REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 24

ZARZĄDZENIE Nr 13
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI1)

z dnia 19 lipca 2013 r.

w sprawie sporządzania planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej kierowanych przez Ministra Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445), w związku z § 5 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzenie określa tryb i zasady sporządzania planów operacyjnych funkcjonowania:

1) działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, a także wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne, w tym kart realizacji zadań operacyjnych;

2) urzędów obsługujących organy podległe Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowane, zwanych dalej „urzędami”;

3) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Administracji i Cyfryzacji lub przez niego nadzorowanych zwanych dalej Jednostkami”;

4) przedsiębiorców.

2. Przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, rozumie się przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, na którego minister właściwy do spraw łączności nałożył obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w trybie decyzji administracyjnej wydanej na podstawie art. 7 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r. Nr 188, poz. 1571).

§ 2.

1. Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, sporządza:

1) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej administracja publiczna w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

2) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej informatyzacja w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

3) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej łączność w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

4) plan operacyjny funkcjonowania działu administracji rządowej wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. W sporządzaniu planów, o których mowa w ust. 1, w tym kart realizacji zadań operacyjnych, uczestniczą według swojej właściwości kierownicy komórek organizacyjnych oraz inne osoby funkcyjne Ministerstwa wskazane przez Dyrektora Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego.

3. Plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Prezes Rady Ministrów.

§ 3.

Dyrektor Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego sporządza i przesyła według właściwości wypisy z planów operacyjnych funkcjonowania poszczególnych działów administracji rządowej do urzędów, jednostek oraz przedsiębiorców.

§ 4.

1. Organy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, kierownicy jednostek, oraz przedsiębiorcy, o ile w planach, o których mowa w § 2 ust. 1, nałożone zostały na nie zadania operacyjne, sporządzają na podstawie wypisów, o których mowa w § 3, własne plany operacyjne, wraz z kartami realizacji zadań operacyjnych.

2. Plany, o których mowa w ust. 1, zatwierdza Minister Administracji i Cyfryzacji.

§ 5.

1. Plany operacyjne sporządzane są w dwóch egzemplarzach.

2. Plany operacyjne sporządza się jako dokumenty niejawne zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).

3. Do sporządzania planów operacyjnych ma zastosowanie Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja2).

4. Aktualizacja planów operacyjnych odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

– Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działami administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne – na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1–4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).

2) Norma Obronna NO-02-A060:2008 System obronny państwa. Plany obronne. Klasyfikacja – jest przesyłana na wniosek organu, kierownika jednostki podległej lub nadzorowanej kierowanego do Dyrektora Wojskowego Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji, Plac Piłsudskiego 4, 00-909 Warszawa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-31
  • Data wejścia w życie: 2013-08-01
  • Data obowiązywania: 2013-08-01
  • Dokument traci ważność: 2016-06-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA