany dalej "DPR", w terminie 5 dni roboczych od dnia wystąpienia zdarzenia mogącego mieć wpływ na wymagalność, terminowość i wysokość kwoty należności ujętej w księgach rachunkowych Urzędu lub na dochodzenie tej należności, przekazują do BF dokumentację mogącą mieć wpływ na tę wymagalność, terminowość i wysokość kwoty należności, w szczególności:

1) rozstrzygnięcia organów wyższego stopnia;

2) orzeczenia sądów administracyjnych, sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, zwanego dalej "SN";

3) ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące uchylenia lub wstrzymania wykonania decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu lub postanowienia Prezesa Urzędu;

4) ostateczne postanowienia Prezesa Urzędu dotyczące ulg w spłacie należności;

5) zabezpieczenia należności.

§ 7. Komórka merytoryczna, w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, przekazuje do BF posiadane informacje o znanych składnikach majątkowych zobowiązanego, z których możliwe będzie zaspokojenie nieuregulowanej w terminie należności, w szczególności dokumenty dotyczące rachunków bankowych, przysługujących świadczeniach socjalnych, wierzytelnościach pieniężnych, ruchomościach lub nieruchomościach.

§ 8. W przypadku ujawnienia błędów lub braków w przekazanej dokumentacji, o której mowa w § 4 ust. 2 i § 7, BF zwraca się, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania tej dokumentacji, do właściwej komórki merytorycznej o jej uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień oraz wskazuje termin na dokonanie tych czynności.

§ 9. Ewidencjonowanie i księgowanie należności w księgach rachunkowych Urzędu jest dokonywane we właściwej klasyfikacji budżetowej i co najmniej w podziale na rodzaj należności.

§ 10. Nie dochodzi się odsetek za zwłokę w przypadku gdy ich wysokość nie przekracza trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej.

§ 11. W przypadku wpłaty kary pieniężnej nałożonej decyzją wydaną przez Prezesa Urzędu przed dniem 1 stycznia 2019 r., która stanowi przychód Funduszu Edukacji Finansowej, BF przekaże środki finansowe na jego rzecz po potwierdzeniu przez komórkę merytoryczną, która prowadziła postępowanie w sprawie jej nałożenia, że kara pieniężna stanowi przychód, o którym mowa w art. 112 ust. 2 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§ 12. 1. W przypadku przedawnienia należności:

1) BF przygotowuje projekt decyzji Prezesa Urzędu wygaszającej należności, który podlega zaopiniowaniu przez radcę prawnego w BKSiO;

2) DNR, DAR i DIH, w zakresie swojej właściwości, przygotowują projekt decyzji Prezesa Urzędu wygaszającej należności, który podlega zaakceptowaniu przez BF i zaopiniowaniu przez radcę prawnego w BKSiO.

2. Projekt decyzji, o której mowa w ust. 1, jest przekazywany w systemie EZD do podpisu Prezesowi Urzędu.

3. Decyzji Prezesa UOKiK wygaszającej należności nadawany jest kolejny numer w danym roku.

Rozdział 3

Dochodzenie należności publicznoprawnych

§ 13. 1. Pracownicy BF odpowiedzialni za dochodzenie należności publicznoprawnych są obowiązani do systematycznej kontroli terminowości realizacji płatności i do aktywnego udziału w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez organy egzekucyjne na każdym jego etapie.

2. W przypadku nieuregulowania w terminie należności publicznoprawnych przez zobowiązanego, BF podejmuje czynności zmierzające do ich ściągnięcia na drodze postępowania egzekucyjnego.

§ 14. 1. Przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, BF może podejmować wobec zobowiązanego działania informacyjne, o których mowa w art. 6 § 1b ustawy.

2. BF prowadzi ewidencję działań informacyjnych zgodnie z § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 2083).

§ 15. W przypadku braku terminowego uregulowania należności publicznoprawnych przez zobowiązanego, BF podejmuje czynności zmierzające do ich dochodzenia:

1) przesyła upomnienie - jeżeli jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

2) wysyła wezwanie do zapłaty - jeżeli upomnienie nie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

3) wystawia tytuł wykonawczy i przekazuje go właściwemu organowi egzekucyjnemu;

4) wysyła wezwanie do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 37b § 1 ustawy.

§ 16. 1. BF podejmuje czynności zmierzające do ustalenia adresu zobowiązanego, na który należy kierować korespondencję urzędową.

2. W przypadku niemożliwości ustalenia adresu, o którym mowa w ust. 1, BF informuje komórkę merytoryczną w celu podjęcia dalszych czynności w sprawie.

§ 17. Upomnienie lub wezwanie do zapłaty może dotyczyć więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego. Termin na uregulowanie należności wskazany w upomnieniu lub wezwaniu do zapłaty wynosi 7 dni od dnia jego doręczenia.

§ 18. W przypadku wniesienia przez zobowiązanego wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych, do czasu przygotowania propozycji jego rozstrzygnięcia przez komórkę merytoryczną, BF nie podejmuje czynności zmierzających do dochodzenia tych należności.

§ 19. Jeżeli zobowiązany nie dokona wpłaty lub dokona wpłaty części należności publicznoprawnej w terminie wyznaczonym w upomnieniu lub wezwaniu do zapłaty, BF wystawia tytuł wykonawczy na nieuregulowaną należność oraz należności uboczne.

§ 20. BF przekazuje tytuł wykonawczy organowi egzekucyjnemu zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie przekazywania tytułu wykonawczego i innych dokumentów do organu egzekucyjnego (Dz. U. poz. 1310).

§ 21. Komórka merytoryczna znane informacje o:

1) zmianie wysokości należności publicznoprawnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości lub w części,

2) zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego,

3) zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego,

4) okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności publicznoprawnej, w wyniku zdarzeń zaistniałych po dniu wystawienia tytułu wykonawczego,

5) zobowiązanym i jego majątku, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji

- przekazuje do BF, który niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o zaistniałym zdarzeniu lub uzyskanej informacji.

§ 22. 1. W przypadku otrzymania przez BF postanowienia organu egzekucyjnego w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji lub umorzenia postepowania egzekucyjnego, BF niezwłocznie udostępnia komórce merytorycznej w systemie EZD akta sprawy wraz z notatką dotyczącą oceny zasadności wniesienia lub niewniesienia zażalenia na rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego.

2. Komórka merytoryczna informuje BF o:

1) wniesieniu zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1, albo

2) braku zasadności wniesienia zażalenia na postanowienie organu egzekucyjnego, o którym mowa w ust. 1, udostępniając notatkę w systemie EZD.

§ 23. 1. BF na każdym etapie sprawy może wezwać zobowiązanego do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 15 pkt 4.

2. Przed podjęciem czynności zmierzających do ponownego wszczęcia uprzednio umorzonego postępowania egzekucyjnego lub wystąpieniem z wnioskiem, o którym mowa w § 24, BF wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia, o którym mowa w § 15 pkt 4.

3. W przypadku niezłożenia przez zobowiązanego oświadczenia, o którym mowa w § 15 pkt 4, BF informuje komórkę merytoryczną, która może zwrócić się do sądu o nakazanie zobowiązanemu wyjawienia majątku zgodnie z art. 71 ustawy.

§ 24. Prezes Urzędu może odstąpić, na wniosek BF, dochodzenia należności publicznoprawnych, jeżeli:

1) zachodzi uzasadnione prawdopodobieństwo, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne;

2) kwota należności publicznoprawnych nie została zaspokojona w postępowaniu likwidacyjnym lub upadłościowym;

3) organ egzekucyjny nie przystąpił do egzekucji lub umorzył postępowanie egzekucyjne po ustaleniu, że w postępowaniu egzekucyjnym nie jest możliwe wyegzekwowanie kwoty przewyższającej koszty egzekucyjne.

§ 25. 1. W przypadku uzyskania przez BF informacji o likwidacji lub przekształceniu zobowiązanej spółki, BF niezwłocznie informuje komórkę merytoryczną w celu ustalenia przez nią następców prawnych spółki.

2. Komórka merytoryczna przekazuje do BF informacje dotyczące następców prawnych zobowiązanej spółki.

§ 26. 1. Komórka merytoryczna przegląda ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym dotyczące ogłoszenia upadłości zobowiązanego w celu zgłoszenia wierzytelności do masy upadłości upadłego przed przekazaniem sprawy do BF.

2. Z chwilą przekazania sprawy przez komórkę merytoryczną, BF przegląda ogłoszenia i obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgłoszenie wierzytelności do masy upadłości upadłego jest przygotowywane przez BF we współpracy z komórką merytoryczną.

§ 27. DNR, DAR i DIH przekazują do BF informacje dotyczące należności publicznoprawnych w celu ich ujęcia w Rejestrze kar pieniężnych i przypisu w księgach rachunkowych Urzędu.

Rozdział 4

Dochodzenie należności cywilnoprawnych

§ 28. W przypadku braku terminowego uregulowania należności cywilnoprawnej BF, na wniosek komórki merytorycznej, podejmuje czynności zmierzające do jej wyegzekwowania wysyłając do dłużnika wezwanie do zapłaty.

§ 29. Termin na uregulowanie należności cywilnoprawnej przez dłużnika wskazany w wezwaniu do zapłaty wynosi 7 dni od dnia jego doręczenia.

§ 30. W przypadku braku wpłaty należności cywilnoprawnej w terminie, o którym mowa w § 29, BF informuje BKSiO w celu podjęcia dalszych czynności zmierzających do odzyskania należności cywilnoprawnej, z wyłączeniem dochodzenia kosztów zastępstwa procesowego.

Rozdział 5

Rejestr kar pieniężnych

§ 31. 1. Rejestr kar pieniężnych jest prowadzony w formie elektronicznej.

2. Wzór rejestru, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do Procedury.

§ 32. 1. Komórka merytoryczna lub DPR, w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji w sprawach, w których zostały nałożone kary pieniężne, przekazuje do BF w systemie EZD lub pocztą elektroniczną na adres kary@uokik.gov.pl informacje w szczególności o:

1) dacie doręczenia stronom postępowania decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu;

2) dacie wniesienia odwołania od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy;

3) zmianie wysokości kary pieniężnej na skutek uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Prezesa UOKiK;

4) dacie przekazania odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej "SOKiK";

5) dacie i sygnaturze wydania orzeczenia SOKiK lub decyzji Prezesa Urzędu w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy;

6) wysokości kary pieniężnej zasądzonej przez SOKiK lub wynikającej z decyzji Prezesa Urzędu wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy;

7) dacie uprawomocnienia się orzeczenia SOKiK lub dacie, z którą decyzja Prezesa Urzędu wydana po ponownym rozpatrzeniu sprawy stała się ostateczna i dacie uprawomocnienia się decyzji Prezesa Urzędu wydanej po ponownym rozpatrzeniu sprawy;

8) dacie wniesienia lub wpływu apelacji lub zażalenia dotyczących orzeczenia SOKiK w przypadku postępowań przed sądami powszechnymi;

9) dacie wniesienia lub wpływu skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej "WSA", na decyzję Prezesa Urzędu wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy w przypadku postępowań przed sądem administracyjnym;

10) dacie i sygnaturze orzeczenia Sądu Apelacyjnego, zwanego dalej "SA", lub WSA;

11) wysokości kary pieniężnej wynikającej z orzeczenia SA lub WSA;

12) dacie uprawomocnienia się orzeczenia SA lub WSA;

13) dacie wniesienia lub wpływu kasacji od wyroku SA lub WSA;

14) dacie i sygnaturze orzeczenia SN lub Naczelnego Sądu Administracyjnego, zwanego dalej "NSA";

15) wysokości kary pieniężnej wynikającej z orzeczenia SN lub NSA;

16) dacie uprawomocnienia się orzeczenia SN lub NSA;

17) złożeniu wniosku o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnej oraz dacie i sygnaturze decyzji lub postanowienia Prezesa Urzędu w sprawie rozpatrzenia wniosku o udzielenie ulgi.

2. BF dokonuje odzwierciedlenia przebiegu załatwienia sprawy w systemie EZD.

§ 33. Komórki merytoryczne lub DPR, w terminie 5 dni roboczych od dnia powzięcia informacji, przekazują do BF szczegółowe dane wymienione w załączniku nr 1 do Procedury.

Rozdział 6

Monitoring

§ 34. W toku postępowania egzekucyjnego BF udziela odpowiedzi na wezwania organu egzekucyjnego we współpracy z komórką merytoryczną.

§ 35. W przypadku niedokonania wpłaty przez zobowiązanego i nieprzekazania przez organ egzekucyjny informacji o sposobie załatwienia wniosku egzekucyjnego w okresie 12 miesięcy od dnia doręczenia mu tytułu wykonawczego, BF kieruje do właściwego organu egzekucyjnego zapytania o podjęte wobec zobowiązanego działania egzekucyjne i ich skuteczność. Kolejne zapytania kieruje się nie rzadziej niż raz w roku, dopóki należność jest wymagalna.

§ 36. BF na bieżąco, nie rzadziej niż raz na kwartał, ewidencjonuje należności, przeprowadza ich weryfikację i sprawdza, czy należności te zostały wpłacone w terminie.

§ 37. BF dokonuje na koniec każdego kwartału przypisu odsetek od należności w księgach rachunkowych Urzędu.

Załączniki do Procedury dochodzenia należności
z tytułu dochodów budżetowych
oraz prowadzenia Rejestru kar pieniężnych

Załącznik nr 1

WZÓR - REJESTR KAR PIENIĘŻNYCH


Załącznik nr 2
(zgłoszenie kary pieniężnej i kosztów postępowania administracyjnego)

Załącznik nr 3
(instrukcja wypełniania rubryki 2a w Rejestrze kar pieniężnych)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. poz. 2396 oraz z 2021 r. poz. 2431), zwanym dalej "rozporządzeniem", na UOKiK ciąży obowiązek sporządzania kwartalnego sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. W sprawozdaniu tym należności prezentowane są w układzie przedmiotowym i podmiotowym. W przypadku układu podmiotowego zachodzi konieczność uzupełnienia danych przez komórki merytoryczne, które przekazują informacje do Wydziału Finansów i Rejestru Kar w BF, w szczególności o nałożonych karach pieniężnych, kosztach postępowania administracyjnego oraz kosztach upomnienia. Konieczność uzupełnienia danych zachodzi również w stosunku do komórek merytorycznych, które sporządzają wykazy decyzji o nałożonych kosztach badań i przekazują je raz w miesiącu do Wydziału Finansów i Rejestru Kar w BF.

Komórki merytoryczne przekazując wyżej wymienione informacje powinny wskazać liczbę od 5 do 14, 16 lub 17 właściwą ze względu na kwalifikację podmiotową dłużnika lub zobowiązanego. Wskazana liczba powinna odpowiadać danej kolumnie w części A "Należności oraz wybrane aktywa finansowe" sprawozdania Rb-N stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia oraz układowi podmiotowemu należności zgodnie z załącznikiem nr 8 do rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-07
  • Data wejścia w życie: 2022-12-08
  • Data obowiązywania: 2022-12-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA