REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 28

KOMUNIKAT Nr 21 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH

z dnia 30 sierpnia 2010 r.

w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.) ustala się:

§ 1

Zakres tematyczny egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej, którego termin wyznaczono na dzień 5 grudnia 2010 roku, stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

§ 2

Komunikat wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej
dla agentów firm inwestycyjnych

Marek Szuszkiewicz

 

Załącznik 1. [Zakres tematyczny egzaminu na agenta firm inwestycyjnych]

Załącznik do Komunikatu Nr 21 Komisji Egzaminacyjnej
dla agentów firm inwestycyjnych z dnia 30 sierpnia
2010 r. – zakres tematyczny egzaminu na agenta firm inwestycyjnych (poz. 28)

1.

ZAGADNIENIA PRAWNE.

 

 

1.1.

Zagadnienia prawa cywilnego.

1.1.1.

Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

1.1.2.

Pojęcie osoby prawnej, czynności prawne i przesłanki ważności umowy.

1.1.3.

Pojęcie pełnomocnictwa i zasadnicze postacie pełnomocnictwa.

1.1.4.

Pojęcie zobowiązania i pojęcie szkody.

 

 

1.2.

Zagadnienia prawa handlowego.

1.2.1.

Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

1.2.2.

Podstawowe zagadnienia dotyczące spółek handlowych.

 

 

1.3.

Zagadnienia prawa podatkowego i dewizowego.

1.3.1.

Ogólne zasady stosowania przepisów prawa podatkowego na rynku kapitałowym.

1.3.2.

Ogólne zasady stosowania przepisów prawa dewizowego na rynku kapitałowym.

 

 

1.4.

Zagadnienia dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

 

 

1.5.

Zagadnienia dotyczące papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.

1.5.1.

Istota i zasadnicze właściwości papieru wartościowego.

1.5.2.

Zasadnicze rodzaje papierów wartościowych.

1.5.3.

Akcje i obligacje.

1.5.4.

Certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych.

1.5.5.

Skarbowe papiery wartościowe.

1.5.6.

Bankowe papiery wartościowe.

1.5.7.

Zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych.

1.5.8.

Pozostałe instrumenty finansowe.

 

 

1.6.

Ogólne zasady i warunki dokonywania oferty publicznej.

 

 

1.7.

Zagadnienia dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.

1.7.1.

Wtórny obrót instrumentami finansowymi (rynek regulowany giełdowy i pozagiełdowy, towarowy rynek instrumentów finansowych).

1.7.2.

Manipulacja instrumentem finansowym.

1.7.3.

Krajowy Depozyt. System depozytowo-rozliczeniowy.

1.7.4.

Firmy inwestycyjne.

1.7.5.

Banki powiernicze.

1.7.6.

Kluby inwestorów.

1.7.7.

Agenci firmy inwestycyjnej.

1.7.8.

Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni.

1.7.9.

Świadectwa depozytowe.

1.7.10.

Działalność firm inwestycyjnych i banków powierniczych.

1.7.10.1.

Ogólne zasady postępowania firm inwestycyjnych w kontaktach z klientami.

1.7.10.2.

Szczegółowe zasady zawierania umów o świadczenie usług maklerskich.

1.7.10.3.

Prowadzenie rachunków, ewidencji i rejestrów.

1.7.10.4.

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń.

1.7.10.5.

Wykonywanie zleceń w obrocie zorganizowanym.

1.7.10.6.

Transakcje derywatami.

1.7.10.7.

Zasady postępowania w przypadku rejestrowania instrumentów finansowych w banku powierniczym lub Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

1.7.10.8.

Zawieranie przez firmę inwestycyjną transakcji z bezpośrednio dającym zlecenie.

1.7.10.9.

Postępowanie firm inwestycyjnych w przypadku ogłoszenia wezwań na nabywanie lub zamianę akcji.

1.7.10.10.

Obowiązki informacyjne firmy inwestycyjnej świadczącej usługę zarządzania portfelem instrumentów finansowych.

1.7.10.11.

Zasady postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na instrumentów finansowych.

1.7.11.

Obowiązkowy system rekompensat.

1.7.12.

Tajemnica zawodowa i informacje poufne.

1.7.13.

Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

1.7.14.

Zagadnienia dotyczące nadzoru nad rynkiem finansowym ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego.

1.7.14.1.

Komisja Nadzoru Finansowego.

1.7.14.2.

Postępowanie kontrolne i wyjaśniające oraz blokada rachunków.

 

 

1.8.

Zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych.

1.8.1.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych.

1.8.2.

Zasady działania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP.

1.8.3.

Tajemnica zawodowa.

 

 

1.9.

Zagadnienia dotyczące rynku towarów giełdowych.

 

 

1.10.

Zagadnienie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

 

 

2.

RYNEK KAPITAŁOWY.

 

 

2.1.

Funkcje rynku kapitałowego.

 

 

2.2.

Rynek pierwotny i wtórny.

 

 

2.3.

Giełda i rynki pozagiełdowe.

2.3.1.

Zagadnienia dotyczące regulowanego rynku giełdowego.

2.3.1.1.

Zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku giełdowym.

2.3.1.2.

Członkowie giełdy.

2.3.1.3.

Animatorzy rynku.

2.3.1.4.

Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich.

2.3.1.5.

Sesje giełdowe (notowania jednolite, notowania ciągłe, harmonogram sesji).

2.3.1.6.

Sposób określania kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu jednolitego i kursu określanego w wyniku równoważenia oraz rodzaje i sposób realizacji zleceń biorących udział w ich określaniu.

2.3.1.7.

Zasady notowania papierów wartościowych w przypadku realizacji praw wynikających z tych papierów (prawo poboru, prawo do dywidendy, zmiana wartości nominalnej).

2.3.1.8.

Zapytania o cenę.

2.3.1.9.

Transakcje pakietowe i nabycie znacznych pakietów akcji.

2.3.1.10.

Podstawowe indeksy giełdowe.

2.3.2.

Zagadnienia dotyczące regulowanego obrotu pozagiełdowego.

2.3.2.1.

Zasady obrotu instrumentami finansowymi na rynku pozagiełdowym (składanie ofert, transakcje, transakcje wewnętrzne, transakcje pakietowe i transakcje negocjowane, rozliczanie transakcji). transakcje wewnętrzne, transakcje pakietowe i transakcje negocjowane, rozliczanie transakcji).

2.3.2.2.

Członkowie i uczestnicy rynku.

2.3.2.3.

Organizator rynku.

 

 

2.4.

Zawieranie i rozliczanie transakcji na rynku kapitałowym.

 

 

2.5.

Rynki kierowane cenami i kierowane zleceniami.

 

 

2.6.

Rynek regulowany.

 

 

2.7.

Źródła informacji o rynku.

 

 

3.

ANALIZA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA.

 

 

3.1.

Analiza finansowa.

3.1.1.

Źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej.

3.1.2.

Analiza wskaźnikowa.

3.1.2.1.

Wskaźniki płynności.

3.1.2.2.

Wskaźniki aktywności (efektywności).

3.1.2.3.

Wskaźniki zadłużenia.

3.1.2.4.

Wskaźniki rentowności.

3.1.2.5.

Wskaźniki wyceny rynkowej.

3.1.2.6.

Możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowej.

3.1.2.7.

Ekonomiczna interpretacja wskaźników.

 

 

3.2.

Rachunkowość finansowa.

3.2.1.

Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

 

 

4.

MATEMATYKA FINANSOWA.

 

 

4.1.

Zagadnienia podstawowe.

4.1.1.

Procent prosty i procent składany.

4.1.2.

Stopa procentowa nominalna i efektywna.

4.1.3.

Stopa zwrotu z inwestycji i rentowność inwestycji.

4.1.4.

Dyskonto i stopa dyskonta.

 

 

4.2.

Wartość pieniądza w czasie.

4.2.1.

Wartość przyszła.

4.2.2.

Wartość bieżąca.

 

 

4.3.

Kredyty.

4.3.1.

Oprocentowanie nominalne i efektywne kredytu.

 

 

5.

INSTRUMENTY DŁUŻNE.

 

 

5.1.

Rodzaje ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi.

5.1.1.

Ryzyko stopy procentowej.

5.1.2.

Ryzyko reinwestycji.

5.1.3.

Ryzyko przedterminowego wykupu.

5.1.4.

Ryzyko kredytowe (niewypłacalności).

5.1.5.

Ryzyko zmian struktury terminowej.

5.1.6.

Ryzyko inflacji.

5.1.7.

Ryzyko płynności.

5.1.8.

Ryzyko kursowe.

 

 

5.2.

Rodzaje instrumentów dłużnych.

5.2.1.

Bony skarbowe.

5.2.2.

Obligacje.

5.2.2.1.

Obligacje skarbowe, samorządowe i korporacyjne.

5.2.2.2.

Obligacje dyskontowe i kuponowe.

 

 

6.

INSTRUMENTY POCHODNE.

 

 

6.1.

Zagadnienia podstawowe.

6.1.1.

Mechanizm działania instrumentów pochodnych.

6.1.2.

Operacje typu zabezpieczającego.

6.1.3.

Operacje typu spekulacyjnego.

6.1.4.

Operacje typu arbitrażowego.

 

 

6.2.

Kontrakty futures.

6.2.1.

Rodzaje kontraktów futures.

6.2.2.

Izba rozrachunkowa.

6.2.3.

System depozytów zabezpieczających.

6.2.4.

Czynniki warunkujące wartość kontraktów.

6.2.5.

Kontrakty futures a kontrakty forward.

 

 

6.3.

Opcje.

6.3.1.

Rodzaje opcji.

6.3.2.

Czynniki warunkujące cenę opcji.

6.3.3.

Wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji.

6.3.4.

Wykorzystanie opcji.

 

 

7.

STRATEGIE INWESTYCYJNE.

7.1.

Mechaniczne metody inwestowania (stałej kwoty kapitału, stałej relacji, cenowo-wskaźnikowa).

7.2.

Zarządzanie aktywne i pasywne.

7.3.

Zarządzanie krótkookresowe i długookresowe.

7.4.

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych.

7.5.

Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta.

7.6.

Oczekiwana stopa zwrotu.

7.7.

Akceptowany poziom ryzyka.

7.8.

Oczekiwana płynność inwestycji.

7.9.

Zakładany horyzont inwestycyjny.

7.10.

Pozostałe uwarunkowania inwestorów.

 

 

8.

ETYKA ZAWODOWA.

8.1.

Kodeks dobrej praktyki przedsiębiorstw maklerskich.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-06
  • Data wejścia w życie: 2010-08-30
  • Data obowiązywania: 2010-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA