REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 3

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

z dnia 11 października 2023 r.

w sprawie kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Tekst pierwotny

Na podstawie § 1 ust. 2 statutu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 272 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów (M.P. z 2023 r. poz. 271) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1706 oraz z 2023 r. poz. 877 i 1285) oraz § 9 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego trybu pobierania i badania próbek produktów przez organy Inspekcji Handlowej (Dz. U. poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Zarządzenie określa:

1) szczegółowy sposób ustalania wysokości kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego dalej „Urzędem";

2) wzór formularza ustalania wysokości kosztów badań.

§ 2.

1. Wysokość kosztów badań ustala osoba kierująca laboratorium Urzędu, z uwzględnieniem:

1) rodzaju badanego produktu;

2) rodzaju materiałów lub urządzeń użytych w toku przeprowadzania badań;

3) uzasadnionego godzinnego kosztu pracy jednej osoby;

4) uzasadnionego kosztu pracy laboratorium.

2. Wysokość kosztów badań ustala się według następującego wzoru:

K = A + B • (C + D)

gdzie poszczególne symbole oznaczają: K - koszt badań,

A - koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań,

B - czas przeprowadzania badań określony w godzinach dla badanego produktu,

C - uzasadniony godzinny koszt pracy jednej osoby,

D - uzasadniony godzinny koszt pracy laboratorium uwzględniający urządzenia użyte w toku przeprowadzania badań.

§ 3.

1. Koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań i czas przeprowadzania badań w zależności od rodzaju badanego produktu określa:

1) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Bydgoszczy - załącznik nr 1 do zarządzenia;

2) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Lublinie - załącznik nr 2 do zarządzenia;

3) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Łodzi - załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. W przypadku przeprowadzenia badań, dla których koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań lub czas przeprowadzania badań w zależności od rodzaju badanego produktu przekracza koszt materiałów lub czas określony w załącznikach nr 1-3 do zarządzenia, wysokość kosztów badań ustala się na podstawie:

1) rzeczywistego kosztu materiałów użytych w toku przeprowadzania badań,

2) faktycznego czasu przeprowadzania badań

- które określa się w formularzu ustalania wysokości kosztów badań.

3. W przypadku przeprowadzenia badań, dla których koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań i czas przeprowadzania badań w zależności od rodzaju badanego produktu nie został określony w załącznikach nr 1-3 do zarządzenia, wysokość kosztów badań ustala się na podstawie:

1) rzeczywistego kosztu materiałów użytych w toku przeprowadzania badań,

2) faktycznego czasu przeprowadzania badań

- które określa się w formularzu ustalania wysokości kosztów badań.

§ 4.

Uzasadniony godzinny koszt pracy jednej osoby wynosi:

1) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Bydgoszczy - 55 zł;

2) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Lublinie - 57 zł;

3) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Łodzi - 63 zł.

§ 5.

Uzasadniony godzinny koszt pracy laboratorium uwzględniający urządzenia użyte w toku przeprowadzania badań wynosi:

1) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Bydgoszczy - 53 zł;

2) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Lublinie - 41 zł;

3) dla badań przeprowadzanych w Laboratorium Urzędu w Łodzi - 32 zł.

§ 6.

Do kosztów badań dolicza się:

1) koszt dokonania oceny wyników badań w wysokości 80 zł;

2) koszt sporządzenia sprawozdania albo protokołu z badań w wysokości 100 zł.

§ 7.

Całkowite koszty badań, obejmujące koszty, o których mowa w § 3-6, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówkę kwoty wynoszącą mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówkę kwoty wynoszącą 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

§ 8.

Określa się wzór formularza ustalania wysokości kosztów badań, stanowiący załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 9.

Przepisy zarządzenia stosuje się do ustalania wysokości kosztów przeprowadzonych badań próbek pobranych od dnia wejścia w życie zarządzenia.

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 15/2020 Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie kosztów badań przeprowadzonych w laboratoriach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

PREZES URZĘDU OCHRONY
KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Tomasz Chróstny

Załącznik 1. [KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W BYDGOSZCZY]

Załączniki do zarządzenia
Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
z dnia 11 października 2023 r.

Załącznik nr 1

KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W BYDGOSZCZY

Lp.

Nazwa parametru

Koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań (w zł)

Czas przeprowadzania badań
(w godzinach)

1

2

3

4

OLEJ NAPĘDOWY

1

Badanie działania korodującego na miedź (3 h w temperaturze 50oC) metodą wizualną

2,00

1,25

2

Gęstość w temperaturze 15oC metodą oscylacyjną

3,00

0,75

3

Indeks cetanowy z obliczeń

0,00

0,25

4

Lepkość w temperaturze 40oC metodą kapilarną

25,00

1,00

5

Liczba cetanowa metodą silnikową

200,00

3,00

6

Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) metodą wagową

6,00

2,00

7

Pozostałość po spopieleniu metodą wagową

0,00

3,50

8

Skład frakcyjny metodą destylacyjną

25,00

2,75

9

Stabilność oksydacyjna metodą konduktometryczną

10,00

2,50

10

Temperatura mętnienia metodą optyczną

25,00

1,25

11

Temperatura zablokowania zimnego filtru, CFPP metodą optyczną

15,00

1,75

12

Temperatura zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa

7,00

1,00

13

Zawartość estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) metodą spektrometrii w zakresie podczerwieni IR

15,00

1,00

14

Zawartość siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie

10,00

0,75


15

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną HPLC-RID

65,00

2,00

16

Zawartość wody metodą miareczkowania kulometrycznego

22,00

0,75

17

Zawartość wody metodą miareczkowania kulometrycznego z homogenizacją próbki

40,00

1,50

18

Zawartość zanieczyszczeń metodą wagową

85,00

2,00

BENZYNA

19

Badawcza liczba oktanowa (RON) metodą silnikową

63,00

3,50

20

Badanie działania korodującego na płytce miedzianej (3 h w temperaturze 50oC) metodą wizualną

2,00

1,25

21

Destylacja

25,00

2,75

22

Gęstość w temperaturze 15oC metodą oscylacyjną

3,00

0,75

23

Indeks lotności VLI (z obliczeń)

0,00

0,25

24

Motorowa liczba oktanowa (MON) metodą silnikową

66,00

4,00

25

Prężność par VP metodą mini Reid (DVPE)

12,00

1,00

26

Wygląd metodą wizualną

1,00

0,50

27

Zawartość benzenu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

6,00

1,75

28

Zawartość siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie

10,00

0,75

29

Zawartość tlenu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną (z obliczeń)

0,00

0,25

30

Zawartość węglowodorów typu olefinowego i aromatycznego metodą chromatografii żelowej FIA

50,00

2,00

31

Zawartość związków organicznych zawierających tlen metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

10,00

1,75

B-20

32

Badanie działania korodującego na miedzi (3 h w temperaturze 50oC) metodą wizualną

2,00

1,25

33

Gęstość w temperaturze 15oC metodą oscylacyjną

3,00

0,75


34

Indeks cetanowy z obliczeń

0,00

0,25

35

Lepkość w temperaturze 40oC metodą kapilarną

25,00

1,00

36

Liczba cetanowa metodą silnikową

200,00

3,00

37

Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej) metodą wagową

6,00

2,00

38

Pozostałość po spopieleniu metodą wagową

0,00

3,50

39

Skład frakcyjny metodą destylacyjną

25,00

2,75

40

Temperatura zablokowania zimnego filtru metodą optyczną

15,00

1,75

41

Temperatura zapłonu metodą zamkniętego tygla Pensky'ego-Martensa

7,00

1,00

42

Wygląd zewnętrzny metodą wizualną

1,00

0,50

43

Zawartość estru metylowego kwasów tłuszczowych (FAME) metodą spektrometrii w zakresie podczerwieni IR

15,00

1,00

44

Zawartość siarki metodą fluorescencji w nadfiolecie

10,00

0,75

45

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detekcją refraktometryczną HPLC-RID

65,00

2,00

46

Zawartość wody metodą miareczkowania kulometrycznego

22,00

0,75

47

Zawartość wody metodą miareczkowania kulometrycznego z homogenizacją próbki

40,00

1,50

48

Zawartość zanieczyszczeń stałych metodą wagową

85,00

2,00


Załącznik 2. [KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W LUBLINIE]

Załącznik nr 2

KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W LUBLINIE

Lp.

Nazwa parametru

Koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań (w zł)

Czas przeprowadzania badań
(w godzinach)

1

2

3

4

ZABAWKI

1

Długość linek, łańcuchów i przewodów elektrycznych (bez względu na liczbę linek/łańcuchów/przewodów w próbce)

0,00

0,50

2

Długość pocisków z przyssawką (bez względu na liczbę pocisków próbce)

0,00

0,50

3

Długość początkowa lo

0,00

0,25

4

Dostępność części lub komponentów zabawki

0,00

0,25

5

Działanie funkcji rozłączenia

0,00

0,25

6

Energia kinetyczna pocisków dla pierwszej zabawki pociskowej i jednego rodzaju pocisków

0,00

1,50

7

Energia kinetyczna pocisków dla kolejnej zabawki pociskowej/rodzaju pocisku (z uwzględnieniem pocisków prowizorycznych)

0,00

0,75

8

Energia kinetyczna na powierzchnię styku dla pierwszej zabawki pociskowej i jednego rodzaju pocisków

0,00

2,00

9

Energia kinetyczna na powierzchnię styku dla kolejnej zabawki pociskowej/rodzaju pocisku (z uwzględnieniem pocisków prowizorycznych)

0,00

1,50

10

Geometryczna forma określonych zabawek (bez względu na liczbę elementów poddawanych badaniu)

0,00

0,50

11

Giętkość metalicznych drutów (bez względu na liczbę badanych drutów)

0,00

0,50

12

Grubość folii z tworzywa sztucznego (dla jednego opakowania/próbki folii w zabawce)

0,00

0,50

13

Kształt figurek do zabawy

0,00

0,25

14

Migracja pierwiastków:

dla jednej próbki (koloru/materiału zabawki)

23,66

4,00

dla każdej kolejnej próbki (koloru/materiału zabawki)

23,66

1,50


15

Objętość zalewowa (dla jednego elementu zabawki)

0,00

0,50

16

Obwód linek i łańcuchów (bez względu na liczbę linek/łańcuchów)

0,00

0,50

17

Ocena części prowadzących pocisków i zabawek latających

0,00

0,25

18

Ocena możliwości wystrzelenia pocisku prowizorycznego

0,00

0,50

19

Ocena możliwości zaplątania się dwóch linek

0,00

0,25

20

Odległość części przemieszczających się względem siebie

0,00

0,25

21

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

22

Ostrość krawędzi (bez względu na liczbę krawędzi)

0,00

1,00

23

Ostrość zakończeń (bez względu na liczbę zakończeń)

0,00

0,50

24

Palność (dla jednego elementu/materiału zabawki bez prania)

0,00

1,00

25

Palność (dla jednego elementu/materiału zabawki z praniem)

0,00

1,50

26

Palność (dla każdego kolejnego elementu/materiału zabawki z praniem lub bez prania)

0,00

0,75

27

Poziom ciśnienia akustycznego emisji:

grzechotki, zabawki do ściskania (pomiar dla 1 elementu zabawki)

0,00

2,00

grzechotki, zabawki do ściskania (pomiar dla każdego kolejnego elementu zabawki)

0,00

1,00

zabawki perkusyjne, gwiżdżące (pomiar dla 1 elementu zabawki)

0,00

2,25

zabawki perkusyjne, gwiżdżące (pomiar dla każdego kolejnego elementu zabawki)

0,00

1,50

zabawki bliskouszne, stołowo-podłogowe, do trzymania w ręku do 15 dźwięków (pomiar dla jednego elementu zabawki)

0,00

2,00

zabawki bliskouszne, stołowo-podłogowe, do trzymania w ręku powyżej 15 do 30 dźwięków (pomiar dla jednego elementu zabawki)

0,00

3,50

zabawki bliskouszne, stołowo-podłogowe, do trzymania w ręku powyżej 30 do 40 dźwięków (pomiar dla jednego elementu zabawki)

0,00

4,50

zabawki bliskouszne, stołowo-podłogowe, do trzymania w ręku powyżej 40 dźwięków (pomiar dla jednego elementu zabawki)

0,00

ustalany indywidualnie dla każdej próbki, nie mniej niż 4,50

zabawki do ciągnięcia lub pchania

0,00

1,50


28

Prędkość zabawek do jeżdżenia napędzanych elektrycznie

0,00

1,00

29

Przeciekanie zabawek wypełnionych cieczą

0,00

0,50

30

Przygotowanie próbki do badań - montaż zabawek przeznaczonych do utrzymania masy ciała dziecka

0,00

0,50

31

Wzrost temperatury części nagrzewających się

0,00

0,50

32

Opór elektryczny (rezystancja) /cm linki

0,00

0,75

33

Rozszerzenie się materiałów w kierunkach x, y i z (dla 1 elementu)

0,00

1,00

34

Rozszerzenie się materiałów w kierunkach x, y i z (dla zestawów wieloelementowych)

0,00

ustalany indywidualnie dla każdej próbki, nie mniej niż 1,00

35

Siła nawijania powrotnego mechanizmu z samochowającą się linką

0,00

0,75

36

Stabilność zabawek przeznaczonych do utrzymania masy dziecka

0,00

0,50

37

Stosunek masy do współczynnika sprężystości k

0,00

0,25

38

Trwałość zabawek wzbudzanych ustami (bez względu na liczbę badanych elementów)

0,00

0,75

39

Wielkości kątowe (dla 1 elementu zabawki)

0,00

0,50

40

Wielkość małych części lub elementów (do 30 elementów badanych pojedynczo)

0,00

0,25

41

Wielkość małych części lub elementów (powyżej 30 elementów badanych pojedynczo)

0,00

0,50

42

Wielkość piłeczek i przyssawek

0,00

0,25

43

Wskaźnik strumienia indukcji magnetycznej - pojedynczy magnes/ element magnetyczny

0,00

0,50

44

Wskaźnik strumienia indukcji magnetycznej - do 15 magnesów/ elementów magnetycznych

0,00

1,00

45

Wskaźnik strumienia indukcji magnetycznej - dla każdej kolejnej grupy magnesów/elementów magnetycznych o liczności od 1 do 15

0,00

0,50

46

Wymiar przekroju linek

0,00

0,50

47

Wymiary geometryczne: długość, średnica

0,00

0,25

48

Wytrzymałość dynamiczna zabawek przeznaczonych do utrzymania masy dziecka

0,00

1,00

49

Wytrzymałość magnesów na rozciąganie - 1 magnes/ element magnetyczny w zabawce

0,00

0,25


50

Wytrzymałość magnesów na rozciąganie - więcej niż 1 magnes/ element magnetyczny w zabawce

0,00

0,75

51

Wytrzymałość na moczenie

0,00

1,00

52

Wytrzymałość na przewracanie

0,00

0,50

53

Wytrzymałość na rozciąganie

0,00

0,50

54

Wytrzymałość na rozciąganie dla wirników i śmigieł

0,00

0,50

55

Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe dla wirników i śmigieł

0,00

0,50

56

Wytrzymałość na rozciąganie pocisku z trzonem niewykonanym z pianki

0,00

0,50

57

Wytrzymałość na rozciąganie pocisku z trzonem piankowym z przyssawką

0,00

0,50

58

Wytrzymałość na skręcanie

0,00

0,50

59

Wytrzymałość na ściskanie

0,00

0,25

60

Wytrzymałość na upadek z wysokości

0,00

0,25

61

Wytrzymałość rurek kierownicy hulajnóg:

odporność na siły skierowane w dół

0,00

0,75

odporność na siły skierowane do góry

0,00

0,75

62

Wytrzymałość statyczna zabawek przeznaczonych do utrzymania masy dziecka

0,00

0,50

63

Wytrzymałość udarnościowa

0,00

0,25

64

Wytrzymałość udarnościowa pocisku

0,00

0,25

65

Wytrzymałość zabawek z mechanizmami składającymi lub przesuwającymi

0,00

0,75

66

Wyznaczenie zasięgu pocisku

0,00

0,25

HUŚTAWKI

67

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

68

Średnica lin i innych środków zawieszenia

0,00

0,75

69

Uwięźnięcie głowy i szyi

0,00

0,75

70

Wielkości kątowe

0,00

0,50


71

Wymiary geometryczne: długość, średnica

0,00

0,25

72

Wytrzymałość huśtawek wiszących

0,00

0,50

HULAJNOGI SPORTOWE

73

Odległość między częściami ruchomymi

0,00

0,25

74

Odległość pomiędzy dwoma zwojami sprężyny

0,00

0,25

75

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

76

Ostrość krawędzi (bez względu na liczbę krawędzi)

0,00

1,00

77

Przygotowanie próbki do badań - montaż

0,00

0,50

78

Wymiary geometryczne: długość, średnica

0,00

0,25

79

Wytrzymałość osłon rurek kierownicy

0,00

0,50

80

Wytrzymałość statyczna pomostu hulajnóg klasy A oraz klasy B

0,00

0,50

81

Wytrzymałość kolumny kierownicy hulajnóg klasy A

0,00

0,50

82

Wytrzymałość przedniego koła

0,00

0,50

83

Wytrzymałość zakończeń kierownicy

0,00

1,00

NOSIDEŁKA

84

Długość linek, tasiemek i podobnych elementów (bez względu na liczbę linek w próbce)

0,00

0,50

85

Grubość folii z tworzywa sztucznego (dla jednego opakowania)

0,00

0,50

86

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

87

Poluzowanie systemu mocowania do tułowia opiekuna

0,00

0,50

88

Przygotowanie próbki do badań - pranie próbki

0,00

1,00

89

Trwałość systemu mocowania do tułowia opiekuna

0,00

1,00

90

Wielkość małych części lub elementów

0,00

0,25

91

Wielkość otworów na nogi

0,00

0,50

92

Wymiary geometryczne: szerokość linek, tasiemek i podobnych elementów

0,00

0,25

93

Wypadnięcie kuli

0,00

0,25


94

Wytrzymałość na rozciąganie

0,00

0,50

95

Wytrzymałość na skręcanie

0,00

0,50

LEŻACZKI

96

Długość linek, tasiemek i podobnych elementów (bez względu na liczbę linek w próbce)

0,00

0,50

97

Grubość folii z tworzywa sztucznego (dla jednego opakowania)

0,00

0,50

98

Niekompletne rozłożenie leżaczka

0,00

0,50

99

Niezamierzone zwolnienie mechanizmów blokujących

0,00

0,50

100

Odległość części ruchomych

0,00

0,25

101

Odległość między dwoma zwojami sprężyny

0,00

0,25

102

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

103

Trwałość mechanizmu blokującego

0,00

0,50

104

Wielkość małych części lub elementów

0,00

0,25

105

Wymiary geometryczne: szerokość pasa w talii i zabezpieczenia krocznego

0,00

0,25

106

Wytrzymałość na rozciąganie

0,00

0,50

107

Wytrzymałość na skręcanie

0,00

0,50

108

Wytrzymałość statyczna

0,00

0,50

SPRZĘT DO PICIA

109

Długość części wystającej z pojemnika

0,00

0,25

110

Objętość (bez względu na liczbę podziałek)

0,00

0,75

111

Odporność na zmianę temperatury

0,00

0,50

112

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

0,50

113

Ostrość krawędzi (bez względu na liczbę krawędzi)

0,00

1,00

114

Przygotowanie próbki

0,00

0,25

115

Średnica krążka uszczelniającego

0,00

0,25

116

Wielkość elementów

0,00

0,25


WÓZKI DZIECIĘCE

117

Długość linek, tasiemek i podobnych elementów (bez względu na liczbę linek w próbce)

0,00

0,50

118

Grubość folii z tworzywa sztucznego (dla jednego opakowania)

0,00

0,50

119

Grubość wewnętrznej wykładziny gondoli i siedziska

0,00

0,50

120

Kąt odchylenia i długość oparcia (dla jednego kierunku jazdy)

0,00

0,50

121

Minimalna wewnętrzna wysokość gondoli

0,00

1,00

122

Mocowanie systemu zapięć do siedziska

0,00

0,75

123

Obwód pętli

0,00

0,50

124

Odległość części poruszających się względem siebie

0,00

0,25

125

Oględziny (bez względu na liczbę ocenianych parametrów)

0,00

1,25

126

Wielkość otworów i szczelin

0,00

0,25

127

Przypadkowe zwolnienie mechanizmu blokującego jednym pojedynczym działaniem

0,00

0,50

128

Skuteczność systemu regulacji

0,00

1,00

129

Skuteczność systemu zapięć siedziska

0,00

0,75

130

Stateczność wózków głębokich

0,00

0,50

131

Stateczność wózków spacerowych (do 3 ustawień oparcia, z jednym akcesorium np. koszem - dla jednego kierunku jazdy)

0,00

1,50

132

Stateczność wózków spacerowych (powyżej 3 ustawień oparcia lub z więcej niż jednym akcesorium np. koszem, torbą lub uchwytem na butelkę - dla jednego kierunku jazdy)

0,00

2,50

133

Szerokość pasków w systemie zapięć

0,00

0,50

134

Automatyczny powrót urządzenia operacyjnego do swojego początkowego położenia

0,00

0,50

135

Utrzymanie kuli

0,00

0,50

136

Wielkość szczelin na kołach

0,00

0,25

137

Wymiary geometryczne: długość, średnica

0,00

0,25

138

Wytrzymałość kół:

wytrzymałość kół zdejmowanych

0,00

2,50wytrzymałość kół stałych

0,00

0,50

139

Dostępność materiałów wypełniających

0,00

0,50

140

Wytrzymałość na nierównej nawierzchni

0,00

8,00

141

Wytrzymałość na rozciąganie

0,00

0,50

142

Wytrzymałość na skręcanie

0,00

0,50

143

Wytrzymałość punktów mocowania uprzęży

0,00

0,50

144

Wytrzymałość urządzenia operacyjnego

0,00

1,25

145

Wytrzymałość zapięcia

0,00

0,75


Załącznik 3. [KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W ŁODZI]

Załącznik nr 3

KOSZT MATERIAŁÓW UŻYTYCH W TOKU PRZEPROWADZANIA BADAŃ I CZAS PRZEPROWADZANIA BADAŃ W LABORATORIUM URZĘDU W ŁODZI

Lp.

Nazwa parametru

Koszt materiałów użytych w toku przeprowadzania badań (w zł)

Czas przeprowadzania badań
(w godzinach)

1

2

3

4

WYROBY WŁÓKIENNICZE

1

Masa liniowa

0,00

0,5

2

Masa powierzchniowa

0,00

1,5

3

Masa na jednostkę powierzchni

0,00

2,0

4

Odporność wybarwień na działanie potu alkalicznego: (dla każdych sześciu próbek roboczych)

dla pierwszej próbki z sześciu

19,00

2,5

dla każdej kolejnej próbki z sześciu

0,00

0,5

5

Odporność wybarwień na działanie potu kwaśnego: (dla każdych sześciu próbek roboczych)

dla pierwszej próbki z sześciu

19,50

2,5

dla każdej kolejnej próbki z sześciu

0,00

0,5

6

Odporność wybarwień na działanie wody

0,00

2,0

7

Odporność wybarwień na działanie wody po jednym cyklu prania/suszenia

20,50

3,0

8

Odporność wybarwień na działanie wody morskiej (dla każdych sześciu próbek roboczych)

dla pierwszej próbki z sześciu

0,50

2,5

dla każdej kolejnej próbki z sześciu

0,00

0,5


9

Odporność wybarwień na pranie domowe i komunalne: (dla każdych sześciu próbek roboczych)


dla pierwszej próbki z sześciu

7,50

2,5

dla każdej kolejnej próbki z sześciu

0,00

0,5

10

Odporność wybarwień na pranie domowe i komercyjne: (dla każdych sześciu próbek roboczych)

dla pierwszej próbki z sześciu

5,50

3,0

dla każdej kolejnej próbki z sześciu

0,00

0,5

11

Odporność wybarwień na prasowanie

0,00

1,0

12

Odporność wybarwień na rozpuszczalniki organiczne

4,00

2,0

13

Odporność wybarwień na tarcie:

suche

0,00

1,0

mokre

0,00

1,0

14

Plamoodporność (do 8 plam)

20,50

5,0

Obróbka wstępna: pranie

20,50

1,0

Obróbka wstępna: prasowanie

0,00

0,5

15

Maksymalna siła i wydłużenie przy maksymalnej sile:

w stanie suchym

0,00

3,5

w stanie mokrym

0,00

4,0

16

Skład surowcowy:

masa wyrobu:

o prostej budowie

0,00

0,5


16

o średnio skomplikowanej budowie

0,00

2,5


o skomplikowanej budowie lub złożonego z wielu elementów

0,00

5,0

rozpoznawanie włókien:

jedno-, dwu-, trójskładnikowe (do trzech nitek): obserwacja mikroskopowa, próba palenia

0,00

0,5

jedno-, dwu-, trójskładnikowe (do trzech nitek): rozpuszczalność w odczynnikach chemicznych

8,00

1,0

wieloskładnikowe (do trzech nitek): obserwacja mikroskopowa, próba palenia

0,00

0,5

wieloskładnikowe: rozpuszczalność w odczynnikach chemicznych (do sześciu nitek)

acetat

32,50

2,5

włókna białkowe

23,50

3,5

włókna lniane

48,50

4,0

wiskoza, włókno miedziowe, niektóre typy modali

121,00

4,5

włókna wiskozowe, włókna cupro, modalne oraz lyocell i inne określone włókna

147,50

4,5

poliamid lub nylon

6,50

2,5

włókna celulozowe

17,50

2,5

akryle, niektóre modakryle, włókna chlorowe

29,00

3,0

włókna akrylowe, określone włókna modakrylowe, określone włókna chlorowe, określone włókna elastanowe i inne określone włókna

32,50

3,0

jedwab lub poliamid

10,00

4,5

polipropylen

34,50

5,5


16

włókna poliuretanowe

31,00

2,5


włókna poliuretanowe z wełną

23,50

3,5

włókna elastanowe

187,00

2,5

triacetat lub polilaktyd

51,00

3,0

identyfikacja barwnika:

barwnik reaktywny

2,00

1,0

usunięcie substancji niewłóknistych:

tetrachloroetylen

6,00

1,5

eter naftowy

2,50

2,5

aceton (usunięcie powłoki)

8,50

2,0

roztwór mydła wg ISO 105-C10

2,00

1,5

roztwór wodorotlenku sodu

5,50

1,5

zawartość włókien w mieszankach dwu- i trójskładnikowych metodą rozdzielania ręcznego:

wyroby o prostej budowie

0,00

1,0

wyroby o złożonej budowie

0,00

2,0

wyroby o bardzo złożonej budowie

0,00

3,0

wyroby o skomplikowanej budowie

0,00

5,0

wyroby o bardzo skomplikowanej budowie

0,00

8,0

wyroby wielobarwne o bardzo skomplikowanej budowie

0,00

12,0

wyroby wielobarwne o dużych raportach i bardzo skomplikowanej budowie

0,00

24,0


16

wyroby wielobarwne w wielopakach do 5 szt.

0,00

32,0


wyroby wielobarwne w wielopakach powyżej 5 szt.

0,00

40,0

zawartość włókien w mieszankach metodą chemiczną:

acetat (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

32,50

2,5

acetat (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

22,00

1,5

włókna białkowe (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

23,50

3,5

włókna białkowe (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

3,50

1,5

włókna lniane (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

48,50

4,0

włókna lniane (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

32,50

1,5

wiskoza, włókno miedziowe, niektóre typy modali (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

121,00

4,5

wiskoza, włókno miedziowe, niektóre typy modali (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

81,00

2,0

włókna wiskozowe, włókna cupro, modalne oraz lyocell i inne określone włókna (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

147,50

4,5

włókna wiskozowe, włókna cupro, modalne oraz lyocell i inne określone włókna (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

98,50

2,0

poliamid lub nylon (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

6,50

2,5

poliamid lub nylon (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

4,50

1,5

włókna celulozowe

17,50

2,5

akryle, niektóre modakryle, włókna chlorowe (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

29,00

3,0

akryle, niektóre modakryle, włókna chlorowe (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

19,50

2,0

włókna akrylowe, określone włókna modakrylowe, określone włókna chlorowe, określone włókna elastanowe i inne określone włókna (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

32,50

3,0


16

włókna akrylowe, określone włókna modakrylowe, określone włókna chlorowe, określone włókna elastanowe i inne określone włókna (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

22,00

2,0


jedwab lub poliamid (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

10,00

4,5

jedwab lub poliamid (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

7,00

3,0

polipropylen

34,50

5,5

włókna poliuretanowe (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

31,00

2,5

włókna poliuretanowe (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

21,00

1,5

włókna poliuretanowe z wełną (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

23,50

3,5

włókna poliuretanowe z wełną (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

3,50

1,5

włókna elastanowe (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

187,00

2,5

włókna elastanowe (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

125,00

1,5

triacetat lub polilaktyd (dla pierwszego składnika włókienniczego próbki z trzech)

51,00

3,0

triacetat lub polilaktyd (dla każdego następnego składnika włókienniczego próbki z trzech)

34,00

2,0

zawartość włókien w mieszankach trójskładnikowych (warianty)

0,00

1,0

17

Wielkość:

długość

0,00

1,0

szerokość

0,00

1,0

długość i szerokość

0,00

1,5

wymiary wyrobu konfekcyjnego z płaskich wyrobów włókienniczych

0,00

1,0

wymiary wyrobu konfekcyjnego z płaskich wyrobów włókienniczych (pasowalność)

0,00

1,0

wymiary wyrobu pończoszniczego

0,00

1,0


17

wymiary konfekcjonowanego płaskiego wyrobu włókienniczego


do trzech elementów w próbce

0,00

1,0

dla każdych kolejnych trzech elementów w próbce

0,00

0,5

18

Zmiana wymiarów po praniu i suszeniu:

dla płaskich wyrobów włókienniczych (przy użyciu detergentu w postaci proszku)

20,50

2,0

dla płaskich wyrobów włókienniczych (przy użyciu detergentu w postaci płynu)

59,50

2,0

dla płaskich wyrobów włókienniczych po 5 praniach (przy użyciu detergentu w postaci proszku)

101,50

6,0

dla płaskich wyrobów włókienniczych po 5 praniach (przy użyciu detergentu w postaci płynu)

297,00

6,0

dla wyrobów pończoszniczych (przy użyciu detergentu w postaci proszku)

20,50

1,0

dla wyrobów pończoszniczych (przy użyciu detergentu w postaci płynu)

59,50

1,0

dla wyrobów odzieżowych (przy użyciu detergentu w postaci proszku)

20,50

3,0

dla wyrobów odzieżowych (przy użyciu detergentu w postaci płynu)

59,50

3,0

ZABAWKI, WYROBY SKÓRZANE, WYROBY Z TWORZYW SZTUCZNYCH, WYROBY Z METALI I STOPÓW METALI, WYROBY TEKSTYLNE, WYROBY ZAWIERAJĄCE PŁYNY, BATERIE I AKUMULATORY

19

Migracja bisfenolu A (stężenie w ekstrakcie wodnym) z zabawek:

dla jednego elementu próbki

52,00

2,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

5,00

1,0

20

Uwalnianie niklu z powierzchni metalowych akcesoriów i dodatków krawieckich oraz metalowej biżuterii:

dla jednego elementu próbki

46,00

3,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

1,00

1,5


21

Zawartość 4-aminobenzenu uwalniającego się z azobarwników w wyrobach skórzanych (w tym w zabawkach):


dla jednego elementu próbki

110,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

17,00

0,5

22

Zawartość 4-aminobenzenu uwalniającego się z azobarwników w wyrobach tekstylnych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

86,00

2,00

dla każdego kolejnego elementu próbki

8,00

0,5

23

Zawartość amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników w wyrobach skórzanych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

225,00

4,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

60,00

0,5

24

Zawartość amin aromatycznych uwalniających się z azobarwników w wyrobach tekstylnych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

230,00

4,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

65,00

0,5

25

Zawartość benzenu w wyrobach tekstylnych i wykonanych z tworzyw sztucznych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

9,00

1,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

0,00

0,5

26

Zawartość chromu (VI) w wyrobach skórzanych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

65,00

4,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

5,00

0,5

27

Zawartość estrów kwasu ftalowego w wyrobach z miękkiego polichlorku winylu (w tym zabawki i artykuły pielęgnacyjne dla dzieci):

dla jednego elementu próbki

153,00

3,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

17,00

0,5


28

Zawartość fenolu (fenol jako konserwant) w wyrobach skórzanych, zawierających płyny i wykonanych z tworzyw sztucznych (w tym w zabawkach):


dla jednego elementu próbki

56,00

1,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

5,00

0,5

29

Zawartość fenolu (fenol jako monomer) w wyrobach z tworzyw sztucznych (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

56,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

5,00

0,5

30

Zawartość formaldehydu wolnego i zhydrolizowanego w wyrobach tekstylnych (w tym w zabawkach):

z użyciem dimedonu dla jednego elementu próbki

35,00

4,0

z użyciem dimedonu dla każdego kolejnego elementu próbki

0,00

0,5

z użyciem dimedonu dla jednego elementu próbki 2,5 g

0,00

0,5

bez użycia dimedonu dla jednego elementu próbki

20,00

3,5

bez użycia dimedonu dla każdego kolejnego elementu próbki

0,00

0,5

bez użycia dimedonu dla każdego kolejnego elementu próbki 2,5 g

0,00

0,5

31

Zawartość formamidu w wyrobach z polimeru piankowego (w tym w zabawkach):

dla jednego elementu próbki

56,00

1,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

5,00

0,5

32

Zawartość fumaranu dimetylu (DMF) w wyrobach wykonanych z materiałów tekstylnych, skórzanych, skóropodobnych i środków suszących (w tym w zabawkach):

środek suszący

38,00

2,5

każdy kolejny środek suszący

2,00

0,5

element wykonany z materiału tekstylnego

38,00

2,5

każdy kolejny element wykonany z materiału tekstylnego

2,00

0,5


32

element wykonany z materiału skórzanego

46,00

3,5


każdy kolejny element wykonany z materiału skórzanego

6,00

1,0

element wykonany z materiału skóropodobnego

46,00

3,5

każdy kolejny element wykonany z materiału skóropodobnego

6,00

1,0

33

Zawartość kadmu i/lub ołowiu w wyrobach tekstylnych:

dla jednego elementu próbki

16,00

3,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

1,00

0,5

34

Zawartość kadmu i ołowiu w wyrobach wykonanych z metali i stopów metali, z tworzyw sztucznych (w tym w biżuterii i akcesoriach do włosów):

dla jednego elementu próbki

30,00

3,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

3,00

0,5

35

Zawartość kadmu lub ołowiu w wyrobach wykonanych z metali i stopów metali, z tworzyw sztucznych (w tym w biżuterii i akcesoriach do włosów):

dla jednego elementu próbki

25,00

2,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

3,00

0,5

36

Zawartość kadmu i rtęci w akumulatorach samochodowych:

kwasowo-ołowiowy akumulator samochodowy

65,00

20,0

37

Zawartość konserwantów (5-chloro-2-metylo-izotiazolin-3(2H)-onu (CMI), 2-metyloizotiazolin-3(2H)-onu (MI), 1,2- benzoizotiazol-3(2H)-onu (BIT)) w farbach do malowania palcami, płynach do baniek:

dla jednego elementu próbki

243,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

9,00

0,5


38

Zawartość ołowiu, kadmu i rtęci w bateriach i akumulatorach (nieoznakowanych symbolem Pb):


każda bateria/akumulator o masie ≤ 30 g

60,00

4,0

każda bateria/akumulator o masie > 30 g

80,00

5,0

39

Zawartość kadmu i rtęci w bateriach i akumulatorach (oznakowanych symbolem Pb):

każda bateria/akumulator o masie ≤ 30 g

55,00

3,5

każda bateria/akumulator o masie > 30 g

75,00

4,5

40

Zawartość substancji zapachowych w zabawkach zapachowych:

dla jednego elementu próbki

237,00

3,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

10,00

0,5

41

Zawartość środków opóźniających palenie (TCEP, TCPP, TDCP) w zabawkach:

dla jednego elementu próbki

40,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki

2,00

0,5

42

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w oponach

282,00

3,5

43

Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w zabawkach:

dla jednego elementu próbki

326,00

3,5

dla każdego kolejnego elementu próbki

35,00

0,5

44

Obecność i zawartość organicznych związków niebezpiecznych w nieżywnościowych wyrobach konsumenckich:

dla jednego elementu próbki (ekstrakcja rozpuszczalnikami)

6,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki (ekstrakcja rozpuszczalnikami)

5,00

1,0

dla jednego elementu próbki (ekstrakcja sztucznym potem)

11,00

2,0

dla każdego kolejnego elementu próbki (ekstrakcja sztucznym potem)

5,00

1,0


44

dla jednego elementu próbki (ekstrakcja sztuczną śliną)

7,00

2,0


dla każdego kolejnego elementu próbki (ekstrakcja sztuczną śliną)

5,00

1,0

dla jednego elementu próbki (analiza fazy nadpowierzchniowej)

0,00

1,0

dla każdego kolejnego elementu próbki (analiza fazy nadpowierzchniowej)

0,00

0,5

PRODUKTY CHEMII GOSPODARCZEJ, KOSMETYKI, PŁYNY SAMOCHODOWE, KLEJE, ZNICZE

45

Badanie zniczy

Czas spalania

0,00

0,25 na każdy dzień palenia

Masa

0,00

0,5

46

Obecność rozjaśniaczy optycznych

0,00

2,5

47

Rzeczywista ilość towaru paczkowanego: (dla każdej sztuki w próbce)

masa

0,00

1,0

napełnienie

7,50

2,0

48

Stężenie metanolu w płynach do spryskiwaczy samochodowych i ich koncentratach oraz w odmrażaczach do szyb samochodowych

31,00

2,0

49

Stężenie metanolu w płynach do spryskiwaczy samochodowych i ich koncentratach oraz w płynach do odmrażania do szyb samochodowych w oparciu o technikę chromatografii gazowej, oznaczenie pH oraz kolorymetrię

142,00

6,5

50

Temperatura krystalizacji w płynach do spryskiwaczy samochodowych i ich koncentratach oraz w płynach do chłodnic samochodowych:

bez rozcieńczenia

10,00

0,5

dla każdego kolejnego rozcieńczenia

0,00

0,5

51

Zawartość toluenu i chloroformu w klejach do użytku domowego

24,00

2,5

Zawartość chloroformu w klejach do użytku domowego

10,00

1,5

Zawartość toluenu w klejach do użytku domowego

21,00

1,5


Załącznik 4. [WZÓR – USTALENIE WYSOKOŚCI KOSZTÓW BADAŃ]

Załącznik nr 4

WZÓR - USTALENIE WYSOKOŚCI KOSZTÓW BADAŃ

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-10-12
  • Data wejścia w życie: 2023-10-13
  • Data obowiązywania: 2023-10-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA