REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 9

ZARZĄDZENIE Nr 8
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 6 marca 2013 r.

w sprawie organizacji, składu oraz miejsca i trybu pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół Zarządzania Kryzysowego Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Minister;

2) członkowie:

a) zastępca przewodniczącego – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji,

b) Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”,

c) Główny Geodeta Kraju,

d) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

e) Dyrektor Generalny Ministerstwa,

f) Szef Gabinetu Politycznego Ministra,

g) Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa,

h) Dyrektor Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej Ministerstwa,

i) Dyrektor Departamentu do Spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych Ministerstwa,

j) Dyrektor Departamentu Informatyzacji Ministerstwa,

k) Dyrektor Departamentu Poczty Ministerstwa,

l) Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Ministerstwa,

m) Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Ministerstwa,

n) Dyrektor Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego Ministerstwa,

o) Dyrektor Departamentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych Ministerstwa,

p) sekretarz Zespołu – Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa.

§ 3.

1. Pracami Zespołu kieruje przewodniczący.

2. Przewodniczący Zespołu:

1) zwołuje posiedzenia Zespołu i przewodniczy im;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu;

3) ustala porządek posiedzeń Zespołu.

3. Przewodniczący Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Zespołu, może zapraszać do udziału w pracach Zespołu innych niż wymienieni w § 2 pkt 2 przedstawicieli Ministerstwa, jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz urzędów obsługujących organy podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane, a także inne osoby.

4. Przewodniczący Zespołu może powierzać poszczególnym członkom Zespołu wykonanie określonych czynności niezbędnych do realizacji zadań Zespołu.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego, jego zadania wykonuje zastępca przewodniczącego lub wskazany przez przewodniczącego członek Zespołu.

6. W posiedzeniach Zespołu w zastępstwie członka Zespołu może uczestniczyć osoba przez niego wyznaczona.

§ 4.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

3. W przypadku wymagającym natychmiastowej analizy i oceny zagrożenia oraz zapewnienia koordynacji działań związanych z zaistniałą sytuacją kryzysową, przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Zespołu, zwołuje posiedzenie Zespołu w trybie natychmiastowym.

4. Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach.

5. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół, który zawiera kolejny numer, datę posiedzenia, nazwiska członków Zespołu i innych osób obecnych na posiedzeniu, porządek obrad, sprawozdanie z przebiegu dyskusji oraz treść i uzasadnienie sformułowanych wniosków.

6. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Zespołu oraz osoby, o których mowa w § 3 ust. 6.

7. W przypadku zgłoszenia przez członka Zespołu albo osobę, o której mowa w § 3 ust. 6, zdania odrębnego do sformułowanych wniosków, jest ono odnotowywane w protokole.

8. Wykonywanie przez Zespół zadań, o których mowa w art. 12 ust. 2c pkt 1–3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, może odbywać się w trybie obiegowym.

9. Rozbieżności stanowisk powstałe podczas realizacji zadań, o których mowa w ust. 8, podlegają rozpatrzeniu wyłącznie na posiedzeniach Zespołu.

§ 5.

Obsługę merytoryczną i organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego Ministerstwa.

§ 6.

1. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Ministerstwa.

2. W przypadku, gdy posiedzenie Zespołu nie może odbyć się w siedzibie Ministerstwa, Zespół obraduje w miejscu wskazanym przez przewodniczącego.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Spraw Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej – administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 oraz z 2012 r. poz. 460, 908 i 951.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-03-07
  • Data wejścia w życie: 2013-03-07
  • Data obowiązywania: 2013-03-07
  • Dokument traci ważność: 2014-09-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA