REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 28

ZARZĄDZENIE Nr 17
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020” w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:

§ 1.

W celu zapewnienia sprawnej realizacji wykonania zadań, wynikających z realizacji strategii „Sprawne Państwo 2020”, zwanej dalej „strategią”, powołuje się w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, Zespół do spraw wdrażania strategii „Sprawne Państwo 2020”, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji;

2) Wiceprzewodniczący Zespołu – Dyrektor lub zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

3) członkowie Zespołu, wskazani przez kierujących właściwymi komórkami organizacyjnymi:

a) przedstawiciel Departamentu Analiz i Komunikacji Publicznej,

b) przedstawiciel Departamentu Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego,

c) przedstawiciel Departamentu Funduszy Strukturalnych,

d) przedstawiciel Departamentu Informatyzacji,

e) przedstawiciel Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

f) przedstawiciel Departamentu Telekomunikacji,

g) przedstawiciel Departamentu Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych,

h) przedstawiciel Departamentu Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego,

i) przedstawiciel Departamentu Budżetu i Finansów,

j) przedstawiciel Departamentu Prawnego,

k) przedstawiciel Biura Dyrektora Generalnego;

4) Sekretarz Zespołu – wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu spośród członków Zespołu.

2. W posiedzeniach Zespołu, w charakterze konsultantów, mogą uczestniczyć osoby spoza składu Zespołu, za zgodą lub na zaproszenie Przewodniczącego Zespołu. Konsultanci, o których mowa w zdaniu poprzednim nie otrzymują wynagrodzenia za uczestnictwo w pracach Zespołu, nie otrzymują też zwrotu kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem w jego pracach.

§ 3.

1. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) przydzielanie zadań poszczególnym członkom Zespołu;

3) kierowanie pracami Zespołu;

4) zapraszanie na posiedzenia osób spoza składu Zespołu, o których mowa w § 2 ust. 2;

5) występowanie do dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa o przygotowanie informacji i opracowań.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu obowiązki, o których mowa w ust. 1, wykonuje Wiceprzewodniczący Zespołu.

§ 4.

1. Do zadań Zespołu należy:

1) przygotowanie planu działań Ministerstwa na rzecz wdrażania strategii;

2) opracowanie projektu mechanizmu monitorującego realizację strategii;

3) wypracowanie propozycji w zakresie komunikacji i prowadzenia działań informacyjnych w zakresie realizacji strategii;

4) koordynacja i monitorowanie w Ministerstwie procesów związanych z realizacją strategii;

5) dokonywanie ewaluacji potrzeb wynikających z celów określonych w strategii i przedstawianie na tej podstawie i w uzasadnionych przypadkach propozycji zmian w strategii.

2. Zespół sporządza półroczne raporty z wykonanych prac, które przekazuje Ministrowi Administracji i Cyfryzacji, a także Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

§ 5.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych Ministerstwa współpracują z Zespołem, w szczególności poprzez przedstawianie informacji, analiz oraz przygotowanie innych opracowań i materiałów niezbędnych do wykonania zadań Zespołu.

§ 6.

Przewodniczący Zespołu może ustalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy zespołu, który przedstawia do zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa.

§ 7.

Obsługę organizacyjną Zespołu zapewnia Departament Administracji Publicznej.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

- Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-30
  • Data wejścia w życie: 2013-08-30
  • Data obowiązywania: 2013-08-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA